IBPB-1-3/4510-25/16/APO | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku sprzedaży maszyn i urządzeń, Wnioskodawca będzie obowiązany do wykazania dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości różnicy między przychodem ze sprzedaży maszyn i urządzeń, a kosztami uzyskania przychodu równymi niezamortyzowanej części wydatków poniesionych na ich nabycie, bez względu na okoliczność, czy w momencie sprzedaży wygaszone już będzie zezwolenie strefowe, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o SSE?
IBPB-1-3/4510-25/16/APOinterpretacja indywidualna
 1. amortyzacja
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. maszyny
 4. nieumorzona część środka trwałego
 5. odpisy amortyzacyjne
 6. przychód
 7. specjalna strefa ekonomiczna
 8. sprzedaż
 9. zezwolenie
 10. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 grudnia 2015 r., który wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim 28 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 7 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku sprzedaży maszyn i urządzeń, Wnioskodawca będzie obowiązany do wykazania dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości różnicy między przychodem ze sprzedaży maszyn i urządzeń, a kosztami uzyskania przychodu równymi niezamortyzowanej części wydatków poniesionych na ich nabycie, bez względu na okoliczność, czy w momencie sprzedaży wygaszone już będzie zezwolenie strefowe, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o SSE – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 grudnia 2015 r. wpłynął do BKIP w Piotrkowie Trybunalskim (7 stycznia 2016 r. do tut. BKIP) wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia, czy w przypadku sprzedaży maszyn i urządzeń, Wnioskodawca będzie obowiązany do wykazania dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości różnicy między przychodem ze sprzedaży maszyn i urządzeń, a kosztami uzyskania przychodu równymi niezamortyzowanej części wydatków poniesionych na ich nabycie, bez względu na okoliczność, czy w momencie sprzedaży wygaszone już będzie zezwolenie strefowe, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o SSE.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również jako: „Spółka”) posiada zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej jako: „SSE”). Zezwolenie, zmieniane kilkukrotnie przez Ministra Gospodarki, obejmuje między innymi działalność polegającą na produkcji płatków zbożowych. Zgodnie z uzyskanym zezwoleniem, Spółka poczyniła wydatki inwestycyjne (w tym, w szczególności na budowę nowej fabryki oraz zakup maszyn i urządzeń służących do produkcji płatków (dalej jako: „maszyny i urządzenia”, „urządzenia”), jak również utworzyła nowe miejsca pracy. Tym samym, na dzień składania niniejszego wniosku, spełniała ona wymagania udzielenia jej pomocy publicznej w formie zwolnień podatkowych, na podstawie § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 465, dalej: „Rozporządzenie”) w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), co zostało potwierdzone w toku kontroli przeprowadzanych przez Komisję ds. Kontroli Realizacji Warunków Zezwolenia. Wydatki poniesione na wybudowanie fabryki oraz zakup maszyn i urządzeń stanowiły koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą, stosownie do § 6 pkt 2 Rozporządzenia (dalej: „koszty kwalifikowane”).

Obecnie, Wnioskodawca w związku z rozważaną zmianą strategii biznesowej, planuje częściowo wycofać się z działalności w SSE w zakresie działalności podlegającej na produkcji płatków zbożowych, nadal pozostawiając w SSE produkcję w zakresie chipsów, w związku z którą Wnioskodawca poczynił już znaczące wydatki inwestycyjne (możliwe, że w związku z działalnością polegającą na produkcji chipsów, Wnioskodawca poczyni dodatkowe inwestycje w przyszłości). W związku z powyższym, Spółka rozważa złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia zezwolenia strefowego, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 282, dalej: „ustawa o SSE”).

W związku z zakończeniem działalności w zakresie produkcji płatków zbożowych, Spółka zamierza sprzedać maszyny i urządzenia innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy, lub podmiotom trzecim. Maszyny i urządzenia zostały przez Spółkę wprowadzone do ewidencji środków trwałych z wartością początkową, ustaloną zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy o CIT. Na moment składania niniejszego wniosku, od wartości początkowej maszyn i urządzeń nie były dokonywane odpisy amortyzacyjne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku sprzedaży maszyn i urządzeń, Wnioskodawca będzie obowiązany do wykazania dochodu podlegającego opodatkowaniu w wysokości różnicy między przychodem ze sprzedaży maszyn i urządzeń, a kosztami uzyskania przychodu równymi niezamortyzowanej części wydatków poniesionych na ich nabycie, bez względu na okoliczność, czy w momencie sprzedaży wygaszone już będzie zezwolenie strefowe, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o SSE...

W ocenie Wnioskodawcy, w przypadku sprzedaży maszyn i urządzeń, zarówno przed, jak i po wygaśnięciu zezwolenia strefowego, na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy o SSE, Wnioskodawca będzie obowiązany do wykazania przychodu podatkowego równego cenie sprzedaży maszyn i urządzeń. Jednocześnie, Wnioskodawca uprawniony będzie do pomniejszenia tego przychodu o koszty jego uzyskania równe niezamortyzowanej jeszcze na moment sprzedaży części wartości początkowej tych maszyn i urządzeń.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT, przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT.

Stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

Co do zasady zatem, dochód ze sprzedaży środków trwałych oblicza się jako różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia, a wydatkami na nabycie zbywanych składników majątku, pomniejszonymi o wartość dokonanych odpisów amortyzacyjnych, bez względu na to, czy zostały one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, czy też nie.

W omawianej sytuacji, przychód Spółki z tytułu sprzedaży maszyn i urządzeń, jako przychód uzyskany z działalności pozastrefowej (tj. nieobjętej zezwoleniem strefowym), będzie przychodem opodatkowanym, nie korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT.

Stosownie do art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, przy ustalaniu przychodu (winno być: dochodu) stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku.

Zgodnie zaś z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, przy ustalaniu dochodu nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT. Z zestawienia powyższych przepisów wynika więc, że:

 1. w przypadku osiągania przychodu ze źródeł nieopodatkowanych (niepodlegających opodatkowaniu lub zwolnionych), podatnik powinien do tych przychodów przyporządkować również koszty związane z przychodami nieopodatkowanymi;
 2. a contrario - w przypadku osiągania przychodów ze źródeł podlegających opodatkowaniu, podatnik powinien przypisać do tych przychodów koszty, które są związane z przychodami opodatkowanymi.

Powyższą wykładnię potwierdza również art. 15 ust. 4 ustawy o CIT, w którym wskazano, że koszty uzyskania przychodu bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o CIT, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Z powyższego przepisu wynika więc, że tylko koszty, których nie można przypisać bezpośrednio do konkretnego przychodu są potrącalne w dacie ich poniesienia. Zatem, zgodnie z art. 15 ust. 4 oraz art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT, w przypadku osiągnięcia przychodów podlegających opodatkowaniu, podatnik powinien przypisać do tego przychodu koszty bezpośrednio z nim związane.

Jednocześnie, zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Ponieważ jednak, wydatki na nabycie maszyn i urządzeń (w części niezamortyzowanej) będą związane bezpośrednio z przychodem z tytułu sprzedaży tych maszyn i urządzeń, powyższy przepis nie znajdzie zastosowania.

Zatem, zgodnie z powyższymi przepisami, w sytuacji sprzedaży maszyn i urządzeń przez Spółkę i osiągnięcia z tego tytułu przychodu, ustalenie dochodu dla celów podatkowych nie będzie wymagało uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów przypisanych do źródeł, z których dochód jest wolny od podatku (w tym przypadku, z tytułu działalności Wnioskodawcy w SSE). Co więcej, możliwe będzie ustalenie kosztów uzyskania przychodu przypadających na poszczególne źródła. Zatem, wydatki na nabycie maszyn i urządzeń pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne, będą stanowiły koszty bezpośrednio związane z przychodem opodatkowanym, dlatego też powinny zostać potrącone w tym roku podatkowym, w którym Spółka osiągnie przychód z tytułu sprzedaży przedmiotowych maszyn i urządzeń.

Dla zakwalifikowania wydatków na nabycie maszyn i urządzeń do kosztów uzyskania przychodów nie będzie miała wpływu okoliczność, że początkowo wydatki te stanowiły koszty kwalifikowane, w rozumieniu ustawy o SSE. W kalkulacji ewentualnego dochodu z działalności strefowej, uwzględnione bowiem zostały odpisy amortyzacyjne, dokonane w okresie wykorzystywania maszyn i urządzeń do działalności strefowej. Natomiast, dochód ze sprzedaży maszyn i urządzeń nie będzie podlegał zwolnieniu z podatku, stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, gdyż nie będzie to dochód z działalności gospodarczej prowadzonej w ramach zezwolenia strefowego. Skoro więc, powyższy dochód będzie podlegał opodatkowaniu, to będzie on równy różnicy między przychodem uzyskanym ze zbycia maszyn i urządzeń, a niezamortyzowaną częścią wartości początkowej tych maszyn i urządzeń.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy skarbowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 12 lipca 2013 r. sygn. IPTPB3/423-146/13-2/IR wskazał, że w myśl art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty. Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 tej ustawy). Odnosząc powyższe uregulowania prawne do zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku stwierdzić należy, iż zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wyłącznie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie wynikającym z zezwolenia na prowadzenie tej działalności. W zakresie tym nie mieści się dochód z tytułu sprzedaży surowców i z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych. Dochód ten nie będzie miał wpływu na ustalenie dochodu korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie wskazanego art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to bowiem dochód co najwyżej „związany z działalnością” strefową, natomiast nie jest to „dochód z działalności strefowej”. Zatem, jeżeli dany rodzaj działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu, a także jeżeli działalność ta nie jest działalnością pomocniczą niezbędną do realizacji zakresu działalności gospodarczej wymienionej w zezwoleniu, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu od podatku dochodowego (...). Reasumując, dochód uzyskany ze sprzedaży hali magazynowej, środków trwałych i surowców nie podlega zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie jest to dochód z działalności objętej zwolnieniem prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

Analogiczne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 8 grudnia 2010 r., sygn. IBPBI/2/423-1572/10/AK: zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wyłącznie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w zakresie wynikającym z zezwolenia na prowadzenie tej działalności. W zakresie tym nie mieści się wynik (odpowiednio dochód lub strata) z tytułu odpłatnego zbycia środków trwałych w pełni lub nie w pełni umorzonych a zatem wynik ten nie będzie miał wpływu na ustalenie dochodu korzystającego ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie wskazanego art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jest to bowiem dochód co najwyżej „związany z działalnością” strefową, natomiast nie może być to „dochód z działalności” strefowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.