IBPB-1-3/4510-46/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem przez Spółkę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).
IBPB-1-3/4510-46/15/SKinterpretacja indywidualna
  1. nieruchomości
  2. odszkodowania
  3. przychód
  4. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  5. wywłaszczenie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 27 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 6 maja 2015 r.), uzupełnionym w dniach 8 i 13 lipca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem przez Spółkę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu powstania przychodu podatkowego w związku z otrzymaniem przez Spółkę odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 29 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-46/15/SK, IBPB-1-3/4510-138/15/SK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 8 i 13 lipca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości położonych w mieście „X”. Nieruchomości zostały zakupione pod inwestycję tj. budowę budynków mieszkalnych i usługowych. Obowiązujący dla tych nieruchomości miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie ich części na drogi publiczne. Obecnie w trybie przewidzianym ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 687 ze zm.), toczy się procedura zmierzająca do uzyskania przez zarządcę drogi decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 2 ww. ustawy spowoduje, że nieruchomości, w pasach rozgraniczających drogi publiczne, przejdą z mocy prawa na własność Miasta „X”. Wnioskodawcy z tytułu przeniesienia na miasto nieruchomości, w pasach rozgraniczających drogi publiczne przysługiwać będzie otrzymane odszkodowanie. Na podstawie art. 12 ust. 4a ww. ustawy, zostanie wydana decyzja ustalającą wysokość odszkodowania za nieruchomości. Niniejszą decyzję wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Decyzję ww. wydaje się w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna (art. 12 ust. 4b powołanej ustawy).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy otrzymane odszkodowanie z tytułu przejścia nieruchomości na własność gminy, stanie się przychodem Wnioskodawcy z momentem jego otrzymania, tj. wpłaty na rachunek bankowy Wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Spółki, w wyniku ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, zgodnie z przepisem art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, nieruchomości w pasach rozgraniczających drogi publiczne, przejdą z mocy prawa na własność Miasta „X”. W związku z przejściem nieruchomości Wnioskodawcy przysługiwać będzie odszkodowanie.

Na podstawie art. 12 ust. 4a o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania za nieruchomości, niniejszą decyzję wydaje organ, który wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, przychód z tytułu otrzymanego odszkodowania powstanie w dacie otrzymania środków pieniężnych w związku z przejściem z mocy prawa na własność Miasta „X” nieruchomości Spółki położonych w pasach rozgraniczających drogi publiczne.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „updop”), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przepis ten wprowadza powszechność opodatkowania wpływów majątkowych powstałych w podmiotach objętych zakresem podmiotowym ustawy. Stosownie do postanowień zawartych w art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. Literalna wykładnia powołanych powyżej przepisów prowadzi do wniosku, że do przychodów podatkowych zalicza się tylko takie przychody, które w danym momencie są trwałe, definitywne i bezwarunkowe. W konsekwencji, do przychodów podatkowych, podatnik winien zaliczyć tylko takie przychody, które są mu należne. Nie będą to zatem jakiekolwiek przychody, lecz przychody, w stosunku do których podatnikowi przysługiwać będzie prawo do nich otrzymania i które stanowić będą jego trwałe przysporzenie majątkowe. Co do zasady więc, o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów danej osoby prawnej decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, a więc takie przysporzenia, którymi może spółka rozporządzać jak właściciel. W przypadku odszkodowania, do chwili jego otrzymania nie można mówić o definitywnym charakterze przysporzenia, bowiem dopiero w dacie jego faktycznej zapłaty będzie możliwe faktyczne dysponowanie kwotą ustalonego świadczenia. Jak wynika z art. 12 ust. 3e updop, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty, zatem przychody z tytułu otrzymanego odszkodowania należy rozpoznać zgodnie z przywołanym powyżej przepisem art. 12 ust. 3e, tj. w dniu otrzymania tego odszkodowania.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, dojdzie do wywłaszczenia nieruchomości Spółki za odszkodowaniem. Na podstawie decyzji, Spółce zostanie przyznane odszkodowanie. Spółka uzyska zatem zgodnie przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychód w formie odszkodowania. Momentem uzyskania tego przychodu jest wynikający z art. 12 ust. 3e updop - dzień otrzymania odszkodowania.

Reasumując, zdaniem Spółki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, otrzymane odszkodowanie z tytułu przejścia nieruchomości na własność gminy, stanie się przychodem Wnioskodawcy w momencie jego otrzymania, to jest wpłaty odszkodowania na rachunek bankowy Wnioskodawcy.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 16 czerwca 2010 r. Znak: IPPB3/423-234/10-4/MC.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.