IBPB-1-3/4510-9/15/MO | Interpretacja indywidualna

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku otrzymania Wynagrodzenia za zbycie udziałów Sp. z o.o., celem ich umorzenia?
IBPB-1-3/4510-9/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. aport
 2. kapitał zakładowy
 3. przychód
 4. umorzenie udziałów
 5. wartość nominalna
 6. wynagrodzenia
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 1 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 8 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wysokości przychodu – jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e updop – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 kwietnia 2015 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od osób prawnych w zakresie:

 • ustalenia wysokości przychodu,
 • możliwości zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e updop.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka (dalej także „Wnioskodawca”) będąca polskim rezydentem podatkowym prowadzi na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej działalność w zakresie produkcji opakowań z tektury falistej. W celu zwiększenia swojego potencjału produkcyjnego, Wnioskodawca podjął decyzję o rozpoczęciu inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego (dalej jako „Zakład”), na której sfinansowanie potrzebuje pozyskać środki finansowe.

W celu pozyskania środków finansowych na budowę Zakładu, Wnioskodawca dokona zbycia na rzecz zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski (dalej jako „Sp. z o.o.”) udziałów posiadanych w jej kapitale, celem ich umorzenia w ramach procedury dobrowolnego umorzenia udziałów, o której mowa w art. 199 Kodeksu spółek handlowych. Stosowna uchwała Zgromadzenia Wspólników Sp. z o.o. określi wysokość wynagrodzenia przysługującego Wnioskodawcy, z tytułu umorzenia, przy czym wynagrodzenie wypłacone zostanie z czystego zysku (dalej jako „Wynagrodzenie”). Umorzenie zostanie dokonane bez obniżenia kapitału zakładowego Sp. z o.o.

Sp. z o.o., tak jak Wnioskodawca, również prowadzi działalność produkcyjną. Wnioskodawca otrzymał udziały w Sp. z o.o. w ramach transakcji wymiany udziałów, o której mowa w art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, na podstawie umowy aportu zawartej w 2013 r. W ramach tej transakcji Wnioskodawca otrzymał od ówczesnych udziałowców Sp. z o.o. (dalej jako „Udziałowcy Sp. z o.o.”) udziały uprawniające do bezwzględnej większości praw głosu w Sp. z o.o. W zamian za otrzymane udziały Sp. z o.o., Wnioskodawca wydał Udziałowcom Sp. z o.o. własne udziały o łącznej wartości nominalnej odpowiadającej łącznej wartości rynkowej otrzymanych udziałów Sp. z o.o. Wnioskodawca nie przekazał na rzecz Udziałowców Sp. z o.o. żadnej innej zapłaty w zamian za otrzymane udziały.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, w przypadku otrzymania Wynagrodzenia za zbycie udziałów Sp. z o.o., celem ich umorzenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem do opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie nadwyżka Wynagrodzenia otrzymanego z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Sp. z o.o. ponad wydatkami na nabycie umarzanych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów Wnioskodawcy wydanych w zamian za otrzymane aportem udziały Sp. z o.o.

Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów.

Zasady umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.).

Zgodnie z art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych, udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki.

Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.

Umowa spółki może stanowić, że udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym (art. 199 § 4 Kodeksu spółek handlowych).

Reasumując, Kodeks spółek handlowych przewiduje zatem trzy metody umorzenia udziałów:

 1. umorzenie dobrowolne – polegające na nabyciu przez spółkę od wspólnika własnych udziałów celem ich umorzenia i następnie umorzeniu tych udziałów;
 2. umorzenie przymusowe – przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W przypadku umorzenia przymusowego nie dochodzi do zbycia udziałów przez wspólnika na rzecz spółki;
 3. umorzenie automatyczne – udział ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników. Stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.) (określającym sposób ustalania podstawy opodatkowania w przypadku umorzenia dobrowolnego), do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Treść powyższego przepisu oznacza, że przychodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy z tytułu planowanego zbycia udziałów Sp. z o.o. na rzecz tej spółki, celem ich umorzenia, będzie nadwyżka uzyskanego Wynagrodzenia ponad koszty poniesione na nabycie tych udziałów.

Wnioskodawca otrzymał udziały w Sp. z o.o. w ramach aportu, w zamian za co wydał udziały w swoim podwyższonym kapitale zakładowym o wartości nominalnej odpowiadającej wartości otrzymanych udziałów w Sp. z o.o. Zdaniem Wnioskodawcy można zatem uznać, że Wnioskodawca poniósł koszt na nabycie udziałów w Sp. z o.o. odpowiadający wartości nominalnej udziałów wydanych w zamian za otrzymane udziały w Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (określającym sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów w przypadku odpłatnego zbycia przez spółkę udziałów nabytych w wyniku wymiany udziałów), nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji).

W opinii Wnioskodawcy, pod pojęciem „zbycia” udziałów należy rozumieć odpowiednio przeniesienie prawa ich własności lub przeniesienie prawa majątkowego na inny podmiot (nabywcę). Powyższy przepis może być zatem pomocniczo stosowany w odniesieniu do planowanego przez Wnioskodawcę zbycia udziałów Sp. z o.o. na rzecz tej spółki, celem ich umorzenia. Tym samym, można uznać, że zbycie przez Wnioskodawcę udziałów na rzecz Sp. z o.o. w celu ich umorzenia, za wynagrodzeniem, będzie stanowić formę „odpłatnego zbycia”, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zastosowanie tego przepisu do odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia potwierdza jedynie, że przychód Wnioskodawcy z tytułu wynagrodzenia za umorzone udziały będzie mógł być pomniejszony o wartość nominalną wydanych przez Wnioskodawcę udziałów.

W konsekwencji, w opinii Wnioskodawcy, w przypadku planowanego zbycia na rzecz Sp. z o.o. posiadanych przez Wnioskodawcę udziałów Sp. z o.o. celem ich umorzenia, Wnioskodawca za „koszt ich nabycia”, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, powinien przyjąć wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na nabycie tych udziałów przy wymianie udziałów, ustalone w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za otrzymane udziały Sp. z o.o.

W efekcie należy uznać, że przychodem do opodatkowania będzie dla Wnioskodawcy ewentualna nadwyżka Wynagrodzenia ponad nominalną wartość udziałów własnych, wydanych przez Wnioskodawcę w transakcji wymiany udziałów, w ramach której Wnioskodawca nabył w formie wkładu niepieniężnego udziały Sp. z o.o. W sytuacji, gdy Wynagrodzenie nie będzie wyższe od nominalnej wartości wydanych udziałów Wnioskodawcy, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód do opodatkowania.

Natomiast w sytuacji, gdy Wynagrodzenie będzie niższe od nominalnej wartości wydanych udziałów Wnioskodawcy, nadwyżka wartości nominalnej udziałów wydanych przez Spółkę w ramach wymiany udziałów nad wartością wynagrodzenia z tytułu umorzenia, nie będzie stanowiła kosztu podatkowego dla Spółki. W efekcie strata na powyższej operacji nie będzie stanowiła dla Spółki kosztu uzyskania przychodu.

Powyższe stanowisko Wnioskodawcy zostało potwierdzone w szeregu indywidualnych interpretacji podatkowych wydanych przez upoważnione organy podatkowe, m.in. w interpretacji indywidualnej z:

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam, co następuje:

Na wstępie należy zaznaczyć, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy planowana transakcja będzie transakcją wymiany udziałów; powyższa kwestia stanowi bowiem element opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851, dalej: „ustawa o pdop”), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o pdop, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) – w części stanowiącej koszt ich nabycia lub objęcia.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o pdop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Konstrukcja przepisu dotyczącego kosztów uzyskania przychodów daje podatnikowi możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów (niewymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop), pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni bądź pośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Tak więc, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie, racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o pdop.

Należy przy tym zauważyć, że definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach, należy zaś zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu, a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przypadku umorzenia udziałów spółki zależnej, nabytych wcześniej przez Spółkę w ramach wymiany udziałów Spółka uzyska dochód (przychód), o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o pdop stanowiący różnicę pomiędzy wynagrodzeniem za umarzane udziały a kosztem ich nabycia, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o pdop, w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych przez Spółkę na rzecz Wnioskodawcy w zamian za udziały spółki zależnej.

Zauważyć jednocześnie należy, że w sprawie nie będzie mieć zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o pdop. Przepis ten bowiem odnosi się do ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów, a nie do odpłatnego zbycia udziałów celem umorzenia.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • ustalenia wysokości przychodu w przypadku umorzenia Udziałów w Spółce kapitałowej, nabytych wcześniej przez Spółkę w ramach transakcji wymiany udziałów - jest prawidłowe,
 • możliwości zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31–511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku–Białej, ul. Traugutta 2a, 43–300 Bielsko–Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.