IBPB-1-2/4510-5/15/KP | Interpretacja indywidualna

Powstanie przychodu w związku z wygaśnięciem w drodze konfuzji, wzajemnych wierzytel-ności i zobowiązań w następstwie planowanego połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przej-mowanej
IBPB-1-2/4510-5/15/KPinterpretacja indywidualna
  1. Konfuzja
  2. przychód
  3. wierzytelność
  4. łączenie spółek
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 30 marca 2015 r. (data wpływu do Organu 1 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu w związku z wygaśnięciem w drodze konfuzji, wzajemnych wierzytelności i zobowiązań w następstwie planowanego połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) – jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 1 kwietnia 2015 r. do Organu wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu w związku z wygaśnięciem w drodze konfuzji, wzajemnych wierzytelności i zobowiązań w następstwie planowanego połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) planuje połączenie ze spółką Zakład X (dalej: „Spółka Przejmowana”). Pomiędzy Wnioskodawcą a Spółką Przejmowaną nie występują powiązania kapitałowe (Wnioskodawca oraz Spółka Przejmowana nie posiadają wzajemnie swoich udziałów), istnieją natomiast powiązania rodzinne pomiędzy udziałowcami Spółki oraz Spółki Przejmowanej. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą od 2009 r. Podstawowym rodzajem działalności jest produkcja postformingu (arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna). Wnioskodawca prowadzi działalność w oparciu o nieruchomości własne (grunty i halę produkcyjną), a także przy wykorzystaniu powierzchni magazynowej wynajmowanej od Spółki Przejmowanej. Wnioskodawca z kolei wydzierżawia Spółce Przejmowanej pomieszczenia biurowe w należącym do Wnioskodawcy budynku administracyjno-biurowym. Spółka Przejmowana jest użytkownikiem wieczystym zabudowanych nieruchomości graniczących z przedsiębiorstwem Wnioskodawcy. Podstawowym rodzajem działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną jest aktualnie działalność w zakresie wynajmu własnych nieruchomości. Wnioskodawca planuje połączenieze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „ksh”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Wnioskodawcę, w zamian za udziały w Spółce jakie zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej. Celem połączenia jest m.in. zwiększenie potencjału gospodarczego Spółki poprzez skoncentrowanie w Spółce nieruchomości graniczących z przedsiębiorstwem Spółki i wykorzystanie ich do dalszego rozwoju Spółki, zapewnienia przedsiębiorstwu Spółki odpowiedniej komunikacji oraz rozbudowy posiadanego przez Spółkę zaplecza produkcyjno-magazynowego, a tym samym docelowego zwiększenia działalności produkcyjnej (zwiększenie powierzchni produkcyjnej o około 5000 m2) i konkurencyjności Wnioskodawcy na rynku. Połączenie pozwoli na optymalne wykorzystanie skoncentrowanego w Spółce majątku w celu maksymalizacji wyników ekonomicznych oraz zwiększyć efektywność działania połączonych spółek,w tym poprzez redukcję kosztów wzajemnego udostępniania przez spółki składników majątku koniecznych do odrębnego prowadzenia działalności i osiągnięcie efektu synergii. W wyniku połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej nie byłyby przyznane żadne szczególneuprawnienia ani korzyści. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: „dzień połączenia”). Z dniem połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte przez Wnioskodawcę. W ramach prowadzonych działalności Wnioskodawca i Spółka Przejmowana dokonują między sobą transakcji sprzedaży usług skutkujących powstaniem przychodów podatkowych po jednej stronie i kosztów uzyskania przychodu po drugiej stronie. Z tytułu wzajemnych transakcji po stronie Spółki i Spółki Przejmowanej mogą na dzień połączenia istnieć obustronne wierzytelności i zobowiązania. Oprócz zobowiązań z tytułu wzajemnych transakcji, Wnioskodawcy przysługiwać będzie w stosunku do Spółki Przejmowanej wierzytelność z tytułu niespłaconych przez Spółkę Przejmowaną zobowiązań wynikających z kredytów bankowych (kapitału i odsetek). Przedmiotową wierzytelność (dalej: „wierzytelność kredytowa”) Wnioskodawca nabył na podstawie umowy przelewu (cesji) tej wierzytelności od podmiotu trzeciego za cenę rynkową znacznie niższą od nominalnej wartości tej wierzytelności. Podmiot trzeci, od którego Wnioskodawca nabył wierzytelność kredytową w stosunku do Spółki Przejmowanej, nabył z kolei tę wierzytelność od funduszu sekurytyzacyjnego, tj. podmiotu profesjonalnie zajmującego się obrotem cudzymi wierzytelnościami. Zgodnie z zasadą sukcesji generalnej, wynikającą z art. 494 § 1 ksh, Wnioskodawca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wynikające z umów obowiązujących pomiędzy spółkami przed połączeniem, a ponadto w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wynikające z nabytej przez Wnioskodawcę wierzytelności odsetkowej. W momencie planowanego połączenia dojdzie do skupienia w jednym podmiocie (Wnioskodawcy) funkcji wierzyciela i dłużnika w odniesieniu do wzajemnych zobowiązań stron, w tym w odniesieniu do zobowiązań Spółki Przejmowanej z tytułu nabytej przez Wnioskodawcę wierzytelności odsetkowej. Tym samym dojdzie do wygaśnięcia w drodze konfuzji wzajemnych wierzytelności i zobowiązań Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy wygaśnięcie w drodze kontuzji wzajemnych wierzytelności i zobowiązań w następstwie pla-nowanego połączenia Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej, w tym w zakresie kwoty zobowią-zań Spółki Przejmowanej z tytułu nabytej przez Wnioskodawcę wierzytelności kredytowej, pozo-staje neutralne podatkowo i nie powoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „CIT”) ani po stronie Wnioskodawcy, ani po stronie Spółki Przejmowanej (pyta-nie oznaczone we wniosku Nr 1)...

Zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań Wnioskodawcy i Spółki Przej-mowanej na skutek konfuzji, do której dojdzie w wyniku planowanego połączenia Wnioskodawcy ze Spółką Przejmowaną, będzie neutralne podatkowo i nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych ani po stronie Wnioskodawcy, ani po stronie Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z art. 494 § 1 ksh spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Ponadto zgodnie z art. 93 § 2 w zw. z art. 93 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613), osoba prawna łączą-ca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach pra-wa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Uwzględniając powyższe uregulowa-nia, Wnioskodawca w wyniku połączenia stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej za-równo na gruncie prawa handlowego, jak i prawa podatkowego. Oznacza to, że Wnioskodawca z mocy prawa wstąpi w prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym także w zakresie zobowią-zań Spółki Przejmowanej w stosunku do Wnioskodawcy powstałych przed połączeniem. W wyni-ku połączenia w osobie Wnioskodawcy skupią się funkcje wierzyciela i dłużnika zarówno z tytułu zobowiązań wynikających z umów ze Spółką Przejmowaną, jak i z tytułu nabytej przez Wniosko-dawcę od podmiotu trzeciego wierzytelności kredytowej w stosunku do Spółki Przejmowanej. Połączenie długu i wierzytelności w jednej osobie powodujące wygaśnięcie zobowiązania bez zaspokojenia wierzyciela, określa się jako konfuzję. Pomimo, że w kodeksie cywilnym brak jest przepisu, który wprost odnosiłby się do sposobu powstania oraz skutków konfuzji, to w doktrynie i orzecznictwie przyjmuje się, że norma taka nie jest konieczna, gdyż z samego charakteru i natury zobowiązania wynika, że konieczne jest istnienie dwóch stron stosunku zobowiązaniowego, a w przypadku połączenia w ręku jednej osoby długu i wierzytelności zobowiązanie to wygasa. Prze-pisy podatkowe nie określają wprost skutków podatkowych wygaśnięcia zobowiązania będącego konsekwencją połączenia w jednym podmiocie funkcji wierzyciela i dłużnika, jednak w ocenie Wnioskodawcy, połączenie ze Spółką Przejmowaną będzie neutralne podatkowo, a konfuzja nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy jako następcy prawnego Spółki Przejmowanej przysporzenia, które mogłoby być uznane za przychód w rozumieniu art. 12 ust. l ustawy CIT. Wygaśnięcia zobowiązania na skutek konfuzji nie można bowiem utożsamiać z sytuacją umorze-nia lub przedawnienia zobowiązania, uregulowaną w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy CIT. Wobec braku w ustawie CIT definicji pojęcia „umorzenie zobowiązania” w orzecznictwie przyjmuje się, że pojęcie to należy odnosić do trzech instytucji prawa cywilnego powodujących wygaśnięcie zobowiązania, tj.: potrącenia, odnowienia i zwolnienia z długu. Instytucję umorzenia zobowiąza-nia bez zaspokojenia wierzyciela reguluje art. 508 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym zobo-wiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. Sku-teczne zwolnienie z długu wymaga dokonania dwustronnej czynności prawnej między wierzycie-lem i dłużnikiem, składającej się z oświadczenia wierzyciela o zwolnieniu dłużnika z długu oraz akceptacji tego zwolnienia przez dłużnika. Skutek w postaci umorzenia zobowiązania jest tu na-stępstwem umowy o zwolnienie z długu zawartej między wierzycielem i dłużnikiem. Konfuzja natomiast jest odmienną od zwolnienia z długu formą wygaśnięcia zobowiązania, która polega na połączeniu w jednym podmiocie osoby wierzyciela i dłużnika. W odniesieniu do analizowanego zdarzenia przyszłego oznacza to, że wzajemne zobowiązania Wnioskodawcy i Spółki Przejmowa-nej, a także zobowiązanie Spółki Przejmowanej wynikające z nabytej przez Wnioskodawcę wie-rzytelności kredytowej w stosunku do Spółki Przejmowanej, w wyniku planowanego połączenia wygasną z mocy prawa wskutek konfuzji, tj. połączenia w jednym podmiocie (Wnioskodawcy) funkcji wierzyciela i dłużnika.

Mając powyższe na uwadze, Wnioskodawca stoi na stanowisku; że w kontekście planowanego połączenia nie można mówić o powstaniu jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego po stronie Wnioskodawcy czy Spółki Przejmowanej w związku z wygaśnięciem wzajemnych wierzytelności i zobowiązań, w tym zobowiązania z tytułu nabytej przez Wnioskodawcę wierzytelności kredyto-wej wobec Spółki Przejmowanej. W ramach planowanego połączenia nie dojdzie bowiem do żad-nego świadczenia lub rozporządzenia rzeczą lub prawem ze strony którejś ze spółek na rzecz dru-giej, a więc nie można też mówić o nieodpłatnym lub częściowo nieodpłatnym świadczeniu albo zbyciu rzeczy lub praw w związku z planowanym połączeniem.

Wygaśnięcie w drodze konfuzji zobowiązań Spółki Przejmowanej wobec Wnioskodawcy, w tym z tytułu nabytej przez Wnioskodawcę wierzytelności kredytowej wobec Spółki Przejmowanej, do której dojdzie w ramach planowanego połączenia, nie prowadzi w ocenie Wnioskodawcy do otrzymania ani przez Wnioskodawcę ani przez Spółkę Przejmowaną żadnego przysporzenia po-wodującego powstanie przychodu podatkowego. W wyniku połączenia wskutek zlania się w jed-nym podmiocie (Wnioskodawcy) uprawnień wierzyciela i dłużnika, wartość wzajemnych wierzy-telności stron, w tym wartość przysługującej Wnioskodawcy wierzytelności kredytowej oraz war-tość zobowiązania Spółki Przejmowanej odpowiadającego wartości tej wierzytelności, zniosą się wzajemnie. W konsekwencji z ekonomicznego i rachunkowego punktu widzenia żadna z łączą-cych się spółek nie uzyska przyrostu majątku, gdyż przed połączeniem suma aktywów i pasywów Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej jako odrębnych spółek, w odniesieniu do zobowiązań, któ-re wygasną w drodze konfuzji, oraz suma aktywów i pasywów Wnioskodawcy po dokonaniu po-łączenia nie ulegnie w tym zakresie zmianie. Należy mieć także na uwadze, że brak faktycznego przysporzenia majątkowego w ujęciu ekonomicznym w przypadku wygaśnięcia zobowiązania w drodze konfuzji wynika również z art. 44a-44c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), zgodnie z którymi z bilansu połączonych spółek wyłącza się wzajemne należności i zobowiązania (art. 44b ust. 13). Oznacza to, że wzajemne wierzytelności i zobowiązania Wnioskodawcy i Spółki Przejmowanej nie będą skutkować po połączeniu powsta-niem żadnej wartości dodatniej albo ujemnej, która znajdowałaby odzwierciedlenie w rozlicze-niach księgowych.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, wygaśnięcie w drodze konfuzji wzajemnych należności i zobowiązań łączących się spółek, w tym przysługującej Wnioskodawcy wierzytelności kredyto-wej i skorelowanego z nią długu Spółki Przejmowanej z tytułu wartości tej wierzytelności, będzie neutralne podatkowo i nie spowoduje powstania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych ani po stronie Wnioskodawcy, ani po stronie Spółki Przejmowanej. Powyższe stanowi-sko Wnioskodawcy potwierdza także wiele interpretacji indywidualnych wydanych w sprawach dotyczących łączenia się spółek, w tym m.in.:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 czerwca 2014 r., Znak: IPPB3/423-320/14-4/AG,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 26 czerwca 2014 r., Znak: ILPB3/423-140/14-4/EK,
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 28 sierpnia 2014 r., Znak: ITPB3/423-272/14/AW.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.), spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. Na mocy art. 492 § 1 pkt 1 połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 494 § 1 tej ustawy).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) nie zawiera definicji przychodu podatkowego. Ustawodawca ograniczył się w tym zakresie do wskazania w art. 12 ust. 1 updop, przykładowych przysporzeń, zaliczanych do tej kategorii. Zgodnie z ww. przepisem, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań (art. 12 ust. 1 pkt 1 - 3 updop). Na podstawie art. 12 ust. 1 updop, można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodzącą do majątku podatnika, powiększającą jego aktywa, mającą definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną. Ustawodawca nie wymaga więc, aby przychodem były tylko wymienione w omawianym unormowaniu pożytki, które są wprost wynikiem realizacji celu działalności osoby prawnej. Wszelkie wpłaty pieniężne, o ile spełniają inne wymagania podane w rozdziale 2 updop, mogą być uznane za przychód osoby prawnej, zwłaszcza że listę pożytków – stanowiącą katalog zamknięty – które nie mogą być zaliczone do przychodów zawarto w ust. 4 cytowanego przepisu. Zatem stosownie do art. 12 ust 1 pkt 1 updop, przychodami, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe (z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14 updop).

Użyte w cytowanym przepisie sformułowanie „otrzymane” oznacza, że przychód podatkowy powstaje w momencie otrzymania, czyli wpływu do majątku podatnika wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów podatnika decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa podatnika, którymi podatnik może rozporządzać jak właściciel. Odmiennie natomiast ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje przychody związane z działalnością gospodarczą, za które uznaje przychody należne, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop). Przychody należne to wszelkiego rodzaju przychody, co do których przysługuje podatnikowi uprawnienie do ich dochodzenia, czyli takie, które wynikają z konkretnego stosunku prawnego. „Należność” wynika z treści stosunku prawnego, a odnosi się zarówno do możliwości dochodzenia konkretnego świadczenia oraz do powinności jego spełnienia. Oznacza to, że powstanie przychodów należnych związane jest z powstaniem wierzytelności. Ponieważ wierzytelność to termin wywodzący się z prawa cywilnego, to przychodami należnymi są przychody wymagalne w rozumieniu prawa cywilnego, tj. możliwe do prawnie skutecznego ich dochodzenia.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym dojdzie do wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań w tym wierzytelności, uprzednio nabytej przez Wnioskodawcę od podmiotu trzeciego, wskutek połączenia się Wnioskodawcy jako wierzyciela ze Spółką Przejmowaną.

Rozważając zatem kwestię kwalifikacji podatkowej opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego należy zauważyć, że wygaśnięcie zobowiązania w drodze konfuzji nie zostało bezpośrednio wymienione w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jako skutkujące albo nie skutkujące powstaniem przychodu. Jednocześnie, zaistnienie tego zdarzenia prawnego nie wiąże się z uzyskaniem jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego przez Wnioskodawcę, z otrzymaniem przez niego realnych, określonych wartości w sensie ekonomicznym. Wobec powyższego, nie można stwierdzić, że zdarzenie to skutkuje dla niego powstaniem przychodu. W szczególności, w omawianym przypadku nie dochodzi do umorzenia przedmiotowych zobowiązań – nie powstaje zatem przychód, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop, zgodnie z którym przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności wartości, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy. Umorzeniem zobowiązania w rozumieniu omawianej ustawy podatkowej jest zwolnienie dłużnika z obowiązku jego wykonania, tj. zwolnienie go z długu. Instytucję tę reguluje art. 508 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2014 r., Nr 121 ze zm.), zgodnie z którym zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje. W opisanym zdarzeniu przyszłym wygaśnięcie zobowiązania Spółki nastąpiło wskutek skumulowania w rękach jednego podmiotu praw przysługujących wierzycielowi i obowiązków dłużnika (tzw. konfuzja), a nie w wyniku zwolnienia jej z długu. Nie można zatem stwierdzić, że zobowiązania te zostały umorzone w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a updop.

Zatem na gruncie przepisów updop, wygaśnięcie z mocy prawa zobowiązań (poprzez konfuzję) nie skutkuje powstaniem przychodu.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należy znać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 2 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.