IBPB-1-1/4511-30/15/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłat do sprzedaży mleka i przetworów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, a także pochodzących z Funduszu X.
IBPB-1-1/4511-30/15/BKinterpretacja indywidualna
 1. dotacja
 2. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 2 kwietnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 3 kwietnia 2015 r.), uzupełnionym 10 czerwca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie: -możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłat do sprzedaży mleka i przetworów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa:

 • w 2014 r. – jest prawidłowe,
 • w 2015 r. – jest nieprawidłowe,

-podstawy prawnej zwolnienia ww. środków finansowych – jest nieprawidłowe, -konieczności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wskazanych we wniosku dopłat pochodzących z Funduszu X. – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 kwietnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłat do sprzedaży mleka i przetworów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa, a także pochodzących z Funduszu X..

Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 1 czerwca 2015 r. Znak: IBPB-1-1/4511-30/15/BK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 10 czerwca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest zarejestrowanym i zatwierdzonym przez Agencję Rynku Rolnego (dalej: „ARR”) dostawcą mleka i przetworów mlecznych w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zawiera umowy z placówkami oświatowymi. Za zrealizowane dostawy do placówek oświatowych ubiega się w ARR o dopłaty finansowane ze środków Unii Europejskiej, a także o dopłatę krajową, finansowaną z budżetu państwa oraz o dofinansowanie z Funduszu Promocji Mleczarstwa (winno być: Funduszu X.). Dostarczane przez nią produkty mleczne spełniają warunki określone przez prezesa ARR do otrzymywania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, w szczególności określone w: rozporządzeniu Rady (WE) Nr 1234/2007, rozporządzeniu komisji (EW) nr 657/2008, rozporządzeniu parlamentu europejskiego i rady (UE) nr 1308/2013, ustawie z dnia 22 września 2006 r. o uruchomieniu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. Otrzymywane przez Wnioskodawczynię dopłaty mają wpływ na obniżenie ceny płaconej przez uczniów za mleko i przetwory mleczne.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 8 czerwca 2015 r. wskazano m.in., że:

 • Wnioskodawczyni uzyskała formalne zatwierdzenie (wpis do rejestru podmiotów ubiegających się o dopłaty) przez właściwy Oddział terenowy Agencji Rynku Rolnego do uczestnictwa w mechanizmie dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. Mechanizm dopłat jest administrowany przez Agencję Rynku Rolnego, która wypłaca dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych. Pochodzą one ze środków wspólnotowych i budżetu państwa. Wnioski są sukcesywnie składane za okresy rozliczeniowe październik – maj określonego roku szkolnego. Ma to charakter ciągły.
 • podstawą prawną otrzymania dopłat są:
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 657/2008 z dnia 10 lipca 2008 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do pomocy wspólnotowej na rzecz dostarczania mleka i niektórych przetworów mlecznych dla uczniów w instytucjach oświatowych (z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 633, ze zm.),
  • warunki udzielania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych, które są załącznikiem do Zarządzenia nr 68/2014/Z Prezesa ARR z dnia 7 lipca 2014 r.
 • otrzymanie poszczególnych dopłat nie było i nie jest związane z realizacją określonego(ych) projektu(ów).
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy otrzymane przez Wnioskodawczynię dopłaty są wolne od podatku dochodowego, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, dopłata finansowana ze środków Unii Europejskiej korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopłata krajowa finansowana z budżetu państwa korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy, natomiast dofinansowanie z Funduszu promocji mleczarstwa (winno być: Funduszu X.) podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jako niewymieniona w art. 21 ust. 1 cyt. ustawy.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolniczej działalności gospodarczej), uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie natomiast do przepisu art. 14 ust. 2 pkt 2 powołanej ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.), przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

Co do zasady, wszelkie otrzymywane przez podatnika dotacje i dopłaty związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności. Wyjątek stanowią te dotacje, które przeznaczone są na nabycie lub wytworzenie podlegających amortyzacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Zauważyć jednakże należy, że od 1 stycznia 2015 r. brzmienie ww. art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy zostało zmienione ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz. 1328). Zgodnie z nowym brzemieniem ww. przepisu, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 13, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. W myśl natomiast art. 14 ust. 3 pkt 13 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza się kwot otrzymanych od agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa.

Zatem z ww. przepisów wynika, że kwoty otrzymane od agencji wykonawczych po 1 stycznia 2015 r. przez osobę fizyczną prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą, o ile pochodzą z budżetu państwa nie stanowią przychodu z tej działalności.

Niektóre dotacje (dofinansowania) korzystają natomiast ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym. I tak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 47c ww. ustawy (obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.), wolne od podatku dochodowego są kwoty otrzymane od agencji rządowych, lub agencji wykonawczych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Stosownie natomiast do treści art. 21 ust. 1 pkt 129 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dotacje, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 633 ze zm.), Agencja jest państwową osobą prawną. W myśl art. 8 ust. 1a pkt 1 ww. ustawy, przychodami agencji są m.in. środki budżetowe określone corocznie w ustawie budżetowej w formie dotacji podmiotowych i dotacji celowych. Jednocześnie w myśl art. 12 ust. 1 cyt. ustawy, agencja realizuje płatności ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową wydatków z tych funduszy.

W myśl art. 18 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), agencja wykonawcza jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa.

Zgodnie z art. 124 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje. Dotacjami, w myśl art. 126 są podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie niniejszej ustawy, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych.

Stosownie do art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. d) ww. ustawy, dotacjami celowymi są środki przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań agencji wykonawczych, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b.

Przy czym zauważyć należy, iż zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy (w brzmieniu obowiązującym od 8 kwietnia 2014 r.), środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W myśl art. 5 ust. 3 tej ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj.:

 1. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna,
 2. programów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1638/2006 z dnia 24 października 2006 r. określającym przepisy ogólne w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (Dz.Urz.UE L 310 z dnia 9 listopada 2006 r., str. 1).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 lit. a ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do dnia 7 kwietnia 2014., do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się m.in. środki pochodzące z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego, z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. a i b, tj. programów w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, o których mowa w rozdziale III rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1080/2006 z dnia 05 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1783/1999 (Dz.Urz.UE L 210 z dnia 31 lipca 2006 r., str. 1). Zmiana brzmienia ww. przepisu pozostaje jednakże bez wpływu na niniejsze rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich – w myśl art. 117 ust. 2 ww. ustawy – ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji.

Przy czym, w myśl art. 124 ust. 1 pkt 6 tej ustawy, wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich są wydatkami budżetu państwa, które na podstawie art. 186 cytowanej ustawy o finansach publicznych mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe,
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
 3. dotacje celowe dla beneficjentów,
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe,
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Zgodnie z art. 187 ustawy o finansach publicznych, za obsługę płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwanych dalej „płatnościami”, odpowiada Minister Finansów. Przepis art. 200 ust. 1 ww. ustawy stanowi natomiast, że obsługę bankową płatności prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy rachunku bankowego zawartej z Ministrem Finansów. Na podstawie art. 202 ust. 1 ww. ustawy, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu są gromadzone na wyodrębnionych rachunkach bankowych. Zauważyć należy, że zgodnie z art. 204 tej ustawy, środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, są przeznaczone wyłącznie na cele określone w umowie międzynarodowej, przepisach odrębnych lub deklaracji dawcy.

Podkreślić również należy, że w świetle przepisów ustawy o finansach publicznych, środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z cytowanym wyżej przepisem art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki z budżetu środków europejskich, są wydatkami budżetu państwa, które mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

W myśl art. 42 pkt 2 lit. g) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 50 z późn. zm.), Agencja realizuje zadania określone w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 2-8 załącznika, w zakresie spożycia mleka i przetworów mlecznych w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół wyższych udzielanych przez Prezesa Agencji.

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 ww. ustawy, poza dopłatami, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g), pochodzącymi ze środków Unii Europejskiej, spożycie mleka i przetworów mlecznych jest dofinansowywane:

 • ze środków finansowych pochodzących z Funduszu X. przewidzianych w planie finansowym tego Funduszu - w przedszkolach i szkołach, z wyłączeniem szkół podstawowych i wyższych;
 • z przychodów Agencji pochodzących z dotacji budżetowej - w szkołach podstawowych.

Przy czym, stosownie do art. 46 ust. 1a cyt. ustawy, wypłata środków finansowych pochodzących z Funduszu X. określonych w ust. 1, odbywa się na zasadach i w trybie udzielania dopłat, o których mowa w art. 42 pkt 2 lit. g).

W myśl natomiast art. 46 ust. 2 ww. ustawy dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, zwane dalej „dopłatą krajową”, jest wypłacane przez Agencję i nie może być wyższe niż 100% maksymalnej ceny mleka o zawartości co najmniej 1% tłuszczu, poddanego obróbce cieplnej, w opakowaniach o pojemności mniejszej niż 0,23 l, ale nie mniejszej niż 0,20 l, ustalonej w przepisach wydanych na podstawie art. 42a.

Zauważyć przy tym należy, że wskazane powyżej środki Funduszu X., stosownie do art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno - spożywczych (Dz.U. z 2009 r. Nr 97, poz. 799), do wpłat na Fundusz X. są obowiązane podmioty skupujące w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka. Nie są to więc środki pochodzące z budżetu państwa, ani też ze środków Unii Europejskiej.

Szczegółowe zasady związane z udzieleniem przez Agencję Rynku Rolnego dopłat do spożycia mleka zawiera rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wypłacania dopłaty krajowej oraz szczegółowego zakresu kontroli wykorzystania tej dopłaty (Dz.U. Nr 147, poz. 1039 ze zm.).

W myśl § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia, dopłatę krajową wypłaca się za dostarczanie mleka lub przetworów mlecznych do szkół podstawowych przez 3 dni w tygodniu, w okresie od dnia 1 października do dnia 31 maja roku szkolnego w rozumieniu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432, ze zm.), z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych.

Zgodnie z § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia, okres, o którym mowa w ust. 1, składa się z następujących po sobie okresów rozliczeniowych:

 1. od dnia 1 października do dnia 31 października;
 2. od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia;
 3. od dnia 1 stycznia do ostatniego dnia lutego;
 4. od dnia 1 marca do dnia 30 kwietnia;
 5. od dnia 1 maja do dnia 31 maja.

Stosownie do § 4 cyt. rozporządzenia, wniosek o dopłatę krajową składa się za każdy okres rozliczeniowy, o którym mowa w § 3 ust. 2, w którym podmiot ubiegający się o dopłatę krajową dostarczał mleko lub przetwory mleczne do szkół podstawowych. W ramach jednego okresu rozliczeniowego podmiot ubiegający się o dopłatę krajową może złożyć więcej niż jeden wniosek o dopłatę krajową. Wniosek o dopłatę krajową składa się nie później niż 4 miesiące po zakończeniu okresu rozliczeniowego, w którym podmiot ubiegający się o dopłatę krajową dostarczał mleko lub przetwory mleczne do szkół podstawowych.

Z powyższych przepisów wynika, że środki otrzymywane przez zatwierdzonych dostawców mleka do placówek oświatowych pochodzą zarówno z budżetu państwa, Unii Europejskiej, jak również Funduszu X..

Kwota dopłaty jest zryczałtowana, a wysokość pomocy zależy, od ilości dostarczonych do placówki oświatowej mleka i jego przetworów.

Z przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełniania opisu stanu faktycznego wynika m.in., że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawczyni zawiera umowy z placówkami oświatowymi. Za zrealizowane dostawy do placówek oświatowych ubiega się w ARR o dopłaty finansowane ze środków Unii Europejskiej, a także o dopłatę krajową, finansowaną z budżetu państwa oraz o dofinansowanie z Funduszu X.. Dostarczane przez nią produkty mleczne spełniają warunki określone przez prezesa ARR do otrzymywania dopłat do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych. Otrzymywane przez Wnioskodawczynię dopłaty mają wpływ na obniżenie ceny płaconej przez uczniów za mleko i przetwory mleczne. Mechanizm ww. dopłat jest administrowany przez Agencję Rynku Rolnego, która wypłaca dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych. Pochodzą one ze środków wspólnotowych i budżetu państwa, a także Funduszu X.. Wnioski o dofinansowanie są sukcesywnie składane za okresy rozliczeniowe obejmujące okres październik – maj danego roku szkolnego. Działania te mają charakter ciągły.

Mając powyższe na względzie, stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawczyni wystąpiła do Agencji Rynku Rolnego (będącej agencją wykonawczą) z wnioskiem o dopłaty i otrzymała ww. pomoc przed 1 stycznia 2015 r. za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego pomoc ta stanowiła przychód z prowadzonej przez nią pozarolniczej działalności gospodarczej, podlegający zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części sfinansowanej z budżetu państwa. W związku z powyższym, podstawą zwolnienia od opodatkowania ww. środków finansowych nie będzie powołany w stanowisku Wnioskodawczyni art. 21 ust. 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w części, w której otrzymała ona dopłaty za pośrednictwem Agencji Rynku Rolnego, pochodzące z Funduszu X., środki te stanowić będą przychód niepodlegający zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jeżeli natomiast Wnioskodawczyni wystąpiła do Agencji Rynku Rolnego z wnioskiem o pomoc i otrzyma ww. pomoc po 31 grudnia 2014 r. to otrzymane środki pieniężne pochodzące z budżetu państwa nie będą w ogóle stanowić przychodu z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast dopłaty otrzymane w 2015 r. od Agencji Rynku Rolnego pochodzące z Funduszu X., podobnie jak wcześniej stanowić będą przychód podatkowy, niekorzystający ze zwolnienia od opodatkowania.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie:

 • możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dopłat do sprzedaży mleka i przetworów mlecznych pochodzących z Unii Europejskiej i budżetu państwa:
  • w 2014 r. – jest prawidłowe,
  • w 2015 r. – jest nieprawidłowe,
 • podstawy prawnej zwolnienia ww. środków finansowych – jest nieprawidłowe,
 • konieczności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wskazanych we wniosku dopłat pochodzących z Funduszu X. – jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.