IBPB-1-3/4510-311/16/AB | Interpretacja indywidualna

Czy planowane połączenie Spółki z Wnioskodawcą będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
IBPB-1-3/4510-311/16/ABinterpretacja indywidualna
  1. przejęcie spółki
  2. przychód
  3. łączenie spółek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 13 kwietnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 15 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym 17 i 20 maja 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy planowane połączenie Spółek będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy planowane połączenie Spółek będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 11 maja 2016 r. wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 17 i 20 maja 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: „Wnioskodawca”) jest podmiotem, który został założony w celu prowadzenia działalności deweloperskiej polegającej na realizacji projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków. Wnioskodawca planuje utworzyć w przyszłości spółkę kapitałową (dalej: „Spółka” lub „SPV”). SPV będzie spółką z o.o., do której Wnioskodawca wniesie wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego, a w następstwie tej transakcji będzie posiadać 100% udziałów w Spółce. W przyszłości planowane jest połączenie Spółki z Wnioskodawcą, tj. przejęcie w ramach którego Wnioskodawca będzie spółką przejmującą, a SPV spółką przejmowaną. Do połączenia dojdzie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki przez Wnioskodawcę.

Z uwagi na to, że w momencie przejęcia Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem Spółki, w następstwie połączenia Wnioskodawca nie otrzyma udziałów, ani dopłat w gotówce. Ponadto, w wyniku połączenia, stosownie do art. 515 § 1 KSH, nie zostanie podjęta uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Jednocześnie, w wyniku planowanego połączenia może dojść do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań Spółki i Wnioskodawcy w drodze tzw. konfuzji.

W uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z 18 maja 2016 r. Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że w jego ocenie planowane połączenie Spółek nastąpi z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, a jego głównym, bądź jednym z głównych celów nie będzie unikanie lub uchylenie się od opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy planowane połączenie Spółki z Wnioskodawcą będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o CIT dla Wnioskodawcy... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, planowane połączenie Spółki z Wnioskodawcą będzie neutralne podatkowo na gruncie ustawy o CIT dla Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Niezależnie od powyższego, stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o CIT, przy połączeniu lub podziale spółek:

  • dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej;
  • dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o CIT, przepisów ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie lub podział spółek nie są przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym, bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.

Równocześnie, na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy o CIT, przepis ust. 2 ma zastosowanie wyłącznie do spółek będących podatnikami:

  1. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek innych spółek mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo
  2. o których mowa w art. 3 ust. 1, przejmujących majątek spółek podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, albo
  3. o których mowa w art. 3 ust. 2, podlegających w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przejmujących majątek spółek będących podatnikami, o których mowa w art. 3 ust. 1.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, planowane połączenie SPV z Wnioskodawcą będzie neutralne z punktu widzenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dla Wnioskodawcy.

Należy wskazać, że na moment przeprowadzenia planowanego połączenia Wnioskodawca będzie jedynym wspólnikiem SPV (tj. będzie posiadać 100% udziałów Spółki). Z uwagi na treść art. 515 § 1 KSH, Wnioskodawca nie może wydać wspólnikowi spółki przejmowanej żadnych udziałów, niemniej zdaniem Wnioskodawcy, nie wpływa to na możliwość zastosowania art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, gdyż w dalszym ciągu będzie możliwe ustalenie „nadwyżki” wskazanej w tym przepisie. Równocześnie, spełnione zostaną warunki, o których mowa w art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o CIT, tj. spółka przejmująca (Wnioskodawca) podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, natomiast spółka przejmowana (SPV) będzie posiadać siedzibę na terytorium Polski. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, z uwagi na fakt posiadania 100% udziałów w SPV, połączenie z tym podmiotem będzie wypełniać dyspozycję art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, a w konsekwencji, będzie zdarzeniem neutralnym na gruncie ustawy o CIT.

Stanowisko zaprezentowane przez Wnioskodawcę potwierdza również jednolita praktyka organów podatkowych, które w wydawanych indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego potwierdzają neutralność połączenia, na gruncie ustawy o CIT, dla spółki przejmującej, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.
Taki pogląd zaprezentował, m.in.:

Odnosząc się natomiast do okoliczności, że w związku z planowanym połączeniem może dojść do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań Spółki i Wnioskodawcy w drodze tzw. konfuzji, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w jego opinii, zdarzenie to nie spowoduje powstania po jego stronie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy.

Przepisy ustawy o CIT, nie definiują pojęcia „umorzenia zobowiązania”. Zdaniem Wnioskodawcy, w tym zakresie należy odwołać się do właściwych regulacji ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm. – winno być: t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm., dalej: „KC”). Zgodnie z art. 508 KC, zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Zatem, umorzenie zobowiązania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, należy utożsamiać przede wszystkim z tzw. zwolnieniem z długu, a więc umową zawartą pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, dotyczy sytuacji w której dłużnik otrzymuje wymierną korzyść finansową poprzez umorzenie zobowiązania dokonywanego za zgodą wierzyciela. Natomiast, w przypadku tzw. konfuzji, wygaśnięcie zobowiązania wynika z charakteru samej czynności prawnej, która powoduje, że uprawnienie wierzyciela oraz zobowiązanie dłużnika zostają połączone w ramach jednego podmiotu. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym oznacza to, że konfuzja, do której może dojść w następstwie połączenia Wnioskodawcy i SPV, będzie zdarzeniem neutralnym na gruncie ustawy o CIT.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie neutralności, z punktu widzenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, zdarzenia w postaci wygaśnięcia zobowiązania w drodze tzw. konfuzji znajduje potwierdzenie w jednolitej i utrwalonej praktyce organów podatkowych. Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę m.in. na interpretacje:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.