IBPB-1-1/4511-218/16/BK | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu nagrody finansowej otrzymanej od kontrahenta amerykańskiego
IBPB-1-1/4511-218/16/BKinterpretacja indywidualna
 1. Niemcy
 2. Stany Zjednoczone
 3. nagrody
 4. przychód
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku, z 4 stycznia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 12 stycznia 2016 r.), uzupełnionym 18 marca 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu nagrody finansowej otrzymanej od kontrahenta amerykańskiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. w zakresie ustalenia źródła przychodów do jakiego należy zaliczyć przychody z tytułu nagrody finansowej otrzymanej od kontrahenta amerykańskiego. Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 4 marca 2016 r. wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 18 marca 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, której głównym przedmiotem jest świadczenie usług informatycznych – przede wszystkim pisanie programów komputerowych oraz przeprowadzanie konsultacji i rozwiązywanie problemów o treści informatycznej.

Wnioskodawca ma podpisany kontrakt o współpracę, w ramach którego usługa rozliczana jest w okresach miesięcznych. Kontrakt ten podpisany jest ze spółką niemiecką będącą spółką zależną (spółka córka). Usługa dokumentowana jest fakturą na zasadzie odwrotnego obciążenia. Dodatkowo podatnik ma zawartą umowę ze spółką kalifornijską będącą w stosunku do spółki niemieckiej spółką dominującą (spółka matka). Umowa ta ma na celu motywację, zachętę oraz utrzymanie współpracy z najlepszymi pracownikami/konsultantami współpracującymi bądź to bezpośrednio ze spółką dominującą lub ze spółkami zależnymi. W postanowieniach umowy, powołano się na współpracę w ramach zawartego kontraktu.

W umowie tej przedstawione są trzy warianty wynagradzania współpracujących osób:

 1. Możliwość nabycia akcji (udziałów) zwykłych spółki. W momencie wybrania tej opcji Wnioskodawca wpłaca do spółki kwotę 4.032,25 USD obliczoną jako 16.129 udziałów wycenionych po 0,25 USD za sztukę. Prawo do udziałów jest uwalniane w czasie - po roku otrzymuje się 25% wartości; następnie co miesiąc uwalniane jest 2,0833% udziałów. Całość udziału uzyskana jest po 4 latach. Nabyte udziały Wnioskodawca może sprzedać w momencie kiedy spółka wejdzie na giełdę lub zostanie cała sprzedana innemu podmiotowi. Jeżeli współpraca rozwiąże się przed upływem 4 lat wówczas pozostają tylko akcje, do których prawo zostało już nabyte; pozostałe, które miały być uwalniane do 4 roku - tracą swoją ważność.
 2. Możliwość nabycia opcji gwarantujących nabycie akcji spółki po określonej cenie. Kwota nabycia 4.032,25 USD obliczone jako 16.129 udziałów wycenionych po 0,25 USD za sztukę. W wariancie tym wykonanie opcji, a następnie nabycie akcji i przeniesienie prawa do udziałów przebiega w analogiczny sposób jak w pkt 1, czyli prawo do 25% wartości nabywane jest po roku, a później uwalniane jest co miesiąc prawo do 2,0833% udziałów. Sprzedaż nabytych akcji może nastąpić po wejściu spółki na giełdę lub po sprzedaży jej innemu podmiotowi. Jeżeli współpraca uległaby zakończeniu wcześniej wówczas wykonanie opcji musi nastąpić w okresie do 3 miesięcy.
 3. Możliwość wyboru nagrody finansowej. Wymagany okres do nabycia prawa do całej nagrody to również 4 lata. Wybór nagrody finansowej nie wiąże się z poniesieniem żadnego kosztu w momencie wyboru tego wariantu. W momencie wyboru tego wariantu nagroda przeliczana jest na określony udział (przyjmuje się również wartość 4.032,25 USD, jednak podatnik tego kosztu nie ponosi). Prawo do nagrody uwalniane jest w analogiczny sposób jak w wariantach wcześniejszych - po roku Wnioskodawca ma prawo do 25% wartości, a następnie co miesiąc uwalniane jest prawo do 2,0833% udziałów. Prawo do wypłaty nagrody warunkowane jest wejściem spółki na giełdę lub sprzedażą całej spółki innemu podmiotowi. Jeżeli sytuacja taka miałaby miejsce np. po dwóch latach wówczas podatnik ma zagwarantowane prawo do wartości nagrody proporcjonalnie, zgodnie z nabytymi prawami. Wartość ta wyceniana będzie wówczas wg wartości rynkowej akcji i w takiej wartości będzie wypłacana. W momencie wypłaty z wartości potrącona będzie kwota 4 032,25 USD (wartość udziałów z dnia wybór tej formy wynagrodzenia).

Podatnik w okresie do marca 2016 r. miał podjąć decyzję, który wariant wynagradzania wybrać.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego przedstawiono również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że w ramach działalności gospodarczej Wnioskodawca nie zajmuje się obrotem akcjami i innymi papierami wartościowymi oraz, że nagroda, o której mowa we wniosku jest dodatkowym wynagrodzeniem do podpisanego kontraktu i umowy, zawartego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W uzupełnieniu wniosku, które wpłynęło do tut. Biura 18 marca 2016 r. wskazano, że:

 • na terytorium Polski Wnioskodawca uzyskuje tylko dochody z kontraktu zawartego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
 • dochody w prowadzonej działalności są opodatkowane podatkiem liniowym (19%),
 • centrum interesów osobistych i gospodarczych Wnioskodawcy znajduje się na terytorium kraju,
 • Wnioskodawca przebywa przez cały rok na terytorium kraju.
 • zawarty kontrakt z kontrahentem z Niemiec został zawarty w ramach prowadzonej działalności,
 • przedmiotem zawartej ze spółką niemiecką umowy jest świadczenie usług informatycznych głównie pisanie programów komputerowych, przeprowadzanie konsultacji i rozwiązywanie problemów o treści informatycznej.
 • umowa z firmą amerykańską (spółką dominującą) zawarta jest jako osobna umowa, ale jest ona powiązana z podpisanym kontraktem z kontrahentem niemieckim (spółką zależną). Jest to umowa mająca na celu motywację, zachętę i utrzymanie współpracy z najlepszymi pracownikami/konsultantami współpracującymi bezpośrednio ze spółką dominującą lub spółkami zależnymi,
 • Wnioskodawca nie wykonuje żadnych usług bezpośrednio na rzecz spółki amerykańskiej. Kontrakt jest podpisany, ze spółką zależną.
 • odpłatne nabycie akcji lub opcji gwarantujących nabycie akcji spółki po określonej cenie daje prawo do sprzedaży ww. instrumentów w momencie wejścia spółki na giełdę lub odsprzedaży spółki innemu podmiotowi. Widząc intensywny rozwój spółki oczekiwane są duże korzyści finansowe - wzrost wartości akcji w stosunku do nabytych. Możliwość zakupu akcji lub opcji gwarantujących nabycie akcji spółki skierowana jest tylko do podmiotów współpracujących ze spółką dominującą lub spółkami zależnymi. Oferta ta skierowana jest do pomiotów współpracujących. Nie ma natomiast możliwości zakupu akcji lub opcji przez osoby nie współpracujące ze spółkami - osoby z zewnątrz,
 • Warunkiem umożliwiającym nabycie akcji, opcji gwarantujących nabycie akcji lub nagrody finansowej jest zawarcie kontraktu o współpracę. Warunkiem jest również okres czasu przez który nabywa się prawo do akcji, opcji lub nagrody czasowej,
 • nagroda finansowa, zgodnie z zawartą umową zostanie wypłacona przez spółkę amerykańską. Jest prawdopodobne, że spółka ta przekaże nagrodę do spółki niemieckiej, a ta w jej imieniu dokona zapłaty,
 • wybierając wariant wynagrodzenia w postaci nagrody finansowej podatnik złoży oświadczenie o wyborze tej formy wynagradzania. W momencie otrzymania nagrody rozliczenie nastąpi na podstawie przelewu bankowego lub czeku do realizacji. Wybór formy zapłaty nastąpi w momencie realizacji,
 • kwota nagrody, cena za akcje (opcje) będzie zmienna i zależna od uwalniania się prawa do nagrody ( całkowity okres uwalniania prawa to 4 lata, przy czym po 1 roku nabywa się prawo do 25% wartości a następnie z upływem każdego miesiąca nabywa się prawo do 2,0833% wartości udziałów). Prawo do wypłaty nagrody lub sprzedaży akcji uzależnione jest od wejścia spółki na giełdę lub sprzedaży jej innemu podmiotowi. Wówczas wartość finansowa nabytej nagrody lub przychodu ze sprzedaży akcji zależna będzie od ceny rynkowej akcji na dzień nabycia/sprzedaży,
 • faktura za świadczone usługi wystawiana jest na firmę niemiecką,
 • odpowiedzialność za pracę oraz ryzyko z nią związaną ponosi Wnioskodawca,
 • z uzyskanych informacji wynika, że (w świetle przepisów prawa amerykańskiego przychody ze sprzedaży akcji (ewentualnie opcji) lub z tytułu nagrody finansowej – przypis tut. Organu) dochody te są traktowane jako dochody z działalności gospodarczej ponieważ są one wynikiem pracy i zawartego kontraktu świadczonego w ramach działalności,
 • zarówno spółka niemiecka jak i amerykańska są spółkami kapitałowymi. Nie są to spółki osobowe.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy prawidłowym będzie rozliczenie otrzymanej nagrody finansowej, będącej dodatkowym wynagrodzeniem wynikającym z podpisanej umowy, stanowiącej część zawartego kontraktu o świadczenie usług, zawartego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i opodatkowanie jej 19% podatkiem liniowym...

(pytanie ujęte we wniosku jako drugie)

Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany w wyniku otrzymania nagrody finansowej, będzie podlegał rozliczeniu, jako dochód z działalności gospodarczej i będzie polegał ujęciu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, jako pozostałe przychody. Nagroda ta jest dodatkowym wynagrodzeniem do podpisanego kontraktu i umowy. Kontrakt został zawarty z przedsiębiorcą, który swoje usługi rozlicza w ramach prowadzonej działalności. Zatem wszystkie dodatkowe wynagrodzenia i nagrody wynikające z tego kontraktu i związanych z nim umów powinny być równie rozliczane w ramach działalności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zauważyć należy, że w kontekście zadanego pytania i przedstawionego we wniosku stanowiska Wnioskodawcy, wyznaczających zakres rozpatrzenia wniosku, przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia była wyłącznie kwestia ustalenia źródła przychodów, do jakiego na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), należy zaliczyć wskazane we wniosku a uzyskane przez Wnioskodawcę przychody z nagrody finansowej otrzymanej od kontrahenta amerykańskiego. Nie była natomiast przedmiotem niniejszego rozstrzygnięcia kwestia prawnopodatkowej kwalifikacji ww. przysporzenia majątkowego na gruncie umowy podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. 1976 r., Nr 31, poz. 178).

Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych.

W myśl art. 3 ust. 1 ww. ustawy, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Przy czym, stosownie do art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

W myśl art. 5a pkt 6 ww. ustawy, ilekroć w ustawie mowa o działalności gospodarczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej, oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlowa, usługową,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

-prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Z powyższego wynika zatem, że jeżeli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zaliczają określony przychód do innego źródła niż pozarolnicza działalność gospodarcza, przychód ten stanowi, co do zasady, przychód z tego źródła, a nie przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, niezależnie od tego czy zdarzenie, które powoduje powstanie tego przychodu ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie kwalifikuje nagród finansowych otrzymanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, wynikających z zwartych w ramach tej działalności kontraktów, czy umów, do odrębnego źródła przychodów. Z tego też względu wskazana we wniosku nagroda finansowa (pieniężna), przyznana Wnioskodawcy w związku z umową z kontrahentem amerykańskim (będącą konsekwencją kontraktu zawartego z kontrahentem niemieckim), zawartą w ramach prowadzonej przez niego na terytorium Polski działalności gospodarczej, generuje przychód ze źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Dochód z tego tytułu podlegał będzie opodatkowaniu wg zasad stosowanych przez Wnioskodawcę do opodatkowania dochodów z tego źródła przychodów, a więc tzw. podatkiem liniowym o ile w istocie Wnioskodawcy przysługuje (będzie przysługiwać) prawo do korzystania z tej formy opodatkowania. Uzyskany z nagrody finansowej przychód winien zostać również ujęty w prowadzonej przez Wnioskodawcę podatkowej księdze przychodów i rozchodów z uwzględnieniem zasad prowadzenia tej księgi wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037 ze zm.).

Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie nadmienić należy, że w pozostałym zakresie będącym przedmiotem wniosku wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Traugutta 2a.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.