IBPB-1-2/4510-422/15/MM | Interpretacja indywidualna

W zakresie:
ustalenia, czy zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych należy wyłączyć z przychodów podatkowych
IBPB-1-2/4510-422/15/MMinterpretacja indywidualna
  1. koszty uzyskania przychodów
  2. odpisy amortyzacyjne
  3. przychód
  4. zaopatrzenie w wodę
  5. zwrot nakładów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z 19 sierpnia 2015 r., który wpłynął do tut. Biura 25 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych należy wyłączyć z przychodów podatkowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych należy wyłączyć z przychodów podatkowych.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (dalej także: „Spółka”) jest spółką prawa handlowego, której podstawowym przedmiotem działalności jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W dniu 6 czerwca 2012 r. Spółka zawarła z X. S.A. umowę, w której zobowiązuje się do:

  1. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej oraz wykonania we własnym zakresie sieci wodociągowej od miejsca, w którym wyznaczono włączenie wodociągu do sieci miejskiej, do punktu „p”, w którym zlokalizowany jest początek kolektora sanitarnego prowadzącego do zakładu X. S.A. ( od granicy działki ok. 720 mb);
  2. opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz wykonania wg tejże dokumentacji przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego na odcinku od punktu „p” do granicy działki (ok.720 mb);
  3. uzyskania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Y.

X. S.A. zobowiązał się do pokrycia nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Spółkę, których wartość szacunkowa wynosi 252.000 zł.

Ostateczne rozliczenie wielkości nakładów nastąpi po zrealizowaniu inwestycji w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wnioskodawcę. Zwrot nakładów następować będzie w ratach.

Umowa przewidywała, że przyłącze wodne i kanalizacyjne na odcinku opisanym w umowie z dniem zapłaty (zwrotu nakładów) stanie się własnością X. S.A.

W dniu 14 lutego 2013 r. oraz 20 marca 2014 r. strony zawarły aneksy do umowy oznaczone odpowiednio numerami 1 i 2, których postanowienia nie mają wpływu na interpretację będącą przedmiotem wniosku, albowiem dotyczą prolongaty terminów umownych.

W dniu 10 lutego 2015 r. strony zawarły kolejny aneks oznaczony numerem 3, w myśl którego zmienia się postanowienia umowy dotyczące własności inwestycji. Zgodnie z aneksem sieć wodociągowo-kanalizacyjna wraz z przyłączem wodociągowo-kanalizacyjnym w całości pozostają własnością Wnioskodawcy. Ponadto określa się wartość nakładów i odstępuje się od rozliczenia ostatecznego na podstawie kosztorysu powykonawczego. Kwota 252.000 zł będzie stanowiła częściowy zwrot nakładów poniesionych przez Wnioskodawcę dokonany przez X. S.A. Pozostałe zmiany pozostają bez wpływu na interpretację, będącą przedmiotem wniosku, albowiem dotyczą prolongaty terminów umownych, przeprowadzenia odbiorów technicznych, zmiany wysokości i terminów zwrotu nakładów (rat), kar umownych.

Dotychczasowe wpłaty, które stanowią na dzień sporządzania wniosku 50% wartości nakładów, Wnioskodawca uznawał jako wpłacone zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy (budowy przyłączy wodnych i kanalizacyjnych). Inwestycja na dzień wniesienia wniosku nie jest zakończona i nie nastąpiło ostateczne rozliczenie określone umową między stronami. Podpisanie aneksu nr 3 do przedmiotowej umowy zmieniło kwalifikację kwot wpłaconych przez X. S.A. z zaliczek na poczet wykonania umowy na partycypację (zwrot części nakładów) w nakładach inwestycyjnych na całość przedmiotu objętego umową. Wpłaty, udokumentowane fakturą, ewidencjonowane są jako zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy zwrot nakładów inwestycyjnych na budowę sieci oraz przyłączy wodnych i kanalizacyjnych należy wyłączyć z przychodów podatkowych na mocy art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „updop”), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wskazanych przez ustawodawcę.

W świetle powyższego przepisu jedynie wydatki, które zostały przez podatnika poniesione w sposób definitywny mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Powyższe oznacza, że jedynie takie wydatki, które nie zostają podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie mogą powiększać koszty podatkowe. Równocześnie, zgodnie z zapisami art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a-16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W świetle powyższego, odpisy amortyzacyjne, które będą dokonywane przez Spółkę od wybudowanych przez nią przyłączy wodnych i kanalizacyjnych, nie będą stanowić kosztów podatkowych w części odpowiadającej zwróconym przez X. S.A. nakładom.

Brak możliwości zaliczenia odpisów amortyzacyjnych od zwróconych nakładów do kosztów uzyskania przychodów ma konsekwencję w postaci braku konieczności rozpoznania przychodu podatkowego od kwoty otrzymanego zwrotu. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 4 pkt 6a updop, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. W świetle powyższej regulacji wydatki, które zostają podatnikowi zwrócone, a uprzednio nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, korzystają z wyłączenia z przychodów. Spółka stoi na stanowisku, że na mocy regulacji art. 12 ust. 4 pkt 6a updop nie ma obowiązku rozpoznania przychodu podatkowego w zakresie kwoty zwróconych wydatków w związku z brakiem możliwości rozpoznania kosztu podatkowego z tytułu poniesionych nakładów inwestycyjnych na wybudowanie sieci oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.