DD3/033/165/14/CRS | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji PIT-11, a także w zakresie źródeł przychodów.
DD3/033/165/14/CRSinterpretacja indywidualna
 1. korekta
 2. obowiązek płatnika
 3. pracownik
 4. przychód
 5. płatnik
 6. zeznanie podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2012 r. Nr ILPB1/415-1214/11-13/AA, wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Spółki z o.o. (Wnioskodawcy), przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2011 r. (data wpływu 21 października 2011 r.), uzupełnionym w dniach 17 i 27 stycznia 2012 r. oraz 7 lutego 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie źródeł przychodów, jest:

 • prawidłowe w zakresie zakwalifikowania przychodu z tytułu zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnionego pracownika do przychodów ze stosunku pracy,
 • nieprawidłowe w zakresie zakwalifikowania przychodu z tytułu zapłacenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za byłego pracownika do przychodów ze stosunku pracy.

UZASADNIENIE

W dniu 21 października 2011 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionym w dniach 17 i 27 stycznia 2012 r. oraz 7 lutego 2012 r., Wnioskodawca przedstawił następujący stan faktyczny:

U Wnioskodawcy w roku 2010 została przeprowadzona kontrola z ZUS, podczas której zostały zakwestionowane wypłaty świadczeń z ZFŚS w latach 2007-2009. W wyniku zaleceń pokontrolnych nastąpiła konieczność wystawienia korekty listy płac i oskładkowania tychże wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego za okresy:

 • lipiec i grudzień 2007,
 • lipiec i grudzień 2008,
 • lipiec i grudzień 2009.

Dokonano korekty ZUS w deklaracjach w danych miesiącach i danych latach. Wystąpiła nadpłata zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych u osób nadal zatrudnionych i u osób, które już nie pracują u Wnioskodawcy.

W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku, przedstawiony powyżej stan faktyczny został rozszerzony o następujące informacje:

W miesiącu lipcu 2009 wypłacono pracownikom dofinansowanie do wypoczynku letniego i od wypłaconych sum potrącono podatek dochodowy od osób fizycznych.

W miesiącu grudniu 2009 r. wypłacono dofinansowanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia i naliczono podatek od wypłat pomniejszonych o kwotę 380 zł, a więc w wielu wypadkach podatku nie potrącono. W wyniku naliczenia pokontrolnych korekt list płac po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne wystąpiła w lipcu 2009 nadpłata, a w miesiącu grudniu 2009 r. niedopłata podatku dochodowego od osób fizycznych.

Od wypłaconych pracownikom przychodów za lata 2007, 2008, 2009 pracodawca opłacił w całości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy nadpłaconą zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych za lata 2007, 2008, 2009 należy umniejszyć za rok bieżący w PIT-11 za 2011 r. wykazując potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, czy dokonać korekty PIT-11 poszczególnym pracownikom za rok 2007, 2008, 2009...
 2. Czy nadpłaconą zaliczkę podatku dochodowego od osób fizycznych za lipiec 2009 r. należy umniejszyć w PIT-11 za 2011 r. wykazując potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne razem ze składkami od przychodów osiągniętych w 2011 roku...
 3. Czy niedopłaconą zaliczkę na podatek dochodowy za grudzień 2009 r. należy wykazać w PIT-11 za 2011 r....
 4. Czy opłacone przez pracodawcę składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodów z list pokontrolnych za lata 2007, 2008, 2009 należy uznać za przychód ze stosunku pracy czy darowiznę...

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny nie ma podstaw prawnych do korekty informacji PIT-11 za rok 2007, 2008, 2009, gdyż w latach tych informacje PIT-11 odzwierciedlały stan faktyczny, a więc wysokość składek pobranych przez płatnika a nie składek należnych. Natomiast w informacji PIT-11 sporządzonej za rok 2011, a więc za rok, w którym dokonano wpłaty zaległych składek ZUS za lata 2007-2009 jako płatnik Wnioskodawca powinien wykazać całość pobranych z dochodu pracowników składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za rok 2011 oraz za lata 2007, 2008, 2009, które podlegają odliczeniu oraz wykazać zaliczkę na podatek dochodowy, która dotyczy przychodu (dochodu) osiągniętego w 2011 r.

Dla osób zwolnionych – nie pracujących już w zakładzie w 2011 roku należałoby wystawić PIT 11 za rok 2011, w którym zostaną wykazane tylko potrącone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wynikające z korekty list płac ZFŚS w latach 2007-2009 i wystosować pisma informujące o konieczności doliczenia tychże składek do PIT-11, które otrzymają za 2011 rok ze swoich zakładów pracy. Odpowiednie pismo przewodnie należałoby wystosować do Urzędu Skarbowego.

W zakresie odpowiedzi na pytanie 2, zdaniem Wnioskodawcy odpowiedź brzmi: tak.

W zakresie odpowiedzi na pytanie 3, zdaniem Wnioskodawcy odpowiedź brzmi: tak – doliczając kwoty wypłaconych przychodów (z dofinansowania Świąt Bożego Narodzenia za grudzień 2009) do przychodów osiągniętych w 2011 r. i doliczając odpowiednio składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do składek od przychodów z 2011 r.

Jest również inna możliwość: do podatku wykazanego w PIT-11 od przychodów osiągniętych w 2011 r. doliczyć lub odliczyć różnice podatku wyliczoną za poszczególne okresy: lipiec i grudzień 2007, lipiec i grudzień 2008, lipiec i grudzień 2009.

przykład: nadpłata podatku wyliczona na podstawie korekt list płac:

za lipiec 2007 -20,00 zł,

za grudzień 2007 -25,00 zł,

za lipiec 2008 -26,00 zł,

za grudzień 2008 -30,00 zł,

za lipiec 2009 -18,00 zł

-----------------------------------------

 • 119,00 zł

i niedopłata podatku za grudzień 2009:

+30,00 zł

-----------------------------------------

różnica do odliczenia od podatku wykazanego za 2011 r.

 • 89,00 zł

Przykładowa kwota podatku pobranego od przychodów w 2011 r. wynosi 1500,00 zł, zaliczka pobrana przez płatnika wykazana w PIT-11 w poz. 39 wynosi 1589,00 zł.

Przy takiej możliwości rozliczenia nie wykazywane byłyby w PIT 11 za 2011 r. potrącone składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za poszczególne okresy: lipiec i grudzień 2007, lipiec i grudzień 2008, lipiec i grudzień 2009. Byłyby one wykazane i udokumentowane w pokontrolnych korektach list płac za te lata a możliwość takiego rozliczenia podatku znacznie ułatwiłaby prace rozliczeniowe, tym bardziej, że w latach 2007 i 2008 wskaźnik podatku wynosił 19% a w 2011 18%.

W zakresie odpowiedzi na pytanie 4 Wnioskodawca wyjaśnił, że jeżeli jako darowiznę to odpowiedź na to pytanie brzmi: tak – wykazując je poszczególnym pracownikom w PIT-8C celem opłacenia podatku dochodowego, jeżeli jako przychód ze stosunku pracy doliczyć do przychodów w 2011 roku.

Następnie w uzupełnieniu przedmiotowego wniosku, złożonym w dniu 17 stycznia 2012 r. Wnioskodawca sprostował stanowisko w zakresie pytania 4, wskazując, że w przypadku pracowników pozostających w stosunku służbowym zgodnie z art. 12 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zapłatę za nich składek uznaje jako świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika stanowiące przychód ze stosunku służbowego (zgodnie z art. 12 pkt 1), podlegające oskładkowaniu i opodatkowaniu w roku 2012 tj. w roku sporządzenia odpowiednich list płac od przychodów opłaconych przez pracodawcę dotyczących lat 2007, 2008, 2009. W przypadku osób niepozostających już w stosunku służbowym, czyli zwolnionych opłacenie za nich składek przez pracodawcę można uznać za darowiznę i wystawić dla nich PIT 8C.

W kolejnym uzupełnieniu wniosku złożonym w dniu 27 stycznia 2012 r. Wnioskodawca ponownie sprostował stanowisko w zakresie odpowiedzi na pytanie 4 wskazując, że zarówno w przypadku osób pozostających jak i niepozostających w stosunku służbowym zapłatę za nich składek należy uznać jako przychód ze stosunku służbowego – art. 12 pkt 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegający oskładkowaniu i opodatkowaniu w roku 2012, tj. w roku sporządzenia odpowiednich list płac obejmujących wysokość opłaconych przez pracodawcę składek dotyczących pokontrolnych list płac za lata 2007, 2008, 2009.

Jednocześnie poinformował, że pracodawca wypłacając zaległe składki na ub. społeczne i ub. zdrowotne z własnych środków zrezygnował z dochodzenia zwrotu tych składek od zatrudnionych i byłych pracowników.

W uzupełnieniu przedmiotowego wniosku o interpretację indywidualną, złożonym w dniu 7 lutego 2012 r. Wnioskodawca wskazał, że opłacone przez pracodawcę za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodów z list pokontrolnych za lata 2007-2009 zarówno wobec pracowników pozostających nadal w stosunku pracy jak i wobec osób, które nie są już pracownikami, należy uznać za przychód ze stosunku pracy. Przychód ten winien być wykazany w PIT-11 za rok, w którym nastąpiła faktyczna zapłata zaległych składek.

Odnosząc się do powyższego należy zauważyć, że interpretacja indywidualna z dnia 7 lutego 2012 r. Nr ILPB1/415-1214/11-13/AA wydana została w zakresie określenia źródła przychodu (pytanie nr 4). Wniosek w części dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sporządzenia informacji PIT-11 został rozstrzygnięty odrębną interpretacją indywidualną z dnia 30 stycznia 2012 r. Nr ILPB1/415-1214/11-8/AA.

W świetle obowiązującego stanu prawnego Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 7 lutego 2012 r. Nr ILPB1/415-1214/11-13/AA uznał stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego – zgodnie z którym opłacone przez pracodawcę za pracownika składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od przychodów z list pokontrolnych za lata 2007-2009 zarówno wobec pracowników pozostających nadal w stosunku pracy jak i wobec osób, które nie są już pracownikami, należy uznać za przychód ze stosunku pracy – za prawidłowe.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, stwierdzam, co następuje.

Zasady opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osób fizycznych reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą PIT”.

Zgodnie z jej art. 9 ust. 1 ustawy PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku.

Dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24–25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym (art. 9 ust. 2 ustawy PIT).

Art. 10 ust. 1 ustawy PIT wymienia dziewięć źródeł przychodów. Odrębnym źródłem przychodu jest stosunek pracy (art. 10 ust. 1 pkt 1), odrębnym inne źródła (art. 10 ust. 1 pkt 9).

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy PIT za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl natomiast art. 20 ust. 1 ustawy PIT, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że sfinansowane przez Wnioskodawcę, ze środków własnych, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, do zapłacenia których zobligowany był ubezpieczony (osoba fizyczna), stanowią dla tej osoby przychód w rozumieniu ustawy PIT. Przychód ten nie mieści się w zakresie żadnego ze zwolnień wymienionych w 21, 52, 52a i 52c ustawy PIT, jak również nie został od niego zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Tym samym, zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy PIT, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przy czym o sposobie jego opodatkowania decyduje kwalifikacja do właściwego źródła przychodów zdeterminowana m.in. rodzajem stosunku prawnego łączącego świadczeniodawcę ze świadczeniobiorcą w momencie dokonania świadczenia.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca wskazał, że w wyniku przeprowadzonej kontroli z ZUS, zakwestionowane zostały wypłaty świadczeń z ZFŚS w latach 2007-2009. W wyniku zaleceń pokontrolnych nastąpiła konieczność wystawienia korekty list płac i oskładkowania tychże wynagrodzeń z tytułu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Od wypłaconych zatrudnionym oraz byłym pracownikom przychodów za lata 2007, 2008, 2009 pracodawca opłacił w całości składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Pracodawca wypłacając zaległe składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne z własnych środków zrezygnował z dochodzenia zwrotu tych składek od zatrudnionych i byłych pracowników.

Odnosząc powyższe regulacje do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, należy zauważyć, że opłacenie przez Wnioskodawcę składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zarówno za pracownika jak i byłego pracownika, powoduje powstanie u tych osób przychodu podlegającego opodatkowaniu, z tym że w przypadku pracownika będzie to przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, natomiast w przypadku byłego pracownika będzie to przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PIT, a nie jak wskazuje Wnioskodawca przychód ze stosunku pracy. Na Wnioskodawcy będzie ciążył obowiązek wykazania kwoty przychodów w informacji PIT-11 sporządzanej dla pracownika, zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy PIT, i informacji PIT-8C sporządzanej dla byłego pracownika, zgodnie z art. 42a ustawy PIT.

W świetle powyższego za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego, w myśl którego w przypadku pracownika kwota zapłaconych składek stanowi przychód ze stosunku pracy i przychód ten należy wykazać w sporządzanej przez płatnika informacji PIT-11 za rok w którym nastąpiła faktyczna zapłata zaległych składek.

Nieprawidłowe jest natomiast stanowisko Wnioskodawcy, z którego wynika, że w przypadku byłego pracownika, kwota zapłaconych przez Wnioskodawcę za byłego pracownika składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód z art. 12 ust. 1 ustawy PIT i Wnioskodawca jest obowiązany do sporządzenia informacji PIT-11.

W świetle powyższego należało z urzędu zmienić interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 lutego 2012 r. Nr ILPB1/415-1214/11-13/AA, gdyż stwierdzono jej nieprawidłowość.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.