IBPB-1-2-/4510-793/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, w związku z umorzeniem akcji posiadanych przez jednego z akcjonariuszy w kapitale Spółki zależnej bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy pozostającego nadal akcjonariuszem Spółki zależnej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT (zdarzenie przyszłe)
IBPB-1-2-/4510-793/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. przychód
 3. umorzenie akcji
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 2 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z umorzeniem akcji posiadanych przez jednego z akcjonariuszy w kapitale Spółki zależnej bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy pozostającego nadal akcjonariuszem Spółki zależnej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT (zdarzenie przyszłe) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w związku z umorzeniem akcji posiadanych przez jednego z akcjonariuszy w kapitale Spółki zależnej bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy pozostającego nadal akcjonariuszem Spółki zależnej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Wnioskodawca”), która w przyszłości będzie akcjonariuszem w spółce akcyjnej z siedzibą w Polsce (dalej: „Spółka zależna”). Oprócz Wnioskodawcy Spółka zależna będzie posiadała innych akcjonariuszy (akcjonariusza).

W przyszłości może nastąpić umorzenie całości bądź części akcji posiadanych przez jednego z akcjonariuszy w kapitale Spółki zależnej (innego niż Wnioskodawca). Omawiane umorzenie zostanie przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”). W szczególności, wskazane umorzenie dokonane zostanie za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia akcji przez Spółkę zależną (umorzenie dobrowolne). Umorzenie zostanie dokonane bez wynagrodzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z umorzeniem akcji posiadanych przez jednego z akcjonariuszy w kapitale Spółki zależnej bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy pozostającego nadal akcjonariuszem Spółki zależnej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu CIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji posiadanych przez jednego z akcjonariuszy w kapitale Spółki zależnej bez wynagrodzenia, po stronie Wnioskodawcy pozostającego nadal w Spółce zależnej akcjonariuszem nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu CIT.

Umorzenie akcji polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z akcji. Zasady umarzania akcji zawarte są w art. 359 § 1-7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą akcjonariusza, w drodze nabycia akcji przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych. Jednocześnie zgodnie z art. 359 § 2 KSH, umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia, co jednak wymaga przedstawienia odpowiedniego uzasadnienia we wspomnianej wyżej uchwale walnego zgromadzenia. W takim wypadku następuje nieodpłatne nabycie akcji przez spółkę w celu ich umorzenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

 1. otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe;
 2. wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ustawa o CIT zawiera określone regulacje dotyczące powstania przychodu z tytułu umorzenia udziałów i akcji, jak np. art. 10 ust. 1 pkt 1 (odnoszący się jednak do umorzenia przymusowego lub automatycznego), bądź też po uchyleniu treści art. 10 ust. 1 pkt 2 (kwalifikującego jako przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych przychody z tzw. dobrowolnego umorzenia udziałów i akcji) regulacje ogólne opodatkowujące przychody z tytułu zbycia udziałów/akcji w celu umorzenia. Regulacje te jednak dotyczą powstania przychodu po stronie wspólnika, którego udziały/akcje są umarzane, a nie pozostałych wspólników pozostających w spółce.

Żadna z sytuacji opisana przez ustawodawcę w powyższych regulacjach nie jest związana z powstaniem przychodu dla wspólnika, którego akcje nie podlegają umorzeniu. Trudno więc mówić aby przychód powstał tu na podstawie powyższych uregulowań, gdyż Wnioskodawca nie dokona żadnego zbycia akcji (a uczyni to drugi ze wspólników). Trudno tu też mówić o jakimkolwiek szacowaniu przychodu (np. na podstawie art. 14 czy 11 ustawy o CIT), gdyż Wnioskodawca nie dokona zbycia rzeczy czy praw majątkowych.

Wnioskodawca pragnie zwrócić uwagę na fakt, że ewentualne wątpliwości w zakresie oceny skutków w podatku dochodowym skupu przez spółkę kapitałową własnych udziałów (akcji), celem ich umorzenia dla udziałowców (akcjonariuszy), którzy pozostali w spółce zostały wyjaśnione w piśmie Ministra Finansów z dnia 7 marca 2002 r. (PB4/BA-8214-34-15/02, Biuletyn Skarbowy 2002/2, str. 15), w którym uznano, iż „umorzenie udziałów bez obniżenia kapitału zakładowego nie powoduje powstania przychodu po stronie wspólników pozostających w spółce”.

Jednocześnie stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym w przypadku umorzenia udziałów lub akcji jednego ze wspólników nie powstaje obowiązek podatkowy po stronie drugiego wspólnika, pozostającego w spółce, potwierdzają również interpretacje indywidualne wydawane w imieniu Ministra Finansów, w tym np.:

 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 30 marca 2015 r., sygn. IBPBI/2/423-1556/14/AK: „Wobec powyższego, stwierdzić należy, że w związku z planowanym dobrowolnym umorzeniem (bez wynagrodzenia) należących do SPZOO udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej, o którym mowa w zdarzeniu przyszłym, po stronie Wnioskodawcy (jako wspólnika pozostającego w Spółce Zależnej) nie powstanie przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdyż nie wystąpi realne przysporzenie majątkowe. Zdarzenie to będzie neutralne podatkowo dla Wnioskodawcy.”;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2015 r., sygn. IBPBII/2/4511-3-7/15/NG: „W przypadku umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia udziałów jednego ze wspólników spółki kapitałowej nie powstanie przysporzenie majątkowe po stronie innego wspólnika pozostającego w spółce, gdyż nie osiąga on żadnych korzyści, w tym żadnego wynagrodzenia z tego tytułu. Nie osiąga on zatem przychodu (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu w momencie umorzenia dobrowolnego udziałów innego udziałowca. W związku w umorzeniem udziałów danego wspólnika bez wynagrodzenia pozostali wspólnicy nie otrzymują pieniędzy ani wartości pieniężnych (jak również świadczenia te nie są postawione do ich dyspozycji). Brak jest również podstaw do uznania, że w związku z tym zdarzeniem otrzymują oni świadczenia w naturze lub inne nieodpłatne świadczenia. W szczególności zbycie na rzecz spółki w celu umorzenia udziałów należących do danego udziałowca nie oznacza otrzymania udziałów tego udziałowca przez pozostałych wspólników. Stąd na podstawie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie można mówić w takim przypadku o powstaniu przychodu podatkowego. Tym samym w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów posiadanych przez innego wspólnika Spółki kapitałowej, po stronie Wnioskodawcy pozostającego udziałowcem w Spółce kapitałowej nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.”;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 marca 2015 r., sygn. IPPB2/415-1007/14-2/MK1: „Z uwagi na powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, w związku z dobrowolnym zbyciem przez inną spółkę kapitałową (udziałowca) udziałów w spółce kapitałowej PolCo w celu ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy jako udziałowca pozostającego w spółce kapitałowej PolCo nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zauważyć bowiem należy, że w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego.”;
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 lutego 2015 r., sygn. IPPB2/415-957/14-2/MK, w której organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym: „W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawca, zgodnie z którym w przypadku nieodpłatnego nabycia przez PolCo udziałów posiadanych przez innego udziałowca PolCo w celu ich umorzenia po stronie Wnioskodawcy jako jednego z udziałowców pozostających w PolCo nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.” Takie samo stanowisko znalazło potwierdzenie w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 lutego 2015 r., sygn. IPPB2/415-954/14-2/MG.
 • interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 19 stycznia 2015 r., sygn. IPTPB2/415-577/14-4/KR: „Ponadto, wyżej wymieniona ustawa podatkowa nie zawiera żadnych innych regulacji, które pozwalałyby na uznanie, że w związku ze zbyciem udziałów (celem umorzenia) przez jednego z udziałowców po stronie pozostałego udziałowca (którego udziały nie są zbywane i umarzane) powstaje przychód podlegający
 • opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że w przypadku opisanym w zdarzeniu przyszłym, w opisanej we wniosku sytuacji w związku z dobrowolnym zbyciem przez innego udziałowca udziałów w spółce kapitałowej PolCo w celu ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy jako udziałowca pozostającego w spółce kapitałowej PolCo nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.”
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W zakresie stanu faktycznego wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.