DD9/033/91/KCT/2011/PK-1020 | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód. Oznacza to zatem, że jeżeli w wyżej wymienionym okresie przychód ze sprzedaży, przed upływem pięciu lat od nabycia, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2010 roku, zostanie przeznaczony na „spłatę kredytu hipotecznego” na nabycie „w dniu 6 kwietnia 2010 r. do majątku wspólnego lokalu mieszkalnego”, wówczas spełnione zostaną kryteria do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
DD9/033/91/KCT/2011/PK-1020interpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. kredyt
 3. przychód
 4. sprzedaż lokalu
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze sprzedaży nieruchomości

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 29 listopada 2010 r. Nr IPPB2/415-868/10-2/MK1 wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, nabytego w 2010 roku, w związku z wydatkowaniem, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpi odpłatne zbycie, przychodu na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego, jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 29 listopada 2010 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów ze sprzedaży nieruchomości. Interpretacja wydana została na wniosek Pana z dnia 19 września 2010 r.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

W dniu 2 kwietnia 2010 r. Wnioskodawca wspólnie ze swoją żoną zawarli z bankiem umowę kredytu hipotecznego na zakup lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym. Na podstawie tej umowy powołany bank udzielił Wnioskodawcy i jego żonie kredytu w kwocie 380.000 zł z przeznaczeniem wyłącznie na zakup lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca wraz z żoną przeznaczyli środki z powołanego kredytu na zakup lokalu mieszkalnego do ich majątku wspólnego w dniu 6 kwietnia 2010 r.

Od zawarcia związku małżeńskiego do dnia wniesienia niniejszego wniosku Wnioskodawca pozostaje z żoną w ustawowym ustroju majątkowym (wspólność łączna); Wnioskodawca nie zawierał umów małżeńskich majątkowych. W treści całej powołanej umowy kredytu hipotecznego Wnioskodawca wraz z żoną występują łącznie jako kredytobiorca. W związku z powyższym i obowiązywaniem w małżeństwie Wnioskodawcy ustawowego ustroju majątkowego, Wnioskodawca wraz z małżonką są zobowiązani i odpowiedzialni za spłatę całego kredytu wraz z odsetkami.

W dniu 20 sierpnia 2010 r. Wnioskodawca zawarł umowę darowizny. Na podstawie tej umowy rodzice Wnioskodawcy darowali Wnioskodawcy, do jego majątku osobistego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca mieszka w lokalu mieszkalnym nabytym wraz z żoną ze środków pochodzących z powołanego kredytu i w tym lokalu jest zameldowany. Wnioskodawca ani jego żona nie prowadzą działalności gospodarczej. Przy spłacie kredytu hipotecznego Wnioskodawca ani jego żona nie korzystają i nie zamierzają korzystać z ulg podatkowych, o których mowa w art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawca zamierza sprzedać darowane mu przez rodziców spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca szacuje, że z tytułu sprzedaży tego prawa może otrzymać cenę w kwocie około 210.000 zł. Środki, jakie otrzyma z tytułu zbycia powołanego prawa spółdzielczego Wnioskodawca zamierza, najpóźniej w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi zbycie tego prawa, w całości wydatkować na spłatę zaciągniętego wraz z żoną kredytu hipotecznego.

Wskutek powołanej wpłaty kwota kapitału kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Wnioskodawcę i jego małżonkę pozostała do zapłaty powinna ulec zmniejszeniu o 210.000 zł, to jest do kwoty 170.000 zł.

W związku z powyższym zadano pytanie:

Jaka część wydatków poniesionych na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Wnioskodawcę wraz z żoną, ze środków pochodzących z przychodu z odpłatnego zbycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z majątku osobistego Wnioskodawcy, uznana zostanie za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, za wydatkowaną na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, powinna zostać uznana całość wydatków, jakie zostaną poniesione na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego przez Wnioskodawcę wraz z żoną.

Artykuł 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest normą celu społecznego (socjalnego). Intencją ustawodawcy przyświecającą wprowadzeniu tego przepisu było zachęcenie podatników uzyskujących przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych do wydatkowania uzyskanych środków na zaspokajanie własnych celów mieszkaniowych. Wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego przez podatnika na nabycie lokalu mieszkalnego, który to kredyt został zaciągnięty wspólnie z żoną uznać należy za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe podatnika.

Zgodnie z postanowieniami umowy kredytu hipotecznego zawartego przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca i jego żona występują w tej umowie łącznie jako jeden kredytobiorca. Zatem Wnioskodawca w takim samym stopniu jak jego żona jest zobowiązany i odpowiedzialny za spłatę całości kredytu, nie zaś jego określonej części. Tak więc, nawet w całości spłacając powołany kredyt Wnioskodawca realizuje własne cele mieszkaniowe. Ponadto lokal mieszkalny nabyty ze środków pochodzących z powołanego kredytu hipotecznego stanowi wspólne miejsce zamieszkania Wnioskodawcy wraz z żoną - służy on zaspokojeniu jego własnych potrzeb mieszkaniowych (w tym rodziny pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym).

Wydając w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną z dnia 29 listopada 2010 r. Nr IPPB2/415-868/10-2/MK1, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe. Organ upoważniony stwierdził m.in., że (...) Aby więc środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy w całości przeznaczone na spłatę kredytu mogły skorzystać ze zwolnienia przed ich wydatkowaniem winny zostać włączone do majątku wspólnego małżonków (...).

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył, w 2010 r., spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca zamierza sprzedać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego sprzedaż przez Wnioskodawcę spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem pięciu lat, licząc od końca 2010 roku, w którym nastąpiło nabycie, stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanych przepisów.

Przychodem, stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Podatek dochodowy, zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wprowadzonego od dnia 1 stycznia 2009 r. ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a-e ustawy, za wydatki poniesione na wyżej wymienione cele, uważa się wydatki poniesione m.in. na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Ponadto regulacje prawne zawarte w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a ustawy stanowią, że wydatkami na „własne cele mieszkaniowe”, są również wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania dochodu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Jak wynika z powołanych przepisów, zwolnienie podatkowe jest uzależnione od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy, własne cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności najpóźniej przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, jednak nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód. Oznacza to zatem, że jeżeli w wyżej wymienionym okresie przychód ze sprzedaży, przed upływem pięciu lat od nabycia, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabytego w 2010 roku, zostanie przeznaczony na „spłatę kredytu hipotecznego” na nabycie „w dniu 6 kwietnia 2010 r. do majątku wspólnego lokalu mieszkalnego”, wówczas spełnione zostaną kryteria do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W konsekwencji jednakże należało z urzędu, dokonać zmiany pisemnej interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż uznanie przez ten organ, m.in. że (...) Aby więc środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa (...) stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy w całości przeznaczone na spłatę kredytu mogły skorzystać ze zwolnienia (...) winny zostać włączone do majątku wspólnego małżonków (...), jest nieprawidłowe.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.