IBPB-1-1/4510-297/15/AJ | Interpretacja indywidualna

Czy w przypadku połączenia Spółki z o.o. z Wnioskodawcą, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, gdzie Spółka z o.o. będzie spółką przejmującą, a Wnioskodawca spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?
IBPB-1-1/4510-297/15/AJinterpretacja indywidualna
  1. połączenie
  2. przejęcie
  3. przychód
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 23 grudnia 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 29 grudnia a 2015 r.), uzupełnionym 12 stycznia 2016 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku ze wskazanym we wniosku połączeniem przez przejęcie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego w związku ze wskazanym we wniosku połączeniem przez przejęcie. W dniu 12 stycznia 2016 r. powyższy wniosek został uzupełniony.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest spółką komandytowo-akcyjną podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w Polsce od całości swoich przychodów, bez względu na miejsce ich osiągania (dalej: „Wnioskodawca”). Od 1 stycznia 2015 r. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Wnioskodawca w przeszłości (2013 r. i 2014 r.) nie był podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, przy czym nie posiada za tamte okresy niepodzielonych zysków, gdyż spółka ta za 2013 r. poniosła stratę, a za 2014 r. nieznaczny zysk, który jednak był niższy niż wartość straty z 2013 r. i nie pozwolił na jej pokrycie. Jednocześnie akcjonariuszem Wnioskodawcy jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej: „Akcjonariusz” lub „Spółka z o.o.”).

W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie z 5 stycznia 2016 r. doprecyzowano, że w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego Wnioskodawca miał na myśli lata kalendarzowe 2013 r. i 2014 r., podczas gdy trwający wówczas pierwszy rok obrotowy Wnioskodawcy był rokiem przedłużonym i rozpoczął się w 2013 r., a zakończył z ostatnim dniem 2014 r. Powyższe nie zmienia jednak faktu, że za ten pierwszy rok obrotowy Spółki nie wystąpiły niepodzielone zyski (SKA osiągnęła stratę za rok obrotowy 2013-2014).

Obecnie Grupa rozważa model reorganizacji oraz możliwe do osiągnięcia efekty synergii i poprawy efektywności w przypadku integracji podmiotów w ramach Grupy, co ma przyczynić się do umocnienia i dalszej przewagi konkurencyjnej Grupy. Jednym z kluczowych elementów motywujących decyzje reorganizacyjne jest cel, w jakim został utworzony Wnioskodawca i zmieniające się otoczenie makroekonomiczne. Wnioskodawca w założeniu miał pełnić (i pełni) funkcje podmiotu udzielającego finansowania podmiotom w Grupie oraz mającego dostęp do korzystnego finansowania zewnętrznego (w tym bankowego) dzięki posiadanym aktywom, w jakie został wyposażony. Zmieniająca się stopniowo polityka instytucji zewnętrznych udzielających finansowania na rzecz Wnioskodawcy doprowadziła do tego, że rozpoczęły one ocenę klienta nie z perspektywy jego sprawozdania jednostkowego (a więc wyników Spółki oraz struktury jej bilansu), a z perspektywy sprawozdania skonsolidowanego tj. sprawozdania (wyników i bilansu) całej Grupy. Z tego powodu zasadnym w ocenie grupy będzie również konsolidacja prawna określonych podmiotów w Grupie.

Jednym z elementów reorganizacji miałoby być dokonanie połączenia Wnioskodawcy przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (tj. Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej: „KSH”). Jak jednak stanowi art. 491 § 1 KSH, spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W świetle powyższego, ograniczenia prawne na gruncie KSH określają, że Wnioskodawca nie może być w ramach planowanych działań reorganizacyjnych spółką przejmującą.

Z tego powodu, to Wnioskodawca miałby być przejęty przez inny podmiot z Grupy. Powoduje to, że Grupa rozważa pionowy model integracji. Nastąpiłoby więc połączenie Wnioskodawcy z Akcjonariuszem (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie Wnioskodawcy przez Akcjonariusza. Powyższe czynności zostaną dokonane po 1 stycznia 2016 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w przypadku połączenia Spółki z o.o. z Wnioskodawcą, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, gdzie Spółka z o.o. będzie spółką przejmującą, a Wnioskodawca spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia Spółki z o.o. z Wnioskodawcą, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, gdzie Spółka z o.o. będzie spółką przejmującą, a Wnioskodawca spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Przy czym zgodnie z art. 491 § 1 KSH spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną.

W wyniku takiego połączenia dochodzi do tzw. sukcesji generalnej, określonej w art. 494 § 1 KSH, zgodnie z którym spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki.

W myśl art. 93 § 1 pkt 1-3 ustawy Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.; dalej: „Ordynacja podatkowa”), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych, osobowych spółek handlowych, a także osobowych i kapitałowych spółek handlowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Stosownie do art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, § l tego przepisu stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej (osób prawnych), bądź osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej jako: „ustawa o CIT”), zawiera określone regulacje dotyczące opodatkowania czynności połączenia spółek.

W szczególności art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT określa przychód wspólników spółki przejmowanej z tytułu dopłat, art. 10 ust. 2 ustawy o CIT określa przypadki powstania dochodu po stronie spółki przejmowanej (winno być: „przejmującej”), a art. 12 ust. 4 pkt 12 ustawy o CIT przypadki powstania (jego braku) przychodu po stronie wspólników spółki przejmowanej.

Żaden przepis ustawy o CIT nie wskazuje aby czynność połączenia stanowiła zdarzenie opodatkowane po stronie spółki przejmowanej. Jest to logiczną konsekwencją faktu, iż Wnioskodawca - jako spółka przejmowana - w wyniku połączenia ze Spółką z o.o. nie uzyska żadnego przysporzenia majątkowego. Aby bowiem dane świadczenie mogło zostać uznane za przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, świadczenie to powinno stanowić przysporzenie po stronie podatnika, rozumiane jak powiększenie jego aktywów, bądź też pomniejszenie jego pasywów. Przejęcie Wnioskodawcy przez Spółkę z o.o. nie będzie natomiast wiązało się z uzyskaniem przez Wnioskodawcę jakiegokolwiek przysporzenia, rozumianego jako powiększenie jego aktywów albo pomniejszenie pasywów.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku połączenia Spółki z o.o. z Wnioskodawcą, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, gdzie Spółka z o.o. będzie spółką przejmującą, a Wnioskodawca spółką przejmowaną, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.