IBPB-1-2/4510-510/16/AnK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie: ustalenia,czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do jednego z akcjonariuszy (t.j. spółki B) dla Wnioskodawcy będącego jedynym komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z 31 maja 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 6 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do jednego z akcjonariuszy (t.j. spółki B) dla Wnioskodawcy będącego jedynym komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 czerwca 2016 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do jednego z akcjonariuszy (t.j. spółki B) dla Wnioskodawcy będącego jedynym komplementariuszem spółki komandytowo – akcyjnej, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością będącą akcjonariuszem oraz jednocześnie jedynym komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (dalej jako: „Spółka A”).

W spółce komandytowo-akcyjnej (Spółce A) nastąpi dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia, wszystkich akcji objętych przez jednego z akcjonariuszy będącego inną spółką komandytowo-akcyjną (dalej jako: „Spółka B”). W tym wypadku dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia akcji jednego z akcjonariuszy nastąpi w trybie przewidzianym w art. 359 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”).

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy na skutek dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji objętych przez jednego z akcjonariuszy (tj. spółkę B) dla Wnioskodawcy, będącego jedynym komplementariuszem oraz jednym z akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej (Spółki A), powstanie przychód podlegający opodatkowaniu (pytanie oznaczone we wniosku nr 1)...
  2. Czy w przypadku uznania, że na skutek dokonania dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do jednego z akcjonariuszy (tj. spółki B), dla Wnioskodawcy (będącego komplementariuszem i zarazem jednym z akcjonariuszy) powstanie przychód, (czemu jednak Wnioskodawca stanowczo przeczy), do jakiego źródła przychodów należy ten przychód zaliczyć (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku dobrowolnego umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej (tj. Spółki-Wnioskodawcy), objętych przez jednego z akcjonariuszy (tj. spółkę B), w trybie przewidzianym w art. 359 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, przy jednoczesnym zachowaniu akcji przez pozostałych akcjonariuszy, nie dojdzie do uzyskania przez Wnioskodawcę (będącego komplementariuszem i zarazem jednym z akcjonariuszy) przychodu.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 updop nie znajdzie jednak zastosowania gdyż w wyniku przeprowadzenia dobrowolnego umorzenia akcji jednego z akcjonariuszy, Wnioskodawca faktycznie nie uzyska przysporzenia (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W następstwie omawianej transakcji Wnioskodawca nie uzyska przysporzenia majątkowego o konkretnym wymiarze finansowym. Umorzenie akcji nie powoduje też wpływu środków finansowych do Wnioskodawcy i w sensie ekonomicznym Wnioskodawca niczego nie uzyskuje. Zatem w wyniku omawianego zdarzenia nie powstanie po stronie Wnioskodawcy przychód na gruncie przepisów updop.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 126 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), w sprawach nieuregulowanych, do spółki komandytowo-akcyjnej stosuje się:

  1. w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, a także do wkładów tychże wspólników do spółki, z wyłączeniem wkładów na kapitał zakładowy – odpowiednio przepisy dotyczące spółki jawnej;
  2. w pozostałych sprawach – odpowiednio przepisy dotyczące spółki akcyjnej, a w szczególności przepisy dotyczące kapitału zakładowego, wkładów akcjonariuszy, akcji, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia.

Z powyższego odwołania wynika, że do umorzenia akcji spółki komandytowo-akcyjnej należy odpowiednio zastosować przepisy art. 359 oraz art. 360 Kodeksu spółek handlowych dotyczące umorzenia akcji w spółce akcyjnej.

Zgodnie z art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, akcje mogą być umorzone w przypadku, gdy statut spółki tak stanowi. Akcja może być umorzona albo za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie dobrowolne nie może być dokonane częściej niż raz w roku obrotowym. Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa statut. Umorzenie akcji wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przymusowe następuje za wynagrodzeniem, które nie może być niższe od wartości przypadających na akcję aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy.

Z powyższych unormowań prawnych wynika, że Kodeks spółek handlowych przewiduje trzy metody umorzenia akcji:

  • umorzenie dobrowolne – polegające na nabyciu przez spółkę od wspólnika własnych akcji celem ich umorzenia i następnym umorzeniu tych akcji,
  • umorzenia przymusowe – przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W przypadku umorzenia przymusowego nie dochodzi do zbycia akcji przez akcjonariusza na rzecz spółki,
  • umorzenie automatyczne – akcja ulega umorzeniu w razie ziszczenia się określonego zdarzenia bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników - stosuje się wówczas przepisy o umorzeniu przymusowym.

Bezpośrednim skutkiem umorzenia jest zmniejszenie łącznej wartości nominalnej posiadanych przez wspólników akcji. Za zgodą wspólników umorzenie akcji może nastąpić bez wynagrodzenia. W takim przypadku następuje nieodpłatne nabycie akcji przez spółkę.

Stosownie do art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), przepisy ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 stycznia 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne uzyskały bowiem status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Spółka jest akcjonariuszem oraz jedynym komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej (Spółce A), w której nastąpi dobrowolne umorzenie bez wynagrodzenia, wszystkich akcji należących do jednego z akcjonariuszy będącego inną spółką komandytowo-akcyjną (Spółka B). W Spółce A zostaną zachowane akcje przez pozostałych akcjonariuszy.

Mając na względzie, że spółka komandytowo-akcyjna, której wspólnikiem (komplemetariuszem) jest Wnioskodawca uzyskała podmiotowość prawnopodatkową należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 10 ust.1 pkt 1 updop zgodnie z którym, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji).

Z kolei jak wynika z art. 4a pkt 19 updop ilekroć w ustawie jest mowa o udziale w zyskach osób prawnych – oznacza to również udział w zyskach spółek o których mowa w art. 1 ust. 3.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym przepis art. 10 ust. 1 pkt 1 updop nie znajdzie jednak zastosowania gdyż w wyniku przeprowadzenia dobrowolnego umorzenia akcji przez jednego z akcjonariuszy Spółka faktycznie nie uzyska przysporzenia (dochodu), który mógłby podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Ponadto należy podkreślić, że dyspozycją art. 10 ust. 1 pkt 1 updop objęte są jedynie dochody z udziału w zyskach osób prawnych powstałe w związku z umorzeniem przymusowym lub automatycznym. W związku z uchyleniem art. 10 ust. 1 pkt 2 updop (który do dochodu z udziału w zyskach osób prawnych kwalifikował także dochód osiągnięty z dobrowolnego umorzenia udziałów/akcji), dochód osiągnięty z tego tytułu należy rozpoznawać na podstawie art. 12 updop, który co prawda nie zawiera definicji przychodu ale zawiera przykładowe przysporzenia uznawane za przychód. W praktyce przychodem w rozumieniu updop jest każde przysporzenie, które ma charakter trwały (definitywny). Skoro więc w przedstawionym przez Spółkę zdarzeniu przyszłym nie dojdzie do powstania po jej stronie jakiegokolwiek przysporzenia, nie można mówić o powstaniu przychodu podatkowego.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy odnoście pytania nr 1 jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

W związku z tym, że pytanie oznaczone we wniosku nr 2 jest pytaniem warunkowym w zakresie którego interpretacji Wnioskodawca oczekuje jedynie w sytuacji uznania jego stanowiska dotyczącego możliwości powstania przychodu za nieprawidłowe, wydanie interpretacji dotyczącej pytania nr 2 stało się bezprzedmiotowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.