IBPB-1-2/4510-174/15/MW | Interpretacja indywidualna

W zakresie sposobu ustalenia dochodu Wnioskodawcy będącego przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT
IBPB-1-2/4510-174/15/MWinterpretacja indywidualna
 1. dochód
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. proporcja
 4. przychód
 5. szkolenie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 3 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 9 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia dochodu Wnioskodawcy będącego przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia dochodu Wnioskodawcy będącego przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Związek ... (dalej jako: „Związek” lub „Wnioskodawca”) jest dobrowolnym i samorządowym stowarzyszeniem gmin i powiatów powołanym na podstawie art. 84 ustawy o samorządzie gmin-nym i art. 75 ustawy o samorządzie powiatowym oraz funkcjonującym w oparciu o ustawę prawo o stowarzyszeniach. Wnioskodawca jest ponadto podatnikiem podatku dochodowego od osób praw-nych („podatek CIT”).

Misją Związku jest w szczególności wspieranie idei samorządności lokalnej, integrowanie gmin i powiatów na płaszczyźnie regionalnej, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych, promocja osiągnięć członków Związku, wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach.

Działalność Związku jest finansowana w głównej mierze składkami członkowskimi gmin i powia-tów stowarzyszonych w Związku. Zgodnie ze statutem Związku, źródłami finansowania celów i zadań Wnioskodawcy są również:

 • środki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych instytucji pomocowych,
 • dotacje i subwencje,
 • darowizny, spadki i zapisy,
 • wpływy z ofiarności publicznej, wpływy z majątku Związku,
 • środki pozyskane w wyniku organizowanych przez Związek szkoleń lub innych zbliżo-nych działań oraz inne wpływy z prowadzonej działalności, zgodnej z przepisami prawa oraz statutu Związku.

Wyżej wymienione źródła finansowania są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Związku, będącą wypełnieniem jego misji. Środki finansowe służą Wnioskodawcy do realizacji jego celów i zadań określonych w statucie. Pozyskane środki finansowe z wyżej wymienionych źródeł przeznaczane są przykładowo na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wynagrodzenia pracowników Związku, wynajem powierzchni biurowych oraz sal konfe-rencyjnych, wynagrodzenia specjalistów, prelegentów uczestniczących w szkoleniach i konferen-cjach (w niniejszym wniosku, Wnioskodawca posługując się terminami „szkolenia” lub „konferen-cje”, rozumie przez to również inne wydarzenia o podobnym charakterze, takie jak przykładowo seminaria, warsztaty, itd.), zakup materiałów biurowych, inne usługi zewnętrzne związane z reali-zacją misji Związku.

Pozyskane środki są niezbędne dla funkcjonowania Związku, gdyż działalność Wnioskodawcy nie jest działalnością zarobkową w całości ani w części. Wnioskodawca nie prowadzi działalności na-stawionej na osiągnięcie zysku finansowego. Ewentualne przychody, które Wnioskodawca osiąga samodzielnie wskutek podejmowanych przez siebie przedsięwzięć (np. z organizacji szkoleń i kon-ferencji) nie są wystarczające dla sfinansowania działalności Wnioskodawcy. Tego rodzaju dodat-kowe wpływy finansowe pozwalają Wnioskodawcy na zwiększenie skali podejmowanych inicja-tyw. Z powyższych względów, możliwość realizacji misji statutowej Związku jest zapewniana przede wszystkim przez finansowanie w formie składek członkowskich.

Przychody osiągane przez Wnioskodawcę ze składek członkowskich są zwolnione z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT. Natomiast, Wnioskodawca osiąga również przychody, które nie są objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT. W tym zakresie chodzi w szczególności o przychody osiągane przez Wniosko-dawcę z tytułu organizowanych szkoleń i konferencji, które mogą mieć jedną z następujących form:

 1. przychody uzyskiwane od uczestników szkoleń. W niektórych bowiem przypadkach, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Związek jest odpłatne. Odpłatność może dotyczyć wszystkich albo tylko niektórych uczestników, na przykład uczestników niebędących członkami Związku.
 2. przychody uzyskiwane od innych instytucji, niebędących członkami Związku. W tego typu sytuacjach, inne instytucje zlecają Wnioskodawcy przeprowadzenie określonego szkolenia lub konferencji i przekazują Wnioskodawcy jednocześnie środki na sfinansowanie tego ro-dzaju przedsięwzięcia.

Przychody osiągane przez Wnioskodawcę z organizacji szkoleń i konferencji (zarówno te uzyski-wane od uczestników szkoleń, jak i otrzymywane od instytucji zlecającej realizację szkolenia) są deklarowane przez Wnioskodawcę do podstawy opodatkowania CIT i podlegają opodatkowaniu stawką 19%.

W związku z organizacją szkoleń i konferencji Wnioskodawca ponosi również koszty, które zwią-zane są pośrednio (np. koszty wynagrodzeń pracowników Wnioskodawcy) albo bezpośrednio (np. wynajem sal na szkolenia i konferencje, wynagrodzenie prelegentów, przygotowanie materiałów szkoleniowych, itd.) z organizowanymi szkoleniami. W większości przypadków zdarza się, że już same bezpośrednie koszty organizacji szkolenia lub konferencji (a więc bez uwzględniania kosztów pośrednich) przewyższają wartość przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę od uczestników szkoleń (względnie od instytucji zlecającej szkolenie lub konferencję). Taka sytuacja wynika z fak-tu, że również organizując i przeprowadzając szkolenia i konferencje, Wnioskodawca realizuje swoje cele statutowe i jego zasadniczym celem nie jest osiągnięcie zysku na tej działalności. Koszty organizacji szkoleń i konferencji pokrywane są zatem nie tylko przychodami uzyskanymi od uczestników szkoleń lub od instytucji zlecającej, ale również ze środków własnych Wnioskodawcy. Na środki własne, z których pokrywane są koszty szkoleń i konferencji, składają się z kolei wszel-kie przychody osiągnięte z poszczególnych źródeł finansowania Związku (w szczególności, przy-chody ze składek członkowskich), które nie zostały wprost wydzielone i przypisane do zadań szczególnych (przykładowo, zdarza się, że pewne dotacje otrzymywane przez Związek muszą zo-stać przeznaczone na jakiś konkretny cel, inny aniżeli organizacja szkolenia i konferencji, i wów-czas tego typu wpływy nie zasilają środków własnych Związku, z których mogą być finansowane szkolenia i konferencje).

W rezultacie, w bardzo wielu przypadkach, koszty organizacji szkoleń i konferencji są związane nie tylko z przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem CIT (tj. przychodami uzyskiwanymi od uczestników szkoleń oraz od instytucji zlecających realizację szkoleń), ale również z przycho-dami zwolnionymi z opodatkowania (tj. składkami członkowskimi, objętymi dyspozycją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy dochód Wnioskodawcy, będący przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT, powinien być ustalany jako różnica pomiędzy przychodami Wnioskodawcy uzyskanymi z organizacji szkoleń i konferencji (a więc przychodami podlegającymi opodatkowaniu według stawki 19%) a kosztami uzyskania tych przychodów, ustalonymi zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, a więc w proporcji, w jakiej pozostają przychody Wnioskodawcy z organizacji szkoleń i konferencji (tj. przychody pod-legające opodatkowaniu CIT) w ogólnej kwocie przychodów (a więc zarówno przychodów opodat-kowanych CIT, jak i zwolnionych z opodatkowania...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód Wnioskodawcy, będący przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT, powinien być ustalany jako różnica pomiędzy przychodami Wnioskodawcy uzyskanymi z organizacji szkoleń i konferencji (a więc przychodami podlegającymi opodatkowaniu według staw-ki 19%) a kosztami uzyskania tych przychodów, ustalonymi zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, a więc w proporcji, w jakiej pozostają przychody Wnioskodawcy z organizacji szkoleń i konferencji (tj. przychody podlegające opodatkowaniu CIT) w ogólnej kwocie przychodów (a więc zarówno przychodów opodatkowanych CIT jak i zwolnionych z opodatkowania).

Jak wynika z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest, co do zasady, dochód. Dochodem jest natomiast, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Natomiast, art. 7 ust. 3 ustawy o CIT precyzuje, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się:

 • przychodów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł są wolne od podatku (art. 7 ust. 3 pkt 1),
 • kosztów uzyskania przychodów, które są wolne od podatku (art. 7 ust. 3 pkt 3).

Wnioskodawca, postępując zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy o CIT, oddzielnie ewidencjonuje przychody podlegające opodatkowaniu CIT (w szczególności przychody z organizacji szkoleń i konferencji) oraz przychody zwolnione z opodatkowania (w szczególności przychody ze składek członkowskich, zwolnione z CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT).Wnioskodawca ma zatem możliwość dokładnego ustalenia wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem CIT.

Jeśli natomiast chodzi o koszty uzyskania przychodów dotyczące przychodów podlegających opo-datkowaniu CIT, to Wnioskodawca jest w stanie jednoznacznie zidentyfikować tylko niektóre kosz-ty związane z organizacją szkoleń i konferencji. Chodzi tu o koszty bezpośrednie, tj. koszty usług obcych bezpośrednio związanych z organizowanymi wydarzeniami. Do takich kosztów w szcze-gólności można zaliczyć koszty wynajmu sal konferencyjnych, wynagrodzeń prelegentów, przygo-towania materiałów szkoleniowych przez zewnętrznych podwykonawców, itd.

Oczywiście, organizacja szkoleń i konferencji wymaga także zaangażowania zasobów i pracowni-ków Związku, których koszt nie jest możliwy do ustalenia z podziałem na konkretne wydarzenia. Do takich kosztów pośrednich należą w szczególności koszty wynagrodzeń pracowników Związku oraz koszty administracyjne związane głównie z utrzymaniem i obsługą biura Związku. Ze względu na brak możliwości precyzyjnego określenia, w jakiej części tego typu wydatki związane są z przy-chodami podlegającymi opodatkowaniu CIT (a więc z przychodami z organizacji szkoleń i konfe-rencji). Wnioskodawca zdecydował się na niepomniejszanie przychodów podlegających opodatko-waniu CIT o w/w koszty pośrednie (względnie ich część).

Nie ulega natomiast wątpliwości, że Wnioskodawca uprawniony jest do pomniejszenia przychodów podlegających opodatkowaniu CIT o koszty bezpośrednio związane z organizacją szkoleń i konfe-rencji. W tym kontekście należy jednak przypomnieć, że w wielu przypadkach koszty organizacji szkoleń przewyższają przychody, jakie Wnioskodawca uzyskuje od uczestników tych szkoleń lub od instytucji zlecającej przeprowadzenie określonego szkolenia lub konferencji. Organizacja szko-leń i konferencji stanowi bowiem realizację celów statutowych Związku. Każde z organizowanych przez Związek wydarzeń jest zatem finansowane z ogólnej puli środków finansowych Związku, pochodzących z przychodów podlegających opodatkowaniu CIT oraz z przychodów zwolnionych z opodatkowania (składki członkowskie zwolnione z opodatkowania na mocy art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT). W skład ogólnej puli środków finansowych, z których finansowane są szkolenia i konferencje, nie wchodzą jedynie przychody wydzielone i przypisane wprost do zadań szczegól-nych (przykładowo, zdarza się, że pewne dotacje otrzymywane przez Związek muszą zostać prze-znaczone na jakiś konkretny cel, inny aniżeli organizacja szkolenia i konferencji, wówczas tego typu wpływy nie zasilają środków własnych Związku, z których mogą być finansowane szkolenia i konferencje).

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, nieuprawnionym byłoby zaliczanie do kosztów uzyskania tych przychodów, które podlegają opodatkowaniu CIT, pełnej wysokości kosztów orga-nizacji szkoleń i konferencji. Koszty te związane są bowiem jednocześnie z przychodami opodat-kowanymi CIT oraz z przychodami zwolnionymi z opodatkowania.

W tej sytuacji, zdaniem Wnioskodawcy, część kosztów organizacji szkoleń i konferencji, podlega-jąca zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, powinna zostać ustalona zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem, „jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów”.

Jak zostało to już wskazane powyżej, w przedstawionym stanie faktycznym nie jest możliwe usta-lenie kosztów uzyskania przypadających na przychody opodatkowane i przychody zwolnione z opodatkowania, gdyż wszelkiego rodzaju szkolenia finansowane są z ogólnej puli środków finan-sowych Wnioskodawcy, pochodzących z przychodów podlegających opodatkowaniu CIT (przy-chody z organizacji szkoleń i konferencji) oraz z przychodów zwolnionych z opodatkowania (składki członkowskie). Co więcej, Wnioskodawca otrzymując składki członkowskie, nie jest rów-nież zobligowany do przeznaczenia konkretnej części tych składek (wskazanej wprost co do jej wysokości) na organizację szkoleń i konferencji. W związku z powyższym, spełnione są przesłanki do zastosowania w sprawie Wnioskodawcy przepisu art. 15 ust. 2 ustawy o CIT.

Oznacza to, że koszty bezpośrednie organizacji szkoleń i konferencji mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w takim stosunku, w jakim przychody podlegające opodatkowaniu (a więc przychody uzyskiwane od uczestników szkoleń oraz od instytucji zlecających przeprowa-dzenie szkoleń i konferencji) pozostają w ogólnej kwocie przychodów.

W ogólnej kwocie przychodów, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, nie powinny być na-tomiast uwzględniane te przychody Wnioskodawcy, które są wydzielone i przeznaczone wprost do realizacji innych celów aniżeli szkolenia i konferencje (a więc te przychody, które nie zasilają puli środków finansowych, z której Wnioskodawca finansuje szkolenia i konferencje). Przepis art. 15 ust. 2 ustawy o CIT ma bowiem zastosowanie w stosunku do kosztów, które związane są z przy-chodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz z przychodami z innych źródeł. Koszty organizacji szkoleń i konferencji związane są z przychodami zasilającymi ogólną pulę środ-ków finansowych Wnioskodawcy. Nie wykazują one natomiast żadnego związku z przychodami szczególnymi, które nie zasilają tej ogólnej puli środków finansowych. Zatem te przychody szcze-gólne (np. dotacje przeznaczone wprost na realizację innego celu aniżeli szkolenia i konferencje) nie powinny być uwzględniane w toku ustalania, w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, wysokości kosztów organizacji szkoleń i konferencji, podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przy-chodów.

Reasumując, koszty uzyskania przychodów w związku z organizacją szkoleń i konferencji przez Związek powinny być ustalane zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, tj. w proporcji, w jakiej przy-chody osiągnięte w roku podatkowym ze źródeł opodatkowanych podatkiem CIT pozostają w ogól-nej kwocie przychodów osiągniętych w tym roku. Dochód Wnioskodawcy, będący przedmiotem opodatkowania podatkiem CIT, stanowić będzie zatem różnicę pomiędzy przychodami Wniosko-dawcy uzyskanymi z organizacji szkoleń i konferencji (a więc przychodami podlegającymi opodat-kowaniu według stawki 19%) a kosztami uzyskania tych przychodów, ustalonymi zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o CIT.

Mając na uwadze przedstawione w niniejszym wniosku argumenty Wnioskodawca wnosi o po-twierdzenie prawidłowości jego stanowiska.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 dalej: „updop”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji, zwanych dalej „podatnikami”. Sto-warzyszenia posiadają osobowość prawną, tak więc jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 updop jako podmioty zwolnione od podatku. Zatem stowarzyszenia, tak jak inne pod-mioty posiadające osobowość prawną, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że stowarzyszenia ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przycho-dów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Stosownie do art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Z art. 7 ust. 2 updop wy-nika z kolei, że dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosz-tami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekra-czają sumę przychodów, różnica jest stratą.

W myśl art. 12 ust. 1 updop, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pie-niężne. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy pochodzą one ze składek członkowskich, darowizn czy też otrzymane zostały w inny przewidziany tą ustawą sposób. Ozna-cza to, że wszystkie środki pieniężne jakie otrzymuje Stowarzyszenie stanowią, w rozumieniu ustawy podatkowej, przychód, bez względu na źródło ich pochodzenia.

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 updop. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 40 updop, wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych - w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Zwolnienie od podatku dochodowego unormowane powołanym przepisem dotyczy wyłącznie po-datników mających status organizacji politycznej, społecznej lub zawodowej i obejmuje jeden ro-dzaj przysporzeń uzyskiwanych przez te podmioty - składki członkowskie wnoszone przez człon-ków tych organizacji. Ponadto, warunkiem skorzystania z omawianego zwolnienia jest przeznacze-nie składek na cele inne niż działalność gospodarcza. Podmiotem objętym dyspozycją ww. przepisu jest m.in. Związek Gmin i Powiatów, jako organizacja społeczna.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Związek jest dobrowolnym i samo-rządowym stowarzyszeniem gmin i powiatów, którego misją jest w szczególności wspieranie idei samorządności lokalnej, integrowanie gmin i powiatów na płaszczyźnie regionalnej, kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych, promocja osiągnięć członków Związku, wspieranie ini-cjatyw na rzecz rozwoju gmin i powiatów, wymiana doświadczeń i upowszechnianie rozwiązań w zakresie rozwoju lokalnego i zarządzania w gminach i powiatach.

Działalność Związku jest finansowana w głównej mierze składkami członkowskimi gmin i powia-tów stowarzyszonych w Związku. Zgodnie ze statutem Związku, źródłami finansowania celów i zadań Wnioskodawcy są również:

 • środki pomocowe Unii Europejskiej oraz innych instytucji pomocowych,
 • dotacje i subwencje,
 • darowizny, spadki i zapisy,
 • wpływy z ofiarności publicznej, wpływy z majątku Związku,
 • środki pozyskane w wyniku organizowanych przez Związek szkoleń lub innych zbliżo-nych działań oraz inne wpływy z prowadzonej działalności, zgodnej z przepisami prawa oraz statutu Związku.

Wyżej wymienione źródła finansowania są przeznaczane wyłącznie na działalność statutową Związku. Pozyskane środki są niezbędne dla funkcjonowania Związku, gdyż działalność Wniosko-dawcy nie jest działalnością zarobkową w całości ani w części. Wnioskodawca nie prowadzi dzia-łalności nastawionej na osiągnięcie zysku finansowego. Ewentualne przychody, które Wniosko-dawca osiąga samodzielnie wskutek podejmowanych przez siebie przedsięwzięć (np. z organizacji szkoleń i konferencji) nie są wystarczające dla sfinansowania działalności Wnioskodawcy. Tego rodzaju dodatkowe wpływy finansowe pozwalają Wnioskodawcy na zwiększenie skali podejmowa-nych inicjatyw. Z powyższych względów, możliwość realizacji misji statutowej Związku jest za-pewniana przede wszystkim przez finansowanie w formie składek członkowskich. Przychody osią-gane przez Wnioskodawcę ze składek członkowskich są zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 updop.

Wnioskodawca osiąga również przychody, które nie są objęte zwolnieniem z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 40 updop, a są to w szczególności o przychody osiągane w związku z organizowaniem szkoleń i konferencji, które mogą mieć jedną z następujących form:

 1. przychody uzyskiwane od uczestników szkoleń. W niektórych bowiem przypadkach, uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Związek jest odpłatne. Odpłatność może dotyczyć wszystkich albo tylko niektórych uczestników, na przykład uczestników niebędących członkami Związku.
 2. przychody uzyskiwane od innych instytucji, niebędących członkami Związku. W tego typu sytuacjach, inne instytucje zlecają Wnioskodawcy przeprowadzenie określonego szkolenia lub konferencji i przekazują Wnioskodawcy jednocześnie środki na sfinansowanie tego ro-dzaju przedsięwzięcia.

Wymienione wyżej przychody deklarowane są przez Wnioskodawcę do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych i podlegają opodatkowaniu stawką 19%. W związku z organizacją szkoleń i konferencji Wnioskodawca ponosi również koszty, które związane są pośred-nio (np. koszty wynagrodzeń pracowników Wnioskodawcy) albo bezpośrednio (np. wynajem sal na szkolenia i konferencje, wynagrodzenie prelegentów, przygotowanie materiałów szkoleniowych, itd.) z organizowanymi szkoleniami. W większości przypadków zdarza się, że już same bezpośred-nie koszty organizacji szkolenia lub konferencji (a więc bez uwzględniania kosztów pośrednich) przewyższają wartość przychodów uzyskanych przez Wnioskodawcę od uczestników szkoleń (względnie od instytucji zlecającej szkolenie lub konferencję). Taka sytuacja wynika z faktu, że również organizując i przeprowadzając szkolenia i konferencje, Wnioskodawca realizuje swoje cele statutowe i jego zasadniczym celem nie jest osiągnięcie zysku na tej działalności. Koszty organiza-cji szkoleń i konferencji pokrywane są zatem nie tylko przychodami uzyskanymi od uczestników szkoleń lub od instytucji zlecającej, ale również ze środków własnych Wnioskodawcy. Na środki własne, z których pokrywane są koszty szkoleń i konferencji, składają się z kolei wszelkie przycho-dy osiągnięte z poszczególnych źródeł finansowania Związku (w szczególności, przychody ze skła-dek członkowskich), które nie zostały wprost wydzielone i przypisane do zadań szczególnych (przykładowo, zdarza się, że pewne dotacje otrzymywane przez Związek muszą zostać przeznaczo-ne na jakiś konkretny cel, inny aniżeli organizacja szkolenia i konferencji, i wówczas tego typu wpływy nie zasilają środków własnych Związku, z których mogą być finansowane szkolenia i kon-ferencje).

W rezultacie, w bardzo wielu przypadkach, koszty organizacji szkoleń i konferencji są związane nie tylko z przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych (tj. przychodami uzyskiwanymi od uczestników szkoleń oraz od instytucji zlecających realizację szko-leń), ale również z przychodami zwolnionymi z opodatkowania (tj. składkami członkowskimi, obję-tymi dyspozycją przepisu art. 17 ust. 1 pkt 40 updop).

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód będący przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, powinien być ustalany jako różnica pomiędzy przychodami Wnioskodawcy uzy-skanymi z organizacji szkoleń i konferencji (a więc przychodami podlegającymi opodatkowaniu według stawki 19%), a kosztami uzyskania tych przychodów, ustalonymi zgodnie z art. 15 ust. 2 updop, a więc w proporcji, w jakiej pozostają przychody Wnioskodawcy z organizacji szkoleń i konferencji (tj. przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych) w ogólnej kwocie przychodów (a więc zarówno przychodów opodatkowanych updop jak i zwolnio-nych z opodatkowania). Ponadto Wnioskodawca uważa, że przychody szczególne (np. dotacje przeznaczone wprost na realizację innego celu aniżeli szkolenia i konferencje) nie powinny być uwzględniane w toku ustalania, w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy o CIT, wysokości kosztów organi-zacji szkoleń i konferencji, podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Wniosko-dawca uważa również, że koszty bezpośrednie organizacji szkoleń i konferencji mogą zostać zali-czone do kosztów uzyskania przychodów w takim stosunku, w jakim przychody podlegające opo-datkowaniu (a więc przychody uzyskiwane od uczestników szkoleń oraz od instytucji zlecających przeprowadzenie szkoleń i konferencji) pozostają w ogólnej kwocie przychodów.

Przy ustalaniu dochodu stanowiącego przedmiot opodatkowania niezwykle ważne jest określenie prawidłowej wielkości kosztów uzyskania przychodów pamiętając o postanowieniach art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 updop. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przy-chodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Podatnik może więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie wydatki, pod warunkiem, że wykazany zostanie ich zwią-zek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągnię-tego przychodu oraz że nie zostały one ujęte w negatywnym katalogu kosztów. Następnie prawi-dłowo ustalone koszty uzyskania przychodów należy przypisać do przychodów odnoszących się do poszczególnych źródeł. W przypadku, gdy przyporządkowanie poniesionych kosztów do osiągnię-tych przychodów z poszczególnych źródeł nie jest możliwe, zastosowanie znajduje art. 15 ust. 2 i2a updop.

Art. 15 ust. 2 updop stanowi, że jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 2a updop, zasadę tę stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatko-waniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 updop stosuje się odpowiednio.

Pamiętać jednakże należy, że ustalanie wielkości kosztów zgodnie z ww. zasadami może mieć za-stosowanie jedynie w sytuacjach wyjątkowych i w odniesieniu do określonych kosztów, wspólnych dla obu źródeł przychodu, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z kategorii przy-chodów. Tylko do takich kosztów uzasadnione jest zastosowanie proporcji, o której mowa w ww. przepisach updop.

Zgodnie z powołanym art. 15 ust. 2 updop, do obliczania proporcji o jakiej mowa w tym przepisie przyjmuje się przychody zwolnione oraz ogólne przychody osiągnięteprzez podatnika. Przepis ten, co wynika z jego literalnego brzmienia, nie przewiduje wyłączeń z ogólnej kwoty przychodów ja-kichkolwiek przysporzeń. Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, z którego wynika, że przychody szczególne (np. dotacje przeznaczone wprost na realizację innego celu aniżeli szkolenia i konferencje) nie powinny być uwzględniane w toku ustalania, w oparciu o art. 15 ust. 2 updop, wysokości kosztów organizacji szkoleń i konferencji, podlegających zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Nie można również zgodzić się z Wnioskodawcą, że koszty bezpośrednie organizacji szkoleń i konferencji mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w takim stosunku, w jakim przychody podlegające opodatkowaniu (a więc przychody uzyskiwane od uczestników szkoleń oraz od instytucji zlecających przeprowadzenie szkoleń i konferencji) pozosta-ją w ogólnej kwocie przychodów.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów, koszty bezpośrednie szkoleń i konferencji o jakich mowa we wniosku nie mogą być ujmowane w kosztach uzyskania przychodów w proporcji o jakiej mowa w art. 15 ust. 2 updop. Proporcja ta dotyczy tylko kosztów innych niż bezpośrednie, a więc takich które nie dają się wprost przyporządkować do konkretnych przychodów.

Mając na uwadze wyżej cytowane przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony we wniosku stano-wisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podat-kowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Admini-stracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice po uprzednim we-zwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. usta-wy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.