IBPB-1-2/4510-302/15/MW | Interpretacja indywidualna

Ustalenie, czy zmniejszenie wartości wkładu wspólnika bez jego zwrotu stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy
IBPB-1-2/4510-302/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. obniżka (obniżenie)
 2. przychód
 3. spółka kapitałowa
 4. wartości
 5. wkład
 6. wspólnik
 7. zwrot wkładów
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 20 lipca 2015 r. (data wpły-wu do tut. BKIP 24 lipca 2015 r.), uzupełnionym 22 września 2015 r., o wydanie interpretacji prze-pisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustale-nia, czy zmniejszenie wartości wkładu wspólnika bez jego zwrotu stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 lipca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w za-kresie ustalenia, czy zmniejszenie wartości wkładu wspólnika bez jego zwrotu stanowi dla Wnio-skodawcy przychód podatkowy. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 7 września 2015 r. Znak: IBPB-1-2-/4510-302/15/MW, wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnie-nia dokonano 22 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką kapitałową posiadającą siedzibę w Polsce i podlegającą w Polsce nie-ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy).

W przyszłości (winno być: w przeszłości) Wnioskodawca wniósł aportem przedsiębiorstwo do spółki komandytowej (dalej: „Spółka”). Na majątek aportowanego przedsiębiorstwa składały się m.in. nieruchomości, środki trwałe, zapasy, wierzytelności, środki pieniężne i zobowiązania (dalej: „Majątek”).

Wnioskodawca zamierza wycofać częściowo wkład ze Spółki. Możliwa jest również sytuacja taka, że wkład Wnioskodawcy zostanie zmniejszony, ale Wnioskodawca nie otrzyma tego wkładu. Przy-czyną zmniejszenia wartości wkładu może być w szczególności strata Spółki lub aktualizacja war-tości wkładu.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy zmniejszenie wartości wkładu wspólnika bez jego zwrotu stanowi dla Wnioskodawcy przy-chód podatkowy...

Z uzupełnienia wniosku wynika, że w ocenie Wnioskodawcy, zmniejszenie wartości wkładu wspólnika bez jego zwrotu nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy CIT, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, warto-ści pieniężne, w tym również różnice kursowe. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a i 3b Ustawy CIT do przychodów nie zalicza się:

-środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu:

 1. likwidacji takiej spółki,
 2. wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie pra-wa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce;

-wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z tytułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku odpłatnego zbycia tych składników majątku ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa - art. 14 ust 1-3 stosuje się odpowiednio.

Zdaniem Wnioskodawcy, zmniejszenie wartości wkładu wspólnika bez jego zwrotu nie stanowi dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego, gdyż nie mieści się w pozytywnej definicji przychodu ani tym bardziej. Z tego względu nie znajdzie również zastosowania art. 12 ust 4 pkt 3a i 3b Ustawy CIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Sposób opodatkowania przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną uregulowany został w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”). Zgodnie z tym przepisem, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, z zastrzeżeniem art. 1 ust. 3, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Zasady wyrażone stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzy-skania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 updop). Jak z kolei stanowi art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypad-kach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z za-strzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przycho-dów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 updop).

W myśl z art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe, wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwa-łych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jedno-stek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryto-rialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie. Na podstawie powołanego przepisu można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatni-ka, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak wła-sną. Jednocześnie ustawodawca w art. 12 ust. 4 updop zawarł zamknięty katalog kategorii przycho-dów wyłączonych z opodatkowania.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3a i 3b do przychodów nie zalicza się:

-środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu:

 1. likwidacji takiej spółki,
 2. wystąpienia z takiej spółki, w części odpowiadającej wydatkom na nabycie lub objęcie pra-wa do udziałów w takiej spółce i uzyskanej przed wystąpieniem przez wspólnika nadwyżce przychodów nad kosztami ich uzyskania, o których mowa w art. 5, pomniejszonej o wypłaty dokonane z tytułu udziału w takiej spółce i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przy-chodów;

-wartości innych niż wymienione w pkt 3a składników majątku, w tym wierzytelności, otrzyma-nych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu wystąpienia z takiej spółki lub z ty-tułu jej likwidacji; przychodem jest jednak w przypadku:

 1. odpłatnego zbycia tych składników majątku - ich wartość wyrażona w cenie, za którą wspólnik je zbywa; przepisy art. 14 ust. 1-3 stosuje się odpowiednio,
 2. spłaty otrzymanej wierzytelności - przychód uzyskany z tej spłaty.

Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że jego zakres normowania obejmuje sytuację likwi-dacji spółki niebędącej osobą prawną oraz wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Przepis ten nie dotyczy również sytuacji uzyskania przysporzenia majątkowego w związku z obniżeniem wartości wkładu powstałego w związku ze stratą Spółki, czy też w wyniku aktualizacji wartości wniesionego do niej wkładu, bez występowania wspólnika z takiej spółki.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wniósł aportem przedsiębiorstwo do spółki komandytowej. Na majątek tego przedsiębiorstwa składały się m.in. nieruchomości, środki trwałe, zapasy, wierzytelności, środki pieniężne i zobowiązania. W przyszłości możliwa jest sytuacja, że wkład Wnioskodawcy zostanie zmniejszony, ale nie otrzyma on tego wkładu. Przyczyną zmniejszenia wartości wkładu może być w szczególności strata Spółki lub aktualizacja wartości wkładu.

Pomimo obniżenia wartości wniesionego wkładu Wnioskodawca pozostaje nadal jej wspólnikiem. Zmniejszenie wartości wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu bez jego zwrotu nie spowoduje przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawcy, zatem nie powstanie przychód z tego tytułu.

Reasumując, zmniejszenie wartości wkładu wspólnika bez jego zwrotu nie stanowi dla Wniosko-dawcy przychodu podatkowego. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Nadmienić należy, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 1 wydano odrębne rozstrzy-gnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podat-kowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Admini-stracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naru-szenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.