IBPB-1-3/4510-184/15/MO | Interpretacja indywidualna

Czy przychodami podatkowymi oraz kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy w związku z organizacją wspólnego przedsięwzięcia są wpływy osiągnięte z jego realizacji oraz wydatki poniesione na jego realizację w proporcji odpowiadającej posiadanemu przez Wnioskodawcę udziałowi w zysku wspólnego przedsięwzięcia, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawy o CIT”), niezależnie od poszczególnych przepływów pieniężnych zaistniałych pomiędzy stronami wspólnego przedsięwzięcia?
IBPB-1-3/4510-184/15/MOinterpretacja indywidualna
 1. konsorcjum
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przedsięwzięcia wspólne
 4. przychód
 5. rozliczanie (rozliczenia)
 6. współpraca (kooperacja)
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 8 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 lipca 2015 r.), uzupełnionym 9 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów przypadających na Spółkę z udziału we wspólnym przedsięwzięciu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie rozliczenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów przypadających na Spółkę z udziału we wspólnym przedsięwzięciu. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 28 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-3/4510-184/15/MO, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 9 września 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalnością m.in. w zakresie organizacji wydarzeń artystycznych takich jak festiwale, koncerty oraz inne wydarzenia kulturalne i sportowe. Wnioskodawca zawarł ze spółką jawną („Partner”) umowę, której przedmiotem była wspólna organizacja imprezy artystycznej (dalej również: „wspólne przedsięwzięcie”). Pomysłodawcą i właścicielem formatu imprezy jest Wnioskodawca. Wszelkie czynności, które miały zostać podjęte przez strony w ramach realizacji imprezy artystycznej zostały wskazane w tzw. planie imprezy. Plan imprezy zawierał również tzw. kroczący kosztorys uwzględniający wydatki, które miały zostać poniesione w związku z realizacją imprezy.

Wkład Wnioskodawcy w ramach wspólnego przedsięwzięcia miał charakter niepieniężny i polegał na wniesieniu posiadanej wiedzy i doświadczenia w zakresie organizacji imprez o podobnym charakterze (tzw. know-how), a także posiadanych kontaktów (m.in. w zakresie podwykonawców, pozyskania artystów, sponsorów).

Z kolei Partner wniósł wkład pieniężny, niezbędny do pokrycia kosztów organizacji wspólnego przedsięwzięcia, które zostały ustalone przez strony w ww. planie imprezy. Zgodnie z postanowieniami umowy, wpłacony przez Partnera wkład finansowy nie podlegał zwrotowi, natomiast w sytuacji, gdyby pierwotna wartość wkładu miała nie wystarczyć na pokrycie wszystkich wydatków związanych z organizacją imprezy, Partner zobowiązany został do jego uzupełnienia. Środki pieniężne pochodzące z wkładu Partnera zostały w całości wydatkowane na potrzeby realizacji imprezy.

W ramach uzgodnionego podziału obowiązków, Wnioskodawca był podmiotem odpowiedzialnym za kwestie organizacyjne związane z realizacją wspólnego przedsięwzięcia (m.in. w zakresie spisania tzw. planu imprezy, zawarcia umów mających na celu realizację imprezy, kontaktu z artystami, sponsorami itp.) oraz reprezentującym uczestników wspólnego przedsięwzięcia (tj. Partnera). Na Wnioskodawcy spoczywał również obowiązek dokonywania rozliczeń w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia, w tym rozliczeń z Partnerem. W tym stanie rzeczy, istotą zawartej umowy było przeprowadzenie przez Wnioskodawcę wszelkich czynności faktycznych, prawnych i organizacyjnych niezbędnych do organizacji imprezy artystycznej, przy wykorzystaniu wkładu finansowego Partnera.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem, które były dokonywane w trakcie realizacji wspólnego przedsięwzięcia jak również po jego zakończeniu, następowały na podstawie noty księgowej.

Partner posiadał prawo do uzyskiwania wszelkich informacji związanych z organizacją imprezy, w tym do wglądu w treść zawieranych umów, z wyjątkiem umów zawieranych z artystami zagranicznymi. Równocześnie strony zastrzegły, że żadna ze stron w ramach zawieranych w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia umów nie wstępuje w jakiekolwiek postanowienia tych umów zawartych przez druga stronę; w szczególności żadna ze stron nie udziela poręczenia czy gwarancji należytego wykonania, jak również nie powstaje pomiędzy stronami tzw. solidarność zobowiązań względem podmiotów trzecich.

Zgodnie z postanowieniami umowy, ewentualny zysk uzyskany w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia miał zostać podzielony pomiędzy Wnioskodawcę, a Partnera w częściach równych (50% do 50%).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychodami podatkowymi oraz kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy w związku z organizacją wspólnego przedsięwzięcia są wpływy osiągnięte z jego realizacji oraz wydatki poniesione na jego realizację w proporcji odpowiadającej posiadanemu przez Wnioskodawcę udziałowi w zysku wspólnego przedsięwzięcia, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm. dalej: „ustawy o CIT”), niezależnie od poszczególnych przepływów pieniężnych zaistniałych pomiędzy stronami wspólnego przedsięwzięcia...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodami podatkowymi oraz kosztami uzyskania przychodów Wnioskodawcy w związku z organizacją wspólnego przedsięwzięcia są wpływy osiągnięte z jego realizacji oraz wydatki poniesione na jego realizację w proporcji odpowiadającej posiadanemu przez Wnioskodawcę udziałowi w zysku wspólnego przedsięwzięcia, tj. zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o CIT, niezależnie od poszczególnych przepływów pieniężnych zaistniałych pomiędzy stronami wspólnego przedsięwzięcia.

1.Uwagi ogólne

Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia przychodu, wyliczając jedynie przykładowe jego kategorie. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, za przychód wynikający z działalności gospodarczej podatnika uznaje się nie tylko przychód, który został faktycznie otrzymany, ale również przychód, który jest podatnikowi należny.

Natomiast, zasady kwalifikowania ponoszonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów zostały określone w art. 15 i 16 ustawy o CIT. W oparciu o ww. przepisy, kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania oraz zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT. Innymi słowy, kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągniecie przychodów (lub zachowanie oraz zabezpieczenie źródła przychodów), o ile w myśl przepisów szczególnych nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Zaistnienie ww. związku przyczynowego podlega indywidualnej ocenie w odniesieniu do każdego wydatku.

Ustawa o CIT zawiera w art. 5 szczególne regulacje w zakresie rozliczania przychodów i kosztów wynikających z realizacji wspólnego przedsięwzięcia, zgodnie z którymi przychody osiągnięte z realizacji wspólnego przedsięwzięcia oraz koszty ich uzyskania łączy się z przychodami oraz kosztami podatkowymi każdego z uczestników przedsięwzięcia proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe. Na podstawie ust. 2 ww. przepisu, zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Ustawa o CIT nie definiuje pojęcia wspólnego przedsięwzięcia, określając jedynie sposób rozliczenia przychodów i kosztów po stronie jego uczestników.

Zgodnie z jednolitym stanowiskiem prezentowanym w linii interpretacyjnej Ministra Finansów oraz orzecznictwie sądów administracyjnych, przyjmuje się, że wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 5 ustawy o CIT, oznacza wspólne działanie kilku podmiotów dążących do osiągnięcia zamierzonego celu gospodarczego, który ze względu na swoją specyfikę zasadniczo przekracza możliwość jednego podmiotu, w szczególności pod względem finansowym oraz organizacyjnym. Cechą charakterystyczną wspólnego przedsięwzięcia jest zatem występowanie więzi organizacyjnych i finansowych pomiędzy jego uczestnikami, w tym m.in. wspólne uczestnictwo w zyskach, wniesienie wkładów przez każdego z uczestników jak również występowanie podmiotu upoważnionego do reprezentowania pozostałych uczestników oraz odpowiedzialnego za wzajemne rozliczenia i płatności w ramach umowy (tzw. lider). W praktyce, wspólne przedsięwzięcia bywa również określane mianem „konsorcjum”.

Konsekwencje podatkowe po stronie Wnioskodawcy wynikające z realizacji wspólnego przedsięwzięcia.

W kontekście rozważań przytoczonych powyżej, w ocenie Wnioskodawcy, wspólna organizacja imprezy artystycznej przez Wnioskodawcę oraz Partnera spełnia kryteria warunkujące uznanie jej za wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu art. 5 ustawy o CIT. W opinii Wnioskodawcy, klasyfikacja imprezy artystycznej jako wspólnego przedsięwzięcia w rozumieniu art. 5 ustawy o CIT znajduje potwierdzenie zarówno w sposobie sformułowania celu, dla którego wspólne przedsięwzięcie zostało zawiązane, jak również w szeregu postanowień umownych wynikających z porozumienia zawartego pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem, a w szczególności:

 • współpraca pomiędzy stronami została nawiązana w zamiarze realizacji wspólnego celu gospodarczego w postaci zorganizowania imprezy artystycznej, a tym samym w celu osiągnięcia wymiernych korzyści majątkowych (m.in. ze sprzedaży biletów, powierzchni reklamowych itp.) wynikających z organizacji imprezy,
 • każda ze stron wniosła do wspólnego przedsięwzięcia określony wkład, przy czym wkład Wnioskodawcy miał charakter niepieniężny, zaś wkład Partnera przybrał formę sumy pieniężnej wymaganej do pokrycia wydatków uzgodnionych przez strony w planie imprezy,
 • podmiotem pełniącym tzw. rolę wiodącą (funkcję lidera) w ramach realizacji wspólnego przedsięwzięcia był Wnioskodawca, który został upoważniony do reprezentowania obu stron, zarządzania środkami pieniężnymi oraz dokonywania wzajemnych rozliczeń pomiędzy stronami,
 • zysk wynikający z realizacji imprezy artystycznej miał zostać rozliczony pomiędzy Wnioskodawcą a Partnerem w częściach równych (tj. w proporcji 50% do 50%).

Wobec uznania - zgodnie ze stanowiskiem Wnioskodawcy przedstawionym powyżej - organizacji imprezy artystycznej za wspólne przedsięwzięcie w rozumieniu właściwych przepisów ustawy o CIT, ustalenie po stronie Wnioskodawcy kwoty przychodów oraz kosztów podatkowych wynikających z realizacji imprezy artystycznej powinno przebiegać z uwzględnieniem zasad określonych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o CIT. Na podstawie tych zasad, należy w pierwszej kolejności ustalić udział Wnioskodawcy w zysku wynikającym z realizacji wspólnego przedsięwzięcia, a następnie określić wysokość przychodów i kosztów przypadających na Wnioskodawcę poprzez odniesienie prawa Wnioskodawcy do udziału w zysku do łącznej kwoty przychodów oraz łącznej kwoty kosztów wynikających z realizacji imprezy artystycznej. Końcowo, ustaloną w ten sposób kwotę kosztów oraz przychodów podatkowych należy zsumować odpowiednio z przychodami i kosztami podatkowymi Wnioskodawcy wynikającymi z jego pozostałej działalności gospodarczej.

Uwzględniając fakt, że udział Wnioskodawcy w zysku wynikającym z realizacji wspólnego przedsięwzięcia wynosi 50%, Wnioskodawca powinien wykazać dla celów podatkowych 50% łącznej kwoty przychodów oraz 50% łącznej kwoty kosztów osiągniętych/poniesionych w związku z realizacją wspólnego przedsięwzięcia.

Punkt widzenia tożsamy ze stanowiskiem Wnioskodawcy został również potwierdzony w wielu indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego wydanych z upoważnienia Ministra Finansów m.in. w:

Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu:

Interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy:

Interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie:

Interpretacjach Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach:

Wnioskodawca wskazuje na wybrane tezy zawarte w wymienionych wyżej interpretacjach, które podsumowują oraz potwierdzają stanowisko przedstawione w niniejszym wniosku:

 • Podatnikami podatku dochodowego w konsorcjum są jego poszczególni wspólnicy, którzy zgodnie z zasadą, określoną w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody ze wspólnego przedsięwzięcia łączą z przychodami ze swojej własnej działalności gospodarczej, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. W myśl art. 5 ust. 2 ww. ustawy zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Przepisy te ustalają nadrzędne zasady rozliczeń podatkowych dokonywanych między podmiotami biorącymi udział we wspólnym przedsięwzięciu. (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 sierpnia 2011 r., sygn. IBPBI/2/423-542/11/AP),
 • Podkreślić jeszcze raz należy, iż przepis art. 5 ustawy podatkowej określa sposób podziału i opodatkowania przychodu ze źródeł przychodów będących źródłami wspólnymi dla więcej niż jednego podatnika, z wyjątkiem przychodów z udziału w spółce będącej osobą prawną. Ponieważ identyczne reguły dotyczą rozliczania kosztów uzyskania przychodów oraz zwolnień i ulg podatkowych, komentowany przepis w istocie ustanawia zasadę obliczania dochodu ze wspólnych źródeł przychodów oraz wymiaru podatku od tego dochodu. Przychody ze źródeł wspólnych opodatkowuje się osobno u każdego z podatników. Przychód z omawianych źródeł stanowi taką część przychodu wspólników ze wspólnego przedsięwzięcia, jaka odpowiada udziałowi podatnika. Ustalona w powyższy sposób suma przychodu podlega łączeniu z innymi, podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych, przychodami podatnika. Brzmienie powołanego wyżej przepisu wyraźnie wskazuje, że jego dyspozycją objęte są m.in. wspólne przedsięwzięcia (...) (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 20 października 2014 r., sygn. IPPB5/423-802/14-2/RS),
 • Mając powyższe na względzie stwierdzić zatem należy, że w momencie przekazania wskazanych we wniosku środków pieniężnych na rzecz realizacji Projektu w ramach wspólnego przedsięwzięcia, kwota ta nie może stanowić u Wnioskodawcy kosztu uzyskania przychodu. Innymi słowy, Spółka nie jest uprawniona do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu wniesionego wkładu do konsorcjum. Kosztem tym będą mogły być natomiast poszczególne wydatki konsorcjum sfinansowane z tej kwoty, w części przypadającej na Wnioskodawcę, zgodnie z posiadanym udziałem w zysku ze wspólnego przedsięwzięcia, o ile będą one spełniały kryteria wymienione w cyt. art. 15 ust. 1 ww. ustawy oraz przy założeniu, że nie będą podlegały wyłączeniu z art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 21 sierpnia 2013 r., sygn. ITPB3/423-248/13/AW).
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.