IBPB-1-3/4510-312/15/AB | Interpretacja indywidualna

Czy obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów (i związana z tym wypłata na rzecz Wspólnika kwoty odpowiadającej wartości nominalnej unicestwianej części każdego udziału) doprowadzi do powstania po jej stronie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
IBPB-1-3/4510-312/15/ABinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 14 sierpnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 21 sierpnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z umorzeniem udziałów (zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z umorzeniem udziałów.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej: „Spółka” lub „Wnioskodawca”), prowadzi działalność gospodarczą i podlega na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania (nieograniczony obowiązek podatkowy). 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki jest w posiadaniu spółki zagranicznej, tj. spółki prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech (dalej: „Wspólnik”). Spółka dysponuje kapitałem zapasowym, na którym zgromadzone zostały wypracowane przez Spółkę zyski z lat ubiegłych. Spółka planuje dokonać obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej udziałów, tj. w trybie przewidzianym w art. 263 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”).

Na skutek takiego obniżenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy, ilość posiadanych przez Wspólnika udziałów nie ulegnie zmianie, natomiast obniżona zostanie ich wartość nominalna. W efekcie dojdzie więc do częściowego umorzenia udziałów, tj. prawnego unicestwienia części każdego udziału w kapitale zakładowym Spółki. Z tytułu obniżenia nominalnej wartości udziałów Wspólnikowi zostanie wypłacona kwota odpowiadająca wartości nominalnej umorzonej części każdego udziału.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy obniżenie kapitału zakładowego Spółki w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów (i związana z tym wypłata na rzecz Wspólnika kwoty odpowiadającej wartości nominalnej unicestwianej części każdego udziału) doprowadzi do powstania po jej stronie przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych... (zdarzenie przyszłe)

Zdaniem Wnioskodawcy, obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej udziałów (i związana z tym wypłata na rzecz Wspólnika kwoty odpowiadającej wartości nominalnej unicestwianej części każdego udziału) nie doprowadzi do powstania po jego stronie przychodu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”).

Przepisy ustawy o CIT, nie zawierają definicji pojęcia przychodu. Regulacja art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, zawiera jedynie otwarty katalog kategorii uznawanych za przychód dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych. Przedmiotowe zdarzenie (obniżenie kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej udziałów) nie zostało wymienione w katalogu zdarzeń powodujących powstanie przychodu na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT. Analiza regulacji art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, prowadzi do wniosku, że przychód stanowią co do zasady wszelkie przysporzenia o charakterze trwałym (faktycznie otrzymane lub należne).

Takie stanowisko znajduje potwierdzenie również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przykładowo w wyroku z 3 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 1780/13 wskazuje, że (...) Analiza poszczególnych jednostek redakcyjnych art. 12 ust. 1 u.p.d.o.p. pozwala na ustalenie pewnych desygnatów przychodu podatkowego. Będą to uzyskane (a w przypadku wymienionym w art. 12 ust 3 u.p.d.o.p. również należne) wartości materialne, w sposób definitywny zwiększające aktywa podatnika lub zmniejszające jego pasywa (...)

Podkreślić należy, że obniżenie wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki (a więc ich częściowe umorzenie) nie powoduje w sensie ekonomicznym powstania jakiejkolwiek korzyści majątkowej dla Spółki i nie stanowi żadnego przysporzenia po jej stronie. Dokonanie ww. czynności nie powoduje wpływu żadnych środków pieniężnych na rzecz Spółki (w sensie ekonomicznym Spółka niczego nie zyskuje), nie można więc mówić o powstaniu po jej stronie przychodu z tytułu dokonania ww. czynności.

W ocenie Spółki, w przedmiotowej sytuacji, nie znajdzie zastosowania również art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, zgodnie z którym za przychód uznaje się m.in. wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy i praw. Jak wskazane zostało powyżej, z tytułu wypłaty Wspólnikowi kwoty odpowiadającej wartości nominalnej umorzonej części każdego udziału, po stronie Spółki nie powstanie żadne realne (faktyczne) przysporzenie. Spółka nie uzyska zatem żadnego świadczenia od Wspólnika, stąd przesłanki wskazanej regulacji nie zostaną spełnione.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że obniżenie wartości kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów i związana z tym wypłata na rzecz Wspólnika kwoty odpowiadającej wartości nominalnej unicestwianej części każdego udziału, pozostanie dla Spółki zdarzeniem neutralnym podatkowo.

Na potwierdzenie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał interpretacje indywidualne wydane przez:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie dotyczącym stanu faktycznego wydana zostanie odrębna interpretacja.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. ).Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychód
IBPB-1-2/4510-378/15/MM | Interpretacja indywidualna

umorzenie udziałów
ILPB2/4511-1-1010/15-3/DJ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.