IBPB-1-1/4511-500/15/ZK | Interpretacja indywidualna

Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy w sytuacji użyczenia część swojego majątku prywatnego spółce cywilnej, której jest wspólnikiem?
IBPB-1-1/4511-500/15/ZKinterpretacja indywidualna
  1. przychód
  2. spółka cywilna
  3. umowa użyczenia
  4. źródła przychodu
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 12 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 maja 2015 r.), uzupełnionym 11 i 13 sierpnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie niepowstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w sytuacji użyczenia wskazanego we wniosku składnika majątku spółce cywilnej, której jest wspólnikiem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie nie powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w sytuacji użyczenia wskazanego we wniosku składnika majątku spółce cywilnej, której jest wspólnikiem. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 31 lipca 2015 r. Znak: IBPP2/4512-469/15/KO i IBPB-1-1/4511-224/15/ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 11 i 13 sierpnia 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka cywilna jest spółką rodzinną, tworzą ją ojciec i syn. Od początku 2014 r. 90% udziałów w spółce posiada syn (Wnioskodawca), 10% ojciec. Spółka zajmuje się regeneracją zużytych dysków twardych z komputerów. W marcu 2014 r. jeden ze wspólników (syn) zakupił jako osoba prywatna (nie jako wspólnik spółki cywilnej) halę na terenach przemysłowych. Od kwietnia 2014 r. część hali jest wynajmowana firmie zewnętrznej. Właściciel wystawia fakturę i rozlicza się z przychodów na zasadzie ryczałtu. W związku z pojawieniem się trudności lokalowych spółki cywilnej wspólnicy podjęli decyzję o zmianie lokalu i chęci wyremontowania i zaadaptowania na swoje potrzeby pozostałej wolnej części hali, należącej do jednego ze wspólników Spółki. Zawarto umowę najmu. Spółka poniosła nakłady finansowe na dostosowanie części hali do potrzeb prowadzonej przez siebie działalności. Poniesione nakłady finansowe netto Spółka rozlicza jako inwestycję w obcym środku trwałym i będzie amortyzować metodą liniową przez okres 10 lat. Natomiast podatek VAT, który został naliczony przy tych wydatkach Spółka odliczyła od podatku VAT należnego. W 2014 r. Spółka płaciła czynsz z najmu hali, a właściciel odprowadzał podatek z najmu nieruchomości.

Właściciel hali chciałby jednak zamienić umowę najmu na umowę użyczenia. Umowa ta zawarta byłaby na czas nieokreślony. Umowa użyczenia byłaby niejako podpisana w części użyczający oraz korzystający z użyczenia przez tą samą osobę. U żadnego ze wspólników nie powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia, ponieważ zaliczają się oni do I grupy podatkowej. Natomiast u właściciela hali nie powstanie przychód z nieruchomości, ponieważ używa jej na potrzeby własne oraz członków swojej rodziny. Amortyzacja inwestycji w obcym środku trwałym byłaby nadal naliczana, ponieważ zmieniłaby się tylko forma umowy, z najmu na umowę użyczenia.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy w sytuacji użyczenia część swojego majątku prywatnego spółce cywilnej, której jest wspólnikiem...

Zdaniem Wnioskodawcy, u Wnioskodawcy (właściciela hali) nie powstanie przychód z użyczenia nieruchomości, ponieważ używa jej na potrzeby własne oraz członków swojej rodziny zaliczanej do I grupy podatkowej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Funkcjonowanie spółek cywilnych oparte jest o przepisy art. 860 - 875 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 - określanego w dalszej części skrótem „K.c”.). Zgodnie z art. 860 § 1 K.c., przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Na gruncie prawa cywilnego spółka cywilna nie jest podmiotem prawnym odrębnym od wspólników, lecz wielostronnym stosunkiem zobowiązaniowym łączącym tych wspólników. Spółka cywilna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, bowiem zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają dochody osób fizycznych. Na gruncie przepisów ww. ustawy, spółka cywilna stanowi natomiast jedną z form organizacyjnych, za pośrednictwem której osoba fizyczna prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Umowa użyczenia jest jedną z umów nazwanych, regulujących zasady używania rzeczy. Zgodnie z art. 710 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. Istotą tej umowy jest jej bezpłatny charakter, co oznacza, że biorący w używanie nie ma obowiązku dokonywania żadnych świadczeń i opłat na rzecz dającego do bezpłatnego używania.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Co do zasady należą do nich wszystkie przychody osiągane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem przychodów wymienionych w art. 14 ust. 3 tej ustawy.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 cyt. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej jest również, wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 125 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wspólnikiem dwuosobowej spółki cywilnej, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie regeneracji zużytych dysków twardych z komputerów. W marcu 2014 r. Wnioskodawca, jako osoba prywatna, zakupił halę na terenach przemysłowych. Od kwietnia 2014 r. część hali jest wynajmowana firmie zewnętrznej. Z uwagi na trudności lokalowe spółki cywilnej, wspólnicy podjęli decyzję o zmianie lokalu i chęci wyremontowania i zaadaptowania na swoje potrzeby pozostałej wolnej części ww. hali należącej do jednego ze wspólników spółki. Zawarto umowę najmu. Wnioskodawca (właściciel hali) zamierza jednak zamienić umowę najmu na umowę użyczenia zawartą na czas nieokreślony.

Z treści przytoczonych powyżej przepisów wynika, że z tytułu bezpłatnego oddania do używania na podstawie umowy użyczenia rzeczy (np. nieruchomości lub jej części) na potrzeby spółki cywilnej, po stronie Wnioskodawcy, jako osoby użyczającej nie powstanie przychód na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Aby można było bowiem mówić o przychodzie podatkowym, w majątku podatnika musi zaistnieć przysporzenie. Przysporzenie to może przy tym polegać tak na zwiększeniu jego aktywów, jak i zmniejszeniu jego zobowiązań. Skoro udostępnienie części ww. hali będzie miało charakter nieodpłatny – istotą umowy użyczenia jest bowiem nieodpłatny charakter tej czynności prawnej – nie będzie po stronie użyczającego generować przychodu podatkowego. Wobec powyższego, po stronie Wnioskodawcy, jako osoby użyczającej części nieruchomości, nie powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W obrocie prawnogospodarczym spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego i tym samym nie posiada zdolności prawnej. Z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, w takim zakresie, w jakim uczestniczą w zyskach wypracowanych w prowadzonej w formie tej spółki pozarolniczej działalności gospodarczej.

Mając na względzie powyższe stwierdzić należy, że z tytułu nieodpłatnego użyczenia spółce cywilnej ww. składnika majątku będącego własnością Wnioskodawcy, po jego stronie, jako wspólnika tej spółki, nie powstanie przychód podatkowy.

Zaznaczyć przy tym należy, że przedmiotem niniejszej interpretacji nie była kwestia ustalenia, czy na gruncie prawa cywilnego jest dopuszczalne zawarcie umowy użyczenia wspólnika spółki dającego w używanie (użyczającego) z samym sobą. Kwestia ta nie jest bowiem uregulowana przepisami prawa podatkowego do interpretacji, których Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów jest uprawniony.

Mając powyższe na względzie przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego w sytuacji użyczenia wskazanego we wniosku składnika majątku spółce cywilnej, której jest wspólnikiem, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienić należy, że w pozostałym zakresie objętym wnioskiem, wydano odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.