IBPB-1-2/4510-696/16-1/AK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 20 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lipca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. Spółka A (dalej: „Spółka A”) oraz spółki od niej zależne zawarły umowę (dalej: „Umowa”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Spółką dominującą w ramach PGK jest Spółka A.

Zgodnie z Umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółka A została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Umowa PGK została zarejestrowana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2016 r.

Wnioskodawca jest osobą prawną posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca należy do grupy kapitałowej (dalej: „Grupa”). Jedynym udziałowcem Wnioskodawcy jest Spółka A, także osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlegająca w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów. Zarówno Wnioskodawca, jak i Spółka A należą do PGK.

Zgodnie z przyjętą strategią Grupy podejmowane są działania zmierzające do budowy pozycji Grupy na rynku międzynarodowym. W szczególności, w dniu 5 marca 2012 r. za pośrednictwem spółek zlokalizowanych w Luksemburgu i Kanadzie zostało przeprowadzone nabycie udziałów (akcji) spółki QFM Ltd. Po nabyciu udziałów spółki QFM Ltd., nazwa tej spółki została zmieniona na International Ltd. W 2015 r. spółka ta w wyniku „amalgamation” (formy połączenia spółek, przewidzianej przez przepisy prawa kanadyjskiego) połączyła się z inną spółką z siedzibą w Kanadzie - swoim wyłącznym udziałowcem - 0929260 B.C. U.L.C. Spółka powstała z wyżej wspomnianego połączenia spółek przyjęła nazwę International Ltd. Dla przejrzystości, w dalszej części wniosku Wnioskodawca posługuje się nazwą „International Ltd.” w celu określenia spółki International Ltd. w okresie po nabyciu QFM Ltd. przez Grupę, oraz „International” w celu określenia podmiotu powstałego w wyniku „amalgamation” (formy połączenia) International Ltd. i jej wyłącznego udziałowca - 0929260 B.C. U.L.C. Ma ona siedzibę w Kanadzie i jest kanadyjskim rezydentem podatkowym.

W skład nabytej przez Spółkę A struktury, jaką tworzy International i jej spółki zależne, wchodzi obecnie kilkadziesiąt spółek zlokalizowanych poza granicami Polski, w tym m.in.:

 • International Holdings Ltd. z siedzibą w Kanadzie (poprzednio działająca pod firmą: International (Barbados) Holdings Ltd.; dalej: „CO.12”), w której International posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • QFC Ltd. z siedzibą w Kanadzie (poprzednio działająca pod firmą: QFC (Barbados) Ltd.; dalej: „CO.13”), w której CO.12 posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • QFSG Ltd. z siedzibą w Kanadzie (poprzednio działająca pod firmą: QFSG (Barbados) Ltd.; dalej: „CO.17”), w której CO.12 posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • QFF Ltd. z siedzibą na Barbadosie (dalej: „Spółka Przenoszona”), w której CO.12 posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • FMC Inc. z siedzibą w Kanadzie (dalej: „CO.47”), w której International posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • CH Ltd. z siedzibą w Kanadzie (dalej: „CO.20”), w której CO.47 posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • FH Ltd. z siedzibą w Kanadzie (wcześniej działająca pod firmą F (BVl) Ltd.; dalej: „CO.22”), w której CO.20 posiada bezpośrednio 100% udziałów.

Spółka A pośrednio posiada w International, jak i w wymienionych wyżej siedmiu spółkach 100% udziałów w kapitale.

Zarówno bieżący rok podatkowy Wnioskodawcy, jak i rok podatkowy Spółki Przenoszonej, jest rokiem kalendarzowym i skończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.

W tym miejscu została graficznie przedstawiona obecna międzynarodowa struktura Grupy.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że oprócz spółek przedstawionych powyżej, International bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały również w innych spółkach, mających siedzibę m.in. w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych oraz Chile.

Wnioskodawca wskazuje, że w 2015 r. przeprowadzono czynności zmierzające do uproszczenia struktury spółek zależnych oraz ograniczenia obecności w krajach wymienionych w Rozporządzeniu, między innymi poprzez przeniesienie siedziby spółek CO.12, CO.13 oraz CO.17 z Barbadosu do Kanady oraz poprzez przeniesienie siedziby spółek CO.20 i CO.22 z Brytyjskich Wysp Dziewiczych do Kanady. Obecnie rozważane jest kontynuowanie procesu upraszczania struktury Grupy.

W ramach kontynuacji zakładanego upraszczania Grupy planowane są kolejne czynności reorganizacyjne. W tym zakresie rozważane są w szczególności transgraniczne połączenia Wnioskodawcy z F1 S.a r.l. (dalej: „F1”), F2 S.a r.l. (dalej: „F2”) oraz F3 S.a r.l. (dalej: „F3”); F1, F2 i F3 są dalej powoływane łącznie jako: „Spółki luksemburskie”). Powyższe działania mają na celu w szczególności umożliwienie dalszego uproszczenia struktury Grupy. Wskazane kroki powinny ułatwić sprawowanie nadzoru właścicielskiego z poziomu Polski oraz wzmocnienie tegoż nadzoru.

Połączenia będą przebiegały w następujących krokach:

 1. F1 jako spółka przejmowana połączy się z Wnioskodawcą jako spółką przejmującą („Połączenie Transgraniczne I”); po przeprowadzeniu Połączenia Transgranicznego l, Wnioskodawca będzie bezpośrednim i jedynym wspólnikiem spółek F2 i F3.
 2. F3 jako spółka przejmowana połączy się następnie z jako spółką przejmującą („Połączenie Transgraniczne II”).
 3. F2 jako spółka przejmowana połączy się następnie z Wnioskodawcą jako spółką przejmującą („Połączenie Transgraniczne III”).

Połączenie Transgraniczne I, Połączenie Transgraniczne II oraz Połączenie Transgraniczne III określane są dalej łącznie jako „Połączenia Transgraniczne”.

Wnioskodawca przedstawił graficznie aktualną uproszczoną strukturę (przed Połączeniem Transgranicznym).

W wyniku Połączeń Transgranicznych Wnioskodawca stanie się jedynym udziałowcem International.

Planowane jest, że opisane Połączenia Transgraniczne będą miały miejsce do końca 2017 r. i mogą one poprzedzać czynności prowadzące do uproszczenia struktury Grupy, opisane w dalszej części - co jest zakładane we wniosku. Wnioskodawca nie może jednak wykluczyć, że Połączenia Transgraniczne i inne czynności prowadzące do uproszczenia struktury Grupy opisane w dalszej części zostaną przeprowadzone w innej kolejności.

W zakresie skutków podatkowych Połączeń Transgranicznych na gruncie polskich przepisów podatkowych wybrane podmioty z Grupy wystąpiły z odrębnymi wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych.

W związku z chęcią dalszej realizacji opisanych wyżej celów, rozważana jest realizacja scenariusza, polegającego na przeniesieniu Spółki Przenoszonej do innej jurysdykcji (jest to procedura dopuszczalna w świetle przepisów prawa Barbadosu), w taki sposób, że Spółka Przenoszona zostałaby wykreślona z barbadoskiego rejestru spółek, kontynuując swoją działalność w innej jurysdykcji jako spółka zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa państwa, do którego miałaby zostać przeniesiona. Zamierzonym skutkiem takiej migracji byłoby przeniesienie statutowej i faktycznej siedziby Spółki Przenoszonej z terytorium Barbadosu do innego kraju, w którym możliwe byłoby kontynuowanie bytu prawnego Spółki Przenoszonej. Uregulowania prawne obowiązujące w polskim systemie prawnym skutkują tym, że przeniesienie siedziby Spółki Przenoszonej do Polski wiązałoby się z przerwaniem jej ciągłości prawnej. To z kolei prowadziłoby do pogorszenia sytuacji jednej ze spółek należących do Grupy - SG S.C.M. (dalej: „SG”) w Chile, która jest współfinansowana przez Spółkę Przenoszoną. Biorąc pod uwagę, że udziały w SG nie są w 100% posiadane przez Grupę, lecz są w części posiadane przez japońskiego współinwestora, jednostronna czynność w Grupie, która pogarszałaby sytuację SG, mogłaby nie być możliwa lub mogłaby mieć negatywny wpływ na pozycję Spółki A jako współinwestora.

Mając na uwadze powyższe, Grupa rozważa przeniesienie siedziby Spółki Przenoszonej do Luksemburga. Przepisy prawa korporacyjnego obowiązujące w tym państwie pozwalają bowiem na zmianę siedziby spółki bez konieczności likwidacji Spółki Przenoszonej na Barbadosie dla celu zmiany siedziby tej spółki. W przyszłości niewykluczone jest, że Spółka Przenoszona zostanie w ramach upraszczania struktury Grupy zlikwidowana albo połączona z innym podmiotem, jednak te zdarzenia mogłyby wymagać, jak wyjaśniono powyżej, interakcji ze współinwestorem SG i na tym etapie pozostają poza zakresem wniosku o interpretację.

Spółka Przenoszona działa obecnie pod prawem Barbadosu i jest rezydentem podatkowym Barbadosu.

Na przychody osiągane przez Spółkę Przenoszoną składają się odsetki od pożyczek udzielonych przez Spółkę Przenoszoną na rzecz SG. Koszty Spółki Przenoszonej związane są przede wszystkim z pozyskaniem finansowania na prowadzenie wyżej opisanej działalności Spółki Przenoszonej, polegającej na udzielaniu pożyczek i składają się na nie obecnie odsetki od pożyczek udzielonych Spółce Przenoszonej przez International.

Możliwość przeniesienia siedziby statutowej i miejsca sprawowania faktycznego zarządu Spółki Przenoszonej z siedzibą na Barbadosie za granicę - uwagi ogólne

W świetle informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę od specjalistów barbadoskiego i luksemburskiego prawa korporacyjnego, migracja Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga i przeniesienie siedziby statutowej oraz miejsca sprawowania faktycznego zarządu Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga (dalej jako „Migracja”) jest prawnie dopuszczalne. W przepisach luksemburskiego prawa korporacyjnego nie ma wyraźnego zakazu przenoszenia siedziby zagranicznej spółki do Luksemburga. Określenie jurysdykcji właściwej dla danej spółki zgodnie z luksemburskim prawem korporacyjnym następuje w oparciu o „teorię siedziby”. Zgodnie z tą teorią, spółka uzyskuje „narodowość” kraju, w którym znajduje się jej „administracja centralna” (określana również jako efektywne miejsce sprawowania zarządu i kontroli). Wyżej opisana teoria znajduje odzwierciedlenie w przepisach aktów prawa luksemburskiego, które stanowią, że miejsce siedziby (domicile) określa się wg lokalizacji administracji centralnej spółki. W braku dowodów przeciwnych, przez siedzibę administracji centralnej rozumie się miejsce zarejestrowanej siedziby biura spółki (zgodnie z treścią umowy spółki). Jeśli spółka ma miejsce siedziby (domicile) w Luksemburgu, to (i) ma „narodowość” luksemburską, (ii) podlega prawu Luksemburga oraz (iii) podlega jurysdykcji Luksemburga.

W praktyce w Luksemburgu występują dwa rodzaje migracji, tj. (i) migracja pełna, w którym to przypadku przenoszona spółka staje się spółką luksemburską, która zostaje wykreślona z rejestru spółek w kraju macierzystym (tutaj: Barbados) oraz (ii) migracja częściowa, w którym to przypadku przenoszona spółka staje się spółką luksemburską, jednak nie zostaje wykreślona z właściwego rejestru w kraju macierzystym. Intencją Wnioskodawcy jest dokonanie migracji pełnej - tj. takiej, wskutek której Spółka Przenoszona zostanie wykreślona z barbadoskiego rejestru spółek, stając się spółką luksemburską bez utraty osobowości prawnej.

Także według prawa spółek Barbadosu istnieje możliwość „pełnej migracji”, tzn. Spółka Przenoszona może kontynuować byt w jurysdykcji innej niż Barbados.

Warunki wstępne związane z Migracją Spółki Przenoszonej z perspektywy przepisów prawa luksemburskiego

Z perspektywy Luksemburga, w ramach czynności wstępnych związanych z Migracją Spółki Przenoszonej niezbędne jest przygotowanie dwóch podstawowych dokumentów, tj.:

(i) opinii prawnej wydanej przez uprawnionego prawnika z Barbadosu, która potwierdzałaby, że transfer spółki z Barbadosu do Luksemburga jest możliwy, oraz że nie będzie on skutkować utratą przez spółkę osobowości prawnej ani jej likwidacją; oraz

(ii) okresowego sprawozdania finansowego na dzień bliski dacie migracji, z którego wynika, że spółka jest w dobrej kondycji oraz że wartość jej aktywów netto jest co najmniej równa kwocie minimalnego kapitału zakładowego spółki luksemburskiej w formie prawnej, która została wybrana dla potrzeb migracji.

Ze względu na fakt, że Spółka Przenoszona powinna w związku z przeniesieniem swojej siedziby obrać formę prowadzenia działalności możliwie najbliższą formie, w jakiej prowadziła działalność bezpośrednio przed Migracją, obecnie rozważane jest przyjęcie przez Spółkę Przenoszoną po Migracji formy spółki s.a r.l. (fr. societe a responsabilite limitee) albo formy SA (fr. societe par actions, societe ariony me). Wybór konkretnej formy Spółki Przenoszonej po Migracji będzie zależał między innymi od dalszych analiz biznesowych. Po Migracji Spółka Przenoszona zarówno spółka w formie s.a r.l., jak i w formie SA będzie osobą prawną oraz rezydentem podatkowym w Luksemburgu. W konsekwencji kwestia wyboru formy prawnej Spółki Przenoszonej w Luksemburgu nie powinna mieć wpływu na konsekwencje podatkowe przedstawione w niniejszym wniosku o interpretację.

W przypadku gdyby spółka migrowała do Luksemburga w formie SA (fr. societe par actions, societe anonyme), konieczne będzie również przedłożenie raportu sporządzonego przez wyznaczonego niezależnego biegłego rewidenta.

Kapitał zakładowy spółki luksemburskiej, zarówno w formie s.a r.l., jak i w formie SA, jest podzielony odpowiednio na jednostki/udziały (ang. „corporate units”) lub akcje równej wartości, posiadające wartość nominalną lub bez wskazanej wartości nominalnej. Mimo, że obecnie preferowane wydaje się wykorzystanie udziałów/akcji bez wskazanej wartości nominalnej, ostateczna decyzja w tym zakresie będzie podjęta na podstawie dalszych analiz.

Główne etapy Migracji Spółki Przenoszonej

Migracja siedziby Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga powinna co do zasady nastąpić w sposób opisany poniżej. Opis ten przedstawia, dla zobrazowania, typowe, główne kroki/czynności, związane ze zmianą siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu Spółki Przenoszonej, przy czym niewykluczone jest, że mogą wystąpić pewne różnice w czynnościach faktycznie towarzyszących procesowi Migracji Spółki Przenoszonej do Luksemburga w stosunku do teoretycznego przebiegu tego procesu, niewpływające jednak na jego końcowy efekt.

Planuje się, że Migracja będzie przebiegała w następujących krokach:

Główne etapy Migracji Spółki Przenoszonej z perspektywy prawa Barbadosu

Z perspektywy prawa Barbadosu, czynności podejmowane na poziomie Spółki Przenoszonej w celu dokonania zmiany jej siedziby statutowej i faktycznej będą zasadniczo polegać na:

 1. Uzyskaniu zaświadczeń o braku nierozliczonych zaległości podatkowych z Urzędu Skarbowego Barbadosu (ang. Barbados Revenue Authority) oraz o braku nierozliczonych zaległości w zakresie należności publicznoprawnych z barbadoskiego Krajowego Zakładu Ubezpieczeń (ang. National Insurance Office).
 2. Podjęciu przez udziałowca spółki na Barbadosie uchwały wyrażającej wolę kontynuacji Spółki Przenoszonej w Luksemburgu (ang. continuance) oraz zatwierdzającej odpowiednio zmienioną umowę spółki/tekst jednolity zmienionej umowy (tak aby spełniały warunki prawa luksemburskiego, które wejdą w życie z chwilą przeniesienia siedziby Spółki Przenoszonej).
 3. Podjęciu przez zarząd Spółki Przenoszonej uchwały wyrażającej wolę kontynuacji Spółki Przenoszonej w Luksemburgu (ang „continuance”).
 4. Dokonaniu zawiadomienia w Urzędzie Spółek i Własności Intelektualnej (ang. Corporate Affairs and Intellectual Property Office) na Barbadosie o zamiarze kontynuacji Spółki Przenoszonej w Luksemburgu oraz przedłożeniu wymaganych dokumentów (opisanego wyżej zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, opisanych wyżej uchwał wyrażających wolę kontynuowania działalności Spółki Przenoszonej w Luksemburgu, itd.).
 5. Uzyskaniu dokumentów niezbędnych z punktu widzenia procedury prowadzonej przed organami luksemburskimi, takich jak opinia prawna przygotowana przez prawników barbadoskich, potwierdzająca, że na gruncie przepisów prawa Barbadosu możliwa jest zmiana statutowa i faktyczna zmiana siedziby Spółki Przenoszonej do Luksemburga.
 6. Złożeniu wniosku w sprawie wpisu Spółki Przenoszonej do właściwego rejestru w Luksemburgu.
 7. Uzyskaniu odpisu z właściwego rejestru w Luksemburgu, potwierdzającego dokonanie wpisu Spółki Przenoszonej do tego rejestru.
 8. Złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie niekontynuowania Spółki Przenoszonej na Barbadosie (ang. Certificate of Discontinuation), z jednoczesnym przedłożeniem poświadczonego notarialnie odpisu z właściwego rejestru w Luksemburgu o wpisie Spółki Przenoszonej.
 9. Poinformowaniu Ministra Handlu Zagranicznego (ang. Ministry of International Business) o Migracji Spółki Przenoszonej.

Główne etapy Migracji Spółki Przenoszonej z perspektywy prawa Luksemburga

Z perspektywy Luksemburga czynności podejmowane na poziomie Spółki Przenoszonej będą zasadniczo polegać na:

 1. Zwołaniu/zorganizowaniu posiedzenia zarządu spółki, który zarekomenduje migrację udziałowcom spółki (na Barbadosie).
 2. Uzyskaniu zaświadczenia dobrej opinii (ang. „certificate of good standinęf) dotyczącego Spółki Przenoszonej od organów administracji Barbadosu w celu okazania notariuszowi w Luksemburgu, który będzie sporządzał dokument dotyczący przeniesienia miejsca zarządu spółki do Luksemburga, tzw. „migration deed”.
 3. Przygotowaniu innych dokumentów wymaganych przepisami prawa luksemburskiego lub przedkładanych notariuszowi bądź organom administracji publicznej w celu wykazania powoływanych przez Spółkę Przenoszoną okoliczności - tu konieczne będzie sporządzenie między innymi:
  1. schematu struktury spółek, pokazującego zależności pomiędzy Spółką Przenoszoną a jej rzeczywistym ostatecznym beneficjentem (ang. ultimate beneficial owner), podpisanego przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania rzeczywistego ostatecznego beneficjenta;
  2. deklaracji wyjaśniającej ekonomiczne przyczyny Migracji;
  3. opinii prawnej potwierdzającej, że na gruncie przepisów prawa Barbadosu możliwa jest zmiana statutowa i faktyczna zmiana siedziby Spółki Przenoszonej do Luksemburga;
  4. oświadczenia dotyczącego wartości wkładu do Spółki Przenoszonej (w przypadku przybrania formy s.a r.l. w związku z Migracją) lub opinii niezależnego audytora określającej wartości aktywów netto (w przypadku przybrania przez Spółkę Przenoszoną formy SA);
  5. okresowego bilansu;
  6. właściwych pełnomocnictw.
 4. Zwołaniu/zorganizowaniu w Luksemburgu zgromadzenia wspólników spółki, w trakcie którego wspólnicy podejmą jednogłośnie uchwały między innymi o wyrażeniu zgody na przeniesienie faktycznego miejsca zarządu spółki do Luksemburga; o odpowiednim dostosowaniu i modyfikacji umowy spółki, tak by była ona zgodna z prawem Luksemburga, jak również o potwierdzeniu rezygnacji członków zarządu działającego na Barbados i powołaniu nowych członków zarządu Spółki Przenoszonej (w obecności notariusza w Luksemburgu).
 5. Rejestracji spółki w rejestrze handlowym i spółek w Luksemburgu.
 6. Opublikowaniu aktu notarialnego dotyczącego migracji w elektronicznym dzienniku urzędowym Luksemburga; oraz
 7. Wydaniu przez rejestr handlowy i spółek w Luksemburgu zaświadczenia w celu przedłożenia właściwym organom administracji państwowej na Barbadosie.

Ponadto konieczne będzie wykonanie czynności takich jak zamknięcie/otwarcie rachunków bankowych, oraz przeniesienie ksiąg i ewidencji spółki do Luksemburga.

Z punktu widzenia prawa Luksemburga migracja będzie odnosiła skutki wobec Spółki Przenoszonej od daty zgromadzenia wspólników zorganizowanego w obecności notariusza w Luksemburgu. Migracja będzie odnosiła skutki wobec osób trzecich oraz wobec organów administracji publicznej od daty publikacji sporządzonego przed notariuszem aktu dotyczącego Migracji. Jak wynika z praktyki w Luksemburgu, możliwe jest złożenie wniosku o dokonanie wymaganej prawem publikacji na określony dzień - wówczas Spółka Przenoszona mogłaby antycypować dzień, w którym nastąpi przeniesienie siedziby statutowej i faktycznej, skuteczne erga omnes (dalej: „Dzień Migracji”). Wnioskodawca nie wyklucza, że Dzień Migracji (oraz dzień, od którego Spółka Przenoszona uzyska status rezydenta podatkowego Luksemburga) nastąpi w trakcie trwania roku podatkowego Spółki Przenoszonej (tj. nie na ostatni dzień roku kalendarzowego).

Skutkiem przeprowadzenia wyżej opisanej procedury będzie to, że Spółka Przenoszona będzie podlegała regulacjom przepisów luksemburskiego prawa korporacyjnego. Po Dniu Migracji, również dla potrzeb luksemburskiego prawa podatkowego, Spółka przenoszona będzie traktowana tak, jak gdyby została inkorporowana w Luksemburgu.

Opisana Migracja Spółki Przenoszonej będzie miała następujące, główne skutki prawne:

Skutki prawne Migracji Spółki Przenoszonej wg prawa Barbadosu:

 1. Majątek Spółki Przenoszonej pozostanie majątkiem spółki ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu.
 2. Spółka ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu będzie odpowiadać za wszelkie zobowiązania Spółki Przenoszonej.
 3. Przeniesienie nie będzie mieć wpływu na istniejącą podstawę powództwa, roszczenia lub odpowiedzialności Spółki Przenoszonej w postępowaniu sądowym.
 4. Toczące się postępowanie z powództwa cywilnego, postępowanie karne lub postępowanie administracyjne Spółki Przenoszonej lub przeciwko Spółce Przenoszonej będzie mogło w dalszym ciągu podlegać kontynuacji przez spółkę ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu lub przeciwko spółce ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu.
 5. Skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki Przenoszonej może podlegać egzekucji przez spółkę ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu lub przeciwko spółce ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu.

Efektem powyższego będzie to, że prawo własności, aktywa i zobowiązania Spółki Przenoszonej będą nieprzerwanie trwały również po zmianie siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga. Z perspektywy prawa barbadoskiego, dokonanie Migracji nie spowoduje przerwania ciągłości bytu prawnego Spółki Przenoszonej ani utraty przez nią jej osobowości prawnej.

Skutki prawne Migracji Spółki Przenoszonej wg prawa Luksemburga

Zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego, w przypadku uzyskania zgody na migrację od organów Barbadosu, dokonanie Migracji nie spowoduje utraty osobowości prawnej Spółki Przenoszonej. W efekcie, nie nastąpi przerwanie ciągłości bytu prawnego (dotychczasowy byt prawny Spółki Przenoszonej będzie kontynuowany po dokonaniu Migracji do Luksemburga). Konsekwentnie, w świetle prawa luksemburskiego, Spółka Przenoszona po przeprowadzeniu Migracji będzie traktowana jako ten sam podmiot co przed Migracją (zmieni się jedynie jego siedziba i rezydencja podatkowa oraz pojedyncze elementy prawne takie jak np. umowa spółki, które zostaną dostosowane do wymogów prawa luksemburskiego).

Skutki prawne migracji z punktu widzenia prawa luksemburskiego:

 1. Majątek, prawa i udziały (przysługujące/należące do) Spółki Przenoszonej sprzed migracji do Luksemburga, będą stanowić w dalszym ciągu majątek, prawa i udziały Spółki Przenoszonej po migracji.
 2. Spółka Przenoszona w dalszym ciągu odpowiadać będzie za zobowiązania powstałe przed migracją do Luksemburga.
 3. Migracja nie będzie co do zasady mieć wpływu na istniejącą podstawę ewentualnego powództwa, roszczenia tub odpowiedzialności w postępowaniu sądowym.
 4. Toczące się lub nierozstrzygnięte postępowanie sądowe Spółki Przenoszonej lub przeciwko takiej spółce co do zasady będzie mogło się toczyć i podlegać rozstrzygnięciu również po migracji do Luksemburga.
 5. Skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki Przenoszonej co do zasady będzie mogło być egzekwowane przez taką spółkę lub przeciwko niej również po migracji do Luksemburga oraz
 6. Po migracji Spółki Przenoszonej do Luksemburga, wszelkie udziały w Spółce Przenoszonej wyemitowane przed migracją będą traktowane jako wyemitowane zgodnie z (i) luksemburskim prawem - tj. Prawem spółek handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. (fr. Loi du 10 Aout 1915 concernant les societes commerciales), oraz (ii) postanowieniami umowy spółki Spółki Przenoszonej, niezależnie od tego, czy udziały zostały w pełni opłacone i niezależnie od jakichkolwiek szczególnych praw lub ograniczeń związanych z udziałami.

Skutkiem powyższego będzie nieprzerwana kontynuacja własności, aktywów i zobowiązań Spółki Przenoszonej po migracji do Luksemburga.

Po Dniu Migracji Spółka Przenoszona będzie podlegała prawu luksemburskiemu. W szczególności, po Dniu Migracji do Spółki Przenoszonej będą miały zastosowanie przepisy luksemburskiego prawa spółek dotyczące kapitałów. W przypadku, jeśli przepisy te będą wymagały jakiegokolwiek dostosowania (np. nazewnictwa, struktury lub waluty kapitałów) Spółka Przenoszona zastosuje się do stawianych przez nie wymogów.

Migracja Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga nie spowoduje, z punktu widzenia przepisów luksemburskiego prawa dotyczącego spółek, obowiązku dokonania jakichkolwiek wypłat na rzecz udziałowców Spółki Przenoszonej, ani na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu trzeciego, w jakiejkolwiek formie (np. dywidend lub innych świadczeń w gotówce lub w naturze).

W efekcie Migracji zarząd Spółki Przenoszonej nie będzie co do zasady wykonywał swoich zadań ani pełnił funkcji na Barbadosie, a na terenie Luksemburga. Zakłada się, że posiedzenia zarządu Spółki Przenoszonej będą się zasadniczo odbywać w Luksemburgu.

Planowane jest, że w miarę możliwości przeniesienie zarządu Spółki Przenoszonej oraz jej siedziby do Luksemburga powinny nastąpić w obecnym roku kalendarzowym. Jednakże, ostateczne daty zdarzeń zależą między innymi od przebiegu procedury Migracji i w szczególności mogą one mieć miejsce później, w 2017 r.

W związku z powyższymi działaniami zarówno siedziba Spółki Przenoszonej (jej adres, ang. „registered Office address”), jak i faktyczny zarząd Spółki Przenoszonej, zostaną przeniesione do Luksemburga. Po Dniu Migracji posiedzenia zarządu nie będą odbywać się na Barbados, a w Luksemburgu.

Skutki podatkowe Migracji Spółki Przenoszonej wg prawa Barbadosu

Zakładane jest, że po Dniu Migracji Spółka Przenoszona będzie rezydentem podatkowym Luksemburga. Docelowo Spółka Przenoszona przestanie być rezydentem podatkowym na Barbadosie.

Migracja spółki może wywoływać potencjalne skutki prawne w świetle przepisów barbadoskiego prawa podatkowego. Jeżeli spółka w poprzednich latach zatrzymywała zyski, które mogły być wypłacane jej udziałowcom w postaci dywidendy bez szkody dla prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, przepisy podatkowe Barbadosu (ang. Icome Tax Act) pozwalają organom podatkowym na przyjęcie fikcji prawnej, że nastąpiła wypłata dywidendy do wspólników takiej spółki, i na opodatkowanie takiej fikcyjnej dywidendy (ang. deemed dividend). Migracja nie będzie skutkowała jednak faktyczną wypłatą dywidend.

Skutki podatkowe Migracji Spółki Przenoszonej wg prawa luksemburskiego

Przeniesienie siedziby spółki do Luksemburga, pociągające za sobą zmianę rezydencji podatkowej, będzie przedmiotem procedur rejestracyjnych przewidzianych na gruncie przepisów luksemburskiego prawa (w tym samym czasie Spółka Przenoszona otrzyma numer rejestracyjny na potrzeby zapłaty podatku dochodowego w Luksemburgu) oraz skutkować koniecznością spełnienia wymagań związanych z luksemburskimi procedurami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W świetle luksemburskiego prawa podatkowego, Spółka Przenoszona powinna być traktowana jako rezydent podatkowy Luksemburga przez luksemburskie organy podatkowe od Dnia Migracji.

W konsekwencji powyższego, Spółka Przenoszona będzie podlegała opodatkowaniu w Luksemburgu m.in. podatkiem dochodowym od osób prawnych (ang. „Corporate Income Tax”, dalej: „LUX CIT”), podatkiem od działalności gospodarczej stanowiącym rodzaj podatku dochodowego (ang. „Municipal Business Tax”, dalej: „MBT”) oraz podatkiem od majątku (ang. „Net Wealth Tax”, dalej: „NWT”). Podatki: LUX CIT i MBT będą generalnie wyliczane od całości dochodu Spółki Przenoszonej, uzyskanego po Dniu Migracji (w szczególności, przychodem będą odsetki naliczane od pożyczek udzielonych przez Spółkę Przenoszoną, a kosztem uzyskania przychodów Spółki Przenoszonej będą odsetki naliczane od zaciągniętych przez Spółkę Przenoszoną pożyczek, które są powiązane ekonomicznie z pożyczkami udzielonymi przez Spółkę Przenoszoną). Przy założeniu rejestracji siedziby Spółki Przenoszonej w Mieście Luksemburg, oraz przy założeniu że dochód Spółki Przenoszonej osiągnie co najmniej 15.000 EUR w ciągu roku, łączna stawka podatku dochodowego stosowana w odniesieniu do dochodów podatkowych Spółki Przenoszonej uzyskanych po Dniu Migracji, będzie wynosiła 29,22%. Na tę stawkę będą składały się LUX CIT wg stawki 21%, MBT wg stawki 6,75% oraz składka na fundusz zatrudnienia. Podatek NWT będzie rozliczany rocznie wg stawki 0,5% w odniesieniu do całkowitych aktywów netto do kwoty 500 min EUR oraz 0,05% powyżej tego progu, z zastrzeżeniem minimalnej kwoty NWT. Wskazane stawki podatku w Luksemburgu są obowiązujące w 2016 r.

Zgodnie z luksemburskim prawem podatkowym, odsetki naliczane przez rezydenta luksemburskiego powinny stanowić w Luksemburgu przychód podatkowy wchodzący w okresie naliczenia do podstawy opodatkowania podlegającej opodatkowaniu, z uwzględnieniem odpowiadających im kosztów uzyskania przychodu, obowiązującą stawką podatkową.

W związku z Migracją, niezbędne okaże się zamknięcie przez Spółkę Przenoszoną ksiąg rachunkowych na Barbadosie i otwarcie ksiąg rachunkowych w Luksemburgu. Po Migracji Spółki Przenoszonej, powinna ona sporządzać swoje sprawozdanie zgodnie z luksemburskimi zasadami rachunkowości lub zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zawartymi w Rozporządzeniu 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Decyzja co do wyboru metody sporządzania sprawozdań finansowych zostanie podjęta przez Spółkę Przenoszoną przed Dniem Migracji.

Do Spółki Przenoszonej znajdą zastosowanie wszelkie wymogi luksemburskiego prawa podatkowego w zakresie sprawozdawczości podatkowej. Przykładowo, Spółka Przenoszona będzie zobowiązana do składania rocznych zeznań podatkowych, poczynając od Dnia Migracji.

Ponadto konieczne może się okazać złożenie w luksemburskim urzędzie skarbowym wniosku dotyczącego waluty rozliczeniowej, jeśli Spółka Przenoszona chciałaby stosować dla potrzeb opodatkowania walutę inną niż EUR. Planowane jest, że walutą funkcjonalną Spółki Przenoszonej będzie - tak jak obecnie - dolar amerykański (USD).

Migracja może mieć też inne skutki podatkowe (i potencjalnie księgowe) w świetle prawa Barbadosu i Luksemburga. Przykładowo, luksemburskie prawo podatkowe zasadniczo dopuszcza podwyższenie wartości (podatkowej) wszystkich aktywów i zobowiązań po dokonaniu Migracji. Z chwilą Migracji do Luksemburga, Spółka Przenoszona rozpocznie dla celów zastosowania luksemburskich przepisów prawa podatkowego rok podatkowy. Koniec roku podatkowego będzie następował w chwili wskazanej w treści umowy Spółki Przenoszonej (chyba, że zostanie zastosowany wydłużony rok obrotowy).

Jak już zostało wskazane, możliwe jest (i zakładane dla potrzeb wniosku), że do chwili Migracji Wnioskodawca stanie się wyłącznym udziałowcem International. Z tego względu konieczne jest potwierdzenie konsekwencji podatkowych przedstawionych we wniosku zdarzeń, mogących mieć wpływ na sytuację podatkową Wnioskodawcy. Mając na uwadze, że obecne spółki zależne Spółki A, które w przyszłości mogą się stać spółkami zależnymi Wnioskodawcy, mogą zostać uznane za zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ust. 3 ustawy o CIT oraz, że w związku z tym na Wnioskodawcy mogą ciążyć określone obowiązki, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie.

Wniosek o interpretację dotyczy zdarzenia przyszłego, o którym mowa również w odrębnym wniosku o interpretację podatkową, który został wysłany przez PGK 14 lipca 2016 r.

Wnioskodawca zwraca uwagę na brak wyraźnego przepisu, który zapewniałby odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących interpretacji indywidualnych w stosunku do spółek będących członkami podatkowej grupy kapitałowej w przypadku uzyskania interpretacji prawa podatkowego przez taką grupę.

Biorąc pod uwagę stopień skomplikowania zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku oraz fakt, że czynności reorganizacyjne Grupy mogą okazać się być procesem długotrwałym i w praktyce mogą przekroczyć okres trwania PGK, Wnioskodawca wnosi o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie również w odniesieniu do Wnioskodawcy jako samodzielnego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Dla pełności obrazu, Wnioskodawca informuje, że wniosek o interpretację powyższego zdarzenia przyszłego złoży również Spółka A, która na moment zdarzenia może wciąż (w zależności od uwarunkowań biznesowych, prawnych, etc.) pozostawać udziałowcem F1 (scenariusz taki nie jest zakładany we wniosku).

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy opisana w zdarzeniu przyszłym Migracja Spółki Przenoszonej będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że opisana w zdarzeniu przyszłym migracja Spółki Przenoszonej nie będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec takiej spółki będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana.

Zgodnie z art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, dochodem, o którym mowa w ust 4, jest uzyskana w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, ustalonymi zgodnie z przepisami ustawy, bez względu na rodzaj źródeł przychodów, ustalona na ostatni dzień roku podatkowego zagranicznej spółki kontrolowanej. Jeżeli zagraniczna spółka kontrolowana nie ma ustalonego roku podatkowego albo rok ten przekracza okres kolejnych, następujących po sobie 12 miesięcy, przyjmuje się, że rokiem podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej jest rok podatkowy podatnika. Dochód zagranicznej spółki kontrolowanej nie podlega pomniejszeniu o straty poniesione wiatach poprzednich.

Zgodnie z literalnym brzmieniem powyższego przepisu przy ustalaniu przychodów dla potrzeb określenia dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej, Wnioskodawca powinien brać pod uwagę przychody w rozumieniu polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w opublikowanych przez Ministerstwo Finansów „Zasadach opodatkowania dochodów uzyskiwanych poprzez kontrolowaną spółkę zagraniczną (CFC)” gdzie stwierdza się, że „bez względu na źródło uzyskiwanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną przychodów (odsetki, dywidendy, działalność produkcyjna, należności licencyjne, sprzedaż określonych aktywów) dochodem zagranicznej spółki kontrolowanej jest osiągnięta przez taką spółkę w jej roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad sumą kosztów ich uzyskania. Wysokość uzyskanych przez zagraniczną spółkę kontrolowaną przychodów oraz poniesionych kosztów ustala się zgodnie z przepisami ustawy o PIT albo ustawy o CIT”.

Przepisy ustawy o CIT nie zawierają wyraźnie zakreślonej definicji „przychodu”, natomiast w art. 12 ust. 1 ustawy ustawodawca wskazał otwarty katalog zdarzeń, które powodują powstanie przychodu, oraz enumeratywnie wyliczył zdarzenia, które nie są zaliczane do przychodów (art. 12 ust. 4 ustawy o CIT). W żadnym z tych katalogów nie wymieniono migracji spółki.

W związku z tym należy przeanalizować, czy migracja stanowi zdarzenie w rodzaju wymienionych w otwartym katalogu zdarzeń rodzących przychód w myśl art. 12 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy migracja nie jest zdarzeniem rodzącym przychód.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 maja 1998 r., sygn. SA/Sz 1305/97 należy zauważyć, że „z istoty podatku dochodowego wynika, że jest on ciężarem publicznoprawnym od przyrostu majątkowego (dochodu), a zatem przychodem - jako źródłem dochodu - jest tylko taka wartość, która wchodząc do majątku podatnika może powiększyć jego aktywa. Otrzymanymi pieniędzmi lub wartościami pieniężnymi są zatem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 omawianej ustawy podatkowej tylko takie wartości, które powiększają aktywa majątkowe podatnika, a więc takie, którymi może on rozporządzać jak własnymi”.

Tezy z powyższego orzeczenia pozostają aktualne również obecnie. Przykładowo, w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 września 2013 r., sygn. II FSK 2512/11 stwierdzono także, że „analiza wyliczonych desygnatów pojęcia przychodów pozwala na wysnucie wniosku, że przychodem jest każde definitywne przysporzenie majątkowe, powodujące zwiększenie aktywów podatnika bądź zmniejszenie jego pasywów”.

Powstanie przychodu podatkowego wymaga zatem oceny, czy na skutek Migracji Spółki Przenoszonej doszło po jej stronie (lub po stronie jej udziałowca) do definitywnego przysporzenia majątkowego - przy czym chodzi o rzeczywiste przysporzenie a nie np. zmianę ujęcia księgowego, które naturalnie może być efektem zmiany miejsca siedziby/jurysdykcji i zastosowania lokalnych przepisów księgowych.

Dla Spółki Przenoszonej

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że w ramach Migracji Spółki Przenoszonej, nie dojdzie do zbycia jakichkolwiek składników majątkowych na rzecz innego podmiotu (lub nabycia, otrzymania), ponieważ wszystkie składniki majątkowe pozostaną własnością Spółki Przenoszonej również po Migracji. Majątek, prawa i udziały Spółki Przenoszonej sprzed Migracji do Luksemburga, będą stanowić w dalszym ciągu majątek, prawa i udziały tej spółki po Migracji. Konsekwentnie, po stronie Spółki Przenoszonej nie dojdzie do cywilnoprawnego zbycia/nabycia któregokolwiek ze składników jej majątku, ani do jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

Migracja nie będzie zatem skutkować powstaniem przychodu w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy nawet w sytuacji potencjalnego traktowania Spółki Przenoszonej jako zagranicznej spółki kontrolowanej.

Dla udziałowca Spółki Przenoszonej

Zgodnie z przytoczonymi powyżej argumentami, zmiana siedziby statutowej i rzeczywistej, aby prowadziła do powstania przychodu w rozumieniu art. 12 ustawy o CIT powinna skutkować definitywnym przysporzeniem majątkowym.

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w analizowanej sytuacji Migracja nie doprowadzi do przysporzenia majątkowego po stronie udziałowca Spółki Przenoszonej. Przeniesienie statutowej i rzeczywistej siedziby spółki nie doprowadzi jednocześnie do zmiany rodzaju posiadanego aktywa w postaci udziałów w Spółce Przenoszonej, albowiem posiadane udziały będą zarówno przed migracją spółki, jak i po zarejestrowaniu zdarzenia odzwierciedlały zaangażowanie kapitałowe udziałowca w kapitale zakładowym tego samego podmiotu, tj. Spółki Przenoszonej kontynuującej swój byt prawny w ramach innej jurysdykcji.

Własność Spółki Przenoszonej będzie nieprzerwanie kontynuowana po Migracji do Luksemburga.

Na gruncie polskich przepisów z perspektywy udziałowca Spółki Przenoszonej, jeżeli uznać go za zagraniczną spółkę kontrolowaną Wnioskodawcy, należy rozważyć czy Migracja może skutkować powstaniem:

 • dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych albo
 • przychodu ze zbycia udziałów Spółki Przenoszonej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o CIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także:

1) dochód z umorzenia udziałów (akcji);

1a) przychód z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

1b) przychód ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3, które następuje w inny sposób niż określony w pkt 1;

3) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki;

4) dochód spółki przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach – dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej spółki albo spółdzielni;

5) w przypadku połączenia lub podziału spółek - dopłaty w gotówce otrzymane przez wspólników spółki przejmowanej, spółek łączonych lub dzielonych;

6) w przypadku podziału spółek, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - ustalona na dzień podziału nadwyżka nominalnej wartości udziałów (akcji) przydzielonych w spółce przejmującej lub nowo zawiązanej nad kosztami nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jeżeli podział spółki następuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodów jest wartość lub kwota wydatków poniesionych przez udziałowca (akcjonariusza) na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udziałowca wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w spółce dzielonej do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem;

7) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d;

8) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia;

9) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3.

Skutkiem Migracji będzie zmiana siedziby oraz rezydencji podatkowej Spółki Przenoszonej. W efekcie, mając na uwadze, że Spółka Przenoszona będzie kontynuować byt, przeniesienie jej siedziby nie będzie stanowiło zdarzenia wskazanego w art. 10 ustawy o CIT.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy do Migracji nie będzie miał zastosowania art. 10 ustawy o CIT.

W szczególności, Spółka Przenoszona nie będzie podlegać likwidacji, a w efekcie Migracji, udziałowiec Spółki Przenoszonej nie zbędzie udziałów. W efekcie, planowana Migracja nie doprowadzi do zmian właścicielskich w ramach struktury grupy.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, iż opisana w zdarzeniu przyszłym Migracja Spółki Przenoszonej nie będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT nawet w przypadku, gdy Spółka Przenoszona bądź udziałowiec Spółki Przenoszonej będzie traktowany jako zagraniczna spółka kontrolowana.

W ocenie Wnioskodawcy, ewentualne skutki podatkowe mogłyby zostać rozpoznane dopiero w momencie odpłatnego zbycia posiadanych udziałów (akcji) Spółki Przenoszonej lub jej aktywów, jeżeli Migracja skutkowałaby takim zbyciem - co w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie ma miejsca.

Wnioskodawca wskazuje, że w ramach wcześniejszego etapu reorganizacji w Grupie (tj. przeniesienia siedziby statutowej i faktycznej spółek: CO.12, CO.13 oraz CO.17 z Barbadosu do Kanady oraz spółek CO.20 i CO.22 z Brytyjskich Wysp Dziewiczych do Kanady), Spółka A otrzymała indywidualne interpretacje potwierdzające skutki podatkowe tych operacji. W interpretacjach wydanych przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach o sygn. IBPB-1-2/4510-330/15/AK z 28 października 2015 r. oraz o sygn. IBPB-1-2/4510-581/15/AP z 2 grudnia 2015 r. Minister Finansów potwierdził stanowisko Spółki A uznając, że migracja ww. spółek nie skutkuje powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT.

Podsumowując, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że w świetle przytoczonych wyżej argumentów wskazujących na neutralność podatkową migracji należy stwierdzić, że na skutek Migracji Spółki Przenoszonej nie dojdzie do powstania przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 ustawy o CIT po stronie Wnioskodawcy, nawet w przypadku potencjalnego traktowania Spółki Przenoszonej bądź udziałowca Spółki Przenoszonej jako zagranicznej spółki kontrolowanej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Podkreślić jednocześnie należy, że niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie skutków podatkowych, o których mowa w zadanym przez Wnioskodawcę pytaniu, w kontekście opisu zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku. Tym samym ocena stanowiska Wnioskodawcy odnosi się wyłącznie do skutków podatkowych Migracji Spółki Przenoszonej i tylko w tym zakresie interpretacja pełni funkcję ochronną, o której mowa w art. 14k Ordynacji Podatkowej. Jeżeli zatem, w związku z Migracją Spółki Przenoszonej doszłoby do innych zdarzeń, niewskazanych w opisie zdarzenia przyszłego ujętego we wniosku to skutki podatkowe tych zdarzeń mogą być przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 2-7 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.