IBPB-1-3/4510-366/16/WLK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów, w rezultacie której Wnioskodawca nabędzie udziały w Spółkach Kapitałowych, u Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT, w szczególności określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 29 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 20 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów, w rezultacie której Wnioskodawca nabędzie udziały w Spółkach Kapitałowych, u Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT, w szczególności określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów, w rezultacie której Wnioskodawca nabędzie udziały w Spółkach Kapitałowych, u Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT, w szczególności określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z 9 czerwca 2016 r. pismem Znak: IBPB-1-3/4510-366/16/WLK, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 20 czerwca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Udziały Spółki przysługują obecnie osobom fizycznym, z których każda jest osobą podlegającą w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Wspólnicy Spółki”). Wspólnicy Spółki są również właścicielami udziałów innych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegających w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółki Kapitałowe”).

Wspólnicy Spółki planują podwyższyć kapitał Spółki. Podwyższenie kapitału zostanie pokryte wkładem niepieniężnym w postaci udziałów Spółek Kapitałowych. Wkłady na podwyższony kapitał zakładowy Spółki wniesie w pierwszej kolejności ten ze Wspólników Spółki, który posiada bezwzględną większość praw głosu w każdej ze Spółek Kapitałowych (tj. ponad 50% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Kapitałowych, dającą mu ponad 50% praw głosu w każdej z tych Spółek Kapitałowych), a następnie wkłady wniosą pozostali Wspólnicy Spółki. W rezultacie ww. transakcji Spółka uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółkach Kapitałowych (tzw. wymiana udziałów).

Wartość wkładu niepieniężnego do Spółki będzie odpowiadała jego wartości rynkowej z dnia wniesienia. Wartość nominalna udziałów w Spółce otrzymanych przez Wspólników Spółki będzie równa lub od niższa wartości rynkowej przedmiotu wkładu z dnia wniesienia (może wystąpić tzw. agio). Spółka nie będzie dokonywała na rzecz Wspólników Spółki zapłaty w gotówce, określonej w art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej „ustawa o CIT”).

Ponieważ zarówno Spółka, jak i Spółki Kapitałowe działają w formie polskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które podlegają opodatkowaniu od całości dochodów w Polsce zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o CIT, tym samym zarówno Spółka, jak i Spółki Kapitałowe działają w formie prawnej wymienionej w poz. 29 Załącznika nr 3 ustawy o CIT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z planowaną transakcją wymiany udziałów, w rezultacie której Wnioskodawca nabędzie udziały w Spółkach Kapitałowych, u Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT, w szczególności określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Spółkach Kapitałowych w drodze transakcji wymiany udziałów po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu zgodnie z ustawą o CIT, w szczególności określony w art. 12 ust. 1 pkt 7 tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 przychodami są w szczególności:

 1. otrzymane pieniądze oraz wartości pieniężne oraz
 2. wartość otrzymanych rzeczy lub praw.

Podatkiem CIT obciążony jest przyrost majątku, a sam katalog przychodów zawarty w art. 12 ustawy o CIT jest otwarty, co pozwala na rozszerzenie katalogu przypadków, w których powstaje przychód poza wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o CIT. Innymi słowy, niewymienienie danego przychodu w katalogu z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT nie oznacza, że dane przysporzenie nie jest przychodem.

Jednocześnie, art. 12 ust. 1 zd. 1 ustawy o CIT zawiera sformułowanie „ z zastrzeżeniem ust. 3 i 4” (tego artykułu 12). Artykuł 12 ust. 3 ustawy o CIT adresuje kwestię powstawania przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku którego przysporzenie majątkowe powstaje nie tylko wtedy, gdy jest „otrzymane” (podatnik może danym przysporzeniem dysponować jak własnym), ale również jeśli jest jedynie „należne”.

Z kolei art. 12 ust. 4 ustawy o CIT, zawiera katalog przysporzeń niestanowiących przychodów, a wśród nich:

 1. przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego (art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT);
 2. kwot i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy (art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o CIT).

Analizowane regulacje przewidują zatem wyłączenie z opodatkowania przychodów otrzymanych na utworzenie i podwyższenie kapitału zakładowego, jak i wartości stanowiących nadwyżkę ponad wartość nominalną udziałów, otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapitał zapasowy (są neutralne z punktu widzenia podatku dochodowego).

Ponieważ z ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) wynika możliwość wniesienia wkładów pieniężnych i niepieniężnych, to zdarzeniem neutralnym z perspektywy CIT będzie otrzymanie przez spółkę otrzymującą zarówno wkładów pieniężnych, jak i niepieniężnych. Stanowisko o neutralności podatkowej (CIT) przysporzenia majątkowego zarówno w postaci wkładu pieniężnego, jak i niepieniężnego jest potwierdzane przez organy podatkowe (przykładowo przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 sierpnia 2011 r., Sygn. ILPB4/423-163/11-5/DS: zarówno wkłady pieniężne, jak i niepieniężne, wnoszone na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego w spółce kapitałowej nie są zaliczane do przychodów podatkowych tej Spółki. Reasumując, aport przebudowanej sieci cieplnej przekazany przez gminę do Spółki nie spowoduje powstania po Jej stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Reasumując, otrzymanie przez Spółkę udziałów w Spółkach Zależnych - w wykonaniu uchwały o podwyższeniu jej kapitału zakładowego (z agio lub bez) nie prowadzi do powstania przychodu na gruncie ustawy o CIT.

Dodatkowych argumentów dostarcza art. 12 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 12 ust. 4d ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT, przychodem jest nominalna wartość udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Powyższa regulacja odnosi się wyłącznie do przychodu powstającego po stronie wspólnika spółki, której udziały są obejmowane, nie dotyczy natomiast przychodu po stronie spółki otrzymującej aport, której kapitał zakładowy jest podwyższany.

Niemniej, na podstawie art. 12 ust. 4d i następnych ustawy o CIT (stanowiącym implementację Dyrektywy 2009/133/WE z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku łączenia, podziałów, podziałów przez wydzielenie, wnoszenia aktywów i wymiany udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich oraz przeniesienia statutowej siedziby SE lub SCE z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego), jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia:

 1. spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo
 2. spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

-do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

Zgodnie zaś z treścią art. 12 ust. 11 ustawy o CIT, przepis ust. 4d stosuje się, jeżeli:

 1. spółka nabywająca oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane, są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy lub są spółkami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz
 2. wspólnik jest podatnikiem podatku dochodowego i wnoszone przez niego udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Biorąc pod uwagę literalne brzmienie powołanych przepisów ustawy o CIT należy uznać, że w przypadku transakcji tzw. wymiany udziałów, dla spółki nabywającej udziały w zamian za wydanie własnych udziałów, przychód określony w ustawie o CIT, w szczególności w art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT nie powstanie, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

 1. spółka nabywająca nabędzie od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian udziały (akcje) tej innej spółki przekaże wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje);
 2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów;
 3. spółka nabywająca, uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane;
 4. wnoszone udziały (akcje) stanowią wkład niepieniężny przeznaczony w całości lub w części na podwyższenie kapitału zakładowego spółki nabywającej.

Należy wskazać, że przedmiotowej sprawie wszystkie ww. warunki zostaną spełnione, tj.: Spółka będąca spółką nabywającą nabędzie od Wspólników Spółki udziały w Spółkach Kapitałowych, w zamian za co przekaże Wspólnikom Spółki swoje własne udziały (1), zarówno Spółka, Wspólnicy Spółki, jak i Spółki Kapitałowe są podmiotami podlegającymi opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce (2), Spółka uzyska ponad 50% praw głosu w Spółkach Kapitałowych (3), udziały w Spółkach Kapitałowych wnoszone przez Wspólników Spółki do Spółki zostaną w całości lub w części przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce (4).

W rezultacie spełnienia wszystkich ww. przesłanek niezbędnych do uznania transakcji będącej przedmiotem niniejszego wniosku za wymianę udziałów, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku rozpoznać przychodu zgodnie z ustawą o CIT, w szczególności zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT z tytułu nabycia udziałów w Spółkach Kapitałowych, gdyż przepis ten nie dotyczy przychodu spółki otrzymującej udziały.

Wnioskodawca jest świadomy, że przedstawione powyżej interpretacje indywidualne oraz orzeczenia sądów nie posiadają waloru ochronnego w stosunku do Wnioskodawcy, jednak ze względu na tożsamość stosowanych regulacji prawa podatkowego, stanowią potwierdzenie ugruntowanej linii interpretacyjnej organów podatkowych i mogą zostać potraktowane jako wskazówka interpretacyjna w opisanym zdarzeniu przyszłym przedstawionym w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.