IBPB-1-3/4510-337/16/JKT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz ich umorzeniem, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 22 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 13 czerwca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z nabyciem udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz ich umorzeniem Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z nabyciem udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz ich umorzeniem Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Dnia 22 stycznia 2016 r. w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki X Sp. z o.o. (dalej jako „Wnioskodawca”, „Spółka X Sp. z o.o.”) do spółki tej przystąpiła spółka prawa amerykańskiego, amerykański rezydent podatkowy.

Do dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego (18 marca 2016 r.) jedynym udziałowcem Wnioskodawcy była Spółka Z Sp. z o.o.

W wyniku rejestracji wskazanego wyżej podwyższenia kapitału zakładowego udziały w Spółce X Sp. z o.o. są objęte w następujący sposób:

  1. Spółka Z Sp. z o.o. - 1.223 udziały o łącznej wartości nominalnej 1.223.000 zł pokrytych wkładem pieniężnym o wartości 30.000 PLN, a w pozostałej części wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanego przedsiębiorstwa Spółki Z Sp. z o.o. w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm., dalej: „Kodeks cywilny”),
  2. Spółka prawa amerykańskiego - 30 udziałów o łącznej wartości nominalnej 30.000 zł pokrytych wkładem pieniężnym w kwocie 4.055.000 USD.

Spółka Z Sp. z o.o. rozważa umorzenie swoich udziałów w zgodzie z art. 199 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. bez wynagrodzenia. Działanie to będzie polegać na nabyciu udziałów bez wynagrodzenia przez Wnioskodawcę od udziałowca (Spółka Z Sp. z o.o.) w celu umorzenia. Wspólnik zbywający swoje udziały (Spółka Z Sp. z o.o.) w wyniku wyżej opisanego działania „wyjdzie” ze Spółki X Sp. z o.o. (zbędzie nieodpłatnie wszystkie swoje udziały).

W Spółce X Sp. z o.o., która nabędzie udziały własne w celu ich umorzenia pozostanie natomiast jeden dotychczasowy wspólnik (Spółka prawa amerykańskiego).

Spółka prawa amerykańskiego posiada 100% kapitału zakładowego w Spółce Z Sp. z o.o. Obecnie rozważanym jest także postawienie Spółki Z Sp. z o.o. do końca roku 2016 w stan likwidacji.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz ich umorzeniem, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, zgodnie z którym w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Wnioskodawcę udziałów własnych w celu ich umorzenia oraz ich umorzeniem, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Tryb umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje art. 199 KSH. Zgodnie z art. 199 § 1 KSH, udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Stosownie do treści art. 199 § 2 KSH, umorzenie udziału wymaga Uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie, na podstawie art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.

Natomiast, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty, a w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przychód stanowi m.in. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie.

Stosownie do wypracowanych w orzecznictwie sądowym poglądów, przychodem jest tylko takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny) - zob. wyrok NSA z 19 października 2010 r., sygn. akt II FSK 1047/09, gdzie stwierdzono, że przychodem jest tylko takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny), a przez to - prawnie uchwytny, czy orzeczenie WSA we Wrocławiu z 25 stycznia 2011 r., sygn. akt I SA/Wr 1294/10 (podtrzymane przez wyrok NSA z 26 lutego 2013 r., sygn. akt II FSK 1297/11), gdzie stwierdzono, że przychodem jest trwałe i jednocześnie nieodwołalne realne przysporzenie majątkowe (przyrost rozumiany w sensie potocznym, czyli zmiana in plus w wartości majątku).

Natomiast, zmiana wysokości udziałów w postaci ich zmniejszenia jest okolicznością wyjątkową w obrocie gospodarczym, a jej celem nie jest powstanie przychodu a jedynie „wystąpienie” wspólnika ze spółki poprzez unicestwienie jego udziałów.

Zatem, w sytuacji opisanej w zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca nie uzyskuje realnego przysporzenia. Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku nabycia własnych udziałów bez wynagrodzenia w celu ich umorzenia majątek Wnioskodawcy nie wzrośnie, tym samym nie ma podstaw do przyjęcia, że w opisanej sytuacji mamy do czynienia z powstaniem przychodu.

Ponadto, unicestwione udziały nie wykazują przymiotu trwałości (definitywności), gdyż zostają one umorzone, czyli zostanie unicestwiony ich byt prawny.

W związku z powyższym, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie jest możliwe zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, gdyż nie można interpretować tego przepisu w oderwaniu od istoty przychodu, który powinien być realny i trwały.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto informuje się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostało wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.