IBPB-1-1/4511-264/15/EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia przychodów z odsetek od lokat terminowych na rachunkach lokat terminowych do źródła przychodów jaką jest pozarolnicza działalność gospodarcza
IBPB-1-1/4511-264/15/ENinterpretacja indywidualna
 1. lokaty
 2. odsetki
 3. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 21 maja 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z odsetek od lokat terminowych na rachunkach lokat terminowych do źródła przychodów jaką jest pozarolnicza działalność gospodarcza – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia przychodów z odsetek od lokat terminowych na rachunkach lokat terminowych do źródła przychodów jaką jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni (polski rezydent podatkowy) jest obecnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej „X” sp. z o.o. SKA. Spółka ta niebawem zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Wtedy Wnioskodawczyni zostanie komandytariuszem spółki „Y” sp. z o.o. spółka komandytowa.

Działalność spółki będzie polegała m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji, na zakupie i sprzedaży certyfikatów w funduszach inwestycyjnych, a także na zaciąganiu i udzielaniu pożyczek. Jako przedmiot działalności spółki komandytowej w umowie będzie wskazane m.in.:

 • PKD 64.99.Z - pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 • PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów.

Wolne środki spółka będzie lokować na lokatach terminowych w bankach.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy ulokowanie przez spółkę komandytową środków pieniężnych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą na rachunkach lokat terminowych i otrzymanie przez spółkę w związku z tym odsetek, Wnioskodawczyni jako komandytariusz tej spółki, będzie mogła rozpoznać jako przychód z działalności gospodarczej, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też jako przychód z kapitałów pieniężnych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 2 tej ustawy...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych także odsetki od lokat terminowych tworzonych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego są przychodami z działalności gospodarczej.

W art. 49 ustawy o prawie bankowym są wymienione 4 rodzaje rachunków:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
 2. rachunki lokat terminowych,
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych,
 4. rachunki powiernicze.

Zmiany wprowadzone od 2015 r. w ustawie o PDOF, a zwłaszcza zmiana w art. 17 ust. l pkt 2 i art. 14 ust. 2 pkt 5 oraz sformułowanie „w tym także odsetki od lokat terminowych” wskazują, że odsetki, od lokat terminowych ulokowane przez spółkę komandytową w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą na rachunkach lokat terminowych, a nie tylko na rachunkach rozliczeniowych, będzie mogła jako komandytariusz spółki rozpoznać, jako przychód z działalności gospodarczej, a nie jako przychód z kapitałów pieniężnych.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego stwierdzam co następuje.

Stosownie do treści art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 ww. ustawy, spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Spółka komandytowa, jako osobowa spółka prawa handlowego nie posiada na gruncie podatków dochodowych zdolności podatkowej. Tym samym z punktu widzenia podatków dochodowych podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki, a nie spółka. Sposób opodatkowania dochodu (przychodu) z tytułu udziału w spółce komandytowej, będzie uzależniony od cywilnoprawnego statusu danego wspólnika. Jeżeli wspólnikiem spółki komandytowej jest osoba fizyczna, to dochód (przychód) z udziału w tej spółce będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ww. ustawa wyraźnie rozróżnia również źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. W art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca dokonał podziału przysporzeń majątkowych uzyskiwanych przez podatników na różne źródła przychodów. Zgodnie z tym przepisem odrębnymi źródłami przychodów są m.in.:

 • pozarolnicza działalność gospodarcza (art. 10 ust. 1 pkt 3),
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a)-c) (art. 10 ust. 1 pkt 7).

Pozarolnicza działalność gospodarcza została zdefiniowana w art. 5a pkt 6 powołanej ustawy, jako działalność zarobkowa:

 1. wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

–prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.

Wyłączenie zawarte w ww. art. 5a pkt 6 obejmuje m.in. kapitały pieniężne, zdefiniowane jako odrębne źródło przychodów, wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy, których poszczególne kategorie wymieniono w art. 17 tej ustawy.

Stosownie do treści art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 5.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od środków pieniężnych na rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, w tym także odsetki od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach.

Jak jednoznacznie wynika z powyższego przepisu odsetki od lokat terminowych stanowić będą przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej jeżeli lokaty te tworzone będą na rachunkach rozliczeniowych w rozumieniu przepisów prawa bankowego, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W myśl art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 128), banki mogą prowadzić w szczególności następujące rodzaje rachunków bankowych:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze;
 2. rachunki lokat terminowych;
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
 4. rachunki powiernicze.

Do przeprowadzania różnych rozliczeń za pośrednictwem banków wykorzystywane są rachunki rozliczeniowe. Jako szczególne podtypy tych rachunków w ustawie wymieniono najstarsze i najpowszechniej stosowane ich formy, tj. rachunki bieżące oraz pomocnicze. W prawie bankowym nie zamieszczono szczegółowych uregulowań odnoszących się do tych rachunków, z wyjątkiem określenia zamkniętego katalogu podmiotów, dla których mogą być otwierane i prowadzone rachunki rozliczeniowe oraz rachunki lokat terminowych. Podmiotami tymi są: osoby prawne; jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną; osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami (art. 49 ust. 2 ww. ustawy).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni jest obecnie akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, która zostanie przekształcona w spółkę komandytową. Wnioskodawczyni zostanie wtedy komandytariuszem tej spółki. Działalność spółki będzie polegała m.in. na zakupie i sprzedaży obligacji oraz czerpaniu dochodów z odsetek bądź dyskonta z obligacji, na zakupie i sprzedaży certyfikatów w funduszach inwestycyjnych, a także na zaciąganiu i udzielaniu pożyczek. Wolne środki spółka będzie lokować na lokatach terminowych w bankach.

Z literalnego brzmienia cytowanego art. 14 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jednoznacznie wynika, że przychodem z działalności gospodarczej są odsetki od lokat terminowych tworzonych wyłącznie na tych rachunkach rozliczeniowych, o których mowa w przepisach prawa bankowego, lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

W konsekwencji odsetek od lokat terminowych na rachunkach lokat terminowych nie można zaliczyć do źródła przychodów z działalności gospodarczej gdyż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym nie mamy do czynienia z sytuacją objętą dyspozycją art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tej też przyczyny przychód ten zaliczyć należy do przychodów z kapitałów pieniężnych, tj. do przychodów o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do zadanego pytania (wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku), przedmiotem niniejszej interpretacji nie była ocena, czy pozostałe a wskazane w opisie zdarzenia przyszłego przychody, uzyskiwane w ramach spółki komandytowej mogą stanowić przychody ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.