IBPB-1-2/4510-442/15/KP | Interpretacja indywidualna

Opodatkowanie przychodu powstałego z tytułu otrzymania składników majątkowych w związku z likwidacją osoby prawnej
IBPB-1-2/4510-442/15/KPinterpretacja indywidualna
 1. akcjonariusz
 2. likwidacja spółki
 3. majątek spółki
 4. podstawa opodatkowania
 5. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 lipca 2015 r.), uzupełnionym 28 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zmniejszenia wysokości przychodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce osobowej w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej, której spółka osobowa jest akcjonariuszem o:

 • wydatki na nabycie lub objęcie akcji (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe,
 • nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszoną o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) Spółki J (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie możliwości zmniejszenia wysokości przychodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce osobowej w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej, której spółka osobowa jest akcjonariuszem. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 25 sierpnia 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-223/15/KP, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 28 sierpnia 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej również: „Spółka”), jest jednym z trzech wspólników sp. z o.o. spółka jawna (dalej jako: „Spółka J”). Z kolei Spółka J jest jednym z dwóch akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, tj. Spółki R z siedzibą w Polsce (dalej jako: „Spółka R”). Spółka J posiada 100000 akcji imiennych Spółki R. Drugi z akcjonariuszy Spółki R, tj. Spółka G, posiada 100000 akcji imiennych. Kapitał Spółki R wynosi 200.000,00 złotych. Liczba akcji wszystkich emisji to 200000, wartość nominalna 1 akcji to 1,00 zł, a zatem Spółka J posiada więcej niż 10% akcji w kapitale spółki w Spółce R. Spółka J, której wspólnikiem jest Wnioskodawca, powstała 31 grudnia 2013 r., na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego, o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowo-akcyjnej (dalej: „Spółka T” ) w Spółkę J. Spółka T była akcjonariuszem Spółki R od 20 października 2010 r., od kiedy nabyła jej akcje w drodze umowy sprzedaży zawartej z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym. Obecnie planowana jest likwidacja Spółki R. Spółka ta posiada kapitał zapasowy w wysokości X złotych. Do majątku tej spółki należą obligacje oraz wierzytelności o zwrot udzielonych pożyczek na łączną kwotę Y złotych. Rok obrotowy spółki trwa od 1 stycznia do 31 grudnia.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 • Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o wydatki, które celem objęcia akcji Spółki R poniósł poprzednik prawny Spółki J, czyli - Spółka T, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) Spółki J... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 • Jeżeli odpowiedź na pytanie Nr 2 jest pozytywna, to czy Wnioskodawca będzie mógł w takiej sytuacji pomniejszyć swój przychód z tytułu likwidacji Spółki R także o część odpowiadającą uzyskanej przez poprzednika prawnego Spółki J, czyli Spółki T, przed dniem w którym Spółka R stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. 1 stycznia 2014 r., nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) Spółki J... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o wydatki, które celem nabycia akcji Spółki R poniósł poprzednik prawny Spółki J, czyli Spółka T.

W ocenie Wnioskodawcy będzie on mógł w takiej sytuacji pomniejszyć swój przychód z tytułu likwidacji Spółki R także o część odpowiadającą uzyskanej przez poprzednika prawnego Spółki J, czyli Spółki T - przed dniem w którym Spółka R. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. 1 stycznia 2014 r., nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 93a § 1 Ordynacji Podatkowej, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Z przepisów tych wynika jednoznacznie, że Spółka J, która powstała w wyniku przekształcenia Spółki T. w spółkę jawną wstąpiła w jej wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów prawa podatkowego. Z uwagi na powyższe spółce tej, a właściwie jej wspólnikom, proporcjonalnie do posiadanego przez nich prawa do udziału w zysku (udziału) w Spółki J, przysługuje więc prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych o wydatki, które poniosła Spółka T na nabycie akcji Spółki R. Analogiczna sytuacja miałaby bowiem miejsce w przypadku Spółki T, gdyby nie przekształciła się ona w Spółkę J.

Podobnie Wnioskodawcy, jako wspólnikowi Spółki J, przysługuje również prawo do proporcjonalnego do wielkości posiadanego przez niego prawa do udziału w zysku (udziału) w Spółki J, pomniejszenia swojego przychodu z tytułu likwidacji Spółki R także o część odpowiadającą uzyskanej przez Spółki T przed dniem w którym Spółka R stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. 1 stycznia 2014 r., nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Zgodnie bowiem z regulacją zawartą w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym z dnia 8 listopada 2013 r., przychód wspólnika z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji w takiej spółce oraz zysk, w części przypadającej na tego akcjonariusza jaki spółka likwidowana wypracowała przed 1 stycznia 2014 r., pomniejszony o wypłaty dokonane na rzecz akcjonariusza z tytułu udziału w tej spółce i wydatki tego akcjonariusza niestanowiące kosztów uzyskania przychodu z tytułu udziału w zyskach tej spółki.

Spółka T. nabyła akcje Spółki R 20 października 2010 r. w drodze umowy sprzedaży, a zatem przed dniem, w którym Spóła R stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, co nastąpiło 1 stycznia 2014 r. Jeżeli zatem, zgodnie z art. 93a § 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osobowa spółka handlowa zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia innej spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki, Wnioskodawcy będą przysługiwały wszelkie uprawnienia, które przysługiwałyby wspólnikowi Spółce T (obecnie zaś samej spółce), a więc także te, które określone zostały w art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym z dnia 8 listopada 2013 r.

W ocenie Wnioskodawcy na postawione wcześniej pytania należy zatem udzielić odpowiedzi, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania o wydatki, które celem nabycia akcji Spółki R poniósł poprzednik prawny Spółki J, tj. Spółka T.

W ocenie Wnioskodawcy będzie on mógł w takiej sytuacji pomniejszyć swój przychód z tytułu likwidacji Spółki R także o część odpowiadającą uzyskanej przez poprzednika prawnego Spółki J, czyli Spółki T - przed dniem w którym Spółka R stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, tj. 1 stycznia 2014 r., nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, z uwagi na fakt, że poprzednik prawny Spółki J, której Wnioskodawca jest wspólnikiem - Spółka T, byłaby uprawniona do skorzystania z tego obniżenia biorąc pod uwagę dzień, w którym nabyła akcje Spółki R.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Natomiast na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 updop – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. – przepisy tej ustawy mają również zastosowanie do spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 updop, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do ust. 2 tego artykułu zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 updop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki.

Stosownie do treści art. 12 ust. 4 pkt 22 updop, do przychodów nie zalicza się wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki - w części stanowiącej koszt nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce lub udziałów w zyskach tej osoby prawnej.

Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r., poz. 1387; dalej jako: „ustawa zmieniająca”) wprowadzono szereg zmian m.in. w updop. Skutkiem uchwalenia tych zmian była zmiana zasad opodatkowania dochodów wypracowanych w ramach uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne, jako osobowe spółki prawa handlowego, nie były podatnikami podatków dochodowych, a wypracowane przez nie dochody stanowiły dochody wspólników. W zależności od cywilnoprawnego statusu tych wspólników, podlegali oni opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych bądź podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Spółka komandytowo-akcyjna, w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2013 r., miała obowiązek ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Natomiast osoby prawne będące wspólnikami tej spółki miały obowiązek ustalać przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochód w trakcie roku podatkowego, jak również po jego zakończeniu w celu złożenia zeznania rocznego, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 6 ust 1 pkt 5 ustawy zmieniającej, jeżeli akcje lub udział w spółce komandytowo-akcyjnej posiadającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostały nabyte lub objęte przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przychód wspólnika z tytułu likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej – pomniejsza się o wydatki na nabycie lub objęcie akcji lub udziału w takiej spółce oraz o określoną zgodnie z art. 5 ustawy wymienionej w art. 1 albo art. 8 ustawy wymienionej w art. 2 część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest udziałowcem spółki osobowej (Spółki J), która powstała z przekształcenia spółki z o.o. SKA (Spółka T). Spółka T w 2010 r. nabyła akcje spółki komandytowo-akcyjnej (Spółka R), która od 1 stycznia 2014 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z planowaną likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej, transparentna podatkowo Spółka J, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, otrzyma część majątku likwidowanej spółki komandytowo-akcyjnej.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii możliwości zmniejszenia wysokości przychodu uzyskanego z tytułu udziału w spółce osobowej, w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej.

Zgodnie z art. 93a § 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku:

 1. przekształcenia innej osoby prawnej,
 2. przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej

-wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Natomiast zgodnie z § 2 tego artykułu przepis § 1 stosuje się odpowiednio do:

1.osobowej spółki handlowej zawiązanej (powstałej) w wyniku przekształcenia:

 1. innej spółki niemającej osobowości prawnej,
 2. spółki kapitałowej.

Biorąc pod uwagę przedstawiony opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawne stwierdzić należy, że Spółka J jest następcą prawnym przekształconej Spółki T, która w 2010 r. nabyła akcje likwidowanej spółki komandytowo-akcyjnej, tj. Spółki R. Spółka ta z dniem 1 stycznia 2014 r. stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. W związku z powyższym w rozpatrywanej sprawie zastosowanie znajdzie cyt. art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy zmieniającej, (który odnosi się również do określenia przychodu akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej) - w części dotyczącej wydatków na nabycie lub objęcie akcji w spółce komandytowo-akcyjnej przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Natomiast przepis ten w zakresie pomniejszenia ww. przychodu o część odpowiadającą uzyskanej przez wspólnika przed dniem, w którym spółka komandytowo-akcyjna stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (...) - dotyczy wyłącznie wspólników spółki komandytowo-akcyjnej będących jej komplementariuszami.

Jak wynika bowiem z ugruntowanej linii interpretacyjnej i orzeczniczej, popartej uchwałą przyjętą w składzie 7 sędziów przez NSA w dniu 16 stycznia 2012 r. (II FPS 1/11) w której Sąd stwierdził, że posiadanie akcji, podobnie jak udziałów w spółkach prawa handlowego, oraz czerpanie przychodów z podziału zysku, bez względu na to kiedy akcjonariusz otrzyma z tego źródła pieniądze lub wartości pieniężne, nie jest prowadzeniem działalności gospodarczej.

Przychodem (dochodem) akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej, może być bowiem wyłącznie dywidenda, którą uzyska on na podstawie przysługującego mu prawa do udziału w zysku w takiej spółce. Spółka komandytowo-akcyjna jest spółką osobową nieposiadającą osobowości prawnej. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2013 r. jest transparentna podatkowo, co oznacza, że z punktu widzenia zasad opodatkowania podatkiem dochodowym podatnikiem nie jest spółka komandytowo-akcyjna, lecz jej poszczególni wspólnicy. Tak wynika z art. 5 ust. 1 updop, na podstawie którego przychody w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego ze wspólników proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. W odniesieniu jednak do akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (czyli także pośrednio do Wnioskodawcy) wskazana regulacja nie znajdzie zastosowania. Wynika to zarówno z ww. uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jak również z interpretacji ogólnej wydanej przez Ministra Finansów 11 maja 2012 r. (Znak: DD5/033/1/12/KSM/DD-125). W interpretacji tej Minister Finansów uwzględnił główną tezę wynikającą z cytowanej uchwały 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wskazał m.in., że uzyskiwanie przez spółkę komandytowo-akcyjną przychodów oraz ponoszenie przez taką spółkę kosztów uzyskania przychodów nie rodzi - po stronie akcjonariusza takiej spółki - obowiązku wykazywania tych przychodów oraz kosztów, w proporcji do posiadanego w tej spółce prawa do udziału w jej zyskach.

Zatem skoro akcjonariusz spółki komandytowo-akcyjnej nie wykazywał przychodów uzyskiwanych przez spółkę oraz ponoszonych przez nią kosztów (w proporcji do posiadanego w tej spółce prawa do udziału w zyskach) to również w przypadku likwidacji spółki komandytowo-akcyjnej przychód z tego tytułu nie może zostać pomniejszony o nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszoną o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku, a jedynie o wydatki związane z nabyciem lub objęciem akcji.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości zmniejszenia wysokości przychodu powstałego z tytułu udziału w spółce osobowej w związku z likwidacją spółki komandytowo-akcyjnej, której spółka osobowa jest akcjonariuszem o:

 • wydatki na nabycie lub objęcie akcji Spółki J (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe,
 • nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, pomniejszoną o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu, proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału) Spółki J (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) - jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.