IBPB-1-3/4510-704/16-7/KB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT dla Spółki „AM”, CO.12, CO.13 CO.17 lub Spółki „K.I.”?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 20 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy Połączenie CO.12, CO.13, CO.17 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla:

 • Spółki „AM” – jest nieprawidłowe,
 • Spółki CO.12, CO.13, CO.17 oraz Spółki „K.I.” – jest prawidłowe.

(pytanie oznaczone we wniosku Nr 7).

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie Połączenie CO.12, CO.13, CO.17 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dla Spółki „AM”, Spółki CO.12, CO.13, CO.17 oraz Spółki „K.I.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. Wnioskodawca (dalej również „X S.A.”) oraz spółki od niego zależne zawarły umowę (dalej: „Umowa”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej:

PGK”) w rozumieniu przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Spółką dominującą w ramach PGK jest Spółka X S.A.

Zgodnie z tą umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółka X S.A. została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Umowa PGK została zarejestrowana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2016 r.

Spółka X S.A., będąca również spółką matką grupy spółek zależnych Spółki X S.A. (dalej Spółka X S.A. i spółki zależne Spółki X S.A. razem jako: „Grupa”), jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wydobycie i przetwarzanie rud metali oraz sprzedaż wyprodukowanej z tych rud miedzi, metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych.

Zgodnie z przyjętą strategią Grupy podejmowane są działania zmierzające do budowy pozycji Grupy na rynku międzynarodowym. W szczególności, w dniu 5 marca 2012 r. za pośrednictwem spółek zlokalizowanych w Luksemburgu i Kanadzie zostało przeprowadzone nabycie udziałów (akcji) spółki „A”. Po nabyciu udziałów spółki „A”, nazwa tej spółki została zmieniona na „K”. (dalej: „K.M.” w przypadku, gdy odnosi się do spółki „K”. w odniesieniu do zdarzeń przypadających po nabyciu Spółki „A” przez Grupę). W 2015 r. „K.M.” połączyła się ze swoim wyłącznym udziałowcem – „B” – w ramach procedury tzw. „amalgamacji”. Podmiot powstały w wyniku połączenia przyjął nazwę „K”. (dalej: „K.I.” w celu określenia podmiotu powstałego w wyniku „amalgamacji” „K.M.” i „B”. „K.I.” ma siedzibę w Kanadzie i jest kanadyjskim rezydentem podatkowym.

Obecnie w skład nabytej przez X S.A. międzynarodowej struktury, jaką tworzą „K.I” i inne spółki zależne Grupy, wchodzi kilkadziesiąt spółek zlokalizowanych poza granicami Polski, w tym między innymi:

 • K.I” Holdings (poprzednio działająca pod firmami: „K.I” (Barbados) Holdings, „A” Holdings (Barbados) i „AC” Holdings, dalej: „CO.12”);
 • A” Chile (poprzednio działająca pod firmami: „A” Chile (Barbados) i „A” (Chile), dalej: „CO.13”);
 • A” SG (poprzednio działająca pod firmami: „A” SG (Barbados) oraz „C”, dalej: „CO.17”);

przy czym każda z wyżej opisanych trzech spółek posiada obecnie siedzibę w prowincji Kolumbia Brytyjska, w Kanadzie, działa obecnie zgodnie z prawem prowincji Kolumbia Brytyjska i jest rezydentem podatkowym Kanady.

Spółki CO.12, CO.13 i CO.17 bezpośrednio przed uzyskaniem statusu rezydentów podatkowych Kanady miały siedzibę na Barbadosie. W 2015 r. ich siedziba została przeniesiona z Barbadosu do Kanady, co nastąpiło bez ustania bytu prawnego którejkolwiek z wyżej opisanych spółek. Obecnie powiązania kapitałowe pomiędzy spółkami „K.I.”, CO.12, CO.13 i CO.17 przedstawiają się następująco:

 • K.I.” posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale spółki CO.12;
 • CO.12 posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale spółki CO.13;
 • CO.12 posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale spółki CO.17.

Kapitały spółek CO.12, CO.13 i CO.17 są reprezentowane przez tak zwane w języku angielskim „common shares”. Termin „common shares” według „Słownika terminologii prawniczej i ekonomicznej” (Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1991) oznacza „akcje zwykłe (nie uprzywilejowane)”. Samo zaś słowo „share” wg tego słownika oznacza „1. udział, część przypadająca z podziału 2. akcja 3. świadectwo udziałowe”. W dalszej części niniejszego wniosku Wnioskodawca, dla opisania praw wspólnika/akcjonariusza wszystkich lub którejkolwiek z wyżej opisanych spółek kanadyjskich, posługuje się słowem „udział/udziały”.

Z kolei dla opisania podmiotu posiadającego udziały/akcje wszystkich lub którejkolwiek z wyżej opisanych spółek kanadyjskich Wnioskodawca używa terminów „udziałowiec” lub „wspólnik”.

Rok podatkowy Wnioskodawcy, jak i rok podatkowy spółek CO.12, CO.13 i CO.17, jest rokiem kalendarzowym. Obecnie trwający rok podatkowy tych spółek rozpoczął się 1 stycznia 2016 r.

Tak ukształtowana struktura Grupy jest konsekwencją nabycia przez X S.A. za pośrednictwem spółek zlokalizowanych w Luksemburgu i Kanadzie udziałów w spółce „A”, która jeszcze przed nabyciem jej udziałów przez Grupę posiadała bezpośrednio lub pośrednio udziały w spółkach CO.12, CO.13 i CO.17.

Spółka „A” została nabyta przez X S.A. z wykorzystaniem innego podmiotu kanadyjskiego jako bezpośredniego nabywcy, co było typową, powszechnie stosowaną strukturą nabycia w Kanadzie. Od początku jednym z elementów planu nabycia udziałów w Spółce „A” było uproszczenie struktury istniejących spółek zależnych. Jednakże przeprowadzenie reorganizacji bezpośrednio po nabyciu udziałów Spółki „A” nie było możliwe ze względu na ograniczenia prawne wobec podmiotów trzecich, powstałe w wyniku emisji długu (emisji obligacji) przez Spółkę „A” przed przejęciem przez X S.A., które uniemożliwiały przeprowadzenie reorganizacji. Niezwłocznie po spłacie opisanych wyżej zobowiązań, jeszcze w 2015 r., rozpoczęty został proces upraszczania struktury międzynarodowej Grupy. Główne etapy tych reorganizacji Wnioskodawca opisuje poniżej w celu przedstawienia tła do zdarzeń istotnych z perspektywy niniejszego wniosku.

Przeniesienie spółek z Barbadosu i Brytyjskich Wysp Dziewiczych do Kanady.

W skład nabytej przez X S.A. w 2012 r. struktury, składającej się z kanadyjskiej spółki holdingowej „A” z siedzibą w Kanadzie oraz spółek zależnych, o czym była mowa wyżej, wchodziły m.in. spółki z siedzibą na Barbadosie i Brytyjskich Wyspach Dziewiczych.

W 2015 r. w celu uproszczenia struktury Grupy i wyeliminowania spółek holdingowych zlokalizowanych w tzw. „rajach podatkowych”, zapadła decyzja o przeniesieniu siedziby niektórych z tych spółek do prowincji Kolumbia Brytyjska w Kanadzie.

W konsekwencji przeniesiono do Kanady następujące spółki:

 • K.I” (Barbados) Holdings z siedzibą na Barbadosie, obecnie „K.I” Holdings, tj. CO.12;
 • A” Chile (Barbados) z siedzibą na Barbadosie, obecnie: „A” Chile, tj. CO.13;
 • A” SG (Barbados) z siedzibą na Barbadosie, obecnie: „A” SG., tj. CO.17.
 • D” z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (nadal działająca pod firmą „D”, dalej: „CO.20”);
 • E” z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (obecnie: „E” Holdings dalej: „E Holdings”).

Zmiana siedziby następowała bez przerywania ciągłości istnienia spółek, które kontynuowały swój byt pod rządami prawa kanadyjskiego. Stanowisko w zakresie skutków podatkowych ww. czynności na gruncie polskich przepisów podatkowych zostało potwierdzone w następujących indywidualnych interpretacjach podatkowych Ministra Finansów:

Amalgamacja spółek w Kanadzie. (W dalszej części niniejszego wniosku Wnioskodawca używa pojęcia „Kanada” na oznaczenie Kanady lub jakiejkolwiek właściwej prowincji lub terytorium Kanady. Wnioskodawca używa również w odniesieniu do przywoływanych w treści wniosku podmiotów lub przedmiotów pojęcia „kanadyjski” lub „kanadyjska” (w odniesieniu do np. ustawodawstwa, spółki, itp.) na oznaczenie podmiotów lub przedmiotów Kanady lub jakiejkolwiek właściwej prowincji, bądź terytorium Kanady.

Kolejnym etapem reorganizacji Grupy przeprowadzonym w 2015 r. było faktyczne połączenie „K.M.” ze spółką „B” (spółka kanadyjska, która przed przedmiotowym połączeniem posiadała 100% udziałów w „K.M.”), przeprowadzone przy wykorzystaniu procedury restrukturyzacyjnej przewidzianej przez ustawodawstwo kanadyjskiej prowincji - Kolumbia Brytyjska (podobne procedury prawne istnieją także w innych prowincjach Kanady oraz w federalnym prawie kanadyjskim), którego skutkiem była tzw. amalgamacja (dalej: „Amalgamacja 1”) spółek „K.M” i „B”.

W świetle kanadyjskich przepisów prawa korporacyjnego skutkiem „Amalgamacji 1” była „kontynuacja” działalności spółek „B” i „K.M.” przez jeden podmiot, posiadający osobowość prawną oddzielną od osobowości prawnej spółek podlegających połączeniu tego rodzaju. Spółka powstała w wyniku „Amalgamacji 1” przyjęła nazwę „K.I.” oraz ma formę prawną kanadyjskiej spółki, tzw. limited company. Spółka ta jest rezydentem podatkowym Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska. Operacja „Amalgamacji 1” została dokonana w 2015 r.

W zakresie skutków podatkowych ww. czynności na gruncie polskich przepisów podatkowych Spółka X S.A. uzyskała indywidualne interpretacje podatkowe o sygnaturach: od IBPB-1-2/4510-460/15/BG do IBPB-1-2/4510-470/15/BG, wydane przez Ministra Finansów 2 grudnia 2015 r.

Planowane czynności związane z dalszą reorganizacją Grupy.

W zamierzeniu Wnioskodawcy, kolejnym etapem prowadzącym do uproszczenia struktury będzie sprzedaż wszystkich posiadanych przez spółkę CO.12 udziałów w spółkach CO.13 i w CO.17 do „K.I”. W wyniku tej sprzedaży spółki CO.12, CO.13 i CO.17 staną się spółkami, w których 100% udziałów będzie posiadało „K.I.”, stając się dla siebie nawzajem „spółkami – siostrami” (kwestia konsekwencji podatkowych zbycia CO.13 i CO.17 przez CO.12 do „K.I.” została ujęta w odrębnym wniosku o interpretację).

W ramach dalszego upraszczania struktury Grupy spółki „siostry”: CO.12, CO.13 i CO.17, zostaną poddane procedurze restrukturyzacyjnej przewidzianej przez ustawodawstwo kanadyjskie, analogicznej do tej, która została wykorzystana również w przypadku połączenia spółek „K.M” i „B”, i której skutkiem będzie połączenie (ang. „amalgamation” - dalej zwane także amalgamacją) spółek CO.12, CO.13 i CO.17 (dalej: „Połączenie”). Amalgamacja jest przewidzianą przez prawo i powszechną praktyką gospodarczą w Kanadzie. Przepisy kanadyjskiego prawa korporacyjnego i podatkowego w sposób specyficzny odnoszą się do jej konsekwencji. Planowane jest, że operacja Połączenia CO.12, CO.13 i CO.17 zostanie dokonana najpóźniej w 2017 r.

W świetle kanadyjskich przepisów prawa korporacyjnego skutkiem połączenia spółek CO.12, CO.13 i CO.17 (dalej powoływanych łącznie jako: „Poprzednicy”) będzie „kontynuacja” (ang. continuation) działalności tych trzech spółek przez jeden podmiot posiadający osobowość prawną oddzielną od Poprzedników (dalej: „AM”). „AM”, podobnie jak Poprzednicy, będzie miało formę prawną kanadyjskiej spółki, tzw. limited company (kapitał „AM” będzie reprezentowany przez tzw. w języku angielskim „common shares”. Termin „common shares” według „Słownika terminologii prawniczej i ekonomicznej” (Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1991) oznacza „akcje zwykłe (nieuprzywilejowane)”. Samo zaś słowo „share” wg tego słownika oznacza „1. udział, część przypadająca z podziału 2. akcja 3. świadectwo udziałowe”. Jak wspomniano wyżej, w dalszej części niniejszego wniosku Wnioskodawca, dla opisania praw wspólnika/akcjonariusza spółek kanadyjskich, w tym „AM”, posługuje się słowem „udział/udziały”, niezależnie od tego czy swoim charakterem byłyby one bliższe udziałom w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcjom w spółce akcyjne w rozumieniu polskich przepisów), będzie rezydentem podatkowym Kanady, prowincja Kolumbia Brytyjska.

Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 pozwoli na osiągnięcie następujących celów:

 1. uproszczenie struktury poprzez wyeliminowanie podmiotów, które pełniły ograniczone funkcje w Grupie;
 2. obniżenie kosztów zarządzania Grupą oraz kosztów administrowania jej działalności;
 3. uzyskanie możliwości konsolidacji wyników podatkowych Poprzedników przez „AM”;
 4. zracjonalizowanie struktury zarządczej spółek w Kanadzie.

Procedura Połączenia

Połączenie jest jedną z form restrukturyzacji spółek na gruncie kanadyjskich przepisów prawa korporacyjnego. Połączenie opisane jest w przepisach Działu 3. Części 9. Business Corporations Act (British Columbia) (dalej: „BCBCA”). Zgodnie z przepisami BCBCA „Łączące się podmioty podlegają połączeniu i kontynuują działalność jako połączony podmiot. W wyniku przeprowadzenia Połączenia Poprzednicy będą kontynuowali działalność (ang. continue) w formie jednej spółki – „AM”. Spółka „AM” jest nowym podmiotem, lecz na grancie prawa kanadyjskiego uznaje się, że stanowi on kontynuację działalności (ang. continuation) Poprzedników, którzy przestają istnieć jako odrębne osoby prawne.

BCBCA przewiduje dwie właściwe formy Połączenia:

 • podstawową (opisaną w sekcji 270 BCBCA), wymagającą od każdej spółki uczestniczącej w Połączeniu podpisania umowy Połączenia, a następnie jej zatwierdzenia przez zgromadzenie udziałowców, oraz
 • uproszczoną (opisaną w sekcji 273 BCBCA; ang. short-form), dostępną jedynie w określonych przypadkach, zgodnie z którą Połączenia dokonuje się wyłącznie na podstawie uchwały zarządu; przeprowadzenie Połączenia zgodnie z tą procedurą nie wymaga zatwierdzenia przez zgromadzenie udziałowców.

Niniejszy wniosek o interpretację dotyczy Połączenia CO.12, CO.13 i CO.17 w trybie podstawowym, dlatego w dalszej części wniosku opisywana jest jedynie podstawowa procedura Połączenia, o której mowa w sekcji 270 BCBCA.

Poniżej opisana została procedura przedstawiająca główne kroki oraz czynności, jakie muszą zostać podjęte w celu przeprowadzenia Połączenia, przy czym niewykluczone jest, że mogą wystąpić pewne różnice w czynnościach w stosunku do rzeczywistego przebiegu procesu, niewpływające jednak na końcowy efekt Połączenia.

W ramach procedury Połączenia zarządy Poprzedników wyrażą zgody w formie uchwał (ang. resolutions of Directors) na dokonanie Połączenia, a także na zawarcie tzw. umowy Połączenia (ang. amalgamation agreement) przez Poprzedników. Procedura Połączenia przewiduje również akceptację umowy Połączenia oraz Połączenia przez udziałowca Poprzedników.

Zgodnie z przepisami BCBCA umowa Połączenia powinna zawierać zasady i warunki Połączenia, a w szczególności:

 • wskazywać imię i nazwisko oraz adres każdej z osób, które będą pełnić stanowisko dyrektorów w spółce formującej się w wyniku Połączenia,
 • wskazywać sposób wymiany udziałów Poprzedników na nowo utworzone udziały spółki formującej się w wyniku Połączenia (tu: udziały w Spółce „AM”), z podaniem lub bez podania wartości nominalnej udziałów Spółki „AM”,
 • wskazywać inne szczegóły dotyczące Połączenia, w tym informacje niezbędne dla przeprowadzanego procesu oraz zabezpieczenia dalszego zarządzania i prowadzenia działalności operacyjnej przez spółkę formującą się w wyniku Połączenia (tu: Spółka „AM”);
 • zawierać następujące załączniki:
 • egzemplarz umowy spółki formującej się w wyniku Połączenia (tj. Spółki „AM”) obowiązującej po Połączeniu, podpisanej przez jednego lub więcej dyrektorów wskazanych w umowie Połączenia (możliwe jest, że umowa spółki „AM”. będzie oparta o umowę spółki będącej jednym z Poprzedników. Możliwe jest też, że nazwą „AM” będzie firma jednego z Poprzedników);
 • formularz wniosku o Połączenie (ang. form of amalgamation application), zawierający niezbędne informacje, które powinny zostać złożone do organu rejestrowego (ang. Registrar), zgodnie z sekcją 275 (1) (a) BCBCA.

Przepisy obowiązujące w kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska przewidują że udziały spółek mogą być emitowane z przypisaną wartością nominalną (ang. par value) albo bez przypisanej wartości nominalnej (przepisy większości prowincji w Kanadzie nie zezwalają na emisję udziałów, które posiadają/uwidaczniają określoną wartość nominalną) (ang. non par value). Typowo spółki w Kanadzie nie posiadają przypisanej do udziałów wartości nominalnej (ang. non par value). Połączenie będzie możliwe z podaniem wartości nominalnej udziałów (ang. par value), bądź bez podania tej wartości (ang. non par value). Obecnie planowane jest Połączenie bez wskazania wartości nominalnej udziałów (ang. non par value shares) Spółki „AM”. Wartość kapitału (ang. capital) Spółki „AM”, jako podmiotu powstałego w wyniku Połączenia, będzie wynikała z połączenia kapitału trzech Poprzedników i zostanie wskazana w umowie Połączenia (ang. amalgamation agreement). Ponieważ wszystkie udziały w Spółce „AM” obejmie Spółka „K.I.”, to kapitałem reprezentowanym przez te udziały będzie cały kapitał Spółki „AM”.

W wyniku Połączenia Spółka „K.I.” nie otrzyma dopłat w gotówce.

Przepisy BCBCA przewidują, że w zależności od określonych okoliczności zastosowanie znaleźć może procedura przewidująca konieczność uzyskania zgody sądu na dokonanie Połączenia, lub procedura niewymagająca takiej zgody, jednak w każdym wypadku procedura będzie przewidywała konieczność uzyskania oświadczeń dyrektorów lub innych upoważnionych osób w każdej ze spółek uczestniczących w Połączeniu, przy czym elementy treści oświadczenia przewidziane są przez BCBCA. Przy planowanym połączeniu zakładane jest, że CO.12, CO.13 i CO.17 przeprowadzą Połączenie przy zastosowaniu procedury bez konieczności uzyskania zgody sądu.

Po uzyskaniu niezbędnych oświadczeń CO.12, CO.13 i CO.17 zobowiązane będą złożyć do właściwego organu rejestrowego wniosek o Połączenie. Wniosek ten powinien potwierdzać, że w miejscu przechowywania ksiąg każdego z Poprzedników zostały złożone oświadczenia członków zarządu lub członków kierownictwa każdego z Poprzedników wymagane przez przepisy BCBCA (art. 277 BCBCA), oraz podać informację o umowie spółki (ang. Notice of Articles). Połączenie będzie prawnie skuteczne od dnia złożenia wniosku o Połączenie, chyba że wniosek określi inną datę (późniejszą niż moment złożenia wniosku do urzędu, jednak nie późniejszą niż w dziesiątym dniu od daty złożenia wniosku o Połączenie). Oznacza to, że Poprzednicy ulegną połączeniu i będą kontynuowali działalność jako spółka połączona, tj. Spółka „AM”, od dnia godziny złożenia wniosku w sprawie amalgamacji (chyba, że w treści wniosku o Połączenie zostanie wskazana inna data lub godzina, w której miałoby nastąpić Połączenie).

Po zakończeniu Połączenia organ rejestrowy wydaje certyfikat Połączenia, wskazujący firmy Poprzedników, firmę „AM” oraz datę i godzinę Połączenia, a następnie przekazuje go spółce uformowanej w wyniku Połączenia i w przewidziany w przepisach sposób ogłasza dokonanie Połączenia.

Cechy prawne Połączenia w Kanadzie.

Rezultatem przeprowadzonego Połączenia będzie „wchłonięcie” Poprzedników do jednej spółki uformowanej w wyniku Połączenia, będącej osobą prawną odrębną od Poprzedników (tu: Spółka „AM”). Z prawnej perspektywy Połączenie spowoduje ustanie bytu prawnego Poprzedników (zakończenie ich odrębnej osobowości prawnej). Dla celów kanadyjskiego prawa Połączenie skutkuje kontynuacją (ang. continuation) działalności Poprzedników w ramach jednego podmiotu (tu: Spółka „AM”).

Połączenie wywołuje m. in. następujące skutki:

 1. Połączenie i kontynuacja działalności Poprzedników formie jednego podmiotu są nieodwołalne
 2. Informacja o umowie spółki (ang. Notice of Articles) spółki uformowanej w wyniku Połączenia jest informacja o umowie spółki załączona do wniosku o Połączenie
 3. Umową spółki (ang. Articles) spółki uformowanej w wyniku Połączenia jest umowa spółki załączona do wniosku o Połączenie
 4. Spółka uformowana w wyniku Połączenia staje się natychmiastowo zdolna do wykonywania funkcji spółki działającej w przewidzianej kanadyjskimi przepisami prawa formie „limited company
 5. Udziałowcy spółki uformowanej w wyniku Połączenia posiadają uprawnienia i zobowiązania przewidziane przez BCBCA
 6. Każdy udziałowiec Poprzedników jest związany postanowieniami umowy Połączenia
 7. Majątek, prawa i udziały (przysługujące/należące do) Poprzedników pozostają majątkiem, prawami i udziałami (przysługującymi/należącymi do) spółki uformowanej w wyniku Połączenia
 8. Spółka uformowana w wyniku Połączenia pozostaje odpowiedzialna za zobowiązania Poprzedników
 9. Istniejące roszczenia lub zobowiązania do pociągnięcia do odpowiedzialności pozostają nienaruszone
 10. Postępowania prawne prowadzone przez lub przeciwko Poprzednikom mogą być prowadzone przez lub przeciwko spółce uformowanej w wyniku Połączenia
 11. Wyroki skazujące lub orzeczenia, postanowienia lub decyzje na rzecz lub wydaną przeciwko Poprzednikom mogą być egzekwowane wobec lub na rzecz spółki uformowanej w wyniku Połączenia.

Zgodnie z przepisami BCBCA, dla celów prawa korporacyjnego, Połączenie nie stanowi cesji z mocy prawa, przeniesienia lub innego rozporządzenia majątkiem, prawami i udziałami (przysługującymi/należącymi do) Poprzedników do spółki uformowanej w wyniku Połączenia.

Zgodnie z przepisami BCBCA niezależnie od spełnienia wymogów poprzedzających Połączenie oraz wymogów mniej istotnych (incydentalnych) dla dokonania Połączenia, zapis w rejestrze przedsiębiorców stanowiący, że dokonano Połączenia Poprzedników w spółkę uformowaną w wyniku Połączenia, jest dowodem rozstrzygającym zarówno dla celów BCBCA, jak i wszystkich innych celów, o tym, że spółki zostały należycie połączone w dniu i o godzinie (jeżeli została wskazana) określonych w kanadyjskim rejestrze spółek.

Cechy podatkowe Połączenia w Kanadzie.

Na gruncie kanadyjskiego prawa podatkowego istnieją dwa rodzaje połączeń: tzw. połączenia kwalifikowane (ang. qualifying amalgamations) i połączenia niekwalifikowane (ang. non-qualifying amalgamations).

Połączeniem kwalifikowanym jest takie połączenie, które spełnia określone wymogi, w tym w ogólności:

 1. cały majątek spółek podlegających amalgamacji na moment połączenia staje się, na skutek połączenia, majątkiem spółki uformowanej w wyniku połączenia;
 2. wszystkie zobowiązania spółek podlegających amalgamacji na moment połączenia stają się, na skutek połączenia, zobowiązaniami spółki uformowanej w wyniku połączenia;
 3. wszyscy udziałowcy, którzy posiadają udziały w kapitale którejkolwiek ze spółek podlegających amalgamacji na moment połączenia otrzymują na skutek połączenia, udziały w kapitale spółki uformowanej w wyniku połączenia.

Jeżeli ww. warunki są spełnione, dane połączenie (amalgamacja) jest uznawane za kwalifikowane połączenie, które zgodnie z kanadyjskimi przepisami podatkowymi wywołuje następujące skutki podatkowe:

 • zakończenie roku podatkowego spółek podlegających procedurze amalgamacji;
 • przepływ” (ang. flow-through) pewnych cech (atrybutów) podatkowych;
 • fikcję podatkową zbycia udziałów spółek podlegających procedurze amalgamacji (ang. deemed disposition).

Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 powinno być uznane za połączenie kwalifikowane dla kanadyjskich celów podatkowych.

Przepisy kanadyjskiego prawa podatkowego przewidują, że podmiot uformowany w wyniku Połączenia może otrzymać nowy numer dla celów podatkowych tub zachować numer dla celów podatkowych jednego z podmiotów podlegających Połączeniu.

Fikcja podatkowa zbycia udziałów Poprzedników (ang. deemed disposition).

Na gruncie podatkowego prawa Kanady, na skutek zastosowania fikcji podatkowej, Połączenie skutkować będzie konsekwencjami tak jakby dochodziło do „zamiany” udziałów, tj. rozpoznaniem fikcyjnego (jedynie dla kanadyjskich celów podatkowych) zbycia udziałów Poprzedników przez Spółkę „K.I” oraz fikcyjnego nabycia przez Spółkę „K.I” udziałów Spółki „AM”.

Zbycie udziałów na zasadzie fikcji podatkowej jest uregulowane przepisami podatkowymi dotyczącymi połączeń (wskazanymi poniżej) i co do zasady, podlega opodatkowaniu w Kanadzie, prowincja Kolumbia Brytyjska, z zastosowaniem stawki podatku dochodowego w wysokości 26%. Podstawa opodatkowania jest kalkulowana w następujący sposób: nadwyżka przychodu osiągniętego (na zasadzie fikcji podatkowej) przez Spółkę „K.I.” nad bazą kosztową dla celów podatkowych, będzie stanowiła zysk kapitałowy (ang. capital gain). Zgodnie z kanadyjskimi zasadami prawa podatkowego połowa takiego zysku kapitałowego jest uwzględniana (wraz z połową ewentualnych innych zysków/strat kapitałowych w roku podatkowym) w kalkulacji tzw. podatkowego zysku kapitałowego (ang. taxable capital gain), który jest opodatkowany podatkiem dochodowym, razem z innymi dochodami podatkowymi tego podatnika, stawką 26%. Podatnikiem z tego tytułu będzie udziałowiec Poprzedników. W przypadku, gdy wynikiem kalkulacji jest strata kapitałowa (a nie podatkowy zysk kapitałowy), zastosowanie znajdują szczególne zasady (ograniczenia) co do możliwości rozliczenia tej straty.

W przypadku uznania Połączenia za połączenie kwalifikowane dla kanadyjskich celów podatkowych, przepisy prawa wskazują wartości, za które dokonywana jest fikcyjna zamiana udziałów (tj. fikcyjne zbycie udziałów Poprzedników i fikcyjne nabycie udziałów Spółki „AM”), w taki sposób, że Połączenie rozpoznawane jest na zasadzie odroczenia opodatkowania (ang. tax deferred basis). W przypadku uznania Połączenia za połączenie niekwalifikowane dla kanadyjskich celów podatkowych, przychody z fikcyjnego zbycia są równe wartości rynkowej zbywanych udziałów, a zatem w przypadku takiego (fikcyjnego) zbycia może powstać dochód lub strata, podlegające opodatkowaniu na zasadach wskazany powyżej.

Zgodnie z podatkowymi przepisami obowiązującymi w Kanadzie, jeżeli Połączenie spełnia warunki połączenia kwalifikowanego, na moment Połączenia „K.I.” (jako podmiot, który na moment przed Połączeniem będzie bezpośrednio posiadał udziały w CO.12, CO.13 i CO.17) dokona zbycia (na zasadzie fikcji podatkowej) udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 za wartość skorygowanej dla celów podatkowych bazy kosztowej tych udziałów. Tym samym, „K.I.” nie powinien rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów Poprzedników i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki „AM”), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej.

Ponadto, na moment Połączenia, Spółka „K.I.” dokona nabycia udziałów w „AM” za wartość równą łącznej skorygowanej bazie kosztowej udziałów w łączących się spółkach: CO.12, CO.13 i CO.17. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia „K.I.” będzie posiadał udziały Spółce „AM”, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości łącznej skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 sprzed Połączenia.

Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 na udziały w Spółce „AM”, która następuje na skutek Połączenia).

Zakończenie roku podatkowego.

W sytuacji opisywanej we wniosku, na gruncie prawa podatkowego w Kanadzie, Spółkę „AM”. uznaje się za nową spółkę, co spowoduje, że jej rok podatkowy rozpocznie się w momencie (w dacie) Połączenia. Z kolei, Poprzednicy zakończą swój rok podatkowy w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień Połączenia. Spółka „AM” powinna wskazać dzień zakończenia swojego roku podatkowego - może to być dowolny dzień pod warunkiem, że pierwszy rok podatkowy nie będzie trwał dłużej niż 53 tygodnie.

Przepływ” cech (atrybutów) podatkowych.

W wyniku Połączenia aktywa i pasywa Poprzedników zostaną wchłonięte przez Spółkę „AM”, przy jednoczesnym zachowaniu skorygowanej bazy kosztowej aktywów dla celów podatkowych tak, że Połączenie nie powinno doprowadzić do powstania zysków czy też strat kapitałowych, ani dla Poprzedników, ani dla Spółki „AM”. Skorygowane bazy kosztowe dla celów podatkowych składników majątku kapitałowego Poprzedników zostaną skorygowaną bazą kosztową dla celów podatkowych dla Spółki „AM”. Spółka „AM” przejmie także wartości amortyzowanych składników majątkowych stosowane przez Poprzedników na moment Połączenia dla celów amortyzacji.

Spółka „AM” przejmie inne cechy (atrybuty) podatkowe Poprzedników, tj. w szczególności prawo do rozliczenia strat podatkowych Poprzedników (jeżeli takie straty by występowały). Ewentualne straty podatkowe powstałe w Spółce „AM” nie będą mogły zostać rozliczone (ang. carried back) z wykazanymi wcześniej dochodami Poprzedników.

W ostatecznym rozrachunku w wyniku Połączenia określone pozycje podatkowe (ang. tax balances), tj. np. straty kapitałowe i pozostałe straty, różne formy kredytu podatkowego) Poprzedników zostaną skumulowane na poziomie Spółki „AM”.

Cechy księgowe Połączenia.

Zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w Kanadzie, Połączenie, w przypadku którego ta sama spółka ma kontrolę nad spółkami uczestniczącymi w Połączeniu, jest księgowane zgodnie z regułą kontynuacji zasad rachunkowości Poprzedników (ang. predecessor accounting method). Na podstawie tej reguły aktywa i pasywa w spółce uformowanej w wyniku Połączenia są ujmowane według wartości bilansowych wykazywanych przez Poprzedników. Ponadto, w wyniku Połączenia nie jest wykazywana wartość firmy, ani nie są wykazywane żadne zyski i straty.

Koszty związane z Połączeniem takie jak opłaty związane z doradztwem, analizą finansową itp. są ujmowane w momencie ich poniesienia, poza kosztami związanymi z emisją długu lub kapitału.

Planowany termin Połączenia.

Planowane jest, że opisane zdarzenie przyszłe przedstawione w niniejszym wniosku będzie miało miejsce do końca 2017 r.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT dla Spółki „AM”, CO.12, CO.13 CO.17 lub Spółki „K.I.”? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 7)

Zdaniem Wnioskodawcy, połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 nie będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT dla spółek: „AM”, CO.12, CO.13, CO.17, ani dla „K.I.

Na gruncie przepisów ustawy o CIT, z perspektywy Spółki „AM”, spółek: CO.12, CO.13, CO.17 oraz Spółki „K.I., należy rozważyć, czy Połączenie może skutkować powstaniem w szczególności dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych albo przychodu ze zbycia udziałów.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1) dochód z umorzenia udziałów (akcji);

1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, której następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;

4) dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;

5) w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;

6) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

7) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;

8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółce w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;

9) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Spółka „AM”.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma on prawo do zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT i dlatego w związku z planowanym Połączeniem nie powstanie dochód/przychód w Spółce „AM” (zob. uzasadnienie do pytania nr 2).

W związku z tym, mając na uwadze fakt, że Połączenie nie skutkuje powstaniem dochodu /przychodu Spółce w „AM”, Spółka „AM” nie osiągnie przychodów w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT.

Na marginesie Wnioskodawca wspomina, że w przypadku, gdyby art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT nie znalazł zastosowania, potencjalnie mógłby powstać dochód z tytułu połączenia dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w przypadku niemożności zastosowania przepisów art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, dochody uzyskane przez Spółkę „AM” podlegałyby opodatkowaniu CIT na zasadach ogólnych. Zatem, w takim przypadku, w wyniku Połączenia nie powstałby dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.

Należy mieć bowiem na uwadze, że dochód Spółki „AM”, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, nie wynikałby z posiadanych udziałów (akcji), ponieważ Spółka „AM” (utworzona w ramach Połączenia) nigdy nie będzie posiadała udziałów Poprzedników. W ramach Połączenia udziały te zostaną bowiem wymienione na nowo utworzone udziały w Spółce „AM”. Połączenie nie może zatem powodować powstania dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych dla Spółki „AM”, skoro podmiot, który miałby ten przychód uzyskać nigdy nie posiadał udziałów spółek łączonych (Poprzedników).

Ewentualny dochód Spółki „AM”. powstałby jako nadwyżka otrzymanego majątku spółek przejmowanych ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółek przejmowanych. Dlatego też ewentualny dochód Spółki „AM” nie może być uznawany za dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, lecz za dochód opodatkowany na zasadach ogólnych. Wynika to z faktu, że dochód ten wiąże się z przejęciem majątku spółek, a nie z dochodem z udziału w zyskach osób prawnych, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, jako że Spółka „AM” takiego udziału nie posiadała.

Stanowisko takie znajduje potwierdzenie m.in. w następujących interpretacjach podatkowych:

 • interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18 lutego 2015 r. Znak: ILPB4/423-546/14-2/DS, zgodnie z którą (...) dochód, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie wynika z posiadanych udziałów (akcji) w przejmowanym podmiocie. Powstaje on jako nadwyżka między otrzymanym majątkiem spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej tub dzielonej. Dlatego też nie powinien być uznawany jako dochód z art. 10, lecz opodatkowany na zasadach ogólnych.
 • interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 6 lipca 2015 r. Znak: IBPBI/2/4510-427/15/SD, zgodnie z którą (...) w przypadku, gdy połączenie lub podział spółek nie następuje z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, wówczas należy rozpoznać przychód na podstawie przepisów ogólnych dot. powstania przychodów, tj. art. 12 ust. 1 ustawy CIT.

Ponadto, ewentualne przychody uzyskane przez Spółkę „AM” z tytułu Połączenia nie stanowią żadnych, innych przychodów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, w tym w szczególności przychodów ze zbycia udziałów (akcji). W wyniku połączenia nie dochodzi bowiem do zbycia udziałów (akcji), w szczególności do zbycia udziałów (akcji) przez Spółkę „AM”.

Spółka „K.I.

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że ma on prawo do zastosowania wyłączenia z przychodów, przewidzianego w art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT (zob. uzasadnienie do pytania nr 3). W związku z tym, mając na uwadze fakt, że Połączenie nie skutkuje powstaniem przychodów w Spółce „K.I.”, Spółka „K.I.” nie powinna rozpoznawać przychodu w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że w przypadku, gdyby art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy CIT nie znalazł zastosowania, powstałby potencjalnie przychód z tytułu połączenia dla wspólnika spółki przejmowanej. Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w takim przypadku przychody uzyskane przez Spółkę „K.I.” jako wspólnika podlegałaby opodatkowaniu CIT na zasadach ogólnych. Tym samym, w wyniku Połączenia nie powstałby dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych.

Taką kwalifikację potwierdza m.in. umiejscowienie przepisów dotyczących opodatkowania tego rodzaju przychodów. Zasada braku przychodu po stronie udziałowca (akcjonariusza) spółki przejmowanej (w przypadku połączenia) została uregulowana w treści art. 12 ustawy o CIT. Oznacza to, że w przypadku niespełnienia przesłanki, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, dochód udziałowca (akcjonariusza) podlegałby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych pa zasadach ogólnych, w szczególn
ości przychody z tego tytułu nie stanowiłyby dochodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Stanowisko takie zostało wyrażone w indywidualnych interpretacjach podatkowych, np.:

 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 września 2014 r. Znak: ILPB4/423-288/14-2/DS, zgodnie z którą (...) w przypadku niespełnienia przesłanki, o której mowa w art. 10 ust. 4 ustawy CIT, wartość nominalna udziałów uzyskanych przez Wnioskodawcę jako wspólnika Spółki przejmowanej podlegałaby opodatkowaniu CIT na zasadach ogólnych, w szczególności przychody z tego tytułu nie stanowiłyby dochodów z zysków osób prawnych,
 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 listopada 2013 r., Znak: IPPB3/423-705/13-2/AG zgodnie z którą (...) w przypadku niespełnienia przesłanki, o której mowa w art. 10 ust. 4 tej ustawy, wartość nominalna udziałów uzyskanych przez wspólnika spółki przejmowanej podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na zasadach, ogólnych, w szczególności przychody z tego tytułu nie stanowiłyby dochodów z zysków osób prawnych,
 • w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 sierpnia 2012 r., Znak: IPPB3/423-342/12-3/AG zgodnie z którą, (...) wartość nominalna uzyskanych przez (akcjonariusza) udziałów podlegałaby opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych ha zasadach ogólnych, w szczególności przychody z tego tytułu nie stanowiłyby dochodów z zysków osób prawnych.

Kwalifikację ewentualnego przychodu udziałowca z tytułu połączenia jako przychód, o którym jest mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, potwierdza także fakt, że w zakresie sytuacji podatkowej Udziałowca/akcjonariusza spółki przejmowanej, uzyskującego udziały i akcje przydzielane przez spółkę przejmującą ustawodawca przewidział, że jedynie dochody uzyskane przez udziałowców/akcjonariuszy z dopłat stanowią dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, w przypadku połączenia spółek jedynie dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej/spółek łączonych zostały wskazane jako stanowiące dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych. Zdaniem Wnioskodawcy, świadczy to, że ewentualne pozostałe przychody udziałowca/akcjonariusza spółki podlegającej połączeniu nie stanowią dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto, ewentualne przychody uzyskane przez Spółkę „K.I.” z tytułu Połączenia nie stanowią żadnych innych przychodów wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT, w tym w szczególności przychodów ze zbycia udziałów (akcji). W wyniku połączenia nie dochodzi bowiem do zbycia udziałów (akcji), niezależnie od zastosowania fikcji podatkowej dla celów opodatkowania w Kanadzie. 

Fakt, że dopiero ewentualne zbycie udziałów objętych w ramach połączenia powoduje powstanie obowiązku podatkowego z tego tytułu, potwierdza konstrukcja przepisów regulujących opodatkowanie zbycia udziałów - w przypadku zbycia udziałów przez udziałowca spółki przejmującej lub nowo zawiązanej - art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 8c ustawy o CIT, dopiero w momencie ewentualnego dalszego zbycia udziałów przez wspólnika (wspólników) ustala się dochód z odpłatnego zbycia udziałów spółki przejmującej.

CO.12, CO.13, CO.17.

Mając na uwadze fakt, że Połączenie nie skutkuje powstaniem żadnego przychodu/dochodu w rozumieniu ustawy o CIT dla CO.12, CO.13 i CO.17 (zob. uzasadnienie do pytań nr 4, 5 i 6), Połączenie CO.12, CO.13 i CO.17 nie będzie skutkować powstaniem przychodu dla tych spółek w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT.

Wnioskodawca ponadto zaznacza, że stanowisko w zakresie sytuacji prawnopodatkowej spółek poddanych procedurze „amalgamation” oraz udziałowca spółek poddanych procedurze „amalgamation”, a także spółki nowo powstałej zostało przedstawione przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach działającego w imieniu Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej wydanej dla X S.A. z 2 grudnia 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-465/15/BG.

Wnioskodawca nadmienia, że stanowisko Wnioskodawcy wskazane w tej interpretacji zostało częściowo uznane za nieprawidłowe - w zakresie dotyczącym spółki powstałej na skutek amalgamacji. Należy jednak zauważyć, że pomimo istnienia podobieństw w zakresie mechanizmów i procedury amalgamacyjnej przewidzianej przepisami prawa kanadyjskiego występujących we wspomnianej sprawie oraz w niniejszym przypadku, sytuacja analizowana w ramach interpretacji opatrzonej sygnaturą IBPB-1-2/4510-465/15/BG była inna od wskazanej w niniejszym wniosku o interpretację, a różnice te mogą mieć znaczenie z perspektywy niniejszego pytania. Różnice te polegają w szczególności na tym, że we wskazanej interpretacji procedurze „amalgamation” poddane były spółka dominująca i spółka zależna („matka” i „córka”). W niniejszym przypadku z kolei procedurze „amalgamation” mają zostać poddane trzy spółki posiadające na moment Połączenia wspólnego udziałowca (spółki „siostry”). W niniejszym przypadku trudno się zatem zgodzić ze stanowiskiem, że ewentualny dochód Spółki „AM” można uznać za dochód z udziału w zysku osób prawnych, skoro ani Spółka „AM” nie będzie posiadała udziałów w żadnym z Poprzedników, ani żaden z Poprzedników nie będzie posiadał udziału w jakimkolwiek innym Poprzedniku. Dlatego też w niniejszym przypadku Wnioskodawca uważa za uzasadnione swoje stanowisko również w zakresie dotyczącym Spółki „AM”.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2015 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328) wprowadzono do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) nieistniejące wcześniej w polskim porządku prawnym rozwiązania przewidujące opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC).

Jak wskazuje treść uzasadnienia do zmian w ustawie, regulacja typu CFC jest powszechnie akceptowanym na arenie międzynarodowej mechanizmem zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Uznaje się również, że jest to jeden ze skuteczniejszych mechanizmów walki ze zjawiskiem unikania opodatkowania. Zapobieganie erozji podstawy opodatkowania w przypadku regulacji typu CFC odbywa się bowiem poprzez poddanie opodatkowaniu w danym państwie, jako dochodu przypisywanego do podmiotu krajowego, dochodu ustalanego w odniesieniu do zysków, jakie osiągnął jego podmiot zależny będący rezydentem podatkowym innego państwa (tzw. spółka CFC). Istota tego rozwiązania sprowadza się zatem do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego (osoby fizycznej lub podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową lub o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy o CIT, podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, dochodem, o którym mowa w ust. 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione w latach poprzednich.

Przepisy dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych nakazują zatem stosowanie w odniesieniu do ustalania przychodów i kosztów tych podmiotów polskich przepisów ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także, w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych.

Ustawodawca przewidział w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych szczególne uregulowania dla zdarzenia gospodarczego, jakim jest połączenie spółek oznacza to, że przepisy art. 10 ust. 2-6 ustawy o CIT, stanowią podstawę do dokonania oceny skutków podatkowych połączenia spółek.

Stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, przy połączeniu lub podziale spółek dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej. Wskazanego przepisu nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania (art. 10 ust. 4 updop).

Mając na uwadze powyższe przepisy podatkowe i przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że art. 10 ust. 2 ustawy o CIT, nie jest przepisem mającym zastosowanie we wszystkich stanach faktycznych.

Stanowi on o preferencji podatkowej (zwolnieniu), przyznawanej w związku z implementacją przepisów prawa wspólnotowego i ma zastosowanie wyłącznie do spółek wymienionych w ust. 5 tego przepisu, tj. wyłącznie do spółek (rezydentów), będących podatnikami przejmującymi majątek spółek mających siedzibę lub zarząd w państwach członkowskich UE lub EOG oraz spółek (nierezydentów) podlegających w państwie członkowskim UE lub EOG opodatkowaniu od całości swoich dochodów, przejmujących majątek spółek będących polskimi rezydentami podatkowymi.

Zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o CIT, ww. przepisy (ust. 1-5) stosuje się odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Drugi z ww. warunków odnosi się do charakteru przychodów uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę. Spółka taka zostanie uznana za zagraniczną spółkę kontrolowaną, jeżeli co najmniej 50% jej przychodów pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej – w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych (przychody o charakterze pasywnym).

Połączenie spółek kanadyjskich CO.12, CO.13 i CO.17 nie będzie neutralne podatkowo, gdyż spółki kanadyjskie nie są podmiotami wymienionymi w art. 10 ust. 5 i 6 ustawy o CIT.

W odniesieniu do Spółki „AM” nie znajdzie zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji, skutkiem planowanego połączenia Spółka „AM” osiągnie przychody w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT.

W odniesieniu natomiast do Spółek CO.12, CO.13 i CO.17, w związku z połączeniem tych spółek, nie dojdzie do powstania przychodu ze źródeł wymienionych w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT.

Odnosząc się do Spółki „K.I.”, należy wskazać, że z uwagi na brak wystąpienia dopłat w gotówce nie znajduje zastosowania w niniejszej sytuacji art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT, tym samym Spółka „K.I.” nie osiągnie przychodów o jakich mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie ustalenia, czy Połączenie CO.12, CO.13, CO.17 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT dla:

 • Spółki „AM” – jest nieprawidłowe,
 • Spółki CO.12, CO.13, CO.17 oraz Spółki „K.I.” – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w pozostałym zakresie wniosku wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.