DD3/033/151/IMD/13/RD-42872/14 | Interpretacja indywidualna

Koszty uzyskania przychodów.
DD3/033/151/IMD/13/RD-42872/14interpretacja indywidualna
 1. działalność gospodarcza
 2. koszty uzyskania przychodów
 3. przychód
 4. umowa o dzieło
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 15 kwietnia 2008 r. Nr ILPB1/415-50/08-2/IM wydanej w imieniu Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację i uznaje, że stanowisko Pana (Wnioskodawca) przedstawione we wniosku złożonym w dniu 15 stycznia 2008 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, jest:

 • nieprawidłowe - w zakresie kwalifikacji do źródła przychodów uzyskanych z umowy o dzieło,
 • prawidłowe - w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2008 r. Wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej Wnioskodawca przedstawił następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest inżynierem architektem, wykonuje projekty architektoniczne na zlecenie biura projektów, z którym podpisał umowę o dzieło. Z treści umowy wynika, że odpowiedzialność za wykonaną pracę wobec osób trzecich ponosi zleceniodawca. Z uwagi na to, iż wykonane projekty są przedmiotem prawa autorskiego zleceniodawca dla celów podatkowych stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%.

Wnioskodawca ma zamiar rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z) dotyczącego wyłącznie:

 • projektowania wzornictwa tkanin, odzieży, obuwia, biżuterii, mebli i innego wzornictwa wyrobów, w tym artykułów użytku osobistego i gospodarstwa domowego,
 • działalności projektantów graficznych i dekoratorów wnętrz.
W związku z powyższym zadano pytania:
 1. Czy w sytuacji prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie (PKD 74.10.Z) innym niż zakres zawartej obecnie umowy o dzieło (PKD 71.11.Z) Wnioskodawca będzie mógł korzystać z 50% normy kosztów uzyskania w ramach tej umowy, a w prowadzonej działalności stosować faktyczne koszty uzyskania przychodów...
 2. Czy zawarta umowa o dzieło przy równoczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej będzie musiała być rozliczana łącznie z działalnością przy zastosowaniu faktycznych kosztów uzyskania przychodów zarówno z działalności gospodarczej oraz z umowy o dzieło...

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskane z osobiście wykonywanej działalności architektonicznej w ramach wolnego zawodu w warunkach określonych w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (wyłącznie od osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej lub podmiotów gospodarczych i usługi w zakresie tej działalności wykonuje wyłącznie dla potrzeb tych podmiotów oraz tego samego rodzaju usług nie wykonuje na rzecz ludności), nie traktuje się jako przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu tej ustawy.

Wnioskodawca uważa, że skoro zakres usług wykonywanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (PKD 74.10.Z) będzie inny, niż z osobiście wykonywanej działalności w ramach wolnego zawodu (umowa o dzieło w zakresie PKD 71.11.Z), a tego samego rodzaju usług Wnioskodawca nie będzie wykonywał na rzecz ludności, to można rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych oddzielnie, z zastosowaniem normy kosztów uzyskania w wysokości 50% w przypadku umowy o dzieło, a w pozarolniczej działalności gospodarczej - koszty faktycznie poniesione.

W świetle obowiązującego stanu prawnego, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe

Na tle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

 1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

– z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Natomiast stosownie do postanowień art. 18 ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Do przychodów uzyskanych:

 • przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami stosuje się 50% koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy,
 • przez zleceniobiorców w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia stosuje się 20% koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca wykonuje (w ramach umowy o dzieło) na zlecenie projekty, które są przedmiotem prawa autorskiego, a zleceniodawca dla celów podatkowych stosuje koszty uzyskania przychodów w wysokości 50%.

W świetle powyższego za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż uzyskany na podstawie umowy o dzieło przychód zalicza do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 i art. 13 pkt 8 ustawy. Przychód ten należy bowiem zaliczyć do przychodów z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów.

Za prawidłowe należy natomiast uznać stanowisko Wnioskodawcy, iż do przychodów, które będą uzyskiwane z tytułu usług wykonywanych w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nie należy zaliczać przychodów uzyskanych na podstawie umowy o dzieło, gdyż stanowią one odrębne źródło przychodów. Do przychodów z działalności gospodarczej będą miały zatem zastosowanie koszty uzyskania przychodów faktycznie poniesione, natomiast do przychodów z praw majątkowych będą miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodów.

Wobec powyższego należało zmienić z urzędu interpretację indywidualną z dnia 15 kwietnia 2008 r. Nr ILPB1/415-50/08-2/IM, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przychody z praw autorskich zaliczył do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu.

POUCZENIE

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzieli odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty powiązane lub podobne:

ILPB1/415-50/08-2/IM | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.