IBPB-1-1.4510.299.2016.2.SG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie sposobu ustalenia wskazanego we wniosku przychodu podatkowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 2 września 2016 r.), uzupełnionym 14 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia wskazanego we wniosku przychodu podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2016 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu ustalenia wskazanego we wniosku przychodu podatkowego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z dnia 28 października 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-1.4510.299.2016.1.SG wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 14 listopada 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji mającą polską rezydencję podatkową. Wnioskodawca planuje zostać wspólnikiem spółki komandytowej z siedzibą w Polsce (dalej jako: „Spółka”), w której będzie pełnić rolę komplementariusza. W najbliższym czasie spółka komandytowa planuje rozpocząć współpracę ze spółką osobową prawa polskiego (dalej: „Właściciel portalu”), która będzie prowadzić działalność z zakresu świadczenia usług drogą elektroniczną polegających na prowadzeniu portalu internetowego przeznaczonego do dokonywania na nim obrotu wirtualnymi przedmiotami oraz kontami do gier komputerowych, oraz wszelkich usług, z tym związanych (dalej: „Wirtualne przedmioty”), świadczonych przez jego zarejestrowanych użytkowników (dalej jako: „Portal”). Portal będzie pełnić funkcje platformy, na której gracze z różnych stron świata będą mogli sprzedawać i kupować Wirtualne przedmioty nabyte w różnych grach od innych użytkowników Portalu. Zarówno Spółka jak i Właściciel Portalu w żadnym momencie nie staną się stroną jakichkolwiek umów zawieranych między użytkownikami za pośrednictwem Portalu i nie będą prezentowanijako żadna ze stron transakcji. Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że księgowanie i rozliczenie między użytkownikami transakcji dokonywanych na Portalu będą następować przy wykorzystaniu jednostek uczestnictwa, jakie otrzymywać będzie użytkownik w dacie przystąpienia do Portalu (dalej: „JU”).

Zgodnie z regulaminem Portal będzie przeznaczony dla osób fizycznych zamieszkałych w kraju lub za granicą, nieprowadzących działalności gospodarczej z zakresu handlu Wirtualnymi przedmiotami. Aby zostać użytkownikiem Portalu, osoba fizyczna będzie musiała dokonać rejestracji podając swoje dane osobowe oraz uwierzytelnić je w wybrany przez siebie sposób (określony w regulaminie Portalu).

Spółka zawrze umowę o współpracę z Właścicielem Portalu, na mocy której Spółka będzie zapewniać obsługę wpłat i wypłat środków pieniężnych dokonywanych przez użytkowników w związku z ich uczestnictwem w Portalu. Obsługa ta będzie dokonywana w sposób odpłatny.

Model funkcjonowania działalności Spółki ilustruje poniższy przykład:

Użytkownik (osoba fizyczna) dokona rejestracji na Portalu. Następnie użytkownik będzie zasilał swoje konto użytkownika prowadzone przez Portal środkami pieniężnymi (przykładowo 100 USD). Wpłata środków pieniężnych będzie następować na konto bankowe prowadzone w USD i należące do Spółki. Środki pieniężne będą wpłacane za pomocą jednego z systemów płatniczych m.in. PayPal lub przy użyciu karty kredytowej lub innego sposobu dokonywania płatności drogą elektroniczną, wybranego przez Klienta spośród wskazanych przez właściciela Portalu. Jednocześnie użytkownik będzie zawierał ze Spółką odpłatną umowę powierniczą zgodnie z którą:

 • środki wpłacone przez użytkowników będą stanowić własność Spółki;
 • Spółka będzie zobowiązana do zwrotu na rzecz użytkowników środków pieniężnych niezwłocznie po zgłoszeniu przez użytkownika do Właściciela Portalu żądania wyjścia z Portalu lub wycofania z niego części środków pieniężnych - zwrot będzie następować wg stanu konta użytkownika prowadzonego przez Właściciela Portalu w JU z daty wypłaty - w tym celu Właściciel Portalu będzie umożliwiał Spółce dostęp do aktualnego stanu konta użytkowników;
 • Spółka będzie uprawniona do potrącenia z wypłacanych kwot prowizji należnych jej z tytułu obsługi transakcji wpłaty/wypłaty środków pieniężnych (w dacie wycofania środków pieniężnych);
 • Spółka będzie zobowiązana do wypłaty na rzecz Właściciela Portalu kwot prowizji w wysokości % wartości transakcji dokonywanej przez użytkowników za pośrednictwem Portalu - w tym celu Właściciel Portalu będzie przedstawiał Spółce stosowne zestawienie transakcji dokonanych za pośrednictwem Portalu.

Dodatkowo Spółka zawrze z Właścicielem Portalu umowę o współpracę dot. wymiany informacji (tj. Spółka będzie udostępniać Właścicielowi informacje w zakresie wpłacanych i wypłacanych przez użytkowników kwot USD a Właściciel Portalu będzie udostępniać Spółce aktualny stan konta użytkowników i będzie przekazywać Spółce informacje o należnych mu prowizjach z tytułu dokonywanych transakcji).

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że sam handel między użytkownikami na Portalu będzie się odbywać przy wykorzystaniu jednostki uczestnictwa emitowanych przez Właściciela Portalu na rzecz użytkownika w stosunku 1:1 z wpłaconymi na rzecz Spółki USD (przykładowo po dokonaniu wpłaty przez użytkownika 100 USD na konto Spółki na wirtualnym konie użytkownika pojawi się 100 JU). Sam obrót między użytkownikami z wykorzystaniem Portalu nie będzie skutkował przesunięciem środków pieniężnych wpłaconych na konto Spółki płatności. Jednocześnie w momencie w którym użytkownik zdecyduje się na wyjście z Portalu lub wypłatę z niego części kwoty Właściciel Portalu będzie informował o tym Spółkę udostępniając jej równocześnie aktualny stan konta użytkownika (prowadzonego w JU). Na podstawie tych danych Spółka będzie wypłacać na rzecz użytkownika USD (w stosunku 1:1 z JU) pomniejszając jednocześnie z kwoty wypłaty należną jej prowizję z tytułu świadczonej usługi powierniczego przechowania oraz dokonania wypłaty środków pieniężnych.

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 9 listopada 2016 r. Wnioskodawca wskazał ponadto, że:

 1. Spółka będzie współpracować ze spółką komandytową.
 2. Na moment obecny szczegółowe warunki współpracy nie są jeszcze znane. Niemniej umowa o współpracę będzie stanowić umowę (lub kilka umów) nienazwaną na gruncie prawa cywilnego - zgodnie z art. 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), strony zawierając umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości stosunku, ustawie oraz zasadą współżycia społecznego. Na podstawie powyższej umowy Spółka komandytowa będzie zapewniać obsługę wpłat i wypłat środków pieniężnych dokonywanych przez użytkowników w związku z ich uczestnictwem w Portalu w celu zapewnienia pełnej przejrzystości w zakresie przeznaczenia wpłaconych środków (w tym celu Spółka będzie zawierać umowy powiernicze z użytkownikami Portalu). Jednocześnie Spółka komandytowa zawrze umowę o współpracy z Właścicielem Portalu, na podstawie której będzie wymieniać informacje z Właścicielem Portalu w zakresie środków powierzonych przez użytkowników Portalu i ich aktualnego stanu konta prowadzonego przez Właściciela Portalu.
 3. Spółka komandytowa z formalnego punktu widzenia będzie właścicielem środków wpłacanych przez użytkowników Portalu na jej konto. Spółka komandytowa będzie jednak zobowiązana do zwrotu tych środków na każdorazowe żądanie użytkownika, zgodnie ze stanem jego konta założonego na Portalu prowadzonego w jednostkach uczestnictwa. W związku z powyższym, Spółka komandytowa nie będzie swobodnie dysponować powyższymi środkami - w szczególności Spółka komandytowa nie będzie ich wykorzystywać np. na pokrycie kosztów działalności (środki te będą przechowywane na odrębnym koncie spółki prowadzonym przez Bank lub przez zewnętrznego operatora płatności np. PayPal). Spółka komandytowa będzie swobodnie dysponować jedynie środkami pochodzącymi z należnych jej prowizji z tytułu opisanej we wniosku działalności i te środki będą przeznaczane na koszty związane z bieżącą działalnością czy też na wypłatę zysków do wspólników. Spółka komandytowa będzie mogła dysponować środkami pochodzącymi z prowizji od powierniczego przechowania pieniędzy dopiero w momencie gdy, będą one jej należne, tj. po dokonaniu transakcji przez klienta od której Spółce komandytowej będzie przysługiwać wynagrodzenie.
 4. Konto bankowe wykorzystywane dla potrzeb świadczonych przez Spółę komandytową usług opisanych we wniosku będzie wyodrębnione jako samodzielne konto lub jako subkonto - tak by umożliwić odrębną ewidencję środków wpłacanych przez użytkowników od środków pochodzących z pozostałej działalności gospodarczej.
 5. Wnioskodawca pragnie wskazać, że umowa powiernicza jest tzw. umową nienazwaną, (tj. nie została uregulowana w Kodeksie cywilnym, jest tworzona na zasadzie swobody umów, a jej istotne cechy wynikają z doktryny nie zaś bezpośrednio z przepisów obowiązującego prawa jak ma to miejsce np. przy umowie sprzedaży). Niemniej w ocenie Wnioskodawcy umowa w zakresie w jakim dotyczy przekazania środków przez klienta (użytkownika Portalu) będzie spełniać warunki do uznania jej za umowę powierniczą. W szczególności Spółka komandytowa będzie właścicielem wpłaconych środków pieniężnych przy czym władztwo Spółki nad środkami w zakresie możliwości dysponowania nimi będzie ograniczone umową zawartą z klientem (powierzającym). Spółka będzie zobowiązana do zwrotu środków pieniężnych na każdorazowe żądanie użytkownika (przy czym zwrot będzie się odbywał z uwzględnieniem aktualnego stanu konta użytkownika prowadzonego przez właściciela Portalu). Umowa będzie miała charakter odpłatny, tj. za świadczone usługi Spółce będzie przysługiwać wynagrodzenie.
 6. Spółka komandytowa nie będzie posiadała statusu podmiotu świadczącego usługi finansowe w rozumieniu prawa bankowego - zgodnie bowiem z uzyskanymi od KNF informacjami pośrednictwo w handlu wirtualnymi przedmiotami nie podlega regulacji przez prawo bankowe.
 7. Spółka nie posiada opinii GUS dotyczącej kwalifikacji świadczonych przez Spółkę komandytową usług.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy z tytułu opisanej wyżej działalności Spółki przychodem podatkowym Wnioskodawcy, jako przyszłego wspólnika spółki komandytowej, będzie jedynie przypadająca na niego proporcjonalnie do postanowień umowy spółki kwota wynagrodzenia otrzymanego przez Spółkę z tytułu prowizji otrzymanych w związku z dokonaniem wypłaty środków pieniężnych na rzecz użytkowników Portalu?

W ocenie Wnioskodawcy, z tytułu opisanej wyżej działalności Spółki jego przychodem podatkowym będą jedynie środki otrzymane przez Spółkę z tytułu należnych prowizji od wypłat środków na rzecz użytkowników Portalu przypadających na niego proporcjonalnie do postanowień umowy Spółki.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „Ustawa CIT”), przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. W myśl art. 12 ust. 3 Ustawy CIT, za przychody z działalności gospodarczej, uważa się także kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Natomiast art. 12 ust. 3a Ustawy CIT stanowi, iż za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3g oraz 3j-3m dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi (albo częściowego wykonania usługi), nie później niż dzień:

 • wystawienia faktury albo
 • uregulowania należności.

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że za przychód w rozumieniu przepisów prawa podatkowego może zostać uznane tylko takie przysporzenia podatnika, które ma charakter definitywny, tj. w sposób bezzwrotny i trwały powiększa jego majątek. Stanowisko to potwierdzają także przedstawiciele doktryny, w ocenie których „Przychodem podatkowym są wyłącznie tylko takie wartości, które definitywnie powiększają aktywa osoby prawnej” (tak: P. Małecki, M. Mazurkiewicz, Komentarz do art. 12 u.p.d.o.p., CIT. Komentarz, Lex, 2012).

Należy zaznaczyć, że zgodnie z ugruntowaną już linią orzeczniczą w prawie podatkowym występuje szereg przypadków, w których podatnik w dacie otrzymanie danej wartości pieniężnej nie rozpoznaje przychodu podatkowego mimo, że z formalnego punktu widzenia staje się właścicielem przekazanego aktywa. W tym zakresie tytułem przykładu można wymienić:

 1. otrzymanie środków pieniężnych tytułem zaliczki, kaucji, gwarancji,
 2. otrzymanie środków pieniężnych tytułem pożyczki lub depozytu nieprawidłowego,
 3. otrzymanie aktywów tytułem umowy przywłaszczenia na zabezpieczenie (do czasu ostatecznego przejścia własności).

We wszystkich wskazanych wyżej przykładach podatnik nie rozpoznaje przychodu podatkowego z uwagi na fakt, że wskazane wyżej przysporzenia mają charakter zwrotny (pożyczka, depozyt nieprawidłowy) lub też nie są ostateczne (kaucja, zaliczka, przywłaszczenie na zabezpieczenie, gwarancja), tj. do momentu zakończenia transakcji, której dotyczą mogą zostać zwrócone na rzecz wpłacającego je podmiotu.

W ocenie Wnioskodawcy z uwagi na fakt, że Spółka będzie zawierać z użytkownikami Portalu umowę powiernictwa zgodnie z którą wpłacane środki, mimo że stanowiące własność Spółki nie będą mogły być przez nią swobodnie dysponowane i w ostatecznym rozrachunku będą przeznaczone na poczet wypłat dokonywanych na rzecz użytkowników, nie sposób uznać że całość kwot wpłaconych przez użytkowników tymczasowo na konto Spółki będzie stanowić dla Wnioskodawcy przychód podatkowy. Nie będą one bowiem stanowić dla Spółki definitywnego przysporzenia (będą one pełnić funkcję gwarancyjną względem pozostałych użytkowników Portalu i samego Właściciela Portalu zabezpieczając rozliczenia miedzy użytkownikami).

Wskazany wyżej sposób definiowania przychodu podatkowego potwierdzają także sądy i organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać:

 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 września 2014 r., Znak: IPPB1/415-754/14-2/ES, zgodnie z którą o kwalifikacji otrzymanych środków pieniężnych jako przychodu decyduje charakter tej zapłaty. Przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny, podczas gdy przedpłata, zaliczka nie mają takiego charakteru ze względu na każdorazową możliwość ich zwrotu przed terminem wykonania usług, na poczet których zostały wpłacone oraz z 16 stycznia 2016 r., Znak: IPPB1/4511-1368/15-2/ES zgodnie z którą przysporzenie uważane za przychód podatkowy musi mieć charakter definitywny;
 • wyrok NSA w Warszawie z 27 listopada 2003 r., sygn. akt III SA 3382/02, w którym czytamy, że: (...) powyżej zaprezentowane uwagi są zgodne z zapisem art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który za przychód nakazuje uznać tylko te wartości, które charakteryzują się definitywnym przyrostem majątku podatnika;
 • wyrok WSA w Gdańsku z 13 stycznia 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1219/14 zgodnie z którym czynności powiernicze, z punktu widzenia podatków dochodowych, określa się jako neutralne podatkowo, ponieważ mają charakter zwrotny. Powinny więc być stawiane np. na równi z umową pożyczki. Dlatego przychód ze sprzedaży powierniczej nie powinien być traktowany jako przysporzenie majątkowe powiernika.

Wnioskodawca pragnie zaznaczyć, że środki pieniężne przekazywane przez użytkowników Portalu, mimo że wpłacane na konto Spółki, będą miały charakter zwrotny, tj. będą przeznaczone do wypłaty na rzecz użytkowników (wg aktualnego stanu ich konta prowadzonego przez Właściciela Portalu) oraz na pokrycie należnych prowizji z tytułu transakcji dokonywanych za pośrednictwem Portalu. W tym zakresie Spółka będzie uprawniona do pobierania z tych kwot i swobodnego dysponowania jedynie kwotami należnych jej prowizji (z tytułu obsługi transakcji wypłaty środków pieniężnych i deponowania tych środków). W związku z powyższym w ocenie Wnioskodawcy nie sposób twierdzić, że całość kwot wpłaconych przez użytkowników Portalu na konto Spółki będzie stanowić przychód podatkowy.

Jednocześnie, jak wynika wprost z powołanego wyżej przepisu za przychód z działalności gospodarczej można uznać jedynie kwoty należne.

W ocenie Wnioskodawcy, przez „kwotę należną” należy rozumieć przychód, który wynika ze źródła przychodów, jakie stanowi działalność gospodarcza i która w następstwie prowadzenia tej działalności staje się wymagalną wierzytelnością, choćby faktycznie środków z tego tytułu jeszcze nie uzyskano (tak też: Laszczyk Dariusz, Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz, wyd. II, LEX).

Powyższe rozumienie terminu kwota należna potwierdza także orzecznictwo sądów administracyjnych w tym m.in. wyrok WSA w Krakowie z 15 września 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 983/11 w którym sąd uznał, że termin „kwota należna” jest tożsamy z pojęciem wymagalne świadczenie (wierzytelność).

Biorąc pod uwagę wskazane wyżej przepisy a także opisany wyżej stan faktyczny, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że przychodem z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej będą tylko kwoty prowizji należnych z tytułu świadczenia usług na rzecz użytkowników Portalu. Jedynie bowiem te prowizje stanowić będą kwoty należne o których mowa w art. 12 ust. 3 Ustawy CIT i będą mieć charakter definitywny i bezzwrotny.

Wnioskodawca pragnie w tym miejscu zaznaczyć, że dysponowanie (wypłaty) przekazanych przez użytkowników Portalu środków będą dokonywane na podstawie umowy zgodnie z którą:

 • środki wpłacone przez użytkowników będą stanowić własność Spółki;
 • Spółka będzie zobowiązana do zwrotu na rzecz użytkowników środków pieniężnych niezwłocznie po zgłoszeniu przez użytkownika do Właściciela Portalu żądania wyjścia z Portalu lub wycofania z niego części środków pieniężnych - zwrot będzie następować wg stanu konta użytkownika prowadzonego przez Właściciela Portalu z daty wypłaty;
 • Spółka będzie uprawniona do potrącenia z wypłacanych kwot prowizji należnych jej z tytułu obsługi transakcji wypłaty środków pieniężnych (w dacie wycofania środków pieniężnych) - w tym celu Właściciel Portalu będzie umożliwiał Spółce dostęp do aktualnego stanu konta użytkowników;
 • Spółka będzie uprawniona i zobowiązana do wypłaty na rzecz Właściciela Portalu kwot prowizji z tytułu sprzedaży za pośrednictwem Portalu Wirtualnych przedmiotów (określonych w regulaminie Portalu) - w tym zakresie Właściciel Portalu będzie przedstawiał Spółce stosowne zestawienie transakcji dokonanych za pośrednictwem Portalu.

Resumując, w ocenie Wnioskodawcy za przychód z tytułu działalności wykonywanej przez Spółkę, w żadnym razie nie może być uznana cała wartość środków wpłaconych przez użytkowników Portalu na konto Spółki a jedynie kwota prowizji należnych Spółce z tytułu obsługi transakcji wypłaty środków i ich przechowywania.

Po pierwsze, środki wpłacane przez użytkowników nie będą dla Spółki świadczeniem definitywnym i bezzwrotnym. Będą one jedynie czasowo powierzone Spółce i będą przeznaczone głównie na poczet wypłat dokonywanych na rzecz użytkowników występujących z Portalu lub wycofujących z nich część środków pieniężnych. Spółka nie będzie uprawniona do swobodnego dysponowania tymi środkami a jedynie będzie przechowywać je na swoim rachunku bankowym na poczet przyszłych wypłat. Spółka będzie zobowiązana do ich zwrotu na rzecz użytkownika (według aktualnego stanu jego konta prowadzonego przez Właściciela Portalu) w dacie wystąpienia przez użytkownika z Portalu lub wycofania przez niego środków pieniężnych. Można zatem stwierdzić, że środki te będą pełnić rolę gwarancyjną dla użytkowników i będą zabezpieczać dokonywane pomiędzy użytkownikami transakcje, zaś Spółka w zakresie przechowywania tych środków będzie pełnić rolę powiernika.

Po drugie środki wpłacane na konto Spółki przez użytkowników Portalu w dacie ich przystąpienia do Portalu nie będą stanowić tzw. kwot należnych z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności. Kwotami należnymi, tj. kwotami, które będą stanowić zapłatę użytkowników za świadczone przez Spółkę usługi będą jedynie należne Spółce prowizje (stanowiące niewielki procent wpłacanych przez użytkowników kwot). W pozostałym zakresie Spółka będzie zobowiązana do zwrotu środków na rzecz użytkowników.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie nadmienić należy, że stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe, albowiem z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku oraz jego uzupełnieniu jednoznacznie wynika, że Spółka będzie zawierać z użytkownikami Portalu umowę powiernictwa zgodnie z którą wpłacane środki, mimo że stanowiące własność Spółki nie będą mogły być przez nią swobodnie dysponowane i w ostatecznym rozrachunku będą przeznaczone na poczet wypłat dokonywanych na rzecz użytkowników i nie będą one stanowić dla Spółki definitywnego przysporzenia (będą one pełnić funkcję gwarancyjną względem pozostałych użytkowników Portalu i samego Właściciela Portalu zabezpieczając rozliczenia miedzy użytkownikami), co oznacza, że Spółka na podstawie ww. umowy oraz umowy o współpracy zawartej z właścicielem Portalu (spółką komandytową), będzie mogła swobodnie dysponować tylko środkami pochodzącymi z należnych na jej rzecz prowizji (z tytułu obsługi transakcji wypłaty środków pieniężnych i deponowania tych środków), co będzie znajdować odzwierciedlenie w postanowieniach umownych i jedynie te środki będą stanowiły przychód Spółki z tytułu prowadzonej przez nią działalności (środki wpłacone przez użytkowników będą mieć charakter zwrotny i nie będą stanowić kwot należnych z tytułu prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej), jak również, że konto bankowe wykorzystywane dla potrzeb świadczonych przez Spółkę usług opisanych we wniosku będzie wyodrębnione jako samodzielne konto lub jako subkonto - tak by umożliwić odrębną ewidencję środków wpłacanych przez użytkowników od środków pochodzących z pozostałej działalności gospodarczej, przy czym Spółka nie będzie mogła swobodnie nimi dysponować np. na pokrycie kosztów działalności (środki te będą przechowywane na odrębnym koncie spółki prowadzonym przez Bank lub przez zewnętrznego operatora płatności np. PayPal).

Nadmienić także należy, że okoliczności w jakich dojdzie do uzyskania przez Wnioskodawcę przychodu podatkowego przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, mogą zostać zweryfikowane w toku ewentualnego postępowania podatkowego, prowadzonego przez uprawniony organ podatkowy.

Wskazać także trzeba, że jeżeli przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego będzie różnił się od zdarzenia występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego zdarzenia. To na podatniku spoczywa obowiązek udowodnienia w toku ewentualnego postępowania podatkowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.