IBPB-1-2/4510-761/15/JW | Interpretacja indywidualna

Niezaliczenie do przychodów zwrotu wydatków, niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.
IBPB-1-2/4510-761/15/JWinterpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. pracownik
  3. przychód
  4. szkody
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 9 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 13 listopada 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie niezaliczenia do przychodów zwrotu wydatków, niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 listopada 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie niezaliczenia do przychodów zwrotu wydatków, niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Podatnik”) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rachunkowo-księgowych, przetwarzania danych oraz świadczenia usług doradczych z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

W ramach zawieranych umów o świadczenie powyższych usług Podatnik wykonuje również fizyczną obsługę kas gotówkowych zleceniodawców i dotyczących tej obsługi operacji kasowych, w szczególności czynności związane z rozliczaniem zaliczek i delegacji, pobieranie pieniędzy z banku i ich zwrot w zakresie związanym z podróżami służbowymi pracowników zleceniodawców. W 2013 r. Podatnik w wyniku przeprowadzonej okresowej inwentaryzacji środków pieniężnych w kasie zleceniodawcy stwierdził ich niedobór i w toku przeprowadzonych wyjaśnień okazało się, że sprawcą tego niedoboru jest pracownik Podatnika pełniący obowiązki kasjera. Niezwłocznie po wykryciu niedoboru w kasie zleceniodawcy, Podatnik złożył zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa kradzieży pieniędzy o znacznej wartości przez pracownika Podatnika z kasy zleceniodawcy.

Podatnik w wyniku kradzieży środków pieniężnych dokonanej przez swojego pracownika zobowiązany został, zgodnie z zapisami łączącej go ze zleceniodawcą umowy o odpowiedzialności za szkody, do pokrycia tego niedoboru tytułem odszkodowania.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 updop Podatnik nie był uprawniony do rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu wskazanej wyżej kwoty uiszczonej na rzecz zleceniodawcy tytułem odszkodowania ze względu na wadliwe wykonanie usługi polegające na dokonaniu znacznego uszczerbku na majątku zleceniodawcy i wyłączył wartość odszkodowania z kosztów uzyskania przychodu.

W 2015 r. Sąd Rejonowy po rozpoznaniu sprawy z wniosku prokuratury, w swoim wyroku uznał oskarżonego, byłego pracownika Podatnika, winnym popełnienia czynu zarzuconego mu aktem oskarżenia tj. m.in. kradzieży mienia i na mocy art. 46 § 1 kodeksu karnego zobowiązał go do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem poprzez zapłatę na rzecz Podatnika kwoty stanowiącej równowartość wypłaconego wcześniej przez Podatnika odszkodowania na rzecz zleceniodawcy.

Po uprawomocnieniu się wyroku Sądu sprawa została skierowana na drogę postępowania, egzekucyjnego. W wyniku prowadzonej przez komornika egzekucji Podatnik uzyskuje wpływy

pieniężne, które uznaje na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 6a updop jako zwrot poniesionych wydatków niezaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów i nie zalicza ich do przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w świetle obowiązujących przepisów otrzymane od sprawcy szkody kwoty należy uznać jako zwrot wydatków uprzednio niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (tj. wypłaconego na rzecz zleceniodawcy odszkodowania za wady w usługach wykonanych przez Podatnika)...

Zdaniem Podatnika, kwoty otrzymane od sprawcy szkody, wyegzekwowane przez komornika, pozostają w nierozerwalnym związku przyczynowo-skutkowym z poniesionymi uprzednio wydatkami tytułem odszkodowania za wady w wykonanych usługach, a niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów i należy je traktować jako przychody niepodlegające opodatkowaniu. Podatnik nie uzyskałby tych środków pieniężnych gdyby nie fakt powstania szkody za którą był odpowiedzialny w oparciu o zawartą umowę, wypłaty odszkodowania na rzecz zleceniodawcy i skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz egzekucyjnego celem odzyskania od faktycznego sprawcy wypłaconych kwot. Skoro Podatnik w wyniku wadliwego wykonania usługi wobec zleceniodawcy poniósł wydatki tytułem odszkodowania i nie był uprawniony z mocy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 22 updop do zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów, to w konsekwencji kwoty wyegzekwowane od faktycznego sprawcy stanowiące pokrycie tych wydatków nie powinny być, w oparciu o art. 12 ust. 4 pkt 6a updop, zaliczone przez niego do przychodów podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm. dalej także: „updop”) nie definiuje pojęcia „przychód”, ograniczając się (w art. 12 updop) do wymienienia przykładowych przysporzeń, które stanowią przychód podatkowy. Katalog przychodów określonych w ww. przepisie ma charakter otwarty o czym świadczy zawarty w jego treści zwrot „w szczególności”. I tak zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Natomiast art. 12 ust. 4 updop, określa przypadki, których nie zalicza się do przychodów. Stosownie do art. 12 ust 4 pkt 6a updop do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca był zobowiązany do wypłaty odszkodowania na rzecz kontrahenta, którego nie zaliczył do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 22 updop. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Tym samym stwierdzić należy, że otrzymane od sprawcy szkody środki, zasądzone wyrokiem sądu i stanowiące równowartość wypłaconego wcześniej przez Podatnika odszkodowania, zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6a nie zalicza się do przychodów.

Mając powyższe na uwadze, należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.