IBPB-1-2/4510-195/16/KP | Interpretacja indywidualna

Moment powstania przychodu z tytułu świadczenia usług najmu plandeki reklamowej
IBPB-1-2/4510-195/16/KPinterpretacja indywidualna
 1. najem
 2. przychód
 3. usługi ciągłe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 16 grudnia 2015 r.), uzupełnionym 5 lutego 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług najmu plandeki reklamowej (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie momentu powstania przychodu z tytułu świadczenia usług najmu plandeki reklamowej.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 22 stycznia 2016 r.,Znak: IBPB-1-2/4510-868/15/KP, wezwano do jego uzupełnienia. Wniosek został uzupełniony pismem z 1 lutego 2016 r., które wpłynęło do tut. Biura 5 lutego 2016 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny uzupełniony pismem z 1 lutego 2016 r. :

Wnioskodawca (dalej również: „Spółka”) prowadzi działalność produkcyjną, handlową i usługową, przede wszystkim poprzez obrót elementami ogrodzeniowymi, produkcją i handlem bramami zautomatyzowanymi i kołowrotami oraz świadczy usługi związane z produkcją i handlem tymi elementami. Spółka rozlicza swoje dochody na terytorium kraju, jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i VAT-UE czynnym. Spółka rokrocznie poszerza swoją ofertę i zdobywa nowe rynki zbytu, podejmuje i zamierza w przyszłości podejmować – w uzupełnieniu bieżącej działalności operacyjnej - aktywne działania zmierzające do podniesienia sprzedaży i zwiększenia przychodów.

Celem realizacji powyższego, Spółka inwestuje w działania marketingowe i reklamowe. W związku z podejmowanymi działaniami marketingowymi, Spółka w sierpniu 2015 r. zakupiła plandekę reklamową do naczepy („firanka z nadrukiem”), na której uwidoczniono firmę i wyróżniający znak graficzny Spółki oraz inne informacje reklamowe, za cenę 6.000,00 zł netto. Spółka nie posiada w swym majątku trwałym środków transportu (w tym naczep) o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, kompatybilnych z zakupioną plandeką reklamową. Spółka zakupioną plandekę reklamową zakwalifikowała do środków trwałych wg KŚT 8 i amortyzuje według stawki 20% począwszy od miesiąca września 2015 r. Aby zakupiona plandeka reklamowa mogła spełniać swoją funkcję (tj. informowała odbiorców o prowadzeniu określonej działalności przez Spółkę i zachęcała do zapoznania się z jej ofertą, a tym samym mogła potencjalnie wpływać na generowanie przychodu Spółki), Wnioskodawca zawarł umowę o świadczenie wzajemnych usług ze swoim stałym kontrahentem - podmiotem świadczącym dla Spółki usługi transportowe. Przedmiot umowy o świadczenie wzajemnych usług obejmuje przekazanie plandeki reklamowej Spółki w najem kontrahentowi świadczącego usługi transportowe, na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., za cenę 6.000,00 zł netto, natomiast kontrahent świadczący usługi transportowe, poprzez eksponowanie na posiadanych środkach transportu (zaopatrzonych w wynajętą od Spółki plandekę reklamową) realizuje na rzecz Spółki usługę reklamową, za cenę 6.000,00 zł netto.

Zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie wzajemnych usług i obowiązującymi przepisami prawa, każda ze stron umowy wystawiła fakturę VAT w miesiącu wrześniu 2015 r. w odniesieniu do usługi świadczonej przez daną stronę umowy, na kwotę odpowiadającą całemu wynagrodzeniu (tj. usługa Spółki - wynajęcie plandeki reklamowej za cenę 6.000,00 zł netto; usługa kontrahenta - świadczenie usługi reklamowej za cenę 6.000,00 zł netto). Umowa zawiera ponadto postanowienia, iż zapłata za świadczone usługi zostanie dokonana poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności, które zostało dokonane pomiędzy stronami na dzień 30 września 2015 r. Fakturę VAT z tytułu świadczenia przez Spółkę usługi najmu w kwocie 6.000,00 zł netto, w związku z dokonaną zapłatą poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności z 30 września 2015 r., Spółka wykazała w całości jako przychód do opodatkowania w miesiącu wrześniu 2015 r. Natomiast koszt usługi reklamowej świadczonej przez kontrahenta Spółki, Wnioskodawca zakwalifikował jako koszt pośredni i zaliczył do kosztów uzyskania przychodu w kwocie 6.000,00 zł netto w miesiącu wrześniu 2015 r.

Wniosek został uzupełniony pismem z 1 lutego 2016 r. w którym Wnioskodawca wskazał, że zakupiona plandeka reklamowa została ujęta w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych we wrześniu 2015 r. W momencie jej zaliczenia do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie była ona kompletna i zdatna do używania zgodnie z jej przeznaczeniem. Dopiero zawarcie umowy o świadczenie usług wzajemnych z kontrahentem Spółki spowodowało, że możliwe było jej wykorzystywanie zgodnie z przeznaczeniem (tj. w celach reklamowych, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Spółki). Spółka nie dysponowała bowiem odpowiednimi środkami transportu, na których możliwe było zamontowanie plandeki, w przeciwieństwie do jej kontrahenta.

Strony ustaliły, że świadczona przez Spółkę usługa najmu plandeki reklamowej nie będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych, lecz jednorazowo za cały okres obowiązywania umowy i świadczenia na jej podstawie usług przez Spółkę i kontrahenta. Z kolei wobec wymagalności wzajemnych roszczeń Spółki i jej kontrahenta, zapłata za usługi nastąpiła poprzez umowne potrącenie. Spółka zakwalifikowała koszt usługi reklamowej świadczonej przez kontrahenta Spółki jako koszt pośredni i zaliczyła do kosztów uzyskania przychodu w pełnej wysokości (tj. w kwocie 6.000,00 zł netto) w miesiącu wrześniu 2015 r., wobec dokonanego umownego potrącenia wzajemnych wierzytelności. Usługi reklamowe świadczone w okresie od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. nie dotyczą jednego roku podatkowego Spółki. Rok podatkowy Spółki pokrywa się bowiem z rokiem kalendarzowym, a więc usługi te dotyczą dwóch lat podatkowych Spółki. Z faktury dokumentującej świadczenie usługi reklamowej nie wynika, jaka część należności dotyczy 2015 r., a jaka 2016 r. Faktura VAT opisuje wynagrodzenie z tytułu umowy za cały okres jej trwania, bez rozróżnienia na poszczególne okresy rozliczeniowe, gdyż Strony postanowiły wzajemne usługi rozliczyć jednorazowo.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Spółka prawidłowo wykazała przychód do opodatkowania z tytułu wystawionej faktury za świadczenie usług najmu plandeki reklamowej w kwocie 6.000,00 zł netto, w miesiącu wrześniu 2015 r. w związku z otrzymaniem zapłaty poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności z kontrahentem świadczącym na jej rzecz usługi reklamowe... (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, statuuje otwarty katalog źródeł przychodów. Powyższy przepis doprecyzowuje norma z art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, która wskazuje, że za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zgodnie z ustępem 3a powyższego artykułu, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Odnosząc zatem powyższe regulacje do stanu faktycznego przedstawionego przez Spółkę należy stwierdzić, że:

 • w związku z zawarciem umowy o świadczenie wzajemnych usług Spółka, poprzez przekazanie plandeki reklamowej Spółki w najem kontrahentowi świadczącego usługi transportowe, na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., za cenę 6.000,00 zł netto świadczy na jego rzecz odpłatną usługę, której wartość powinna zwiększać przychody Spółki;
 • zgodnie z postanowieniami umowy o świadczenie wzajemnych usług i obowiązującymi przepisami prawa, Spółka wystawiła fakturę VAT w miesiącu wrześniu 2015 r. na kwotę odpowiadającą całemu wynagrodzeniu, tj. za cenę 6.000,00 zł netto;
 • zapłata za świadczone usługi została dokonana poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności na dzień 30 września 2015 r.;

Spółka prawidłowo wykazała przychód z tytułu wystawionej faktury sprzedaży za najem plandeki reklamowej za okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. w kwocie 6.000,00 zł i zakwalifikowała go do przychodów w miesiącu wrześniu 2015 r., w związku z otrzymaniem zapłaty całej należności w miesiącu wrześniu 2015 r. w formie kompensaty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: updop), przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Stosownie do art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

W zakresie momentu powstania przychodu związanego z działalnością gospodarczą, zasada ogólna została zawarta w art. 12 ust. 3a updop, który stanowi, że za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

 1. wystawienia faktury albo
 2. uregulowania należności.

Od zasady tej przewidziano wyjątki, określone w art. 12 ust. 3c - 3f updop, które w przedstawionym stanie faktycznym nie mają zastosowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w sierpniu 2015 r. zakupił plandekę reklamową do naczepy, o wartości 6000,00 zł, którą zamierza wykorzystywać w prowadzonej przez siebie działalności, poprzez wynajmowanie jej firmie transportowej. Plandeka reklamowa została wynajęta kontrahentowi Spółki na okres od 1 września 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. za kwotę 6000,00 zł. Strony transakcji nie określiły dla tej umowy okresów rozliczeniowych. W tym samym czasie firma transportowa wynajmująca plandekę świadczy dla Wnioskodawcy usługi reklamowe, za które zostało przewidziane wynagrodzenie dla usługodawcy w wysokości 6000,00 zł. Należności za te usługi zostały uregulowane w formie kompensaty wierzytelności we wrześniu 2015 r. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą momentu powstania przychodu z tytułu wynajmu plandeki reklamowej.

Odnosząc powyższe przepisy do przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że w myśl cyt. art. 12 ust. 3a updop momentem powstania przychodu jest moment wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności. Jak wynika ze stanu faktycznego należność z tytułu wykonania tej usługi została uregulowana w formie kompensaty we wrześniu 2015 r. We wrześniu 2015 r. została również wystawiona faktura na całą wartość usługi. Zatem skoro wystawienie faktury jak i uregulowanie należności miało miejsce we wrześniu 2015 r., momentem powstania przychodu będzie wrzesień 2015 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym momentem powstania przychodu z tytułu świadczenia usługi najmu plandeki reklamowej będzie wrzesień 2015 r., należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

W zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 1 i 3 wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 14 marca 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.