IBPB-1-3/4510-70/16/TS | Interpretacja indywidualna

Czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na CIT/podatku dochodowego należnego od PGK przez Spółkę reprezentującą (w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o CIT), jak również środki pieniężne zatrzymane na koncie Wnioskodawcy dedykowanym do rozliczeń PGK z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek z tytułu podatku dochodowego należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT jako przychody/koszty podatkowe Spółek?
IBPB-1-3/4510-70/16/TSinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podatkowa grupa kapitałowa
 3. przychód
 4. rozliczanie (rozliczenia)
 5. zaliczka na podatek
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 12 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy należny od PGK przez Spółkę reprezentującą, jak również środki pieniężne zatrzymane na koncie Wnioskodawcy dedykowanym do rozliczeń PGK z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek z tytułu podatku dochodowego należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT jako przychody/koszty podatkowe Spółek – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 stycznia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy należny od PGK przez Spółkę reprezentującą, jak również środki pieniężne zatrzymane na koncie Wnioskodawcy dedykowanym do rozliczeń PGK z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek z tytułu podatku dochodowego należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT jako przychody/koszty podatkowe Spółek.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. Spółka A (dalej również jako: „Spółka reprezentująca”) oraz spółki od niej zależne (dalej: „Spółka Zależna” lub łącznie: „Spółki Zależne”) zawarły umowę (dalej: „Umowa”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”) w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Spółką dominującą w ramach PGK jest Spółka A.

Zgodnie z Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółka A została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”) oraz Ordynacji podatkowej.

Podstawa opodatkowania PGK jest obliczana zgodnie z art. 7a ustawy o CIT, w związku z art. 7 ust. 1-3 ustawy o CIT.

Umowa została zarejestrowana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się 1 stycznia 2016 r.

Na Spółce A, jako spółce reprezentującej PGK, będzie spoczywał obowiązek obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) oraz zaliczek na ten podatek do właściwego dla PGK urzędu skarbowego.

Zgodnie z Umową, Spółki Zależne zobowiązane są do dokonywania terminowych wpłat na rzecz Wnioskodawcy działającego przez Spółkę reprezentującą zaliczek na CIT oraz kwoty podatku dochodowego wynikającej z rocznego rozliczenia PGK.

Szczegółowy tryb przekazywania informacji o wielkości i terminach wpłat określony został w Procedurze rozliczeń podatkowych w ramach PGK przyjętej na podstawie uzgodnień między stronami.

Stosownie do procedury rozliczeń podatkowych w ramach PGK, która obowiązuje wewnątrz PGK, Spółki Zależne zobowiązane będą do dokonywania wpłat na rzecz Wnioskodawcy zaliczek na CIT w kwocie wynikającej z ich rozliczeń jednostkowych (tzw. wstępna kwota udziału w zaliczkach PGK) oraz kwoty podatku dochodowego obliczonego dla danej spółki wchodzącej w skład PGK (tzw. wstępna kwota udziału w rocznym zobowiązaniu CIT).

W związku z powyższym, w praktyce, Spółki Zależne będą przekazywać PGK odpowiednie kwoty należnego CIT (w tym również z tytułu należnych zaliczek) przelewem bankowym na odrębny rachunek prowadzony przez Wnioskodawcę. Następnie, Spółka reprezentująca, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o CIT, dokona wpłaty podatku należnego od PGK (zaliczek na ten podatek) na konto właściwego urzędu skarbowego.

W trakcie funkcjonowania PGK zdarzyć się może sytuacja, gdy suma kwot zaliczek na CIT/ kwoty podatku dochodowego wpłaconych przez Spółki, będzie wyższa od kwoty zaliczki na CIT/rocznego zobowiązania CIT skalkulowanych dla PGK, w tym w związku z faktem, że podstawę opodatkowania CIT stanowić będzie suma dochodów i strat Spółek Zależnych.

W takiej sytuacji możliwe są dwa scenariusze:

 1. nadwyżka będzie zaliczana na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu zaliczek na CIT Spółek, które w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu/kwartale/roku) uzyskały dochód, proporcjonalnie do udziału tego dochodu w dochodzie PGK. Spółki, po uzyskaniu informacji o wysokości udziału w kwocie nadwyżki, pomniejszają o kwotę udziału kwotę najbliższej zaliczki na CIT/podatku dochodowego przekazywanego do PGK;
 2. nadwyżka będzie zwracana na konto bankowe Spółek, które uzyskały dochód w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu/kwartale/roku), proporcjonalnie do udziału tego dochodu w dochodzie PGK.

Wnioskodawca nie wyklucza również, że w wyniku korekt przychodów/kosztów na poziomie poszczególnych Spółek, konieczne będzie dokonanie korekty zobowiązania PGK i wpłaty przez Spółkę Zależną na konto bankowe Spółki reprezentującej dedykowane do rozliczeń podatkowych PGK kwoty odpowiadającej wartości korygowanego podatku (potencjalnie wraz z odsetkami) i odwrotnie, tj. przekazanie z konta Spółki reprezentującej na konto Spółki Zależnej środków pieniężnych otrzymanych z urzędu skarbowego z tytułu nadpłaty powstałej w wyniku korekty zaliczki CIT/podatku dochodowego.

Spółce reprezentującej nie przysługuje żadne wynagrodzenie z tytułu wykonywanych czynności związanych z rozliczeniem podatku dochodowego PGK.

W związku z tym, że poniższe pytanie dotyczy ustalenia dochodu/straty PGK jako podatnika CIT, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej występuje Spółka A jako spółka reprezentująca PGK.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na CIT/podatku dochodowego należnego od PGK przez Spółkę reprezentującą (w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 1a ust. 7 ustawy o CIT), jak również środki pieniężne zatrzymane na koncie Wnioskodawcy dedykowanym do rozliczeń PGK z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek z tytułu podatku dochodowego należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT jako przychody/koszty podatkowe Spółek...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że środki pieniężne przekazywane na jego konto bankowe dedykowane do rozliczeń PGK z urzędem skarbowym/zwracane Spółkom Zależnym na konta bankowe, bądź też zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek z tytułu podatku dochodowego (tj. zaliczek na CIT/podatku dochodowego wynikającego z deklaracji rocznej) w związku z rozliczeniem podatku dochodowego należnego od PGK i realizacją obowiązku wynikającego z art. 1a ust. 7 ustawy o CIT, nie powinny podlegać uwzględnieniu w wyliczeniu dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT, jako przychody/koszty podatkowe Spółki A oraz Spółek Zależnych.

Zgodnie z art. 1a ust. 7 ustawy o CIT, podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek są obliczane, pobierane i wpłacane przez spółkę reprezentującą PGK. Jednocześnie, spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od PGK.

I. Konsekwencje przekazywania środków pieniężnych przez Spółki Zależne na konto bankowe Spółki reprezentującej dedykowane do rozliczeń zobowiązań podatkowych PGK.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów środków pieniężnych przekazywanych przez Spółki Zależne:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. W związku z tym, aby wydatek mógł zostać uznany za koszt uzyskania przychodów (dalej: „KUP”), muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • wydatek musi zostać rzeczywiście poniesiony,
 • celem poniesienia wydatku powinno być osiągnięcie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
 • wydatek nie może stanowić kosztu wymienionego w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, zawierającego enumeratywna listę wydatków, które nie mogą być zaliczane do KUP.

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, Spółki zobowiązują się do dokonywania na rzecz Wnioskodawcy działającego przez Spółkę reprezentującą terminowych wpłat zaliczek na CIT oraz kwoty podatku dochodowego wynikającego z rocznego rozliczenia PGK. Tym samym, zgodnie z procedurą PGK, środki pieniężne przekazywane do PGK odpowiadają wartości zaliczki na CIT/podatku dochodowego kalkulowanego na podstawie dochodu Spółek. Ze względu na szczególne regulacje dotyczące rozliczania podatku dochodowego przez PGK, zaliczki na CIT/podatek dochodowy odprowadza Spółka reprezentująca. W celu umożliwienia Spółce A wykonania jej obowiązku z tym zakresie, Spółki Zależne zobowiązane są do przekazywania kwot CIT do Spółki reprezentującej, która następnie przekazuje go do właściwego dla PGK urzędu skarbowego.

Tym samym, czynność ta stanowi wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących rozliczania podatku dochodowego przez PGK, na podstawie których Spółki Zależne zobowiązane są przekazać kwotę podatku spółce reprezentującej PGK.

W świetle powyższego, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że kwoty przekazywane na zapłatę zaliczki/podatku dochodowego przez Spółki Zależne na konto bankowe Spółki A dedykowane do rozliczeń podatkowych Wnioskodawcy z urzędem skarbowym, nie stanowią dla Spółek Zależnych kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy o CIT. Tym samym, środki pieniężne przekazywane do Wnioskodawcy z tytułu rozliczenia podatku dochodowego nie powinny być uwzględniane w kalkulacji dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT.

Zaliczenie do przychodów podatkowych Spółki A środków pieniężnych przekazanych przez Spółki Zależne z tytułu zaliczki na CIT/podatku dochodowego:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Równocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 3 za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Stosownie do art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W ocenie Wnioskodawcy, w świetle brzmienia powyższych przepisów, należy stwierdzić, że przychodem podatkowym jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny, trwały i bezzwrotny charakter, którą podatnik może rozporządzać jak własną. Potwierdza to utrwalona linia orzecznicza, m.in. Wojewódzki Sad Administracyjny w Gliwicach w orzeczeniu z 22 listopada 2010 r., sygn. I SA/Gl 642/10, stwierdził: „nie ulega wątpliwości, że podatek dochodowy od osób prawnych jest podatkiem bezpośrednim, który co do zasady ciąży na podatnikach uzyskujących przychód w postaci przysporzenia majątkowego powodującego przyrost ich aktywów lub zmniejszenie ich zobowiązań. Co do zasady o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa tej osoby (albo zmniejsza pasywa). <...> Przychodem są więc wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, bezzwrotnym i definitywnym, których rzeczywiste otrzymywanie powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego”. Podobnie wypowiedział się NSA w wyroku z 27 listopada 2003 r. (sygn. III SA 3382/02), w którym sąd wskazał, że „do przychodów zaliczyć można tylko takie wartości, które określają definitywny przyrost majątku podatnika”.

Z charakteru relacji pomiędzy Spółką reprezentującą a Spółkami Zależnymi bezsprzecznie wynika, że przekazanie przez Spółki Zależne środków pieniężnych na zapłatę zaliczek na CIT/ podatku dochodowego nie będzie miało dla Spółki A charakteru przysporzenia trwałego i definitywnego. Spółka reprezentująca zobowiązana jest bowiem do przekazania zgromadzonych środków do urzędu skarbowego w związku z zapłatą zaliczek/podatku dochodowego.

Przede wszystkim należy podkreślić, że otrzymane przez Spółkę reprezentującą środki pieniężne nie stanowią wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Przekazywanie środków pieniężnych na konto Spółki A odbywa się bowiem w związku z realizacją obowiązku nałożonego na Spółkę A jako spółkę reprezentującą PGK na podstawie art. 1a ust. 7 ustawy o CIT (obowiązek obliczania, pobierania i wpłacania podatku dochodowego do urzędu skarbowego).

Mając na uwadze powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, przekazywane przez Spółki Zależne na konto Spółki A dedykowane do rozliczeń PGK z urzędem skarbowym wstępne kwoty udziału w zaliczkach na CIT należnych od PGK oraz wstępne kwoty udziału w zobowiązaniu CIT, nie stanowią przychodu dla Spółki reprezentującej w rozumieniu ustawy o CIT, a tym samym nie będą stanowiły dla Spółki reprezentującej przychodu podatkowego i w konsekwencji nie będą podlegały uwzględnieniu w kalkulacji dochodu/straty podatkowej PGK zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT.

II. Konsekwencje przekazywania środków pieniężnych przez Spółkę A na konto bankowe Spółek Zależnych oraz zaliczania środków pieniężnych znajdujących się na koncie Spółki reprezentującej dedykowanym do rozliczeń PGK z urzędem skarbowym na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Spółek.

Jak zostało wskazane w opisie zdarzenia przyszłego, w związku z tym, że przedmiotem opodatkowania w przypadku PGK jest nadwyżka sumy dochodów spółek tworzących PGK nad sumą ich strat, wpłacane przez Spółki kwoty zaliczek mają charakter wstępny. Tym samym, może nastąpić sytuacja, gdy suma przekazanych przez Spółki zaliczek na CIT/udziału w zobowiązaniu z tytułu podatku dochodowego będzie wyższa niż zaliczka na CIT/ zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego należne od PGK.

Taka sytuacja będzie miała miejsce w szczególności wówczas gdy:

 1. w zeznaniu rocznym PGK wykaże nadpłatę z tytułu rozliczeń w podatku dochodowym, która będzie podlegała zwrotowi przez urząd skarbowy,
 2. Spółki w trakcie roku podatkowego osiągały dochód podlegający uwzględnieniu w kalkulacji dochodu/straty PGK, w związku z czym zobowiązane były do partycypowania w kwocie wpłacanych zaliczek, natomiast w związku ze zmianą sytuacji gospodarczej, na koniec roku wykazały niższe zobowiązanie lub stratę podatkową (w takich wypadkach Spółka reprezentująca zwróci Spółce Zależnej wpłacone przez nią zaliczki w pełnej kwocie).

Zaliczenie do przychodów podatkowych środków pieniężnych zwracanych przez Spółkę A Spółkom Zależnym, bądź pozostawionych na koncie Spółki reprezentującej dedykowanym do rozliczeń Wnioskodawcy z urzędem skarbowym na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Spółek:

Jak zostało to już wskazane powyżej, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Jednocześnie, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei, jak wskazują przepisy art. 16 ust. 1 pkt 15 ustawy o CIT, kosztów uzyskania przychodów nie stanowi przede wszystkim podatek dochodowy. Tym samym należy wskazać, że zwrot podatku nie stanowi przychodu podlegającego uwzględnieniu przy wyliczaniu dochodu/straty podatkowej na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle powyższego, w ocenie Wnioskodawcy, kwota podatku zwracana Spółkom jak również kwota nadwyżki podatku pozostawiana na koncie Spółki reprezentującej dedykowanym do rozliczeń PGK z urzędem skarbowym, nie stanowią dla Spółek przychodu, w rozumieniu ustawy o CIT i nie powinny być uwzględniane w kalkulacji dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT.

Zdaniem Wnioskodawcy, dla powyższych wniosków nie ma znaczenia, czy:

 1. nadwyżka uiszczonej zaliczki/podatku będzie zaliczana na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu zaliczek na CIT Spółek, które w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu/ kwartale/roku) uzyskały dochód, proporcjonalnie do udziału tego dochodu w dochodzie PGK, czy też
 2. nadwyżka będzie zwracana na konto bankowe Spółek, które uzyskały dochód w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu/kwartale/roku), proporcjonalnie do udziału tego dochodu w dochodzie PGK.

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów środków pieniężnych zwróconych przez Spółkę reprezentującą Spółkom Zależnym, bądź pozostawionych na koncie Spółki reprezentującej dedykowanym do rozliczeń Wnioskodawcy z urzędem skarbowym na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Spółek:

Jak wskazano w komentarzu do art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych autorstwa Pawła Małeckiego oraz Małgorzaty Mazurkiewicz: „poniesienie wydatku z majątku podatnika oznacza, że pokryty jest on co do zasady z zasobów majątkowych podatnika w sposób ostateczny. Może być wprawdzie zaciągnięty na dany wydatek kredyt (pożyczka), ale wówczas towarzyszy mu zobowiązanie, które docelowo powinno być spłacone z majątku podatnika”.

W ocenie Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że Spółka reprezentująca zwracając lub zaliczając na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Spółek udział w nadwyżce zaliczek/ podatku dochodowego, które zostały jej przekazane w związku z rozliczeniem podatku dochodowego PGK, nie dysponuje własnym majątkiem, a jedynie redystrybuuje pomiędzy Spółki Zależne część lub całość środków pieniężnych, które zostały jej przekazane w celu zapłaty zaliczki/podatku dochodowego w imieniu PGK. Tym samym, brak jest przesłanek do zaliczenia przez Spółkę reprezentującą pozostawionych środków pieniężnych zaliczanych na poczet przyszłych zobowiązań Spółek do kosztów uzyskania przychodów.

W ocenie Wnioskodawcy, zwracane Spółkom Zależnym kwoty środków pieniężnych przekazanych przez nie w związku z wpłatą zaliczek na CIT/podatku dochodowego jak również środki pieniężne pozostawiane na koncie Spółki reprezentującej dedykowanym do rozliczeń PGK z urzędem skarbowym, nie stanowią dla Spółki reprezentującej kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i nie powinny być uwzględniane w kalkulacji dochodu/straty podatkowej zgodnie z art. 7a ust. 1 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), podatnikami mogą być również grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które pozostają w związkach kapitałowych, zwane dalej „podatkowymi grupami kapitałowymi”.

Na podstawie art. 1a ust. 3 pkt 4 updop, umowa o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej musi zawierać wskazanie spółki reprezentującej podatkową grupę kapitałową w zakresie obowiązków wynikających z ustawy oraz z przepisów Ordynacji podatkowej.

Do ww. obowiązków spółki reprezentującej zalicza się m.in. obliczanie, pobieranie i wpłacanie podatku dochodowego oraz zaliczek na ten podatek. Spółce tej nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych należnego od podatkowej grupy kapitałowej (art. 1a ust. 7 updop).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka A podpisała ze Spółkami Zależnymi Umowę o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”). Spółka A została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK, w związku z czym to na niej będzie spoczywał obowiązek obliczania, pobierania oraz wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: „CIT”) oraz zaliczek na ten podatek do właściwego dla PGK urzędu skarbowego. Zgodnie z Umową, Spółki Zależne zobowiązane są do dokonywania terminowych wpłat na rzecz Wnioskodawcy działającego przez Spółkę reprezentującą zaliczek na CIT oraz kwoty podatku CIT wynikającej z rocznego rozliczenia PGK. Spółki Zależne będą przekazywać PGK odpowiednie kwoty należnego podatku CIT (w tym również z tytułu należnych zaliczek) przelewem bankowym na odrębny rachunek prowadzony przez Wnioskodawcę. Następnie, Spółka reprezentująca dokona wpłaty podatku należnego od PGK (zaliczek na ten podatek) na konto właściwego urzędu skarbowego. W trakcie funkcjonowania PGK zdarzyć się może sytuacja, gdy suma kwot zaliczek CIT/kwoty podatku CIT wpłaconych przez Spółki, będzie wyższa od kwoty zaliczki CIT/rocznego zobowiązania CIT skalkulowanych dla PGK. W takiej sytuacji możliwe są dwa scenariusze: nadwyżka będzie zaliczana na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu zaliczek na CIT Spółek, które w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu/kwartale/roku) uzyskały dochód, proporcjonalnie do udziału tego dochodu w dochodzie PGK. Spółki, po uzyskaniu informacji o wysokości udziału w kwocie nadwyżki, pomniejszają o kwotę udziału kwotę najbliższej zaliczki na CIT/podatku dochodowego przekazywanego do PGK, lub nadwyżka będzie zwracana na konto bankowe Spółek, które uzyskały dochód w danym okresie sprawozdawczym (miesiącu/kwartale/roku), proporcjonalnie do udziału tego dochodu w dochodzie PGK. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy operacje związane z zatrzymywaniem/wpłacaniem kwot zaliczek oraz kwot podatku pomiędzy Spółkami należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej, jako przychody/koszty podatkowe Spółek.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

W świetle powyższego przepisu, ocena prawna konkretnego wydatku poniesionego przez podatnika wymaga odniesienia się do kryterium celowości jego poniesienia oraz uwzględnienia wyłączeń z kategorii kosztów uzyskania przychodów określonych w art. 16 ust. 1 updop. Odnosząc się do przesłanki celowości wydatku należy podkreślić, że kosztem uzyskania przychodów są zarówno wydatki, których poniesienie bezpośrednio przekłada się na uzyskanie konkretnych przychodów, jak i te, których nie można w taki sposób przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia. W każdym przypadku konieczne jest jednak zaistnienie związku pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskiwaniem, bądź też szansą uzyskiwania przychodów przez podmiot ponoszący ten koszt.

W świetle powyższego, aby wydatek poniesiony przez podatnika stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu, muszą być spełnione następujące warunki:

 • został poniesiony przez podatnika, tj. w ostatecznym rozrachunku musi on zostać pokryty z zasobów majątkowych podatnika (nie stanowią kosztu uzyskania przychodu podatnika wydatki, które zostały poniesione na działalność podatnika przez osoby inne niż podatnik),
 • jest definitywny (rzeczywisty), tj. wartość poniesionego wydatku nie została podatnikowi w jakikolwiek sposób zwrócona,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia przychodów lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętych przychodów,
 • został właściwie udokumentowany,
 • nie może znajdować się w grupie wydatków, których zgodnie z art. 16 ust. 1 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 15 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku dochodowego oraz wpłat z zysku określonych w odrębnych przepisach.

Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 1 updop, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Regulacja art. 12 ust. 1 updop, nie zawiera jednak legalnej definicji przychodu, a jedynie precyzuje – poprzez przykładowe wyliczenie – rodzaje przychodów. Jednocześnie należy stwierdzić, że podatek dochodowy od osób prawnych posiada cechy podatku powszechnego, tj. podatku, który jest ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem – jako źródłem dochodu – jest tylko ta wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Poza tym musi mieć charakter definitywny (dokonany) i mierzalny. Ponadto, użyty w tym przepisie zwrot „w szczególności” oznacza, że wykaz przychodów stanowi katalog otwarty, natomiast zawarte w tym przepisie okoliczności określające przychody mają charakter przykładowy. Należy również dodać, że w art. 12 ust. 4 tej ustawy, wyliczone zostały enumeratywnie te rodzaje przychodów uzyskiwanych przez podatnika, które nie stanowią podstawy ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu. Innymi słowy, art. 12 ust. 4 updop, tworzy zamknięty katalog przychodów neutralnych podatkowo, co oznacza, że nie można go rozszerzać ponad te ich rodzaje, które wymienia ustawodawca. Na podstawie art. 12 ust. 1 updop można zatem stwierdzić, że co do zasady, przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Odnosząc powyższe uregulowania do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że przekazanie przez Spółki Zależne środków pieniężnych na konto bankowe Spółki reprezentującej dedykowane do rozliczeń zobowiązań podatkowych PGK, nie stanowi dla Spółek Zależnych kosztów uzyskania przychodów. Wniosek taki wynika wprost z art. 16 ust. 1 pkt 15 updop. Konsekwentnie, dla Spółki reprezentującej, otrzymanie od Spółek zależnych środków pieniężnych wpłaconych na poczet rozliczeń zobowiązań podatkowych PGK nie stanowi jej przychodu, gdyż w tej sytuacji, Spółka reprezentująca występuje tylko w roli płatnika i nie osiąga z tego tytułu żadnych dodatkowych korzyści.

Przechodząc z kolei do ustalenia konsekwencji podatkowych pozostawienia środków pieniężnych na koncie Spółki reprezentującej dedykowanym do rozliczeń Wnioskodawcy z urzędem skarbowym na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych Spółek Zależnych oraz ich przekazywania przez Spółkę reprezentującą na konta bankowe Spółek Zależnych, należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy Spółka reprezentująca rozlicza ww. środki zgodnie z opisem i bez zbędnej zwłoki, wówczas są one dla nie neutralne podatkowo, tzn. nie stanowią przychodu podatkowego.

Reasumując, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy środki pieniężne przekazywane pomiędzy Wnioskodawcą a Spółkami Zależnymi w związku z rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy należny od PGK przez Spółkę reprezentującą, jak również środki pieniężne zatrzymane na koncie Wnioskodawcy dedykowanym do rozliczeń PGK z tytułu podatku dochodowego i zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań Spółek z tytułu podatku dochodowego należy uwzględnić przy ustalaniu dochodu/straty podatkowej uznaje się za prawidłowe, w sytuacji, gdy środki te są rozliczane zgodnie z opisem i bez zbędnej zwłoki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.