IBPB-1-2/4510-43/15/AK | Interpretacja indywidualna

- Czy przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy? (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)
- Czy przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji? (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)
- Czy Fundusz jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od przychodu Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych? (pytanie oznaczone we wniosku nr 12)
IBPB-1-2/4510-43/15/AKinterpretacja indywidualna
 1. Cypr
 2. Zamknięty Fundusz Inwestycyjny
 3. certyfikat inwestycyjny
 4. fundusz inwestycyjny
 5. jednostka uczestnictwa
 6. obowiązek podatkowy
 7. ograniczony obowiązek podatkowy
 8. przychód
 9. płatnik
 10. uczestnicy
 11. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 12. wypłata
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Pobór podatku -> Osoby prawne jako płatnicy
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Udziały w zyskach
 3. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 21 kwietnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT (pytanie oznaczone we wniosku nr 10),
 • przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji (pytanie oznaczone we wniosku nr 11),
 • Fundusz jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od przychodu Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 12)

-jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy:

 • przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT,
 • przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji,
 • Fundusz jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od przychodu Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych.
We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest funduszem inwestycyjnym zamkniętym z siedzibą w Polsce, posiadającym osobowość prawną (dalej: „Wnioskodawca”, „Fundusz”).

Wnioskodawca emituje certyfikaty inwestycyjne. Uczestnicy funduszu dokonują wpłat na certyfikaty inwestycyjne. Certyfikaty inwestycyjne wyemitowane przez Wnioskodawcę zostaną objęte przez spółkę kapitałową z siedzibą i zarządem na Cyprze (dalej: „Uczestnik”). Uczestnik będzie podatnikiem podatku dochodowego i podlegać będzie opodatkowaniu na Cyprze od całości swych dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia. Uczestnik nie posiada zagranicznego zakładu, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w rozumieniu Konwencji, w Polsce.

Wnioskodawca wyemituje certyfikaty inwestycyjne, a Uczestnik tytułem wpłaty na certyfikaty inwestycyjne wniesie do funduszu posiadane przez siebie udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą i zarządem w Polsce („Spółka”). Wartość udziałów w Spółce posiadanych przez Uczestnika wnoszonych do Funduszu może w więcej niż 50 procentach pochodzić bezpośrednio lub pośrednio z majątku nieruchomego położonego w Polsce.

Uczestnik, jako posiadacz certyfikatów inwestycyjnych może otrzymywać wypłaty z Funduszu na skutek:

i. wykupienia przez Fundusz certyfikatów zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 157 ze zm., dalej: „ustawa o funduszach inwestycyjnych”) na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,

ii. wypłat przez Fundusz dochodu na podstawie brzmienia statutu Funduszu w związku art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach inwestycyjnych,

iii. wypłaty przychodu ze zbycia lokat funduszu zgodnie z art. 198 ustawy o funduszach inwestycyjnych na podstawie odpowiednich postanowień statutu Funduszu,

iv. umorzenia certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania:
 • Czy przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i tym samym nie stanowi przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej ustawy... (pytanie oznaczone we wniosku nr 10)
 • Czy przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi przychód, który nie podlega opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji... (pytanie oznaczone we wniosku nr 11)
 • Czy Fundusz jest zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od przychodu Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 12)

Ad. 10.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „ustawa o CIT”), dochód (przychód) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, stanowi dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4a ustawy o CIT, przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

Ustawa o CIT nie zawiera definicji udziału (akcji), w konsekwencji obowiązujące są w tym względzie przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm., dalej: „KSH”). Zgodnie z art. 152 KSH, kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej, a zgodnie z art. 302 KSH, kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej.

Z powyższych przepisów wynika, że udziały oraz akcje stanowią odpowiednią część kapitału zakładowego spółek kapitałowych (odpowiednio spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze publicznego, a w przypadkach określonych w ustawie również niepublicznego, proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych, w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe. Stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne reprezentują prawa majątkowe uczestników funduszu, określone ustawą i statutem funduszu inwestycyjnego. Art. 246 ust. 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych stanowi, że rozwiązanie funduszu inwestycyjnego następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Zgodnie zaś z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, likwidacja funduszu inwestycyjnego polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i umorzeniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych uczestnikom funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych.

Biorąc pod uwagę powyższe regulacje, certyfikaty inwestycyjne, nie mogą być klasyfikowane ani jako udziały, ani jako akcje. Istota certyfikatu inwestycyjnego jest całkowicie odmienna od udziałów i akcji. W odróżnieniu od udziałów i akcji, certyfikaty inwestycyjne uprawniają ich posiadacza (uczestnika funduszu), do otrzymania określonej kwoty będącej przypadającą na niego częścią wartości majątku funduszu inwestycyjnego. Z perspektywy uczestnika, fundusz inwestycyjny jest formą zbiorowego lokowania środków pieniężnych, a nie formą prowadzenia działalności gospodarczej. Należy także mieć na uwadze odmienność celu, w jakim nabywa się certyfikaty inwestycyjne od celu nabycia akcji lub udziałów. W tym pierwszym przypadku celem jest inwestowanie środków członka funduszu, w drugim zaś uczestnictwo w zyskach wynikających ze wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego. Konsekwencją tego jest silniejsze powiązanie akcjonariusza/udziałowca ze spółką niż członka funduszu z funduszem, gdzie statut może dopuszczać wykup certyfikatu na każde żądanie uczestnika. Takie rozwiązanie zapewnia uczestnikom możliwość łatwego wyjścia z funduszu i otrzymania należnego im udziału w majątku funduszu. Odrębne uregulowanie przez ustawodawcę zagadnień dotyczących udziałów/akcji w spółkach kapitałowych oraz certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych wynikające z odmienności w zakresie ich natury prawnej jak i funkcji ekonomicznej jednoznacznie wskazuje, że powyższe pojęcia nie mogą być ze sobą utożsamiane.

Przedstawiona powyżej specyfika inwestycji prowadzonych za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych znalazła odzwierciedlenie w przepisach ustawy o CIT. Mianowicie, jak wskazano powyżej, zgodnie z ustawą o CIT przychodami dla uczestników funduszy inwestycyjnych są otrzymane dochody funduszu, w przypadku, gdy statut funduszu przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych. Należy przy tym stwierdzić, że wprowadzenie do przepisów ustawy o CIT art. 12 ust. 1 pkt 4a miało na celu doprecyzowanie brzmienia art. 12 ust. 1 poprzez wyraźne wskazanie, że tego rodzaju dochody są również opodatkowane według zasad ogólnych.

W świetle powyższego, przychody z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu nie będą traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych, bo nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Przychody takie będą stanowiły przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT.

W konsekwencji, w świetle ustawy o CIT przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód podlegający opodatkowaniu „na zasadach ogólnych” zgodnie z art. 12 ustawy o CIT i tym samym nie będzie stanowił dochodu (przychodu), o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 sierpnia 2014 r., IPPB5/423-527/14-7/AJ, w której uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że przychody z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu nie będą traktowane jak przychody (dochody) z udziału w zyskach osób prawnych i nie zostały wymienione w katalogu takich przychodów (dochodów) w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Przychody takie będą stanowiły natomiast przychody podatkowe w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 kwietnia 2014 r., IPPB5/423-16/14-3/IŚ, w której uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że przychód z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu stanowi przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, o których mowa w art. 12 UPDOP i nie stanowi dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy o UPDOP,
 • w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 grudnia 2013 r., IPPB5/423-845/13-9/AJ, w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie, z którym: „w świetle Ustawy o PDOP uzyskiwane przez A Luxembourg dochody z tytułu wypłat od likwidowanego Funduszu (w związku z umorzeniem certyfikatów inwestycyjnych) nie stanowią dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, wypłaty te nie mogą być uznane za dywidendy w rozumieniu art. 10 ust. 3 Umowy z Luksemburgiem,
 • w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2013 r., IPPB5/423-653/13-2/AS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, zgodnie z którym: analizowane formy dystrybucji zysku z funduszu inwestycyjnego w postaci: (...) środków pieniężnych z tytułu likwidacji Funduszu stanowić będą dla Spółki przychód opodatkowany zgodnie z art. 12 ustawy o CIT,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 października 2011 r., IPPB5/423-693/11-2/AJ, w której organ podatkowy - odstępując od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska podatnika - uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko, zgodnie z którym: Wobec ewidentnych różnic pomiędzy certyfikatami inwestycyjnymi a udziałami i akcjami, jakąkolwiek próbę zastosowania przepisów art. 10 UPDOP dotyczących dochodów (przychodów) z udziałów i akcji osób prawnych do przychodów z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych należy ocenić negatywnie. W rezultacie, przychód Spółki z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu należy traktować jako przychód z art. 12 UPDOP,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 grudnia 2010 r., IBPBI/2/423-1707/10/BG, zgodnie z którą: Łączna analiza powołanych przepisów art. 12 ust. 1 pkt 4a i art. 10 ust. 1 updop nie pozostawia wątpliwości, iż brak jest podstaw, aby do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 updop zaliczyć dochody uzyskane w wyniku likwidacji zamkniętego funduszu inwestycyjnego.

Ad. 11.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o CIT podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustalenie zakresu dochodów, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w poszczególnych państwach-stronach Konwencji wymaga prawidłowej kwalifikacji uzyskanego dochodu do odpowiedniej kategorii określonej w Konwencji. W związku z powyższym, Uczestnik może podlegać w Polsce opodatkowaniu wyłącznie od dochodów uzyskiwanych na terytorium Polski. Równocześnie zakres dochodów Uczestnika, jakie mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce określony jest w Konwencji.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 117 poz. 523 ze zm., dalej: „Konwencja”), zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko do takiej wysokości, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi. Zgodnie z art. 10 ust. 1 Konwencji, dywidendy wypłacane przez spółkę mającą siedzibę w Umawiającym się Państwie osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w drugim Umawiającym się Państwie mogą być opodatkowane w tym drugim Państwie. Stosownie do art. 10 ust. 3 Konwencji, określenie „dywidendy” oznacza dochody z akcji lub innych praw związanych z udziałem w zyskach i nie odnoszących się do roszczeń z tytułu wierzytelności, jak również dochody z innych udziałów w spółce, które są traktowane w ten sam sposób, jak dochód z akcji, zgodnie z ustawodawstwem podatkowym Państwa, w którym spółka dokonująca jego podziału ma siedzibę.

Zgodnie natomiast z art. 13 (zyski z przeniesienia własności majątku) ust. 4 Konwencji, zyski z przeniesienia własności jakiegokolwiek majątku - innego niż majątek nieruchomy, majątek ruchomy stanowiący część majątku zakładu albo należący do stałej placówki w rozumieniu art. 13 ust. 1 Konwencji, statki morskie, statki powietrzne lub statki żeglugi śródlądowej eksploatowane w transporcie międzynarodowym oraz majątek ruchomy związany z eksploatacją takich statków - podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym przenoszący własność ma siedzibę. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Konwencji, części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

Postanowienia Konwencji nie wskazują, w jaki sposób powinny być klasyfikowane wypłaty z tytułu wykupienia przez fundusz inwestycyjny zamknięty certyfikatów inwestycyjnych.

Mając na uwadze, że:

i. osiągany przez Uczestnika przychód z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu (zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych) będzie stanowił przychód opodatkowany w świetle ustawy o CIT na zasadach ogólnych (będzie to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT),

ii. Konwencja nie zawiera żadnych specyficznych postanowień odnośnie klasyfikacji takiego przychodu (w szczególności nie został on ujęty w definicji dywidend określonej w art. 10 ust. 3 Konwencji),

iii. Uczestnik nie będzie posiadał w Polsce zakładu w rozumieniu art. 5 Konwencji,

przychody osiągnięte przez Uczestnika z tytułu wykupienia przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych nie będą podlegać opodatkowaniu w Polsce, gdyż przychody te nie są przychodami, które zgodnie z Konwencją podlegają opodatkowaniu w Polsce.

W konsekwencji, przychód Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych będzie stanowił przychód niepodlegający opodatkowaniu w Polsce na mocy Konwencji.

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji indywidulanej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 grudnia 2013 r., IPPB5/423-845/13-9/AJ, w której Organ uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie, z którym: wypłaty pieniężne z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych uzyskiwane przez A Luxembourg od likwidowanego Funduszu, w tym wypłaty dokonane poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności A Luxembourg z jednej strony, oraz Funduszu z drugiej strony, powinny być opodatkowane wyłącznie w państwie rezydencji podatkowej podatnika, tj. w Luksemburgu,
 • w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2013 r., IPPB5/423-653/13-2/AS, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy zgodnie z którym: analizowane formy dystrybucji zysku z funduszu inwestycyjnego w postaci: (...) środków pieniężnych z tytułu likwidacji Funduszu stanowić będą dla Spółki przychód opodatkowany zgodnie z art. 12 ustawy o CIT oraz art. 7 ust. 1 UFO. W konsekwencji, nie wystąpi z tego tytułu obowiązek ich opodatkowania (poboru podatku u źródła) w Polsce,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 kwietnia 2012 r., IPPB5/423-77/12-4/AS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: Zakładając, że Traktat nie odnosi się szczególnie do przychodów z likwidacji funduszu inwestycyjnego, Wnioskodawca uważa, że przychód z tego tytułu będzie opodatkowany jako tzw. „zysk przedsiębiorstwa”, tj. na zasadach określonych w art. 7 Traktatu. Zgodnie z art. 7 Traktatu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie przez położony tam zakład. Oznacza to zatem opodatkowanie tego rodzaju przychodów wyłącznie przez umawiające się państwo, w którym podmiot osiągający dochód jest rezydentem podatkowym,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 października 2011 r., IPPB5/423-693/11-2/AJ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: Przychód osiągnięty przez Spółkę z tytułu umorzenia przez Fundusz certyfikatów w związku z likwidacją Funduszu podlega na mocy UPO opodatkowaniu wyłącznie w Holandii i nie podlega opodatkowaniu w Polsce,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 7 lutego 2011 r., IPPB5/423-876/10-2/AJ, w której organ podatkowy stwierdził, że dochody Wnioskodawcy uzyskane w wyniku likwidacji funduszu jako uzyskane bez zbycia certyfikatów inwestycyjnych - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 lit. f UPO,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 stycznia 2011 r., IPPB5/423-749/10-2/AJ, zgodnie z którą: dochody Wnioskodawcy (nie posiadającego zakładu w Polsce) uzyskane w wyniku likwidacji funduszu jako uzyskane bez zbycia certyfikatów inwestycyjnych - będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 Konwencji (w związku z art. 3 ust. 1 lit. f Konwencji),
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 grudnia 2010 r., IBPBI/2/423-1707/10/BG, zgodnie z którą: dochody Spółki (nieposiadającej zakładu w Polsce) uzyskane w wyniku likwidacji funduszu, będą opodatkowane wyłącznie w Republice Cypru, czyli państwie siedziby spółki prowadzącej przedsiębiorstwo na podstawie art. 7 ust. 1 umowy polsko-cypryjskiej (w związku z art. 3 ust. 1 lit. f umowy polsko-cypryjskiej).

Ad. 12.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Stosownie do art. 22a ustawy o CIT, przepisy art. 20-22 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych m.in. w art. 22 ust. 1, są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat.

Zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zakresie pytania nr 10 przychód osiągany przez Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu będzie stanowił w świetle ustawy o CIT przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych (jest to przychód podatkowy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT). Przychód ten w szczególności nie może zostać zaklasyfikowany jako przychód (dochód) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych określony w art. 10 ust. 1 ustawy o CIT. Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem przedstawionym w zakresie pytania nr 11 powyższy przychód nie będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce na gruncie Konwencji.

W konsekwencji, Fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od Przychodu osiąganego przez Uczestnika z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z art. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych. .

Powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w świetle istniejącej praktyki organów podatkowych, w szczególności:

 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 sierpnia 2014 r., IPPB5/423-527/14-7/AJ, w której uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że fundusz nie będzie zobowiązany, jako płatnik, do pobrania i wpłaty podatku od dochodu osiąganego przez Spółkę Holenderską z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych poprzez wypłatę środków pieniężnych w związku z likwidacją Funduszu, zgodnie z ort. 249 ustawy o funduszach inwestycyjnych,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3 kwietnia 2014 r., IPPB5/423-16/14-3/IŚ, w której uznano za prawidłowe stanowisko wnioskodawcy, że Fundusz, jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów nie będzie zobowiązany do poboru i zapłaty podatku od przychodu uzyskiwanego przez Spółkę,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 kwietnia 2012 r., IPPB5/423-77/12-4/AS, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: fundusz nie będzie występował w charakterze płatnika (w rozumieniu ort. 26 ust. 1 updop) podatku w stosunku do uzyskiwanych przez Uczestników dochodów z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez odkupywania certyfikatów, jak również w przypadku likwidacji Funduszu i nie będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła od tych dochodów,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 października 2011 r., IPPB5/423-693/11-2/AJ, w której organ podatkowy uznał za prawidłowe w pełnym zakresie stanowisko podatnika, zgodnie z którym: Wnioskodawca jako podmiot dokonujący wypłat na rzecz Spółki z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych w związku z likwidacją Funduszu nie będzie zobowiązany do poboru i wpłaty podatku od przychodu uzyskanego przez Spółkę,
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 4 stycznia 2011 r., IPPB5/423-749/10-2/AJ, zgodnie z którą: ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (...) nie zawiera regulacji zobowiązujących fundusz inwestycyjny zamknięty do pobrania podatku u źródła od dokonywanych wypłat z tytułu wykupienia i umorzenia certyfikatów inwestycyjnych, czy też wypłat związanych z likwidacją funduszu (w tym także dla nierezydentów),
 • w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 grudnia 2010 r., IBPBI/2/423-1707/10/BG, zgodnie z którą: stanowisko Wnioskodawcy w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym, zgodnie z którym dochody z tytułu likwidacji funduszu nie będą podlegały w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, należy uznać za prawidłowe. Fundusz nie będzie zatem zobowiązany do poboru podatku u źródła od dokonywanych wypłat związanych z likwidacją funduszu.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1-3, 7-12 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.