IBPB-1-2/4510-809/15/KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług o charakterze ciągłym rozliczanych okresowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 26 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług o charakterze ciągłym rozliczanych okresowo (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług o charakterze ciągłym rozliczanych okresowo.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej również: „Licencjodawca”) jest czynnym podatnikiem VAT. Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zawarł umowy (dalej: „Umowa”), na podstawie których udzieli odpłatnej niewyłącznej licencji na korzystanie z platformy informatycznej (dalej: „Licencja”) powiązanym spółkom kapitałowym z Polski i zagranicy (dalej: „Licencjobiorca”). Przedmiotowa Licencja będzie upoważniała Licencjobiorcę do dostępu i korzystania ze wspomnianej platformy informatycznej.

Licencja zostanie udzielona na zdefiniowany w Umowie okres (dalej: „Okres”). Umowa nie będzie zawierała zapisów określających zasady i warunki wcześniejszego jej zakończenia (Strony zakładają, że okres obowiązywania Umowy jest minimalnym okresem współpracy w tym zakresie). Licencja zostanie udzielona, poprzez przekazanie Licencjobiorcy kluczy dostępu do platformy informatycznej. Wartość opłaty za udzielenie Licencji została zdefiniowana w Umowie i jest znana z góry stronom Umowy. Opłata za udzielenie Licencji będzie należna Licencjodawcy w okresach rozliczeniowych obejmujących kwartały kalendarzowe (przy czym pierwszy okres rozliczeniowy będzie krótszy, z uwagi na fakt, że Umowa została zawarta nie z początkiem kwartału kalendarzowego). Każda z części opłaty za udzielenie Licencji (dalej: „Opłata Licencyjna”) płatna będzie z góry, z początkiem każdego okresu rozliczeniowego, dla którego została ustalona. W dniu wejścia w życie Umowy Licencjodawca wystawi na Licencjobiorcę pierwszą fakturę, obejmującą kwotę Opłaty Licencyjnej należnej za pierwszy okres rozliczeniowy (kwartał kalendarzowy lub okres jednego bądź dwóch miesięcy). Faktury VAT dotyczące kwot opłat licencyjnych należnych za każdy kolejny okres rozliczeniowy (tj. kolejne kwartały kalendarzowe) będą wystawiane przez Licencjodawcę nie później niż do 15 dnia danego okresu rozliczeniowego. Termin płatności ww. faktur wynosi 21 dni od daty wystawienia faktur. Umowa nie będzie przewidywała możliwości przedterminowej spłaty całości lub części poszczególnych Opłat Licencyjnych. Opłata Licencyjna będzie stanowić wynagrodzenie wyłącznie za prawo do korzystania z platformy informatycznej. W Umowie przewidziana będzie również opłata utrzymaniowa za dodatkowe świadczenia związane z udostępnianiem przez Licencjodawcę platformy informatycznej Licencjobiorcy, płatna na odrębnie ustalonych zasadach. Niemniej, powyższa opłata utrzymaniowa nie dotyczy udzielenia Licencji oraz nie jest objęta wnioskiem.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do udzielania niewyłącznej Licencji na korzystanie z platformy informatycznej, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie powstawał po stronie Wnioskodawcy każdorazowo na koniec danego okresu rozliczeniowego... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) w odniesieniu do przychodu wynikającego z udzielenia niewyłącznej Licencji na korzystanie z platformy informatycznej będzie powstawał każdorazowo z końcem okresu rozliczeniowego określonego w Umowie (tj. na koniec poszczególnych kwartałów obowiązywania Umowy).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: ustawa o CIT), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Za przychody związane z działalnością gospodarczą i działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT). W zakresie określania momentu powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, podstawowa zasada została zawarta przez ustawodawcę w art. 12 ust. 3a ustawy o CIT.

Zgodnie z tym przepisem, za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

Jednocześnie, od zasady tej zostały przewidziane wyjątki, określone przepisami art. 12 ust. 3c - 3f ustawy o CIT, tj. zgodnie z:

  • art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przepis ust. 3c stosuje się odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego (art. 12 ust. 3d ustawy o CIT);
  • art. 12 ust. 3f ustawy o CIT, za datę powstania przychodu z tytułu realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych uważa się moment realizacji tych praw;
  • art. 12 ust. 3e ustawy o CIT, w przypadku otrzymania przychodu, o którym mowa w ust. 3, do którego nie stosuje się ust. 3a, 3c, 3d i 3f, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

Zatem zdaniem Wnioskodawcy, w celu prawidłowego określenia momentu powstania przychodu należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, który z wymienionych przepisów znajdzie zastosowanie w sytuacji opisanej w stanie faktycznym.

Stosownie do powołanego art. 12 ust. 3a ustawy o CIT, w przypadku świadczenia usług - zasadą generalną jest, że przychód podatkowy powstaje w dniu wykonania usługi jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury lub w dniu otrzymania zapłaty za wykonaną usługę. Jednakże jeżeli strony transakcji postanowią, że usługa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych i postanowienie to zostanie odzwierciedlone w umowie lub na fakturze, to za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku - co wynika z art. 12 ust. 3c ustawy o CIT. Dokonując analizy tego ostatniego przepisu należy zauważyć; że:

  • dotyczy on tylko usług, nie obejmuje natomiast dostawy towarów, nawet jeżeli mają one charakter ciągły,
  • w żaden sposób nie został zawężony katalog usług, których przepis ten może dotyczyć, co oznacza, że dotyczy on wszystkich usług podlegających rozliczeniom cyklicznym,
  • okres rozliczeniowy może wynikać zarówno z umowy, jak i z wystawionej faktury VAT,
  • okres rozliczeniowy nie może być dłuższy niż 1 rok,
  • datą powstania przychodu jest zawsze koniec okresu rozliczeniowego, co oznacza, że w przypadku usług cyklicznych nie ma znaczenia, ani data wystawienia faktury, ani data otrzymania należności.

Wnioskodawca zauważa, że przedmiotem Umowy wskazanej w stanie faktycznym jest udzielenie przez niego niewyłącznej licencji na korzystanie z platformy informatycznej. Zgodnie z postanowieniami Umowy, przez cały okres jej obowiązywania Wnioskodawca będzie otrzymywał wynagrodzenie w okresach rozliczeniowych obejmujących kwartał lub okres krótszy, z uwagi na zawarcie umowy nie od początku kwartału kalendarzowego.

Co do zasady, prawo do korzystania z wynalazku, używania znaku towarowego czy utworu objętego prawami autorskimi jest uznawane za prawo majątkowe. W sytuacji, gdy przedmiotem transakcji/umowy jest zobowiązanie do przeniesienia w sposób definitywny ogółu własności praw do korzystania z takich utworów, czy praw własności przemysłowej, powstanie przychodu należy określać w oparciu o art. 12 ust. 3 i 3a ustawy o CIT. Z kolei, jeżeli umowa przewiduje najem takich praw, użytkowanie lub przeniesienie części z tych praw zastosowanie mogą znaleźć inne przepisy z katalogu art. 12 ust. 3c-3e ustawy o CIT. W takiej bowiem sytuacji, rozważane świadczenie jest klasyfikowane jako usługa rozliczana w okresach rozliczeniowych. Stanowisko to znajduje również odzwierciedlenie w interpretacji indywidualnej wydanej 22 października 2015 r. przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, Znak IBPB-1-2/4510-260/15/AK, w której wskazano że: w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z umową na użytkowanie praw majątkowych, a nie umową zobowiązującą do przeniesienia, w sposób definitywny, ogółu własności praw do kodów, źródłowych programów lub gier, zatem zastosowanie mogą znaleźć przepisy z katalogu art. 12 ust. 3c-3e uodop.

Wnioskodawca zwraca uwagę, że opisana w stanie faktycznym Umowa jest umową na użytkowanie praw majątkowych (tj. ogółu własności praw do platformy informatycznej) przez wskazany w Umowie okres, a nie umową zobowiązującą do przeniesienia tych praw w sposób definitywny. Ponadto, w zakresie zasad rozliczeń pomiędzy stronami w Umowie przewidziany został system rozliczeń w okresach kwartalnych. Tym samym, w opinii Wnioskodawcy, zastosowanie powinny znaleźć przepisy wskazane w art. 12 ust. 3c ustawy o CIT, zgodnie z którymi momentem powstania przychodu z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy będzie on zobowiązany do wykazania przychodu podlegającego opodatkowaniu CIT z tytułu udzielenia licencji na korzystanie z platformy informatycznej każdorazowo w ostatnim dniu danego okresu rozliczeniowego (tj. kwartału).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.