IBPB-1-2/4510-692/16-7/JW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zakładając, że Spółka Przenoszona uzyska w związku z Migracją status rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, czy będzie ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego stawka nie jest niższa od stawki o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 14 lipca 2016 r. (data wpływu do tut. BKIP 14 lipca 2016 r.), uzupełnionym 5 września 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie określenia:

 • czy zakładając, że Spółka Przenoszona uzyska w związku z Migracją status rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, czy będzie ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym którego stawka nie jest niższa od stawki o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe,
 • stawki podatku dochodowego o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości łącznej stawki podatku LUX CIT, MBT i składki na fundusz zatrudnienia - jest nieprawidłowe

(pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2016 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie określenia:

 • czy zakładając, że Spółka Przenoszona uzyska w związku z Migracją status rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, czy będzie ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym którego stawka nie jest niższa od stawki o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
 • stawki podatku dochodowego o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w wysokości łącznej stawki podatku LUX CIT, MBT i składki na fundusz zatrudnienia.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 24 sierpnia 2016 r. Znak: IBPB-1-2/4510-692/16-1/JW wezwano Wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Uzupełnienia dokonano 5 września 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 18 września 2015 r. Spółka A (dalej: „Spółka A”) oraz spółki od niej zależne zawarły umowę (dalej: „Umowa”) o utworzeniu podatkowej grupy kapitałowej (dalej: „PGK”) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej także „ustawa o CIT”). Spółką dominującą w ramach PGK jest Spółka A.

Zgodnie z umową:

 • PGK została utworzona na okres co najmniej trzech lat podatkowych,
 • rokiem podatkowym PGK jest rok kalendarzowy,
 • Spółka A została wyznaczona na spółkę reprezentującą PGK w zakresie obowiązków wynikających z ustawy o CIT oraz Ordynacji podatkowej.

Umowa PGK została zarejestrowana przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pierwszy rok podatkowy PGK rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2016 r.

Spółka A, będąca również spółką matką grupy spółek zależnych Spółki A (Spółka A i spółki zależne Spółki A dalej razem: „Grupa”), jest spółką kapitałową będącą polskim rezydentem podatkowym, która podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest wydobycie i przetwarzanie rud metali oraz sprzedaż wyprodukowanej z tych rud miedzi, metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych.

Zgodnie z przyjętą strategią Grupy podejmowane są działania zmierzające do budowy pozycji Grupy na rynku międzynarodowym. W szczególności, w 2012 r. za pośrednictwem spółek zlokalizowanych w Luksemburgu i Kanadzie zostało przeprowadzone nabycie udziałów (akcji) spółki QFM Ltd. Po nabyciu udziałów spółki QFM Ltd., nazwa tej spółki została zmieniona na International Ltd. W 2015 roku spółka ta w wyniku „amalgamation” (formy połączenia spółek, przewidzianej przez przepisy prawa kanadyjskiego) połączyła się z inną spółką z siedzibą w Kanadzie - swoim wyłącznym udziałowcem – X. Spółka powstała z wyżej wspomnianego połączenia spółek - przyjęła nazwę International (dla przejrzystości, w dalszej części wniosku Wnioskodawca posługuje się nazwą „International Ltd.” w okresie po nabyciu QFM Ltd. przez Grupę Wnioskodawcy, oraz „International” w celu określenia podmiotu powstałego w wyniku „amalgamation” (formy połączenia) International Ltd. i jej wyłącznego udziałowca - X. Ma ona siedzibę w Kanadzie i jest kanadyjskim rezydentem podatkowym.

W skład nabytej przez Spółkę A struktury, jaką tworzy International i jej spółki zależne, wchodzi obecnie kilkadziesiąt spółek zlokalizowanych poza granicami Polski, w tym m.in.:

 • International Holdings Ltd. z siedzibą w Kanadzie (poprzednio działająca pod firmą: International (Barbados) Holdings Ltd.; dalej: „CO.12”), w której International posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • QFC Ltd. z siedzibą w Kanadzie (poprzednio działająca pod firmą: QFC (Barbados) Ltd.; dalej: „CO.13”), w której CO.12 posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • QFSG Ltd. z siedzibą w Kanadzie (poprzednio działająca pod firmą: QFSG (Barbados) Ltd.; dalej: „CO.17”), w której CO.12 posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • QFF Ltd. z siedzibą na Barbadosie (dalej: „Spółka Przenoszona”), w której CO.12 posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • FMC Inc. z siedzibą w Kanadzie (dalej: „CO.47”), w której International posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • CH Ltd. z siedzibą w Kanadzie (dalej: „CO.20”), w której CO.47 posiada bezpośrednio 100% udziałów;
 • FH Ltd. z siedzibą w Kanadzie (wcześniej działająca pod firmą F (BVI) Ltd.; dalej: „CO.22”), w której CO.20 posiada bezpośrednio 100% udziałów.

Spółka A pośrednio posiada w International, jak i w wymienionych wyżej siedmiu spółkach 100% udziałów w kapitale. Zarówno bieżący rok podatkowy Wnioskodawcy, jak i rok podatkowy Spółki Przenoszonej, jest rokiem kalendarzowym i skończy się w dniu 31 grudnia 2016 r.

W tym miejscu przedstawiono w formie graficznej obecną międzynarodową strukturę Grupy.

Wnioskodawca pragnie wskazać, iż oprócz spółek przedstawionych powyżej, International bezpośrednio lub pośrednio posiada udziały również w innych spółkach, mających siedzibę m.in. w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych oraz Chile.

Wnioskodawca wskazuje, że w 2015 r. przeprowadzono czynności zmierzające do uproszczenia struktury spółek zależnych oraz ograniczenia obecności w krajach wymienionych w Rozporządzeniu, między innymi poprzez przeniesienie siedziby spółek CO.12, CO.13 oraz CO.17 z Barbadosu do Kanady oraz poprzez przeniesienie siedziby spółek CO.20 i CO.22 z Brytyjskich Wysp Dziewiczych do Kanady. Obecnie Wnioskodawca rozważa kontynuowanie procesu upraszczania struktury Grupy.

W związku z chęcią dalszej realizacji opisanych wyżej celów, rozważana jest realizacja scenariusza, polegającego na przeniesieniu Spółki Przenoszonej do innej jurysdykcji (jest to procedura dopuszczalna w świetle przepisów prawa Barbadosu), w taki sposób, że Spółka Przenoszona zostałaby wykreślona z barbadoskiego rejestru spółek, kontynuując swoją działalność w innej jurysdykcji jako spółka zarejestrowana zgodnie z przepisami prawa państwa, do którego miałaby zostać przeniesiona. Zamierzonym skutkiem takiej migracji byłoby przeniesienie statutowej i faktycznej siedziby Spółki Przenoszonej z terytorium Barbadosu do innego kraju, w którym możliwe byłoby kontynuowanie bytu prawnego Spółki Przenoszonej. Uregulowania prawne obowiązujące w polskim systemie prawnym skutkują tym, że przeniesienie siedziby Spółki Przenoszonej do Polski wiązałoby się z przerwaniem jej ciągłości prawnej. To z kolei prowadziłoby do pogorszenia sytuacji jednej ze spółek należących do Grupy - SG (dalej: „SG”) w Chile, która jest współfinansowana przez Spółkę Przenoszoną. Biorąc pod uwagę, że udziały w SG nie są w 100% posiadane przez Grupę, lecz są w części posiadane przez japońskiego współinwestora, jednostronna czynność w Grupie, która pogarszałaby sytuację SG, mogłaby nie być możliwa lub mogłaby mieć negatywny wpływ na pozycję Spółki A jako współinwestora.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca rozważa przeniesienie siedziby Spółki Przenoszonej do Luksemburga. Przepisy prawa korporacyjnego obowiązujące w tym państwie pozwalają bowiem na zmianę siedziby spółki bez konieczności likwidacji Spółki Przenoszonej na Barbadosie dla celu zmiany siedziby tej spółki. W przyszłości niewykluczone jest, że Spółka Przenoszona zostanie w ramach upraszczania struktury Grupy zlikwidowana albo połączona z innym podmiotem zależnym od Wnioskodawcy, jednak te zdarzenia mogłyby wymagać, jak wyjaśniono powyżej, interakcji ze współinwestorem SG i na tym etapie pozostają poza zakresem wniosku o interpretację.

Spółka Przenoszona działa obecnie pod prawem Barbadosu i jest rezydentem podatkowym Barbadosu.

Na przychody osiągane przez Spółkę Przenoszoną składają się odsetki od pożyczek udzielonych przez Spółkę Przenoszoną na rzecz SG. Koszty Spółki Przenoszonej związane są przede wszystkim pozyskaniem finansowania na prowadzenie wyżej opisanej działalności Spółki Przenoszonej, polegającej na udzielaniu pożyczek i składają się na nie obecnie odsetki od pożyczek udzielonych Spółce Przenoszonej przez International.

Możliwość przeniesienia siedziby statutowej i miejsca sprawowania faktycznego zarządu Spółki Przenoszonej z siedzibą na Barbadosie za granicę - uwagi ogólne.

W świetle informacji uzyskanych przez Wnioskodawcę od specjalistów barbadoskiego i luksemburskiego prawa korporacyjnego, migracja Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga i przeniesienie siedziby statutowej oraz miejsca sprawowania faktycznego zarządu Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga (dalej: „Migracja”) jest prawnie dopuszczalne. W przepisach luksemburskiego prawa korporacyjnego nie ma wyraźnego zakazu przenoszenia siedziby zagranicznej spółki do Luksemburga. Określenie jurysdykcji właściwej dla danej spółki zgodnie z luksemburskim prawem korporacyjnym następuje w oparciu o „teorię siedziby”. Zgodnie z tą teorią, spółka uzyskuje „narodowość” kraju, w którym znajduje się jej „administracja centralna” (określana również jako efektywne miejsce sprawowania zarządu i kontroli). Wyżej opisana teoria znajduje odzwierciedlenie w przepisach aktów prawa luksemburskiego, które stanowią, że miejsce siedziby (domicile) określa się wg lokalizacji administracji centralnej spółki. W braku dowodów przeciwnych, przez siedzibę administracji centralnej rozumie się miejsce zarejestrowanej siedziby biura spółki (zgodnie z treścią umowy spółki). Jeśli spółka ma miejsce siedziby (domicile) w Luksemburgu, to (i) ma „narodowość” luksemburską, (ii) podlega prawu Luksemburga oraz (iii) podlega jurysdykcji Luksemburga.

W praktyce w Luksemburgu występują dwa rodzaje migracji, tj. (i) migracja pełna, w którym to przypadku przenoszona spółka staje się spółką luksemburską, która zostaje wykreślona z rejestru spółek w: kraju macierzystym (tutaj: Barbados) oraz (ii) migracja częściowa, w którym to przypadku przenoszona spółka staje się spółką luksemburską, jednak nie zostaje wykreślona z właściwego rejestru w kraju macierzystym. Intencją Wnioskodawcy jest dokonanie migracji pełnej - tj. takiej, wskutek której Spółka Przenoszona zostanie wykreślona z barbadoskiego rejestru spółek, stając się spółką luksemburską bez utraty osobowości prawnej.

Także według prawa spółek Barbadosu istnieje możliwość „pełnej migracji”, tzn. Spółka Przenoszona może kontynuować byt w jurysdykcji innej niż Barbados.

Warunki wstępne związane z Migracją Spółki Przenoszonej z perspektywy przepisów prawa luksemburskiego.

Z perspektywy Luksemburga, w ramach czynności wstępnych związanych z Migracją Spółki Przenoszonej niezbędne jest przygotowanie dwóch podstawowych dokumentów, tj.:

(i) opinii prawnej wydanej przez uprawnionego prawnika z Barbadosu, która potwierdzałaby, że transfer spółki z Barbadosu do Luksemburga jest możliwy, oraz że nie będzie on skutkować utratą przez spółkę osobowości prawnej ani jej likwidacją; oraz

(ii) okresowego sprawozdania finansowego na dzień bliski dacie migracji, z którego wynika, że spółka jest w dobrej kondycji oraz że wartość jej aktywów netto jest co najmniej równa kwocie minimalnego kapitału zakładowego spółki luksemburskiej w formie prawnej, która została wybrana dla potrzeb migracji.

Ze względu na fakt, że Spółka Przenoszona powinna w związku z przeniesieniem swojej siedziby obrać formę prowadzenia działalności możliwie najbliższą formie, w jakiej prowadziła działalność bezpośrednio przed Migracją, obecnie rozważane jest przyjęcie przez Spółkę Przenoszoną po Migracji formy spółki s.à r.l. (fr. société à responsabilité limitée) albo formy SA (fr. société par actions, société anonyme). Wybór konkretnej formy Spółki Przenoszonej po Migracji będzie zależał między innymi od dalszych analiz biznesowych. Po Migracji Spółka Przenoszona zarówno spółka w formie s.à r.l., jak i w formie SA będzie osobą prawną oraz rezydentem podatkowym w Luksemburgu. W konsekwencji kwestia wyboru formy prawnej Spółki Przenoszonej w Luksemburgu nie powinna mieć wpływu na konsekwencje podatkowe przedstawione we wniosku o interpretację.

W przypadku gdyby spółka migrowała do Luksemburga w formie SA (fr. société par actions, société anonyme), konieczne będzie również przedłożenie raportu sporządzonego przez wyznaczonego niezależnego biegłego rewidenta.

Kapitał zakładowy spółki luksemburskiej, zarówno w formie s.à r.l., jak i w formie SA jest podzielony odpowiednio na jednostki/udziały (ang. corporate units) lub akcje równej wartości, posiadające wartość nominalną lub bez wskazanej wartości nominalnej. Mimo, że obecnie preferowane wydaje się wykorzystanie udziałów/akcji bez wskazanej wartości nominalnej, ostateczna decyzja w tym zakresie będzie podjęta na podstawie dalszych analiz.

Główne etapy Migracji Spółki Przenoszonej.

Migracja siedziby Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga powinna co do zasady nastąpić w sposób opisany poniżej. Opis ten przedstawia, dla zobrazowania, typowe, główne kroki/czynności, związane ze zmianą siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu Spółki Przenoszonej, przy czym niewykluczone jest, że mogą wystąpić pewne różnice w czynnościach faktycznie towarzyszących procesowi Migracji Spółki Przenoszonej do Luksemburga w stosunku do teoretycznego przebiegu tego procesu, niewpływające jednak na jego końcowy efekt.

Planuje się, że Migracja będzie przebiegała w następujących krokach:

(i) Główne etapy Migracji Spółki Przenoszonej z perspektywy prawa Barbadosu

Z perspektywy prawa Barbadosu, czynności podejmowane na poziomie Spółki Przenoszonej w celu dokonania zmiany jej siedziby statutowej i faktycznej będą zasadniczo polegać na:

 1. Uzyskaniu zaświadczeń o braku nierozliczonych zaległości podatkowych z Urzędu Skarbowego Barbadosu (ang. Barbados Revenue Authority) oraz o braku nierozliczonych zaległości w zakresie należności publicznoprawnych z barbadoskiego Krajowego Zakładu Ubezpieczeń (ang. National Insurance Office).
 2. Podjęciu przez udziałowca spółki na Barbadosie uchwały wyrażającej wolę kontynuacji Spółki Przenoszonej w Luksemburgu (ang. continuance) oraz zatwierdzającej odpowiednio zmienioną umowę spółki/tekst jednolity zmienionej umowy (tak aby spełniały warunki prawa luksemburskiego, które wejdą w życie z chwilą przeniesienia siedziby Spółki Przenoszonej).
 3. Podjęciu przez zarząd Spółki Przenoszonej uchwały wyrażającej wolę kontynuacji Spółki Przenoszonej w Luksemburgu (ang continuance).
 4. Dokonaniu zawiadomienia w Urzędzie Spółek i Własności Intelektualnej (ang. Corporate Affairs and Intellectual Property Office) na Barbadosie o zamiarze kontynuacji Spółki Przenoszonej w Luksemburgu oraz przedłożeniu wymaganych dokumentów (opisanego wyżej zaświadczenia o braku zaległości podatkowych, opisanych wyżej uchwał wyrażających wolę kontynuowania działalności Spółki Przenoszonej w Luksemburgu, itd).
 5. Uzyskaniu dokumentów niezbędnych z punktu widzenia procedury prowadzonej przed organami luksemburskimi, takich jak opinia prawna przygotowana przez prawników barbadoskich, potwierdzająca, że na gruncie przepisów prawa Barbadosu możliwa jest zmiana statutowa i faktyczna zmiana siedziby Spółki Przenoszonej do Luksemburga.
 6. Złożeniu wniosku w sprawie wpisu Spółki Przenoszonej do właściwego rejestru w Luksemburgu.
 7. Uzyskaniu odpisu z właściwego rejestru w Luksemburgu, potwierdzającego dokonanie wpisu Spółki Przenoszonej do tego rejestru.
 8. Złożeniu wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie niekontynuowania Spółki Przenoszonej na Barbadosie (ang. Certificate of Discontinuation), z jednoczesnym przedłożeniem poświadczonego notarialnie odpisu z właściwego rejestru w Luksemburgu o wpisie Spółki Przenoszonej.
 9. Poinformowaniu Ministra Handlu Zagranicznego (ang. Ministry of International Business) o Migracji Spółki Przenoszonej.

(ii) Główne etapy Migracji Spółki Przenoszonej z perspektywy prawa Luksemburga

Z perspektywy Luksemburga czynności podejmowane na poziomie Spółki Przenoszonej będą zasadniczo polegać na:

 1. Zwołaniu/zorganizowaniu posiedzenia zarządu spółki, który zarekomenduje migrację udziałowcom spółki (na Barbadosie).
 2. Uzyskaniu zaświadczenia dobrej opinii (ang. certificate of good standing) dotyczącego Spółce Przenoszonej od organów administracji Barbadosu w celu okazania notariuszowi w Luksemburgu, który będzie sporządzał dokument dotyczący przeniesienia miejsca zarządu spółki do Luksemburga, tzw. „migration deed”.
 3. Przygotowaniu innych dokumentów wymaganych przepisami prawa luksemburskiego lub przedkładanych notariuszowi bądź organom administracji publicznej w celu wykazania powoływanych przez Spółkę Przenoszoną okoliczności - tu konieczne będzie sporządzenie między innymi:
  1. schematu struktury spółek, pokazującego zależności pomiędzy Spółką Przenoszoną a jej rzeczywistym ostatecznym beneficjentem (ang. ultimate beneficial owner), podpisanego przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania rzeczywistego ostatecznego beneficjenta;
  2. deklaracji wyjaśniającej ekonomiczne przyczyny Migracji;
  3. opinii prawnej potwierdzającej, że na gruncie przepisów prawa Barbadosu możliwa jest zmiana statutowa i faktyczna zmiana siedziby Spółki Przenoszonej do Luksemburga;
  4. oświadczenia dotyczącego wartości wkładu do Spółki Przenoszonej (w przypadku przybrania formy s.à r.l. w związku z Migracją) lub opinii niezależnego audytora określającej wartości aktywów netto (w przypadku przybrania przez Spółkę Przenoszoną formy SA);
  5. okresowego bilansu;
  6. właściwych pełnomocnictw.
 4. Zwołaniu/zorganizowaniu w Luksemburgu zgromadzenia wspólników spółki, w trakcie którego wspólnicy - podejmą jednogłośnie uchwały między innymi o wyrażeniu zgody na przeniesienie faktycznego miejsca zarządu spółki do Luksemburga; o odpowiednim dostosowaniu i modyfikacji umowy spółki, tak by była ona zgodna z prawem Luksemburga, jak również o potwierdzeniu rezygnacji członków zarządu działającego na Barbados i powołaniu nowych członków zarządu Spółki Przenoszonej (w obecności notariusza w Luksemburgu).
 5. Rejestracji spółki w rejestrze handlowym i spółek w Luksemburgu.
 6. Opublikowaniu aktu notarialnego dotyczącego migracji w elektronicznym dzienniku urzędowym Luksemburga oraz
 7. Wydaniu przez rejestr handlowy i spółek w Luksemburgu zaświadczenia w celu przedłożenia właściwym organom administracji państwowej na Barbadosie.

Ponadto konieczne będzie wykonanie czynności takich jak zamknięcie/otwarcie rachunków bankowych, oraz przeniesienie ksiąg i ewidencji spółki do Luksemburga.

Z punktu widzenia prawa Luksemburga migracja będzie odnosiła skutki wobec Spółki Przenoszonej od daty zgromadzenia wspólników zorganizowanego w obecności notariusza w Luksemburgu. Migracja będzie odnosiła skutki wobec osób trzecich oraz wobec organów administracji publicznej od daty publikacji sporządzonego przed notariuszem aktu dotyczącego Migracji. Jak wynika z praktyki w Luksemburgu, możliwe jest złożenie wniosku o dokonanie wymaganej prawem publikacji na określony dzień - wówczas Spółka Przenoszona mogłaby antycypować dzień, w którym nastąpi przeniesienie siedziby statutowej i faktycznej, skuteczne erga omnes (dalej: „Dzień Migracji”). Wnioskodawca nie wyklucza, że Dzień Migracji (oraz dzień, od którego Spółkę Przenoszoną uzyska status rezydenta podatkowego Luksemburga) nastąpi w trakcie trwania roku podatkowego Spółki Przenoszonej (tj. nie na ostatni dzień roku kalendarzowego).

Skutkiem przeprowadzenia wyżej opisanej procedury będzie to, że Spółka Przenoszona będzie podlegała regulacjom przepisów luksemburskiego prawa korporacyjnego. Po Dniu Migracji, również dla pogrzeb luksemburskiego prawa podatkowego, Spółka przenoszona będzie traktowana tak, jak gdyby została inkorporowana w Luksemburgu.

Opisana Migracja Spółki Przenoszonej będzie miała następujące, główne skutki prawne:

Skutki prawne Migracji Spółki Przenoszonej wg prawa Barbadosu:

 1. Majątek Spółki Przenoszonej pozostanie majątkiem spółki ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu.
 2. Spółka ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu będzie odpowiadać za wszelkie zobowiązania Spółki Przenoszonej.
 3. Przeniesienie nie będzie mieć wpływu na istniejącą podstawę powództwa, roszczenia lub odpowiedzialności Spółki Przenoszonej w postępowaniu sądowym.
 4. Toczące się postępowanie z powództwa cywilnego, postępowanie karne lub postępowanie administracyjne Spółki Przenoszonej lub przeciwko Spółce Przenoszonej będzie mogło w dalszym ciągu podlegaj kontynuacji przez spółkę ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu lub przeciwko spółce ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu.
 5. Skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki Przenoszonej może podlegać egzekucji przez spółkę ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu lub przeciwko spółce ze statutową siedzibą i faktycznym miejscem zarządu w Luksemburgu.

Efektem powyższego będzie to, że prawo własności, aktywa i zobowiązania Spółki Przenoszonej będą nieprzerwanie trwały również po zmianie siedziby statutowej i faktycznego miejsca zarządu Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga. Z perspektywy prawa barbadoskiego, dokonanie Migracji nie spowoduje przerwania ciągłości bytu prawnego Spółki Przenoszonej ani utraty przez nią jej osobowości prawnej.

Skutki prawne Migracji Spółki Przenoszonej wg prawa Luksemburga.

Zgodnie z przepisami prawa luksemburskiego, w przypadku uzyskania zgody na migrację od organów Barbadosu, dokonanie Migracji nie spowoduje utraty osobowości prawnej Spółki Przenoszonej. W efekcie, nie nastąpi przerwanie ciągłości bytu prawnego (dotychczasowy byt prawny Spółki Przenoszonej będzie kontynuowany po dokonaniu Migracji do Luksemburga). Konsekwentnie, w świetle prawa luksemburskiego, Spółką Przenoszona po przeprowadzeniu Migracji będzie traktowana jako ten sam podmiot co przed Migracją (zmieni się jedynie jego siedziba i rezydencja podatkowa oraz pojedyncze elementy prawne takie jak np. umowa spółki, które zostaną dostosowane do wymogów prawa luksemburskiego).

Skutki prawne migracji z punktu widzenia prawa luksemburskiego:

 1. Majątek, prawa i udziały przysługujące/należące do Spółki Przenoszonej sprzed migracji do Luksemburga, będą stanowić w dalszym ciągu majątek, prawa i udziały Spółki Przenoszonej po migracji.
 2. Spółka Przenoszona w dalszym ciągu odpowiadać będzie za zobowiązania powstałe przed migracją do Luksemburga.
 3. Migracja nie będzie co do zasady mieć wpływu na istniejącą podstawę ewentualnego powództwa, roszczenia lub odpowiedzialności w postępowaniu sądowym.
 4. Toczące się lub nierozstrzygnięte postępowanie sądowe Spółki Przenoszonej lub przeciwko takiej spółce co do zasady będzie mogło się toczyć i podlegać rozstrzygnięciu również po migracji do Luksemburga.
 5. Skazanie lub wyrok, nakaz lub orzeczenie na korzyść lub na niekorzyść Spółki Przenoszonej co do zasady będzie mogło być egzekwowane przez taką spółkę lub przeciwko niej również po migracji do Luksemburga oraz
 6. Po migracji Spółki Przenoszonej do Luksemburga, wszelkie udziały w Spółce Przenoszonej wyemitowane przed migracją będą traktowane jako wyemitowane zgodnie z (i) luksemburskim prawem - tj. Prawem spółek handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. (fr. Loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales), oraz (ii) postanowieniami umowy Spółki Przenoszonej, niezależnie od tego, czy udziały zostały w pełni opłacone i niezależnie od jakichkolwiek szczególnych praw lub ograniczeń związanych z udziałami.

Skutkiem powyższego będzie nieprzerwana kontynuacja własności, aktywów i zobowiązań Spółki Przenoszonej po migracji do Luksemburga.

Po Dniu Migracji Spółka Przenoszona będzie podlegała prawu luksemburskiemu. W szczególności, po Dniu Migracji do Spółki Przenoszonej będą miały zastosowanie przepisy luksemburskiego prawa spółek dotyczące kapitałów. W przypadku, jeśli przepisy te będą wymagały jakiegokolwiek dostosowania (np. nazewnictwa, struktury lub waluty kapitałów) Spółka Przenoszona zastosuje się do stawianych przez nie wymogów.

Migracja Spółki Przenoszonej z Barbadosu do Luksemburga nie spowoduje, z punktu widzenia przepisów luksemburskiego prawa dotyczącego spółek, obowiązku dokonania jakichkolwiek wypłat na rzecz udziałowców Spółki Przenoszonej, ani na rzecz jakiegokolwiek innego podmiotu trzeciego, w jakiejkolwiek formie (np. dywidend lub innych świadczeń w gotówce lub w naturze).

W efekcie Migracji zarząd Spółki Przenoszonej nie będzie co do zasady wykonywał swoich zadań ani pełnił funkcji na Barbadosie, a na terenie Luksemburga. Zakłada się, że posiedzenia zarządu Spółki Przenoszonej będą się zasadniczo odbywać w Luksemburgu.

Planowane jest, że w miarę możliwości przeniesienie zarządu Spółki Przenoszonej oraz jej siedziby do Luksemburga powinny nastąpić w obecnym roku kalendarzowym. Jednakże, ostateczne daty zdarzeń zależą między innymi od przebiegu procedury Migracji i w szczególności mogą one mieć miejsce później, w 2017 r.

W związku z powyższymi działaniami zarówno siedziba Spółki Przenoszonej (jej adres, ang. registered office address), jak i faktyczny zarząd Spółki Przenoszonej, zostaną przeniesione do Luksemburga. Po Dniu Migracji posiedzenia zarządu nie będą odbywać się na Barbados, a w Luksemburgu.

Skutki podatkowe Migracji Spółki Przenoszonej wg prawa Barbadosu.

Zakładane jest, że po Dniu Migracji Spółka Przenoszona będzie rezydentem podatkowym Luksemburga.

Docelowo Spółka Przenoszona przestanie być rezydentem podatkowym na Barbadosie. Migracja spółki może wywoływać potencjalne skutki prawne w świetle przepisów barbadoskiego prawa podatkowego. Jeżeli spółka w poprzednich latach zatrzymywała zyski, które mogły być wypłacanie jej udziałowcom w postaci dywidendy bez szkody dla prowadzonej przez spółkę działalności gospodarczej, przepisy podatkowe Barbadosu (ang. Income Tax Act) pozwalają organom podatkowym na przyjęcie fikcji prawnej, że nastąpiła wypłata dywidendy do wspólników takiej spółki, i na opodatkowanie takiej fikcyjnej dywidendy (ang. deemed dividend). Migracja nie będzie skutkowała jednak faktyczną wypłatą dywidend.

Skutki podatkowe Migracji Spółki Przenoszonej wg prawa luksemburskiego.

Przeniesienie siedziby spółki do Luksemburga, pociągające za sobą zmianę rezydencji podatkowej, będzie przedmiotem procedur rejestracyjnych przewidzianych na gruncie przepisów luksemburskiego prawa (w tym samym czasie Spółka Przenoszona otrzyma numer rejestracyjny na potrzeby zapłaty podatku dochodowego w Luksemburgu) oraz skutkować koniecznością spełnienia wymagań związanych z luksemburskimi procedurami przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy. W świetle luksemburskiego prawa podatkowego, Spółka Przenoszona powinna być traktowana jako rezydent podatkowy Luksemburga przez luksemburskie organy podatkowe od Dnia Migracji.

W konsekwencji powyższego, Spółka Przenoszona będzie podlegała opodatkowaniu w Luksemburgu m.in. podatkiem dochodowym od osób prawnych (ang. Corporate Income Tax, dalej: „LUX CIT”), podatkiem od działalności gospodarczej stanowiącym rodzaj podatku dochodowego (ang. Municipal Business Tax, dalej: „MBT”) oraz podatkiem od majątku (ang. Net Wealth Tax, dalej: „NWT”). Podatki: LUX CIT i MBT będą generalnie wyliczane od całości dochodu Spółki Przenoszonej, uzyskanego po Dniu Migracji (w szczególności, przychodem będą odsetki naliczane od pożyczek udzielonych przez Spółkę Przenoszoną, a kosztem uzyskania przychodów Spółki Przenoszonej będą odsetki naliczane od zaciągniętych przez Spółkę Przenoszoną pożyczek, które są powiązane ekonomicznie z pożyczkami udzielonymi przez Spółkę Przenoszoną). Przy założeniu rejestracji siedziby Spółki Przenoszonej w Mieście Luksemburg, oraz przy założeniu że dochód Spółki Przenoszonej osiągnie co najmniej 15.000 EUR w ciągu roku, łączna stawka podatku dochodowego stosowana w odniesieniu do dochodów podatkowych Spółki Przenoszonej uzyskanych po Dniu Migracji, będzie wynosiła 29,22%. Na tę stawkę będą składały się LUX CIT wg stawki 21%, MBT wg stawki 6,75% oraz składka na fundusz zatrudnienia.

Podatek NWT będzie rozliczany rocznie wg stawki 0,5% w odniesieniu do całkowitych aktywów netto do kwoty 500 mln EUR oraz 0,05% powyżej tego progu, z zastrzeżeniem minimalnej kwoty NWT. Wskazane stawki podatku w Luksemburgu są obowiązujące w 2016 r. Zgodnie z luksemburskim prawem podatkowym, odsetki naliczane przez rezydenta luksemburskiego powinny stanowić w Luksemburgu przychód podatkowy wchodzący w okresie naliczenia do podstawy opodatkowania podlegającej opodatkowaniu, z uwzględnieniem odpowiadających im kosztów uzyskania przychodu, obowiązującą stawką podatkową. W związku z Migracją, niezbędne okaże się zamknięcie przez Spółkę Przenoszoną ksiąg rachunkowych na Barbadosie i otwarcie ksiąg rachunkowych w Luksemburgu. Po Migracji Spółki Przenoszonej, powinna ona sporządzać swoje sprawozdanie zgodnie z luksemburskimi zasadami rachunkowości lub zgodnie z zasadami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, zawartymi w Rozporządzeniu 1606/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości. Decyzja co do wyboru metody sporządzania sprawozdań finansowych zostanie podjęta przez Spółkę Przenoszoną przed Dniem Migracji.

Do Spółki Przenoszonej znajdą zastosowanie wszelkie wymogi luksemburskiego prawa podatkowego w zakresie sprawozdawczości podatkowej. Przykładowo, Spółka Przenoszona będzie zobowiązana do składania rocznych zeznań podatkowych, poczynając od Dnia Migracji. Ponadto konieczne może się okazać złożenie w luksemburskim urzędzie skarbowym wniosku dotyczącego waluty rozliczeniowej, jeśli Spółka Przenoszona chciałaby stosować dla potrzeb opodatkowania walutę inną niż EUR. Planowane jest, że walutą funkcjonalną Spółki Przenoszonej będzie - tak jak obecnie - dolar amerykański (USD). Migracja może mieć też inne skutki podatkowe (i potencjalnie księgowe) w świetle prawa Barbadosu i Luksemburga. Przykładowo, luksemburskie prawo podatkowe zasadniczo dopuszcza podwyższenie wartości (podatkowej) wszystkich aktywów i zobowiązań po dokonaniu Migracji. Z chwilą Migracji do Luksemburga, Spółka Przenoszona rozpocznie dla celów zastosowania luksemburskich przepisów prawa podatkowego rok podatkowy. Koniec roku podatkowego będzie następował w chwili wskazanej w treści umowy Spółki Przenoszonej (chyba, że zostanie zastosowany wydłużony rok obrotowy).

Zgodnie z polskim prawem podatkowym, Spółka Przenoszona lub jej udziałowcy mogą spełniać warunki do uznania za zagraniczne spółki kontrolowane w rozumieniu art. 24a ustawy o CIT i w związku z tym na Wnioskodawcy mogą ciążyć określone obowiązki.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Zakładając, że Spółka Przenoszona uzyska w związku z Migracją status rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, czy będzie ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego stawka nie jest niższa od stawki o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT? (pytanie oznaczone we wniosku nr 6)

Zdaniem Wnioskodawcy zakładając, że Spółka Przenoszona uzyska w związku z Migracją status rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, nie będzie ona zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu przepisu art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, jeżeli jej jedynym rodzajem przychodów będą odsetki podlegające w Luksemburgu opodatkowaniu podatkiem dochodowym, którego stawka nie jest niższa od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o CIT.

Jak Wnioskodawca wskazał i uzasadnił powyżej, Spółka Przenoszona po dniu uzyskania statusu rezydenta podatkowego Luksemburga nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT. Wynika to z faktu, że dokonując zmiany siedziby statutowej i faktycznej z Barbadosu na Luksemburg oraz organizując posiedzenia zarządu Spółki Przenoszonej na terytorium Luksemburga, Spółka Przenoszona nie będzie miała siedziby ani zarządu na terytorium lub w kraju wymienionym w Rozporządzeniu, które zostało wydane na podstawie art. 9a ust. 6 ustawy o CIT.

Spółka Przenoszona nie będzie również zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 24a ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT, jako że Luksemburg zawarł z Rzecząpospolitą Polską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zawiera w swym Artykule 27 klauzulę w sprawie wymiany informacji podatkowych, stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, zagraniczną spółką kontrolowaną jest zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:

 1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
 2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), - wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a takie przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia realizacji praw z instrumentów finansowych,
 3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz.Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Spółka A posiada (oraz po Migracji nadal będzie posiadała) pośrednio 100% udziałów w kapitale Spółki Przenoszonej. Tym samym warunek o którym jest mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit a) ustawy o CIT będzie spełniony.

Zgodnie z opisem zdarzenia przyszłego, źródłem przychodów Spółki Przenoszonej będą odsetki od udzielonych przez nią pożyczek. Mając na uwadze, że odsetki od pożyczek będą stanowiły ponad 50% przychodów Spółki Przenoszonej, spełniony zostanie także warunek wskazany w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit b) ustawy o CIT.

Po tym, gdy Spółka Przenoszona uzyska status rezydenta podatkowego Luksemburga, naliczane przez Spółkę Przenoszoną odsetki będą podlegały opodatkowaniu w państwie siedziby tj. w Luksemburgu, podatkiem dochodowym przy zastosowaniu łącznej stawki podatku dochodowego wynoszącej 29,22%, zgodnie z luksemburskimi przepisami podatkowymi. Taki rodzaj przychodu uzyskiwany przez Spółkę Przenoszoną - rezydenta luksemburskiego - nie będzie zatem podlegał w Luksemburgu zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie.

Łączna stawka podatku dochodowego w Luksemburgu (29,22%) nie jest stawką o co najmniej 25% procent niższą od stawki, o której mowa w art. 19 ust.1 ustawy o CIT, wynoszącej 19%. W świetle powyższego Wnioskodawca stoi na stanowisku, że przesłanki do uznania Spółki Przenoszonej za zagraniczną spółkę kontrolowaną w rozumieniu przepisów art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, po uzyskaniu przez Spółkę Przenoszoną w związku z Migracją statusu rezydenta podatkowego Luksemburga na podstawie luksemburskich przepisów prawa, nie będą spełnione.

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu nadmienić, że stawka luksemburskiego podatku dochodowego od osób prawnych - LUX CIT wynosi 21%. Zatem nawet, gdyby przyjąć, że dla celów ustalenia, czy Spółka Przenoszona spełnia kryteria określone w treści art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT, nalałoby wziąć pod uwagę jedynie luksemburski podatek dochodowy od osób prawnych - LUX CIT (co zdaniem Wnioskodawcy nie jest uzasadnione, ponieważ pozostałe podatki, których stawka sumuje się do 29,22% także uznawane są za „podatek dochodowy”), to stawka LUX CIT w wysokości 21% również nie jest o co najmniej 25% niższa od stawki, o której mowa w treści art. 19 ust. 1 ustawy o CIT. Mając na względzie powyższe Wnioskodawca stoi na stanowisku, że Spółka Przenoszona po zmianie państwa swojej rezydencji podatkowej z Barbadosu na Luksemburg nie powinna być traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana na podstawie art. 24a ust. 3 pkt 3 ustawy o CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stwierdzam, co następuje:

Z dniem 1 stycznia 2015 r. do polskich ustaw o podatkach dochodowych weszły w życie przepisy przewidujące opodatkowanie przez polskich podatników dochodów uzyskiwanych poprzez zagraniczne spółki kontrolowane. Zagraniczna spółka kontrolowana (Controlled Foreign Corporation: dalej „CFC”) została zdefiniowana poprzez odwołanie się przez ustawodawcę do kryteriów dotyczących:

 • kraju (terytorium) siedziby lub miejsca zarządu zagranicznej spółki,
 • stopnia powiązania takiej spółki z polskim rezydentem, wynikającego z udziału w jej kapitale, w prawach głosu w jej organach kontrolnych lub stanowiących lub w prawie do udziału w zysku zagranicznej jednostki,
 • stawki podatku dochodowego obowiązującej w państwie jej rezydencji podatkowej,
 • rodzaju uzyskiwanych przez zagraniczną spółką przychodów.

W myśl art. 24a ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm. dalej także: „updop”), podatek od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Zaś zgodnie z art. 24a ust. 2 updop, użyte w niniejszym artykule określenie:

 1. zagraniczna spółka - oznacza:
  1. osobę prawna,
  2. spółkę kapitałowa w organizacji,
  3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
  4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
  - nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku;
 2. instrumenty finansowe - oznacza instrumenty finansowe wymienione w art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. obrocie instrumentami finansowymi;
 3. jednostka zależna - oznacza podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1, albo zagraniczna spółkę niespełniającą warunków określonych w ust. 3 pkt 3 lit. b i c, w których podatnik posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących, lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach.

Stosownie do art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. updop zagraniczną spółką kontrolowaną jest:

 1. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 9a ust. 6 albo
 2. zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w pkt 1, z którym:
  1. Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy międzynarodowej, w szczególności umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, albo
  2. Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej
  - stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych, albo
 3. zagraniczna spółka spełniająca łącznie następujące warunki:
  1. w spółce tej podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 30 dni, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 25% udziałów w kapitale lub 25% praw głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub 25% udziałów związanych z prawem do uczestnictwa w zyskach,
  2. co najmniej 50% przychodów tej spółki osiągniętych w roku podatkowym, o którym mowa w ust. 6, pochodzi z dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych, przychodów ze zbycia udziałów (akcji), wierzytelności, odsetek i pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, poręczeń i gwarancji, a także przychodów z praw autorskich, praw własności przemysłowej, w tym z tytułu zbycia tych praw, a także zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych,
  3. co najmniej jeden rodzaj przychodów, o których mowa w lit. b, uzyskiwanych przez tę spółkę, podlega w państwie jej siedziby lub zarządu opodatkowaniu według stawki podatku dochodowego obowiązującej w tym państwie niższej o co najmniej 25% od stawki, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub zwolnieniu lub wyłączeniu z opodatkowania podatkiem dochodowym w tym państwie, chyba że przychody te podlegają zwolnieniu od opodatkowania w państwie siedziby lub zarządu spółki je otrzymującej na podstawie przepisów dyrektywy Rady 2011/96/UE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dz. Urz. UE L 345 z 29.12.2011, str. 8, z późn. zm.).

Jak wynika z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego Wnioskodawca będzie posiadał w Spółce Przenoszonej, spółce kapitałowej prawa luksemburskiego, będącej odpowiednikiem polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej pośrednio ponad 25% udziałów w kapitale Spółki przenoszonej. Spółka będzie posiadała siedzibę oraz miejsce wykonywania zarządu na terytorium Luksemburga i w związku z tym będzie rezydentem podatkowym Luksemburga, tzn. w tym państwie będzie podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Generowane przez Spółkę Przenoszoną przychody będą pochodziły w ponad 50% z tytułu odsetek.

Ponadto Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Luksemburgu dnia 14 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 1996 r., nr 110, poz. 527 ze zm.), powyższa Konwencja uwzględnia także wymianę informacji pomiędzy państwami.

W związku z przedstawionym elementami zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że ewentualne zaliczenie Spółki Przenoszonej (po przeniesieniu i uzyskaniu statusu rezydenta podatkowego Luksemburga) do zagranicznych spółek kontrolowanych może nastąpić w związku z przepisem 24a ust. 3 pkt 3 updop, gdyż spełnione są przez Spółkę Przenoszoną dwa z warunków wymienionych w tym przepisie (warunek wynikający z lit. a i b).

Zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym stawka luksemburskiego podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 21%, stawka ta jest wyższa niż wynika to z art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c updop, tym samym stwierdzić należy, że po uzyskaniu przez Spółkę Przenoszoną statusu rezydenta podatkowego Luksemburga, Spółka Przenoszona nie będzie zagraniczną spółką kontrolowaną w myśl art. 24a ust. 3 pkt 3 updop, gdyż nie zostaną spełnione łącznie warunki tego przepisu (dokładnie warunek wynikający z lit. c tego przepisu). Dlatego też, w tym zakresie, należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Za nieprawidłowe należy natomiast uznać stanowisko Wnioskodawcy, w myśl którego dla spełnienia warunku przewidzianego w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c updop należy brać pod uwagę oprócz podatku dochodowego od osób prawnych (LUX CIT) także podatek od działalności gospodarczej (MBT) oraz składki na fundusz zatrudnienia.

Wskazać należy, że przez stawkę podatku dochodowego, o której mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. c updop, obowiązującą w państwie siedziby lub zarządu zagranicznej spółki, należy rozumieć nominalną stawkę podatku dochodowego, według której podlegają opodatkowaniu dochody (przychody) uzyskiwane przez danego podatnika (spółkę CFC). Nie jest to zatem podstawowa nominalna stawka podatku ustalona łącznie od podatku dochodowego, podatku z działalności gospodarczej i składki na fundusz zatrudnienia, ale nominalna stawka podatku właściwa i stosowana do podatnika jedynie w podatku dochodowym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1-5 i 7 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.