DD10/033/237/MZO/13/PK-88/2012 | Interpretacja indywidualna

Moment dokonania korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej
DD10/033/237/MZO/13/PK-88/2012interpretacja indywidualna
  1. faktura
  2. faktura korygująca
  3. korekta
  4. moment powstania przychodów
  5. przychód
  6. zwrot towarów
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

ZMIANA INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

Na podstawie art. 14e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.; dalej: Ordynacja podatkowa) Minister Finansów zmienia z urzędu, jako nieprawidłową, interpretację indywidualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w dniu 21 stycznia 2010 r. Nr ILPB3/423-1004/09-2/KS w ten sposób, iż uznaje stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2009 r. o wydanie interpretacji indywidualnej z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych dotyczące momentu dokonania korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej - za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 29 października 2009 r. Spółka (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) zwróciła się o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu dokonania korekty przychodu w związku z wystawieniem faktury korygującej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest wydawcą książek. Kontrahentami Spółki są księgarnie, sieci handlowe i hurtownie starające się utrzymywać pełną ofertę wyrobów Spółki. Nabywcy mają prawo zwrotu niesprzedanych książek. Zwrot towaru nie następuje w ramach reklamacji, lecz po stwierdzeniu przez kontrahenta braku możliwości dalszej sprzedaży, korzysta on z zawartej w umowie o współpracy możliwości zwrotu niesprzedanego towaru. Na podstawie protokołu przyjęcia towaru, Spółka wystawia odpowiednie faktury korygujące, przy czym ze względów techniczno-logistycznych zdarza się, że faktura korygująca wystawiana jest znacznie później niż protokół przyjęcia towaru (zbieg terminów zwrotów od różnych odbiorców, konieczność weryfikacji zawartości kartonów ze specyfikacją, wyjaśnienie różnic). Jednakże, ze względu na dalsze rozliczenia z autorami, Spółka stara się to czynić niezwłocznie. Spółka pragnie także podkreślić, że przyczyny wystawienia przez nią faktur korekt nie są wynikiem bezpośredniej działalności Spółki i nie ma na te zdarzenia bezpośredniego wpływu.

W nawiązaniu do powyższego stanu przeszłego i przyszłego, Spółka pragnie potwierdzić swoje stanowisko w zakresie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, ze zm.; dalej: updop), dotyczące momentu wpływu wystawionych faktur korygujących na rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych w sytuacji, gdy przyczyną wystawienia faktur korygujących jest zwrot towaru.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

W jakim momencie Spółka powinna zmniejszyć swoje przychody, na gruncie updop, w związku z otrzymanym zwrotem towarów - w miesiącu powstania pierwotnego obowiązku podatkowego z tytułu dokonanej dostawy towarów, czy w miesiącu wystawienia faktury korygującej, w szczególności, w sytuacji, gdy zwrot towarów i podpisanie protokołu zwrotu ma miejsce w danym roku podatkowym, dostawa towarów i pierwotny obowiązek podatkowy powstał w roku/latach wcześniejszych...

Zdaniem Wnioskodawcy, z ustaleń pomiędzy Spółką a nabywcami jej towarów, mają oni prawo zwrotu książek, jeżeli uznają, że nie mają możliwości dalszego ich zbytu (np. na rynku detalicznym). Wobec powyższego, Spółka uważa, że ponieważ pierwotnie wystawione przez nią faktury sprzedaży prawidłowo dokumentują zaistniały stan faktyczny w momencie przekazania książek odbiorcom, to moment ujęcia w przychodach korekt dotyczących sytuacji, w której nabywca dokonał zwrotu towaru, powinien być rozpoznawany na bieżąco, to jest w terminie faktycznego zwrotu towaru, a nie w dacie faktury pierwotnej. Tym bardziej, że korekta jest następstwem niezależnych od Spółki zdarzeń.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając z upoważnienia Ministra Finansów (na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego; Dz. U. Nr 112, poz. 770), wydał w dniu 21 stycznia 2010 r. interpretację indywidualną (ILPB3/423-1004/09-2/KS), w której stanowisko Spółki uznał za prawidłowe.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy, Minister Finansów zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 14e § 1 Ordynacji podatkowej, Minister Finansów może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przepis ten nie zawiera ograniczeń czasowych, co oznacza, że jeśli stwierdzona zostanie nieprawidłowość wydanej interpretacji indywidualnej, Minister Finansów może, z urzędu zmienić ją w dowolnym czasie.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Stosownie do art. 12 ust. 3 updop za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Zasady rozpoznawania przychodów określonych w art. 12 ust. 3 updop uregulowane są w art. 12 ust. 3a-3e. Zgodnie z art. 12 ust. 3a updop, za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 3, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 3c-3e, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W myśl art. 12 ust. 3c updop, jeżeli strony ustalą, iż usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Przychodem należnym, o którym mowa w art. 12 ust. 3 updop jest zatem przychód, który w następstwie działalności gospodarczej stał się należnością (wierzytelnością) ustaloną pomiędzy stronami.

Biorąc powyższe pod uwagę, zarówno wykładnia językowa art. 12 ust. 3 i 3a updop jaki i ich wykładnia systemowa oraz funkcjonalna, wskazują na to, że wystawienie faktury korygującej w związku ze zwrotem towarów w żaden sposób nie wpływa na datę powstania przychodu, wywiera natomiast wpływ na wysokość przychodów należnych określonych w pierwotnej fakturze, ponieważ do nich się odnosi. Wystawienie faktury korygującej nie powoduje zmiany daty powstania przychodu, a koryguje jedynie wysokość przychodu (por. wyrok NSA z dnia 16 maja 2012 r. sygn. akt II FSK 2005/10 i z dnia 12 kwietnia 2013 r. sygn.. akt II FSK 1595/11).

Skoro z ustaleń pomiędzy Wnioskodawcą a nabywcami towarów wynika, że mają oni prawo do zwrotu książek, jeżeli uznają, że nie mają możliwości dalszego ich zbytu, wówczas wystawca faktury ma obowiązek skorygować przychód na podstawie korekty faktury w dacie powstania przychodu wynikającego z pierwotnej faktury.

W konsekwencji, stanowisko Spółki zgodnie z którym moment ujęcia w przychodach korekt dotyczących sytuacji, w której nabywca dokonał zwrotu towaru, powinien być rozpoznawany na bieżąco, tj. w terminie faktycznego zwrotu towaru, a nie w dacie pierwotnej, należy uznać za nieprawidłowe.

Zmiana interpretacji indywidualnej dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania zmienianej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą zmianę interpretacji przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał zmianę interpretacji indywidualnej w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ustawy).

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.