DD2/033/176/MP/GTM/08/PK-1099 | Interpretacja indywidualna

Minister Finansów,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymanego z PFRON dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne oraz korekty przychodów w przypadku zwrotu części otrzymanego dofinansowania.

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) Minister Finansów, w związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości interpretacji indywidualnej z dnia 14 maja 2008 r. Nr ILPB1/415-111/08-3/IM wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, zmienia z urzędu wyżej wymienioną interpretację stwierdzając, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 8 lutego 2008 r. o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymanego z PFRON dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne oraz korekty przychodów w przypadku zwrotu części otrzymanego dofinansowania - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając na podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), wydał w dniu 14 maja 2008 r., w imieniu Ministra Finansów, interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu otrzymanego z PFRON dofinansowania do składek na ubezpieczenie społeczne oraz korekty przychodów w przypadku zwrotu części otrzymanego dofinansowania. Interpretacja wydana została na wniosek z dnia 8 lutego 2008 r. (data wpływu: 14 lutego 2008 r.).

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że

Wnioskodawca, będący przedsiębiorcą posiadającym status zakładu pracy chronionej, od 1 stycznia 2008 roku otrzymuje co miesiąc na rachunek bankowy refundację składek na ubezpieczenie społeczne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Refundacja obejmuje:

  • część wynagrodzenia, odpowiadającą składce należnej od pracownika na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe,
  • część kosztów osobowych pracodawcy, odpowiadającej składce należnej od pracodawcy na ubezpieczenia – emerytalne, rentowe, wypadkowe, pod warunkiem terminowego opłacania przez pracodawcę tych składek w całości.

Innymi słowy refundacja składek przez PFRON dotyczy wcześniej zaliczonych przez przedsiębiorcę do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń, w części obejmującej należne od pracownika składki na ubezpieczenia emerytalne i chorobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) w części należnej od pracodawcy.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia za grudzień 2007 roku w styczniu 2008 roku, faktyczna zapłata składek do ZUS nastąpi w terminie do 15 lutego 2008 roku. PFRON przekaże wówczas środki pieniężne z tytułu refundacji na rachunek bankowy przedsiębiorcy w terminie 7 dni, tj. do dnia 22 lutego 2008 roku.

W dacie otrzymania środków, cała kwota refundacji zostanie zaliczona do przychodów. Jednocześnie Wnioskodawca nie będzie zmniejszał kosztów uzyskania przychodów o kwotę otrzymanych refundacji składek ZUS pod datą ich otrzymania, choć w ewidencji bilansowej kwota refundacji składek ZUS może zmniejszać koszty okresu sprawozdawczego.

Następnie, w wyniku złożenia do PFRON dokumentów korygujących refundację składek, Wnioskodawca dokonuje zwrotu części składek otrzymanych w ramach refundacji na rachunek bankowy PFRON.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy należy zmniejszyć przychody podatkowe o kwotę dokonanego zwrotu do PFRON, w części dotyczącej refundowanych składek na ubezpieczenia społeczne (z tytułu korekty błędnie naliczonych składek) w dacie obciążenia rachunku bankowego Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro przychodem podatkowym pod datą otrzymania środków na rachunek bankowy jest refundacja składek ZUS, od zatrudnionych osób niepełnosprawnych, to o ewentualny zwrot części składek w wyniku złożenia korekty do PFRON za konkretny miesiąc, należy pomniejszyć przychody tego miesiąca, w którym nastąpił faktyczny zwrot części składek z rachunku bankowego.

Wydając z upoważnienia Ministra Finansów interpretację indywidualną z dnia 14 maja 2008 r. Nr ILPB1/415-111/08-3/IM, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o PIT”, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji zaniechano poboru podatku.

Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1i cytowanej ustawy w przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się ust. 1c, 1e i 1h, za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty.

W świetle przytoczonych przepisów miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych otrzymane przez Wnioskodawcę z PFRON stanowi przychód w miesiącu otrzymania wartości pieniężnych, tj. z chwilą wpływu dofinansowania na konto Wnioskodawcy.

Jednocześnie zgodnie z procedurą, wynikającą z przepisów art. 26c ust. 6 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania przedmiotowej interpretacji), pracodawca dokonuje rozliczenia miesięcznego dofinansowania za dany rok w terminie do 15 lutego roku następnego. Z powyższego przepisu wynika, że po zakończeniu roku podatkowego, w którym dofinansowanie (refundację) zaliczono do przychodów może zaistnieć obowiązek jej częściowego zwrotu. Zwrot uzyskanego dofinansowania, uprzednio zaliczonego do przychodów zgodnie z art. 14 ust. 1i ustawy o PIT, powinien skutkować zmniejszeniem tych przychodów za okres, w którym były uprzednio wykazane w ewidencji księgowej w związku z ich otrzymaniem. Za takim stanowiskiem przemawia okoliczność, że w dacie zwrotu dofinansowania nie byłoby możliwe zmniejszenie przychodów w przypadku, gdyby kwota zwracanego dofinansowania przekraczała kwotę przychodów ogółem. Co więcej, gdyby podatnik zamierzał zlikwidować działalność gospodarczą, nie miałby możliwości rozliczenia się z organem podatkowym.

Korekta związana ze zwrotem dofinansowania powinna być zatem dokonana w stosunku do przychodu, który został wykazany w ewidencji księgowej w momencie otrzymania dofinansowania (wstecz). Należy bowiem zauważyć, iż w dniu wydania zmienianej interpretacji (tj. 14 maja 2008 r.) nie obowiązywały przepisy art. 14 ust. 1m – 1p ustawy PIT, umożliwiające dokonywanie korekty na bieżąco.

Wobec powyższego stwierdza się, że stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 14e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w każdym czasie.

W konsekwencji należało z urzędu dokonać zmiany interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, działającego w imieniu Ministra Finansów, gdyż jest ona nieprawidłowa.

Zmieniona interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie Ministra Finansów – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu zmienionej interpretacji – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi Ministra Finansów na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli Minister Finansów nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się za pośrednictwem Ministra Finansów, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi), na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa.