IBPB-1-3/4510-637/16/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z tak uzyskanym przychodem Spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów w Spółce Kapitałowej (przekształconej w Spółkę Osobową) w proporcji, w jakiej wartość wycofanego wkładu pozostaje stosunku do wartości wszystkich wkładów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji częściowego wycofania wkładu ze Spółki Osobowej (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie kosztów uzyskania przychodów w sytuacji częściowego wycofania wkładu ze Spółki Osobowej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym. Spółka jest właścicielem innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka kapitałowa”), również będącą polskim rezydentem podatkowym.

Możliwe jest, że w przyszłości Spółka kapitałowa zostanie przekształcona w Spółkę osobową w trybie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Możliwe jest również, że Spółka wycofa część wkładów ze Spółki kapitałowej po jej przekształceniu w Spółkę osobową (inną niż komandytowo-akcyjna) („Spółka Osobowa”).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy w związku z tak uzyskanym przychodem Spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów w Spółce Kapitałowej (przekształconej w Spółkę Osobową) w proporcji, w jakiej wartość wycofanego wkładu pozostaje stosunku do wartości wszystkich wkładów... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z tak uzyskanym przychodem Spółka będzie uprawniona do rozpoznania jako koszty uzyskania przychodów wydatki na nabycie udziałów w Spółce Kapitałowej (przekształconej w Spółkę Osobową) w proporcji w jakiej wartość wycofanego wkładu pozostaje stosunku do wartości wszystkich wkładów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust 1.

W świetle powyższych regulacji podatnik dla celów podatkowych ma możliwość pomniejszenia przychodów o wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą lub inną działalnością zarobkową, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu lub jego zachowanie albo zabezpieczenie.

Jednocześnie, Spółka w związku z uzyskanym przychodem ma prawo do rozpoznania kosztu podatkowego na zasadach ogólnych, gdyż sytuacji tej nie regulują szczegółowe przepisy (por. interpretacja indywidualna Znak: IBPB-1-1/4511-58/16/SG wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 18 marca 2016 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego możliwe jest, że w przyszłości Spółka kapitałowa zostanie przekształcona w Spółkę Osobową w trybie przepisów KSH. Możliwe jest również, że Spółka wycofa część wkładów ze Spółki kapitałowej po jej przekształceniu w Spółkę Osobową (inną niż komandytowo-akcyjna).

W interpretacji indywidualnej z 19 lipca 2016 r. znak: IBPB-1-3/4510-524/16/AW, Dyrektor Izby Skarbowej, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdził, że w przypadku otrzymania przez Spółkę środków pieniężnych z tytułu wycofania części wkładów ze Spółki Osobowej, Spółka zobowiązana będzie wykazać przychód z tego tytułu.

Mając na uwadze powyższe należy zaznaczyć, że tak uzyskany przychód, stosownie do art. 15 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), podlega zmniejszeniu o wydatki poniesione w celu uzyskania tego przychodu.

Przepisy updop, nie określają wyraźnie zasad ustalania kosztów uzyskania przychodów u wspólnika z tytułu wycofania części wkładu ze spółki osobowej.

Zastosowanie zatem, znajdą ogólne zasady dotyczące sposobu określania kosztów ich uzyskania.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Aby dany wydatek mógł zostać uznany za koszt podatkowy musi spełniać łączne następujące warunki:

  • został poniesiony przez podatnika, tj. nastąpiło faktyczne i definitywne przesunięcie określonej wartości z majątku podatnika do majątku odrębnego podmiotu,
  • pozostaje w związku z prowadzoną przez niego działalnością,
  • jego poniesienie było celowe, tj. istnieje związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem tego wydatku a uzyskiwaniem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem ich źródła,
  • nie został wyłączony z kategorii kosztów podatkowych mocą art. 16 ust. 1 updop.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów.

Zatem, w sytuacji częściowego wycofania wkładu ze Spółki Osobowej, Wnioskodawca będzie mieć prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu części wydatków faktycznie poniesionych na nabycie tego wkładu proporcjonalnie do wycofanych wkładów.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz przytoczone regulacje prawne, stwierdzić należy, że w przypadku częściowego wycofania wkładu ze Spółki Osobowej, Wnioskodawca będzie miał prawo do ujęcia w kosztach uzyskania przychodu wydatków faktycznie poniesionych na nabycie tego wkładu proporcjonalnie do wielkości obniżenia. W niniejszej sprawie wydatkami tymi są wydatki na nabycie udziałów w Spółce Kapitałowej.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.