IBPB-1-1/4511-91/15/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem składników majątkowych ze spółki jawnej do jednoosobowej działalności męża Wnioskodawczyni.
IBPB-1-1/4511-91/15/SKinterpretacja indywidualna
 1. darowizna
 2. opodatkowanie
 3. przychód
 4. środek trwały
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 20 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 23 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 25 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem składników majątkowych ze spółki jawnej do jednoosobowej działalności męża Wnioskodawczyni – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie skutków podatkowych związanych z nieodpłatnym przekazaniem składników majątkowych ze spółki jawnej do jednoosobowej działalności męża Wnioskodawczyni. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 16 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-91/15/SK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 25 czerwca 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wspólnikami spółki jawnej są Wnioskodawczyni oraz jej małżonek. Spółka jawna powstała z obligatoryjnego przekształcenia spółki cywilnej i jest czynnym płatnikiem (winno być: podatnikiem) podatku VAT. Zdarzenia gospodarcze związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ewidencjonowane są w księgach rachunkowych (tzw. „pełna księgowość”). Spółka nie posiada nieruchomości na własność. Między małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa ustalona sądowo. Udziały w Spółce przedstawiają się następująco: małżonek Wnioskodawczyni - 99% udziałów, Wnioskodawczyni - 1% udziałów. Ze względu na stan zdrowia i zamierzony wyjazd Wnioskodawczyni (co uniemożliwi prowadzenie spraw spółki), wspólnicy podejmą jednomyślną uchwałę zgodnie z art. 58 pkt 2 i 67 § 1 Kodeksu spółek handlowych o rozwiązaniu Spółki bez przeprowadzania likwidacji. Na mocy tejże uchwały wspólnicy zamierzają całe dotychczasowe zorganizowane przedsiębiorstwo spółki jawnej w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego przekazać nieodpłatnie (pod tytułem darmym), tj. bez opłat dokonywanych przez wspólnika przejmującego przedsiębiorstwo dotychczasowemu wspólnikowi, tj. małżonkowi Wnioskodawczyni posiadającemu 99% udziałów w spółce jawnej. Wniesienie przedsiębiorstwa nastąpi do jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka, tzn. dojdzie do przeniesienia majątku spółki przed rozwiązaniem spółki do jego jednoosobowej działalności gospodarczej. Celem takich działań ma być utrzymanie przedsiębiorstwa spółki w dotychczasowym kształcie i kontynuowanie prowadzonej działalności, jako jednoosobowej działalności gospodarczej (zgodnie z § 13 ust. 2 umowy spółki). Przenoszone składniki majątkowe stanowią przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego i obejmą m.in. nazwę przedsiębiorstwa, własność ruchomości, w tym urządzeń, środków trwałych: samochody, towary handlowe, prawa z umów najmu nieruchomości (lokali), w których Spółka prowadzi działalność, prawa z umowy użyczenia nieruchomości, środki pieniężne, konto bankowe oraz kredyt obrotowy, tajemnice przedsiębiorstwa, a także księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej handlowej (spółka prowadzi handel hurtowy i detaliczny art. spożywczymi). Nie nastąpi natomiast przeniesienie zobowiązań. Dalszą konsekwencją będzie wykreślenie spółki jawnej z KRS. W momencie wykreślenia spółki jawnej z rejestru nie będzie ona posiadała żadnego majątku, bowiem całe przedsiębiorstwo spółki przed jej rozwiązaniem zostanie przekazane jednemu ze wspólników, natomiast Wnioskodawczyni nie będzie prowadziła działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 19 czerwca 2015 r., Wnioskodawczyni wskazała m.in., że:

 • w przedmiotowym przypadku nie nastąpi likwidacja spółki w rozumieniu art. 67 § 1 i nast. Ksh, ale rozwiązanie spółki bez przeprowadzenia likwidacji. W uchwale wspólników dotyczącej rozwiązani spółki wspólnicy określą, że zakończenie działalności spółki następuje poprzez przeniesienie całego przedsiębiorstwa spółki nieodpłatnie na rzecz jednego ze wspólników (małżonka Wnioskodawczyni). Dodatkowo zawarta zostanie umowa pomiędzy spółką, a przejmującym wspólnikiem dotycząca przeniesienia własności przedsiębiorstwa spółki. Czynności te zostaną przeprowadzone przez wykreśleniem spółki z KRS. W momencie wykreślenia spółki nie będzie ona posiadała żadnego majątku, gdyż całe przedsiębiorstwo spółki przed jej rozwiązaniem zostanie przekazane jednemu ze wspólników;
 • w niniejszym przypadku nie następuje przekazanie ogółu praw i obowiązków wspólnika w rozumieniu art. 10 ksh, ale zostaje podjęta uchwała o rozwiązaniu spółki i zakończeniu działalności poprzez przeniesienie całego majątku przedsiębiorstwa spółki nieodpłatnie na rzecz małżonka Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni nie otrzyma od wspólnika żadnego świadczenia.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z podjęciem uchwały zgodnie z art. 67 § ksh w przedmiocie rozwiązania spółki jawnej bez przeprowadzenia likwidacji i przekazania przedsiębiorstwa spółki pod tytułem darmym dotychczasowemu wspólnikowi w celu kontynuowania działalność spółki w formie indywidualnej działalności gospodarczej (przy czym drugi wspólnik nic będzie zgłaszał żadnych roszczeń względem majątku), Wnioskodawczyni będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Czy czynność nieodpłatnego przeniesienia całego przedsiębiorstwa przed jego rozwiązaniem w formie notarialnej podpisami notarialnie poświadczonymi do istniejącej działalności jednoosobowej jednego ze wspólników tj. małżonka Wnioskodawczyni który kontynuować będzie działalność pod inną nazwą, nie wpłynie na powstanie podatku dochodowego od tej czynności po stronie Wnioskodawczyni...

Zdaniem Wnioskodawczyni, nieodpłatne przeniesienie przedsiębiorstwa przed jego likwidacją do jednoosobowej działalności wspólnika jest zgodne z istniejącymi ustawami i prawem i nie powoduje wpływu na powstanie podatku dochodowego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychód z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. u podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a) tejże ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących środkami trwałymi - ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych.

W związku z tym, nieodpłatne przekazanie przez spółkę środka trwałego do majątku prywatnego wspólników, nie powoduje powstania przychodu podatkowego po stronie członków spółki jako osób fizycznych. Nieodpłatne przekazanie środka trwałego nie stanowi bowiem zbycia i nie powoduje również powstania przychodu po stronie wspólników zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a. ustawy.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 199l r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do treści art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem (...),
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi

-ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W świetle ww. przepisów, samo przeniesienie całego przedsiębiorstwa z „majątku” spółki do majątku jednego ze wspólników, nie powoduje powstania przychodu po stronie tego wspólnika.

W przypadku nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa przez wspólników spółki na rzecz Wnioskodawcy (jednego ze wspólników spółki), po stronie Wnioskodawcy jako wspólnika spółki nie powstaje przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W szczególności zauważyć należy, że po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże, co do zasady, powstanie przychodu z tego źródła z odpłatnym zbyciem składników majątku wykorzystywanych w tej działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W przypadku nieodpłatnego przekazania składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki jawnej mamy do czynienia z nieodpłatnym, jednostronnym świadczeniem. W związku z tą czynnością prawną zbywca nie otrzymuje żadnych wartości pieniężnych, ani innego przysporzenia majątkowego. W związku z powyższym przekazanie składników majątku przedsiębiorstwa małżonkowi Wnioskodawczyni w drodze czynności nieodpłatnej nie będzie wywoływało skutków podatkowych u przekazującego, bowiem w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest to zdarzenie prawne z którym ustawa ta wiąże skutek w postaci powstania przychodu podatkowego. W szczególności zauważyć należy, że po stronie Wnioskodawczyni nie powstanie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, bowiem ww. ustawa, co do zasady, wiąże powstanie przychodu z tego źródła z odpłatnym zbyciem składników majątku wykorzystywanych w tej działalności. W myśl bowiem art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi albo wartościami niematerialnymi i prawnymi, podlegającymi ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1.500 zł,
 3. składnikami majątku, które ze względu na przewidywany okres używania równy lub krótszy niż rok nie zostały zaliczone do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych,
 4. składnikami majątku stanowiącymi spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

-wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

Stanowisko Wnioskodawczyni należało zatem uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.