IBPB-1-2/4510-844/15/JP | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia Udziałów Spółki zależnej (nabytych wcześniej przez Spółkę w ramach Wymiany udziałów) przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie nadwyżka otrzymanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie udziałów w Spółce zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki, które zostały wydane w zamian za aport udziałów Spółki zależnej?
IBPB-1-2/4510-844/15/JPinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  3. umorzenie udziałów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 7 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP – 9 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu wynagrodzenia, otrzymanego za zbycie udziałów w Spółce zależnej celem umorzenia, nabytych wcześniej w ramach wymiany udziałów na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania przychodu z tytułu wynagrodzenia, otrzymanego za zbycie udziałów w Spółce zależnej celem umorzenia, nabytych wcześniej w ramach wymiany udziałów na podstawie art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przyszłości Wnioskodawca planuje utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie posiadała siedzibę oraz zarząd na terytorium Polski, gdzie będzie podlegała opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Spółka”). Siedzibą Spółki będzie miasto K.

Planowane jest dokonanie transakcji wymiany udziałów (dalej: „Wymiana udziałów”), unormowanej w art. 12 ust. 4d updop, w ramach której Spółka będzie spółką nabywającą tj. nabędzie w formie wkładu niepieniężnego udziały (dalej: „Udziały”) w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Podmiot zależny” lub „Spółka zależna”) w zamian za które przekaże na rzecz dokonującego aportu (dalej: „Udziałowiec”) własne udziały.

Wartość udziałów w Podmiocie zależnym nabytych w ramach wymiany udziałów przez Spółkę zostanie w całości odniesiona na kapitał zakładowy Spółki. Wartość nominalna udziałów Spółki wydana na rzecz Udziałowca odpowiadać będą wartości podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku nabycia udziałów Spółki zależnej.

Wymiana udziałów spełniać będzie warunki wskazane w art. 12 ust. 4d updop, tj.:

  1. Spółka, jako spółka nabywająca, uzyska bezwzględną większość praw głosów w Spółce zależnej;
  2. podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia.

W przyszłości niewykluczone, że dojdzie do umorzenia Udziałów w Spółce zależnej, które Spółka nabyła w ramach transakcji wymiany udziałów. Umorzenie udziałów nastąpi w trybie umorzenia dobrowolnego (nabycie przez Spółkę zależną części własnych udziałów od Spółki w celu ich umorzenia), zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm., dalej: „KSH”). W zamian za zbyte udziały, Spółce przysługiwać będzie wynagrodzenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku dobrowolnego umorzenia Udziałów Spółki zależnej (nabytych wcześniej przez Spółkę w ramach Wymiany udziałów) przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie nadwyżka otrzymanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie udziałów w Spółce zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki, które zostały wydane w zamian za aport udziałów Spółki zależnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku dobrowolnego umorzenia Udziałów Spółki zależnej (nabytych wcześniej przez Spółkę w ramach Wymiany udziałów) przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie wyłącznie nadwyżka otrzymanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie udziałów w Spółce zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki, które zostały wydane w zamian za aport udziałów Spółki zależnej.

Zgodnie z art. 199 § 1 KSH udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia tego udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Stosownie do art. 199 § 2 KSH umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W art. 199 § 3 KSH przewidziano, że za zgodą wspólnika umorzenie udziału może również nastąpić bez wynagrodzenia. Jednakże, jak w opisie zdarzenia przyszłego przedstawiono, Spółka otrzyma wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów w Spółce zależnej.

Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia (umorzenia dobrowolnego) stanowi w podatku CIT przychód wskazany w art. 14 updop, czyli przychód z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych. W konsekwencji, co do zasady, przychodem Spółki będzie kwota wynagrodzenia otrzymanego z tytułu umorzenia dobrowolnego. Jednakże przy ustalaniu przychodu z tytułu zbycia w celu umorzenia, uwzględnić należy również art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, w którym wskazano, że do przychodów nie zalicza się m.in. zwróconych udziałów, umorzenia udziałów w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia.

Biorąc pod uwagę regulację zawartą w art. 12 ust. 4 pkt 3 updop, rozważyć należy, co stanowi koszt nabycia/objęcia udziałów zbywanych w celu ich umorzenia dobrowolnego. W sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego, nabycie udziałów w Spółce zależnej (które zostaną zbyte na rzecz Spółki zależnej w celu umorzenia) nastąpiło w zamian za udziały Spółki wydane na rzecz Udziałowca Spółki zależnej (w ramach transakcji wymiany udziałów). W konsekwencji, dla ustalenia kosztów nabycia tych udziałów, należy odwołać się do szczególnej regulacji dotyczącej ustalania kosztów przy udziałach nabytych w ramach transakcji wymiany udziałów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e updop za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów.

Przekładając powyższe regulacje na opisane zdarzenie przyszłe, jeżeli podmiot nabywający udziały (czyli Spółka) w drugiej spółce (Spółce zależnej) w drodze wymiany udziałów będzie następnie odpłatnie zbywać nabyte w ten sposób udziały (w Spółce zależnej), wartością obniżającą przychód podlegający opodatkowaniu z tytułu ich odpłatnego zbycia stanowić będzie nominalna wartość udziałów Spółki wydanych Udziałowcowi Spółki zależnej. Zatem, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów w Spółce zależnej na rzecz Spółki zależnej w celu ich umorzenia (dobrowolne umorzenie udziałów) Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy wyłącznie w przypadku wystąpienia nadwyżki otrzymanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie udziałów w Spółce zależnej, ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki, które zostały wydane w zamian za aport udziałów Spółki zależnej.

Analogiczne stanowisko zaprezentował również Minister Finansów w interpretacji z 17 czerwca 2015 r., DD10.8221.65.2015.MZO: W tym zakresie, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 8e updop, który określa koszty nabycia udziałów nabytych w ramach wymiany udziałów w wysokości ich wartości nominalnej. Zatem podatnik będzie zobowiązany rozpoznać przychód z tytułu kwot otrzymanych ze zbycia udziałów celem umorzenia jedynie w wysokości ich nadwyżki nad wartością nominalną udziałów. W przypadku jednak, gdy umorzenie nastąpi bez wynagrodzenia lub kwoty otrzymane z odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia będą niższe niż koszt nabycia tych udziałów, wówczas Spółka z uwagi na brzmienie art. 12 ust. 4 pkt 3 updop nie ma możliwości zaliczenia do kosztu uzyskania przychodu nadwyżki kosztu nabycia nad otrzymanymi kwotami. W takim przypadku Spółka nie wykaże w ogóle przychodu podatkowego i jednocześnie nie ma prawa do uznania kwoty wydatków za koszt uzyskania przychodów.

Wnioskodawca pragnie przy tym wskazać, iż w omawianej sprawie zastosowania nie znajdzie art. 15 ust. 1l w zw. z ust. 1k updop z uwagi na to, że przedstawione zdarzenie przyszłe dotyczy sytuacji, w którym zdarzeniem poprzedzającym umorzenie udziałów było objęcie udziałów w Spółce zależnej w drodze transakcji wymiany udziałów. Wspomniane artykuły referują natomiast do sytuacji, w których udziały zostają nabyte w wyniku aportu (nie zaś sytuację, w której umarzane udziały były same w sobie przedmiotem wcześniejszego aportu).

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów w Spółce zależnej na rzecz Spółki zależnej w celu ich umorzenia (dobrowolne umorzenie udziałów) Spółka powinna rozpoznać przychód podatkowy wyłącznie w przypadku wystąpienia nadwyżki otrzymanego wynagrodzenia ponad wydatki na nabycie udziałów w Spółce zależnej ustalone w wysokości wartości nominalnej udziałów Spółki które zostały wydane w zamian za aport udziałów Spółki zależnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

przychód
IBPB-1-1/4511-725/15/EN | Interpretacja indywidualna

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
IPPB3/4510-636/15-6/DP | Interpretacja indywidualna

umorzenie udziałów
ITPB3/4510-621/15/JG | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.