IBPB-1-2/4510-378/15/MM | Interpretacja indywidualna

W zakresie:ustalenia, czy podział przez wydzielenie, który nastąpi po przekształceniu Wnioskodawcy w spółkę kapitałową, będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy
IBPB-1-2/4510-378/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. koszty uzyskania przychodów
 2. podział spółki przez wydzielenie
 3. przychód
 4. spółka komandytowa
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 3 sierpnia 2015 r., (wpływ do tut. Biura 11 sierpnia 2015 r.), uzupełnionym 2 listopada 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy podział przez wydzielenie, który nastąpi po przekształceniu Wnioskodawcy w spółkę kapitałową, będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy podział przez wydzielenie, który nastąpi po przekształceniu Wnioskodawcy w spółkę kapitałową, będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 października 2015 r. Znak: IBPB-1-2/4510-378/15/MM, wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 2 listopada 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca działa w formie spółki komandytowej (dalej: „Spółka”, „Wnioskodawca”). Spółka prowadzi działalność w dwóch głównych dziedzinach:

 • działalność wykonawczą w branży HVAC projektując i montując instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania, działalność w zakresie wykonawstwa instalacji teletechnicznych niskoprądowych, instalacji elektrycznych, BMS, a także działalność serwisową w zakresie instalacji wentylacji oraz klimatyzacji (dalej: „Dział operacyjny”),
 • działalność związaną z zarządzaniem oraz inwestowaniem w nieruchomości (m.in. lokale mieszkalne oraz hale produkcyjne). Działalność ta w szczególności polega na realizacji projektów nieruchomościowych oraz obrocie i odpłatnym udostępnianiu nieruchomości (dalej: „Dział nieruchomości”).

W najbliższym czasie Spółka planuje dalszy rozwój poszczególnych działów, z których zwłaszcza Dział nieruchomości będzie mieć odrębny rozwój od Działu operacyjnego. W ramach rozwoju Działu nieruchomości, Spółka planuje ponieść znaczne nakłady inwestycyjne (m.in. na remont posiadanych lokali mieszkalnych, zakończenie budowy hali produkcyjnej oraz budowę nowej hali produkcyjnej na niezabudowanej dotąd nieruchomości gruntowej). Celem powyższych działań jest umożliwienie zwiększenia zysków z odpłatnego udostępniania lub zbywania posiadanych nieruchomości. Spółka planuje również rozpoczęcie działalności deweloperskiej i budowę oraz sprzedaż jednorodzinnych domków. Działalność operacyjna natomiast wiąże się z prowadzeniem działalności serwisowej oraz montażowej w branży wentylacji, klimatyzacji oraz ogrzewania.

Oba działy operują zatem na zupełnie odrębnych rynkach i prowadzą niezależną działalność. Każda z ww. działalności wiąże się z innym ryzkiem oraz koniecznością zaangażowania odmiennych aktywów i wymaga innej specjalistycznej wiedzy, dlatego też konieczne jest dokonanie podziału Spółki zgodnie z jej dotychczasowym wyodrębnieniem istniejącym w ramach prowadzonej w Spółce działalności gospodarczej, tj. na Dział operacyjny i Dział nieruchomości.

Planowane jest dokonanie podziału Spółki w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.; dalej: „KSH”) - podział przez wydzielenie - i przeniesienie Działu nieruchomości do spółki nowo zawiązanej lub na rzecz jednego ze wspólników Spółki, będącego również spółką kapitałową prawa polskiego (dalej: „Spółka przejmująca”). Ze względu na fakt, że KSH nie przewiduje możliwości podziału spółki osobowej, przed podziałem planowane jest przekształcenie Wnioskodawcy w spółkę kapitałową (sp. z o.o.). Na moment podziału przez wydzielenie Wnioskodawca będzie zatem działał w formie spółki kapitałowej.

Wnioskodawca pragnie wskazać, że celem wyodrębnienia dwóch działów w ramach prowadzonej przez Spółkę działalności jest stworzenie wyspecjalizowanych, organizacyjnie i finansowo odrębnych struktur realizujących odmienne rodzajowo zadania gospodarcze (zadania z zakresu działalności operacyjnej oraz z zakresu obrotu, najmu i procesów inwestycyjnych związanych z posiadanymi nieruchomościami).

Na moment dokonania podziału do każdego z działów będą przydzieleni pracownicy wykonujący obowiązki funkcjonalnie z nimi związane a umowy o pracę oraz cywilnoprawne umowy o współpracę będą zawierały stosowne zapisy w tym zakresie. Na czele każdego z działów będą stały osoby odpowiedzialne za ich działalność i rozwój i będą one podlegały bezpośrednio Zarządowi Spółki.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że prowadzi odrębną ewidencję księgową umożliwiającą identyfikację i przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz pasywów i aktywów związanych z prowadzeniem działalności w ramach każdego z Działów. W szczególności wyodrębnienie działów znajduje swój wyraz w zakładowym planie kont. Reasumując, na podstawie prowadzonych przez Spółkę ksiąg i ewidencji możliwe jest i będzie ustalenie wyniku finansowego (określenie kosztów i przychodów) dla każdego Działu osobno.

W ocenie Wnioskodawcy, na moment wydzielenia zarówno Dział operacyjny jak i Dział nieruchomościowy będą stanowić organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych, który będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wyodrębnienie organizacyjne w ramach Spółki dwóch działów nastąpi w drodze uchwały wspólników Spółki. W uchwale tej określone zostaną składniki materialne i niematerialne przynależne do poszczególnych Działów.

Do Działu nieruchomości należeć będą m.in.:

 • środki pieniężne zgromadzone na oddzielnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Działu, w tym także przypisane do tego Działu środki pieniężne w kasie Spółki,
 • nieruchomości, w tym nieruchomości zabudowane, lokale oraz nieruchomości gruntowe,
 • samochody używane przez pracowników Działu nieruchomości,
 • wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Działu nieruchomości,
 • wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe niezbędne do prowadzenia działalności przez Dział nieruchomości oraz
 • zobowiązania związane z zarządem i utrzymaniem nieruchomości oraz korzystaniem z nich przez najemców, a także kredyt inwestycyjny na zakup nieruchomości.

Do Działu operacyjnego należeć będą m.in.:

 • środki pieniężne zgromadzone na oddzielnych rachunkach bankowych przypisanych wyłącznie do tego Działu, w tym także przypisane do tego Działu środki pieniężne w kasie Spółki,
 • środki trwałe (w tym maszyny i urządzenia) służące do prowadzenia bieżącej działalności,
 • samochody używane przez pracowników Działu,
 • pracownicy: projektanci, ich asystenci, monterzy instalacji oraz serwisanci instalacji,
 • wyposażenie biurowe i techniczne, w tym m.in. meble i sprzęt komputerowy (środki trwałe), służące do działalności Działu,
 • prawo do korzystania z nieruchomości (Dział operacyjny będzie mieć nieprzerwane prawo do korzystania z lokali biurowych i hali produkcyjnej wykorzystywanych do działalności gospodarczej prowadzonej przez ten Dział, zarówno przed jak i na moment wydzielenia i po jego dokonaniu),
 • wartości niematerialne i prawne w tym programy komputerowe niezbędne do prowadzenia działalności przez Dział operacyjny,
 • zobowiązania wynikające z umów o zaprojektowanie i wykonanie instalacji HVAC oraz serwisowanie ww. instalacji,
 • kredyty bankowe: w rachunku bieżącym oraz inwestycyjne wynikające z umów kredytu zawartych dotąd przez Spółkę.

Dodatkowo załącznikiem do uchwały będzie spis zobowiązań i wierzytelności przyporządkowanych do poszczególnych Działów. Do pasywów Działu nieruchomości należeć będą w szczególności zobowiązania wynikające z realizowanych przez Dział nieruchomości zadań inwestycyjnych oraz zobowiązania w zakresie zarządu i utrzymania nieruchomości (włącznie ze zobowiązaniami m.in. z tytułu nabywania energii elektrycznej, gazu, wody, usług wywozu odpadów oraz usług ochrony), kredyty bankowe i pożyczki związane z nieruchomościami, a także zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych w tym dziale. Do pasywów Działu operacyjnego należeć będą w szczególności zobowiązania wobec dostawców i usługodawców a także wynikające z rozliczeń z klientami i zobowiązania wobec pracowników zatrudnionych w tym dziale. Jednocześnie do każdego z działów zostaną przyporządkowane wierzytelności i umowy związane z prowadzoną przez dany dział działalnością gospodarczą.

Spółka posiada Regulamin organizacyjny (dalej: „Regulamin”). Regulamin zawiera szczegółowy opis funkcji pełnionej przez każdy dział z uwzględnieniem specyfiki prowadzonej działalności a także wskazuje strukturę organizacyjną każdego działu. W Regulaminie zostali określeni pracownicy przyporządkowani do każdego Działu wraz z opisem ich stanowiska, funkcji i zakresu obowiązków. W regulaminie organizacyjnym został wskazany sposób alokacji kosztów i przychodów związanych z każdym Działem oraz rachunki bankowe należące do każdego z Działów.

Dodatkowo, w oparciu o dane wynikające z ewidencji księgowej Spółki dla potrzeb wewnętrznych sporządzane będą odrębne bilanse i rachunki zysków strat dla obu działów.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że na moment podziału do każdego z działów będą przypisane zobowiązania i wierzytelności wynikające ze specyfiki działalności prowadzonej przez dany dział.

Po podziale przez wydzielenie każdy z działów będzie kontynuował prowadzoną działalność gospodarczą rozwijając ją zgodnie z uchwaloną przez wspólników strategią Rozwoju każdego z działów. Kontynuowanie prowadzenia działalności przez każdy Dział będzie możliwe bez konieczności angażowania dodatkowych środków. Dział operacyjny będzie działać w ramach Spółki a Dział nieruchomościowy w ramach Spółki przejmującej.

W związku z powyższym na moment podziału każdy z działów będzie mógł stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym podział przez wydzielenie, który nastąpi po przekształceniu Wnioskodawcy w spółkę kapitałową, będzie neutralny podatkowo dla Wnioskodawcy (jako spółki dzielonej)...

Zdaniem Wnioskodawcy, podział przez wydzielenie będzie dla niego neutralny podatkowo gdyż zarówno majątek pozostały w Spółce po wydzieleniu jak i majątek przeniesiony w wyniku podziału przez wydzielenie na Spółkę przejmującą będzie stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa (dalej także: „ZCP”).

Konsekwencje podatkowe związane z podziałem przez wydzielenie spółki kapitałowej dla spółki dzielonej reguluje art. 12 ust. 5 pkt 9 (winno być: art. 12 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „Ustawa CIT”), zgodnie z którym w spółce podlegającej podziałowi, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa - przychód stanowi wartość rynkową składników majątkowych przeniesionych na spółki przejmujące lub nowo zawiązane ustalona na dzień podziału lub wydzielenia.

A contrario, w przypadku podziału przez wydzielenie, jeżeli majątek pozostający w spółce dzielonej, a także majątek przenoszony na spółkę istniejącą będą stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa to Wnioskodawca jako spółka dzielona nie uzyska przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Definicja ZCP została zawarta w art. 4a pkt 4 Ustawy CIT, zgodnie z którym zorganizowana część przedsiębiorstwa oznacza organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W ocenie Wnioskodawcy, na skutek podziału przez wydzielenie zarówno majątek pozostający w Spółce (Dział operacyjny) jak i majątek przenoszony do Spółki przejmującej (Dział nieruchomości) będą stanowić ZCP. Przemawiają za tym argumenty przedstawione poniżej:

a.Majątek ten będzie wyodrębniony organizacyjnie.

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, oddział, wydział, itp. Stanowisko takie wynika m.in. z następujących interpretacji indywidualnych wydanych w imieniu Ministra Finansów: przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2010 r. Znak: IPPB1/415-858/09-4/AM; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2010 r. Znak: ITPP2/443-301a/10/RS; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2012 r. Znak: IBPB2/423-1186/11/MO. Potwierdza je także WSA w Warszawie w prawomocnym wyroku z 9 października 2009 r. sygn. akt III SA/Wa 674/09.

Organy podatkowe zwracają także uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Spółka dokonała wyodrębnienia organizacyjnego Działu nieruchomości i Działu operacyjnego w swojej strukturze, a wyodrębnienie to zostało dokonane na podstawie Uchwały Wspólników określającej szczegółowo majątek należący do każdego z Działów. Załącznikiem Uchwały będzie Regulamin organizacyjny określający, strukturę organizacyjną poszczególnych działów, pracowników przyporządkowanych do poszczególnych Działów wraz z opisem ich stanowiska pracy i zakresu obowiązków. Tym samym w ocenie Wnioskodawcy warunek wyodrębnienia organizacyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki jest i będzie spełniony.

b.Majątek ten będzie wyodrębniony finansowo.

Wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP.

Takie rozumienie wynika m.in. z następujących interpretacji indywidualnych wydanych przez: Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2010 r. Znak: IPPB1/415-858/09-4/AM; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 18 czerwca 2010 r. Znak: ITPP2/443-301a/10/RS; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2011 r. Znak: IBPB2/423-1186/11/MO; przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 sierpnia 2012 r. Znak: IPPP2/443-551/12-2/BH.

Potwierdzają to również WSA w Warszawie w ww. wyroku sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz WSA w Krakowie w prawomocnym wyroku z 15 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2013 r. Znak: IPTPB3/423-473/12-3/PM, wynika dodatkowo, że wyodrębnienie finansowe nie oznacza konieczności prowadzenia dla ZCP odrębnej księgowości czy też samodzielnego sporządzania bilansu. Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2008 r. Znak: IPPB3-423-418/07-2/MB, zwrócił uwagę, że odrębność finansowa wymaga posiadania rachunku bankowego, na który wpływać będą środki generowane przez danego rodzaju działalność gospodarczą oraz z którego regulowane będą zobowiązania związane z tą działalnością.

Jak Spółka wskazała w opisie zdarzenia przyszłego, dla każdego Działu prowadzona będzie odrębna ewidencja rachunkowa umożliwiająca ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych związanych z funkcjonowaniem tego działu. Ewidencja ta będzie oparta na systematyce kont właściwych dla całej Spółki, aby w jej ramach możliwe było ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń związanych z działalnością poszczególnych Działów. Ewidencja umożliwiać będzie przypisanie zarówno do Działu Nieruchomości jak i do Działu Operacyjnego przychodów, kosztów (w tym odpisów amortyzacyjnych), jak również należności i zobowiązań. Spółka pragnie wskazać, że prowadzona księgowość umożliwi przygotowanie dla każdego z Działów bilansu i rachunku zysków i strat. Działy będą też posiadać przypisane rachunki bankowe, na który będą wpływać środki pieniężne generowane przez działalność prowadzoną przez ten dział oraz z którego będą regulowane zobowiązania związane z jego działalnością.

c.Majątek ten będzie wyodrębniony funkcjonalne.

Jak wynika ze stanowisk organów podatkowych, wyodrębnienie funkcjonalne to przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych. ZCP musi stanowić funkcjonalnie odrębną całość - obejmować elementy niezbędne do samodzielnego prowadzenia działań gospodarczych, którym służy w strukturze przedsiębiorstwa. ZCP musi posiadać zdolność funkcjonowania jako samodzielny podmiot gospodarczy, a więc umożliwiać nabywcy podjęcie działalności gospodarczej w ramach odrębnego przedsiębiorstwa.

Takie rozumienie wyodrębnienia funkcjonalnego wynika m.in. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 stycznia 2010 r. Znak: IPPB1/415-858/09-4/AM, interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 22 grudnia 2012 r. Znak: IBPBI/2/423-1186/11/MO. Tak również WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 674/09 oraz WSA w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 31/10.

Dodatkowo z interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 18 marca 2013 r. Znak: IPTPB3/423-473/12-3/PM wynika, że kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego ZCP sprowadza się w zasadzie do ustalenia czy jako pewna odrębna całość jest ona w stanie samodzielnie funkcjonować na rynku już od momentu jej wyodrębnienia.

W ocenie Wnioskodawcy, zarówno Dział nieruchomości jak i Dział operacyjny spełniać będzie kryterium wyodrębnienia funkcjonalnego w istniejącym przedsiębiorstwie Spółki. Działy te będą przeznaczone do realizacji określonych zadań gospodarczych w przedsiębiorstwie Spółki, tj. prowadzenia działalności w zakresie obrotu, udostępniania i inwestowania w nieruchomości (Dział Nieruchomości) oraz prowadzenia działalności operacyjnej w branży HVAC (montaż klimatyzatorów, instalacje ogrzewania nadmuchowego, a także w zakresie wykonawstwa instalacji teletechnicznych niskoprądowych, instalacji elektrycznych, BMS; Dział Operacyjny). Szczegółowy opis zadań i zakres prowadzenia działalności przez każdy Dział został ujęty w Regulaminie.

Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy, Dział nieruchomości stanowi zespół składników materialnych i niematerialnych, powiązanych czynnikiem organizacyjnym, który umożliwi Spółce przejmującej, do której ten zespół składników zostanie przeniesiony (wskutek podziału Spółki), podjęcie działalności w zakresie prowadzonym przez ten dział w takim samym zakresie. Również Spółka operacyjna po podziale będzie mogła kontynuować prowadzoną działalność bez konieczności angażowania dodatkowych środków.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że każdy Dział stanowić będzie wyodrębnioną całość zdolną samodzielnie funkcjonować na rynku jako niezależny podmiot.

d.Zobowiązania oraz inne składniki niematerialne.

Przedstawiony w zdarzeniu przyszłym opis wskazuje, że do każdego z Działów zostaną przyporządkowane zobowiązania wynikające z prowadzonej przez ten dział działalności gospodarczej. Przyporządkowanie zobowiązań nastąpi w formie załącznika do Uchwały Wspólników w sprawie wyodrębnienia Działów.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że każdy z Działów będzie spełniał definicję ZCP, w związku z powyższym podział przez wydzielenie będzie neutralny dla Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-512 Kraków po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.