DD3/033/69/IMD/10/PK-270 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Przychody z tytułu praw majątkowych jak i poniesione koszty powinny zostać wykazane w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zostaną uzyskane (poniesione). Z uwagi na to, iż przewidywany koszt wydania pamiętnika będzie znacznie przewyższać spodziewany przychód z tytułu sprzedaży pamiętników, nie wystąpi dochód do opodatkowania lecz strata ze źródła przychodu, tj. z praw majątkowych, którą Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 października 2009 r., uzupełnionym w dniu 14 grudnia 2009 r., jest prawidłowe, jednakże należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr IPPB1/415-730/09-4/MT, gdyż w interpretacji tej dokonano błędnej kwalifikacji przychodu ze sprzedaży pamiętników, wskazując, iż będzie to przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, a nie przychód z praw majątkowych, o których mowa w art 18 ustawy.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § I ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr IPPB1/415-730/09-4/MT, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Zbigniewa S. (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 października 2009 r., uzupełnionym w dniu 14 grudnia 2009 r., jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Dnia 16 grudnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) - w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych. Interpretacja wydana została na wniosek złożony w dniu 2 października 2009 r., w którym przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca zamierza wydać własnym nakładem pamiętnik w postaci książki w nakładzie 100 egzemplarzy. W tym celu zgłosiłby to w Bibliotece Narodowej i otrzymałby tzw. numer ISBN. Według wstępnego rozeznania w drukarniach koszt takiego wydania wyniósłby ok. 10.000 zł. Posiadając nr ISBN Wnioskodawca zapłaciłby w rachunku drukarni VAT w wysokości 7%. Z wydanych 100 egzemplarzy ok. 50 sztuk Wnioskodawca rozesłałby rodzinie, znajomym i do bibliotek w Polsce w postaci darowizn. Pozostałe ok. 50 sztuk być może udałoby się sprzedać w komisach książkowych w cenie po 15-20 zł za sztukę.

Całe przedsięwzięcie nie przyniosłoby Wnioskodawcy żadnego dochodu (wręcz przeciwnie stratę), gdyż koszt druku to ok. 10.000 zł, a ze sprzedanych egzemplarzy uzyskałby kwotę około 1.000 zł.

W dniu 14 grudnia 2009 r. Wnioskodawca uzupełnił swój wniosek informując, że zdarzenie przyszłe opisane we wniosku dotyczy wyłącznie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W związku z przedstawionym zdarzeniem przyszłym zadano następujące pytania:
  1. Czy z tytułu wydania pamiętnika na przedstawionych warunkach i sprzedaży pewnej liczby egzemplarzy Wnioskodawca powinien zapłacić podatek, mimo że nie osiągnąłby z tego dochodu... Jeżeli tak, to jak wysoki byłby ten podatek i jak powinien rozliczyć go z urzędem skarbowym...
  2. Gdyby Wnioskodawca nie sprzedawał żadnego egzemplarza, a tylko je rozdał, czy sytuacja by się zmieniła...

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na to, że wydanie pamiętnika nie przyniosłoby żadnego dochodu, nie byłby obowiązany do płacenia z tego tytułu podatku.

W dniu 16 grudnia 2009 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał indywidualną interpretację prawa podatkowego Nr IPPB1/415-730/09-4/MT, w której uznał, iż przychody uzyskane przez Wnioskodawcę będą stanowiły przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a wydatki poniesione na wydanie pamiętnika będą stanowiły koszt uzyskania przychodu w wysokości kosztu faktycznie poniesionego.

Ponadto Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wskazał, iż dochód z innych źródeł polega sumowaniu z innymi dochodami i podlega opodatkowanymi na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie uzyska dochodu ze sprzedaży pamiętników (koszt będzie wyższy niż przychód), wówczas podatek z tego źródła nie wystąpi.

Na tle przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego Minister Finansów stwierdza co następuje.

W myśl postanowień art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2009 r., zwanej dalej „ustawą”, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Natomiast stosownie do postanowień art. 18 ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

W świetle powyższego przychód uzyskany ze sprzedaży dzieł wykonanych przez autorów (w tym wydanych przez siebie książek) należy zaliczyć do przychodów ze źródła określonego w art. 18 ustawy, tj. do przychodów z praw majątkowych.

Jeżeli przychody te uzyskane są bez pośrednictwa płatnika, to podatnik obowiązany jest wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym (nie spoczywa na nim obowiązek samodzielnego uiszczenia zaliczki na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego).

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami wynoszą 50%.

Ponadto na podstawie art. 22 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli podatnik udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania normy procentowej określonej w art. 22 ust. 9 pkt 1-4, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych. Jeżeli zatem Wnioskodawca posiadać będzie dowody stwierdzające fakt poniesienia kosztów na wydanie swojego pamiętnika, które przewyższą przychody uzyskane ze sprzedaży tego pamiętnika, to nie wystąpi dochód podlegający opodatkowaniu.

Przychody z tytułu praw majątkowych jak i poniesione koszty powinny zostać wykazane w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym zostaną uzyskane (poniesione). Z uwagi na to, iż przewidywany koszt wydania pamiętnika będzie znacznie przewyższać spodziewany przychód z tytułu sprzedaży pamiętników, nie wystąpi dochód do opodatkowania lecz strata ze źródła przychodu, tj. z praw majątkowych, którą Wnioskodawca będzie mógł rozliczyć stosownie do postanowień art. 9 ust. 3 ustawy.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 października 2009 r., uzupełnionym w dniu 14 grudnia 2009 r., jest prawidłowe, jednakże należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 grudnia 2009 r. Nr IPPB1/415-730/09-4/MT, gdyż w interpretacji tej dokonano błędnej kwalifikacji przychodu ze sprzedaży pamiętników, wskazując, iż będzie to przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy, a nie przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej „ustawą”). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.