IBPB-1-3/4510-358/15/JKT | Interpretacja indywidualna

Czy planowana operacja polegająca na wydzieleniu, w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH, do nowo zawiązanej spółki z o.o. Zespołu ds. Nieruchomości według procedury opisanej w niniejszym wniosku, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w zw. z art 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawy o CIT”)?
IBPB-1-3/4510-358/15/JKTinterpretacja indywidualna
 1. podział
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 3 września 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy po stronie Spółki dzielonej powstanie przychód w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 września 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy po stronie Spółki dzielonej powstanie przychód w związku z podziałem Spółki przez wydzielenie.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”) jest spółką kapitałową, która została powołana w celu prowadzenia działalności usługowej w sektorze usług komunalnych w zakresie zbiórki, transportu, odzysku, unieszkodliwienia odpadów z grup 01-20, czyszczenia separatorów, czyszczenia odstojników, czyszczenia kanalizacji, czyszczenia przepompowni oraz utylizacji ścieków przemysłowych. Powyżej wskazaną działalność Spółka prowadzi na podstawie decyzji administracyjnych. Aktualnie są to: decyzja Starosty z 19 stycznia 2015 r. - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów oraz decyzja Starosty z 5 kwietnia 2007 r. - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów.

Oprócz powyższego, Spółka podjęła w kwietniu 2014 r. działalność w kolejnym obszarze (rynek nieruchomości) poprzez rozpoczęcie realizacji inwestycji budowy hali magazynowo-garażowej oraz budynku biurowego w celu wynajmu oraz zarządzania przez Spółkę powierzchni w ramach w/w nieruchomości. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych Spółki oraz ze środków zewnętrznych.

Ze względu na znikomy związek głównego przedmiotu działalności gospodarczej Spółki, polegającego na gospodarce odpadami komunalnymi, z nowo podjętym obszarem działalności w sektorze nieruchomości, a w szczególności:

 • brak bezpośredniego związku pomiędzy gospodarką odpadami komunalnymi, a inwestycjami na rynku nieruchomości,
 • odmienność lokalizacji obszarów, na których prowadzona jest działalność,
 • odmienne zapotrzebowanie kadrowe oraz docelowa grupa kontrahentów,
 • odmienne zapotrzebowanie organizacyjno-techniczne,
 • odmienne zaangażowanie aktywów i ponoszenie kosztów oraz zróżnicowane ryzyko gospodarcze,
 • różne plany biznesowe związane z poszczególnymi działalnościami gospodarczymi,

zaistniała potrzeba przeprowadzenia restrukturyzacji działalności Spółki.

W celu przystosowania Spółki do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej równolegle na dwóch odrębnych obszarach utworzono w ramach Spółki, uchwałą Zarządu z 1 kwietnia 2014 r., nowy dział pod nazwą „Zespół ds. Nieruchomości”, któremu powierzone zostały wszelkie obowiązki związane z w/w projektem inwestycyjnym, począwszy od samego początku jego realizacji, aż po kompleksowe zarządzanie w/w nieruchomościami, w szczególności:

 1. przygotowanie i przeprowadzenie tej inwestycji,
 2. prowadzenie wszelkich spraw związanych z utrzymaniem obiektów, w tym sprawowanie bezpośredniego nadzoru,
 3. poszukiwanie najemców pomieszczeń biurowych oraz części magazynowej,
 4. zawieranie umów z najemcami,
 5. planowanie rozbudowy o kolejne obiekty z przeznaczeniem na wynajem,
 6. bieżącą obsługę techniczno-organizacyjną budynków oraz najemców.

Należy jednocześnie podkreślić, że poza w/w zadaniami Zespołu ds. Nieruchomości w żadnej mierze nie jest on związany z prowadzeniem działalności gospodarczej Spółki na jej polu podstawowym, tj. w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Aktualnie w ramach Zespołu ds. Nieruchomości funkcjonuje jedna osoba zatrudniona na stanowisku kierownika, co na obecnym etapie jest wystarczające. Obecna rola pracownika Spółki sprowadza się bowiem głównie do koordynacji procesu budowy, realizowanego przez współpracujące ze Spółką podmioty zewnętrzne wyspecjalizowane w robotach budowlanych. Po zakończeniu realizacji inwestycji budowy hali magazynowo - garażowej oraz budynku biurowego spodziewana jest konieczność zintensyfikowania prac związanych z zarządzaniem przedmiotowymi nieruchomościami (w szczególności w zakresie poszukiwania i bieżącej obsługi przyszłych najemców pomieszczeń biurowych oraz części magazynowej), co wiązać się będzie z koniecznością zwiększenia liczby pracowników. Zespół ds. Nieruchomości został ponadto wyposażony we wszelkie możliwości organizacyjno-finansowe umożliwiające rozwój działalności gospodarczej związanej z rynkiem nieruchomości.

Do Zespołu ds. Nieruchomości zostać ma docelowo przypisany organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązania), które zostaną przeznaczone stricte do realizacji zadań gospodarczych Spółki związanych z budową nieruchomości w celu ich wynajmowania, do których to składników należy zaliczyć w szczególności:

 1. prawa własności do nieruchomości gruntowych, zabudowanych budynkami w postaci hali magazynowo - garażowej oraz budynku biurowego, będących przedmiotem inwestycji Spółki,
 2. prawa wynikające z umów z dostawcami mediów,
 3. prawa wynikające z umowy z pracownikiem (ew. pracownikami) przypisanym do Zespołu ds. Nieruchomości,
 4. środki trwale służące do realizacji zadań powierzonych Zespołowi ds. Nieruchomości,
 5. środki pieniężne na rachunku bankowym oraz w kasie, które zostaną przypisane Zespołowi ds. Nieruchomości,
 6. zobowiązania związane z budową hali magazynowo - garażowej oraz budynku biurowego,
 7. ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości gruntowej, na obszarze której realizowana jest inwestycja budowlana Spółki.

W ramach wyodrębnienia finansowego Zespołu ds. Nieruchomości, zdarzenia gospodarcze z nim powiązane są ewidencjonowane w sposób umożliwiający identyfikację aktywów, pasywów, zobowiązań, kosztów i przychodów przypisanych do wyodrębnionego Zespołu ds. Nieruchomości.

Ponadto, posiada on własną ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Tak prowadzona księgowość pozwoliła na całkowite finansowe wyodrębnienie Zespołu ds. Nieruchomości, a także sporządzanie i prowadzenie ewidencji oraz sprawozdań finansowych odzwierciedlających jego indywidualną sytuację.

Rezultatem powyższych działań będzie pełne wyodrębnienie Zespołu ds. Nieruchomości, w ramach Spółki, zarówno pod względem finansowym, funkcjonalnym, jak i organizacyjnym.

Finalnym etapem procesu zmian w ramach struktur Wnioskodawcy będzie dokonanie jego podziału w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”) poprzez wydzielenie ze Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej Zespół ds. Nieruchomości oraz przeniesie tej części majątku Spółki do spółki nowo zawiązanej. Dodać należy w tym miejscu, że wyodrębniana część przedsiębiorstwa jeszcze przed dokonaniem wydzielenia ze struktur Wnioskodawcy uzyska samodzielność gospodarczą, która będzie mogła być realizowana w praktyce jeszcze przed dokonaniem wydzielenia. Wydzielenie będzie obejmowało całość wyodrębnionego Zespołu ds. Nieruchomości łącznie z przyporządkowanym pracownikiem (ew. w niedalekiej perspektywie - pracownikami). Spółka nowo zawiązana, w związku z przejęciem wydzielonego Zespołu ds. Nieruchomości, zostanie kompletnie wyposażona w niezbędne do prowadzenia zamierzonej działalności składniki majątkowe i będzie mogła podjąć działalność bez konieczności ponoszenia dodatkowych nakładów.

Wnioskodawca zaś będzie w dalszym ciągu prowadził działalność gospodarczą w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydzielenie zorganizowanej części Spółki do spółki nowo zawiązanej będzie związane z nadaniem tej jednostce pełnej autonomii w podejmowaniu decyzji dotyczących tego zespołu składników materialnych i niematerialnych. Spółka nowo zawiązana będzie kontynuowała dotychczasową działalność prowadzoną przez Zespół ds. Nieruchomości. Jako przeważający przedmiot działalności spółki nowo zawiązanej zostanie ustalona działalność polegająca na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Ponadto należy zaznaczyć, że efektem podziału Spółki poprzez wydzielenie będzie bez wątpienia uproszczenie i wzrost przejrzystości prowadzonych inwestycji budowlanych. Przeprowadzenie podziału przez wydzielenie umożliwi także m.in. sprawniejsze zarządzanie danym procesem inwestycyjnym oraz sprawną komercjalizację gotowych budynków.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy planowana operacja polegająca na wydzieleniu, w rozumieniu art. 529 § 1 pkt 4 KSH, do nowo zawiązanej spółki z o.o. Zespołu ds. Nieruchomości według procedury opisanej w niniejszym wniosku, nie będzie skutkować powstaniem przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „ustawy o CIT”)...

W ocenie Wnioskodawcy, planowany podział poprzez wydzielenie, zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, w związku z przeniesieniem składników majątkowych związanych z inwestycjami budowlanymi Wnioskodawcy w postaci budowy budynku biurowego oraz hali magazynowo-garażowej w celu wynajmu wchodzących w ich skład powierzchni.

W świetle art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, w przypadku podziału przez wydzielenie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa, przychodem dla spółki podlegającej podziałowi jest wartość rynkowa składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia. A contrario, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz majątek pozostający w spółce stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w spółce podlegającej podziałowi, przychód taki nie powstanie.

Zgodnie z art. 4a pkt 4 ustawy o CIT, zorganizowana część przedsiębiorstwa (dalej: „ZCP”) oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Na moment podziału Spółki, obszary działalności związane z inwestycjami budowlanymi Spółki oraz gospodarką odpadami komunalnymi będą całkowicie od siebie wyodrębnione organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w strukturze Spółki w ramach dwóch odrębnych pionów działalności gospodarczej. Wyodrębnienie to znajdzie wyraz w samodzielnej realizacji działalności gospodarczej prowadzonej w ramach danej dziedziny przez każdy z w/w pionów.

Z przytoczonej definicji wynika, że aby zespół składników majątkowych (materialnych i niematerialnych) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione łącznie następujące przesłanki:

 • istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązań,
 • organizacyjne i finansowe wyodrębnienie tego zespołu składników w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • przeznaczenie tych składników do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zdolność zespołu składników do stanowienia niezależnego przedsiębiorstwa, samodzielnie realizującego te zadania gospodarcze.

Zgodnie z pierwszym z w/w wymagań, dla istnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konieczne jest, by składały się nań składniki majątkowe, zarówno materialne, jak i niematerialne, w tym zobowiązania.

Wyodrębniana część Spółki wraz z m.in. przeniesieniem tytułu własności budynków Spółki, istniejącymi umowami oraz ponoszonymi kosztami stanowią zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) wyodrębnionych organizacyjnie. Składnikiem materialnym są niewątpliwie dwa budynki oraz wyposażenie i środki trwale związane z działalnością Zespołu ds. Nieruchomości. Składniki niematerialne to w szczególności decyzje i zezwolenia odpowiednich organów związane z inwestycją budowlaną Spółki, gwarancje ubezpieczeniowe oraz zobowiązania wynikające z zewnętrznego finansowania, wynagrodzenia z tytułu prowadzonych przez zewnętrzne podmioty wyspecjalizowane robót budowlanych oraz wynagrodzenie kierownika Zespołu ds. Nieruchomości, czy też ograniczone prawo rzeczowe w postaci hipoteki ustanowionej na nieruchomości mającej wchodzić w skład majątku nowo powstałej spółki.

Ponadto, zorganizowana część przedsiębiorstwa powinna stanowić część istniejącego przedsiębiorstwa. Zgodnie z omawianą definicją zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zespół składników materialnych i niematerialnych musi być wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie i przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych. Istotą bowiem zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest to, że może ona funkcjonować zarówno w ramach już istniejącego przedsiębiorstwa, jak i samodzielnie. Chodzi zatem o taką sytuację, aby zespół składników materialnych i niematerialnych był na tyle samodzielny, że może jako odrębne przedsiębiorstwo realizować zadania, do których został przeznaczony. Wnioskodawca jest zdania, że ten warunek również jest spełniony.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa musi charakteryzować się odpowiednim stopniem wyodrębnienia finansowego i organizacyjnego. Wydaje się, że wyodrębnienie organizacyjne ma miejsce wówczas, gdy zespół przedmiotowych składników w istniejącym przedsiębiorstwie ma swoją formę organizacyjną w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). Przykładowo, może to być oddział samodzielnie sporządzający bilans albo forma w mniejszym stopniu wyodrębniona. Na gruncie podatku dochodowego chodzi o takie wyodrębnienie organizacyjne, że zorganizowana część przedsiębiorstwa mogłaby funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo. Istotne jest kryterium funkcjonalne, co oznacza, że zespół składników majątkowych będący przedmiotem transakcji będzie w stanie samodzielnie funkcjonować (prowadzić działalność gospodarczą). Odnośnie wyodrębnienia organizacyjnego należy wskazać, że zgodnie z dominującą praktyką podatkową, o wyodrębnieniu organizacyjnym ze struktur przedsiębiorstwa świadczą odpowiednie zapisy statutu, regulaminu, zarządzenia lub innego aktu o podobnym charakterze albo faktyczne wyodrębnienie.

W przypadku Wnioskodawcy, warunek powyższy zostanie spełniony. Działalność prowadzona przez Wnioskodawcę jest działalnością gospodarczą prowadzoną przez osobę prawną. Wnioskodawca nie posiada w swej strukturze oddziałów, niemniej jednak organizacyjne wyodrębnienie wynika z faktu, że w jego strukturze powstały dwa odrębne piony zajmujące się działalnością związaną z jednej strony realizowanymi przez Spółkę inwestycjami budowlanymi, z drugiej zaś podstawową działalnością związaną z gospodarką odpadami komunalnymi. W tym celu, w ramach Spółki Uchwałą Zarządu z 1 kwietnia 2014 r., tj. od samego początku realizacji inwestycji budowlanej, został wyodrębniony specjalny dział Spółki w postaci Zespołu ds. Nieruchomości, funkcjonujący w strukturze Spółki obok już istniejących komórek organizacyjnych. Do każdego pionu zostały przypisane odpowiednie składniki majątku, zobowiązania i należności z nimi związane oraz pracownicy. Nowa spółka stanie się z mocy prawa stroną (pracodawcą) dotychczasowej umowy o pracę zawartej z pracownikiem (ew. pracownikami) Zespołu ds. Nieruchomości na mocy art. 23 z ind. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Podobnie jest w przypadku wyodrębnienia pod względem finansowym. Uznaje się, że wystarczającą będzie sytuacja, w której określone przepływy finansowe można na podstawie prowadzonej przez podatnika ewidencji alokować do przedmiotowej części przedsiębiorstwa. Wyodrębnienie finansowe nie oznacza całkowitej samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze).

Kryterium wyodrębnienia finansowego jest spełnione, jeśli podatnik prowadzi ewidencję zdarzeń gospodarczych w taki sposób, że możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Stanowisko takie zostało potwierdzone m.in. w wyroku WSA z 9 października 2009 r. (sygn. III SA/Wa 674/09), a także w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2008 r., sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB, w której organ uznał, że: „W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. (...) Ważne natomiast jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze)”. Biorąc pod uwagę stanowisko organów podatkowych oraz WSA, Wnioskodawca wskazuje, że warunkiem wystarczającym do uznania, że spełniona jest przesłanka wyodrębnienia finansowego, jest zapewnienie możliwości przyporządkowania do danej części przedsiębiorstwa przychodów i kosztów w ewidencji księgowej.

Wnioskodawca prowadzi pełną księgowość. W planie kont Wnioskodawcy uwidocznione zostały odrębne konta, na których ujęto aktywa i pasywa związane z Zespołem ds. Nieruchomości oraz odpowiadające im przychody i koszty.

Odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego, kryterium to sprowadza się do ustalenia, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. Składniki majątkowe materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa muszą zatem umożliwić nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Zdaniem Wnioskodawcy, działalność związana z wynajmowaniem i zarządzaniem przedmiotowymi nieruchomościami odznacza się pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Tak wyodrębniona funkcjonalnie część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku. Wydzielenie składników majątku do nowo zawiązanej spółki wraz ze wszystkimi umowami oraz należnościami i zobowiązaniami pozwoli zarówno na prowadzenie działalności w tej części w ramach nowego podmiotu, jak i na kontynuację działalności podstawowej w ramach Wnioskodawcy zanim dojdzie do jej wydzielenia ze struktury Wnioskodawcy. Zatem, wydzielona jednostka jeszcze przed dokonaniem wydzielenia uzyska samodzielność gospodarczą i będzie realizować ją w praktyce.

Planowany podział Spółki nie będzie miał charakteru aportu. Planowana czynność nie będzie bowiem polegała na wniesieniu przez Spółkę części majątku do innego podmiotu w zamian za udziały wydane Spółce. Będzie to natomiast podział Spółki przez wydzielenie. Jego efektem będzie zachowanie bytu prawnego przez Spółkę oraz utworzenie spółki nowo zawiązanej jako bezpośrednie następstwo podziału, przy czym udziałowcami spółki nowo zawiązanej staną się nie Spółka, lecz poszczególni udziałowcy Spółki.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku przychodu podatkowego dla spółki dzielonej w przypadku organizacyjnego, finansowego oraz funkcjonalnego wyodrębnienia składników majątkowych zarówno wydzielanych ze spółki, jak i w niej pozostających znajduje potwierdzenie w wydawanych przez organy podatkowe indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego, np.:

 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 czerwca 2013 r. (sygn. IPPB5/423-221/13-2/MW),
 • interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 3 stycznia 2013 r. (sygn. IPTPB3/423-366/12-2/IR).

W rezultacie, zdaniem Wnioskodawcy, planowany podział poprzez wydzielenie zgodnie z trybem określonym w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nie będzie skutkować dla Spółki powstaniem przychodu, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT, w związku z przeniesieniem składników majątkowych Spółki związanych z Zespołem ds. Nieruchomości na spółkę nowo zawiązaną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.