IBPB-1-2/4510-306/15/AP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy przychód ze sprzedaży pozyskanego w ramach wycinki drewna jest przychodem z działalności gospodarczej bieżącego okresu, czy powinien zmniejszać nakłady na wytworzenie środków trwałych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 15 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu uzyskanego ze sprzedaży drewna (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu uzyskanego ze sprzedaży drewna.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W związku z budową zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych Spółka nabyła nieruchomość gruntową częściowo zalesioną. Uzyskała stosowne decyzje i pozwolenia, w tym decyzję na wycinkę kilkuset drzew pod plac budowy. Zezwolenie na wycinkę drzew nakłada jednocześnie na Spółkę obowiązek (pod karą administracyjną) nasadzenia identycznej ilości oznaczonych co do gatunku drzew. Nasadzenia mają być dokonane do 30 listopada 2015 r. w części na własnej działce, wokół powstającego zakładu, a w części na terenach wskazanych, nie będących własnością Spółki. Przez okres trzech lat nasadzenia muszą być monitorowane i uzupełniane o ewentualne ubytki, a po tym okresie nastąpi ocena wykonania decyzji.

Spółka zleciła wycinkę drzew oraz karczowanie pni i uporządkowanie terenu pod plac budowy firmie zewnętrznej. Prace zostały wykonane a Spółka została obciążona fakturą VAT za wykonane prace. W wyniku wycinki uzyskano drewno, które zostało sprzedane.

Planowane nasadzenia drzew wraz z obowiązkiem monitorowania i uzupełniania nasadzeń przez trzy lata Spółka chce również zlecić firmie zewnętrznej.

Budowa zakładu wraz z odbiorem i przekazaniem środków trwałych do użytkowania ma nastąpić do końca roku.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy przychód ze sprzedaży pozyskanego w ramach wycinki drewna jest przychodem z działalności gospodarczej bieżącego okresu, czy powinien zmniejszać nakłady na wytworzenie środków trwałych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż drewna nie jest związana z działalnością operacyjną Spółki, ma charakter incydentalny i w nie ma wpływu ani na wartość nieruchomości gruntowej ani na wartość przyszłych środków trwałych. Spółka zaksięgowała ten przychód jako pozostałe przychody operacyjne opodatkowane w bieżącym okresie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ponieważ art. 12 ust. 3 ww. ustawy mówi o przychodach „związanych” z działalnością gospodarczą, należy stwierdzić, że odnosi się on do przychodów będących następstwem prowadzonej działalności gospodarczej, związanych z nią bezpośrednio lub pośrednio.

O zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa osoby prawnej. Otrzymane świadczenie może być uznane za przychód, jeżeli ma ono charakter definitywny, ostateczny oraz pewny w tym znaczeniu, że podatnik uzyskuje swobodę dysponowania określonym świadczeniem lub środkami pieniężnymi i nie zostało wyłączone z przychodów podatkowych mocą art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka realizuje budowę zakładu na działce częściowo zalesionej. Uzyskała stosowne pozwolenia na wycinkę drzew, które należy zastąpić nowymi nasadzeniami (w części na własnej działce, na której powstaje zakład, a w części na terenach innych podmiotów). Spółka zleciła podmiotowi zewnętrznemu wykonanie prac związanych z wycinką, karczowaniem i uporządkowaniem terenu. Uzyskane w wyniku wycinki drewno Spółka sprzedała.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że w wyniku sprzedaży drewna przez Spółkę, powstanie u niej przychód podatkowy. Stanowisko Spółki uznać zatem należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w zakresie pytań oznaczonych we wniosku nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.