DD6/033/130/MNX/13 | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób prawnych w sprawie określenia momentu powstania przychodu.
DD6/033/130/MNX/13interpretacja indywidualna
  1. dostawa
  2. moment
  3. moment powstania przychodów
  4. powstanie przychodu
  5. przychód
  6. towar
  7. zaliczka
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną w dniu 9 grudnia 2012 r. Nr ILPB3/423-329/12-4/JG wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, w ten sposób, iż stwierdza, że stanowisko Sp. z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2012 r., o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych w sprawie określenia momentu powstania przychodu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2012 r. Sp. z o.o. (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia momentu powstania przychodu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w systemie wysyłkowym (przez Internet), polegającą na sprzedaży detalicznej odzieży, akcesoriów dziecięcych, akcesoriów do użytku domowego. Spółka prowadzi sprzedaż towarów w formie kilkudniowych kampanii przeprowadzanych na stronie internetowej. W trakcie kampanii klienci składają zamówienia na oferowane przez Spółkę towary oraz dokonują wpłaty zaliczki na poczet przyszłej dostawy towarów. Wpłacona zaliczka pokrywa 100% wartości przyszłej dostawy towarów.

Po zakończeniu trwania kampanii, Spółka dokonuje zakupu zamówionych towarów u dostawcy i w dalszej kolejności dostarcza je do klientów. Oznacza to, iż w momencie składania zamówienia przez klientów Spółka nie posiada towaru na stanie magazynowym i nie ma pewności, czy zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli np. nie otrzyma towaru od dostawcy.

Spółka zawiera z klientami zamówienia sprzedaży, w których zobowiązuje się do realizacji dostaw towarów w przyszłych okresach. Okres realizacji dostawy wynosi 2 - 8 tygodni od dnia zawarcia umowy z klientem. Wpłacona zaliczka na poczet przyszłych dostaw towarów jest klientowi zwracana w momencie, kiedy Spółka nie jest w stanie zrealizować zamówienia.

W piśmie uzupełniającym z dnia 20 listopada 2012 r. (data wpływu 26 listopada 2012 r.) Wnioskodawca doprecyzował opisany stan faktyczny o informację, że dostawa towarów następuje w przyszłych okresach sprawozdawczych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy otrzymana zaliczka stanowi przychód podlegający opodatkowaniu w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z chwilą jej otrzymania...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Na podstawie art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Stosownie do art. 12 ust. 3a ww. ustawy, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem, ust. 3c - 3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:

  • wystawienia faktury albo
  • uregulowania należności.

W myśl art. 12 ust. 4 pkt 1 tej ustawy, do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych.

Zdaniem Wnioskodawcy, za „okres sprawozdawczy” użyty w treści art. 12 ww. ustawy, należy uznać jeden miesiąc w sytuacji, gdy Spółka rozlicza podatek dochodowy od osób prawnych w okresach miesięcznych, co znajduje zastosowanie w przypadku Wnioskodawcy.

Jak wynika z treści powołanych przepisów ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przepis art. 12 ust. 3a nie ma zastosowania do otrzymanych zaliczek lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w późniejszych okresach sprawozdawczych, bowiem takie zaliczki lub zarachowane należności, stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Otrzymywana przez Spółkę zaliczka nie ma charakteru definitywnego i ostatecznego, gdyż w momencie gdy Spółka nie otrzyma towaru od dostawcy, otrzymana zaliczka zostanie w całości zwrócona klientowi.

Zaliczka otrzymana na konto Spółki nabiera charakteru ostatecznego wynagrodzenia, w momencie wysyłki towaru do klienta. Wówczas, zdaniem Wnioskodawcy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), wydał w dniu 7 grudnia 2009 r. interpretację indywidualną (Nr ILPB3/423-329/12-4/JG), w której stanowisko Wnioskodawcy uznał za nieprawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

W ocenie Ministra Finansów stanowiska wyrażonego w interpretacji indywidualnej z dnia 7 grudnia 2012 r. Nr ILPB3/423-329/12-4/JG wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, nie można uznać za prawidłowe, w części dotyczącej kwalifikacji zaliczki pokrywającej pełną wartość dostawy towaru, jako przychodu podatkowego.

Na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2014 r., poz. 851 z późn. zm. – „dalej: updop”), do przychodów nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, a także otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), w tym również uregulowanych w naturze, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).

W przytoczonym wyżej przepisie sformułowanie „pobrane wpłaty lub zarachowane należności” odnosi się do pobranych przez podatnika przedpłat i zaliczek na poczet dostaw towarów i usług, których wykonanie jest odroczone w czasie i dopiero po realizacji łączącej strony umowy występuje przychód podlegający opodatkowaniu.

Z powyższego przepisu wynika ponadto, iż pobrane przez podatnika zaliczki są neutralne podatkowo, jeżeli dotyczą usług, które zostaną wykonane w przyszłych okresach rozliczeniowych. Przemawia za tym także fakt, iż co do zasady przy odstąpieniu od umowy wzajemnej, zaliczki podlegają zwrotowi (art. 494 K.c.) (por. prawomocny wyrok WSA w Gliwicach z dnia 16 lutego 2011 r. sygn. akt I SA/Gl 1147/10).

W związku z powyższym, Wnioskodawca ma prawo w oparciu o przepis art. 12 ust. 4 pkt 1 updop, nie zaliczać do przychodu pobranych zaliczek tytułem przyszłych dostaw.

Biorąc powyższe pod uwagę - w świetle przedstawionego stanu faktycznego, z którego wynika, że Spółka otrzymuje pełną zaliczkę pokrywającą pełną wartość przyszłej dostawy towarów, nie powinna zaliczać otrzymanej wpłaty do przychodów podatkowych. W konsekwencji, stanowisko Spółki w tym zakresie przedstawione we wniosku z dnia 22 sierpnia 2012 r., należy uznać za prawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Spółdzielnię oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.