3063-ILPB1-3.4511.8.2017.1.TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych w WX do właściwego źródła przychodów;kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych we WY do właściwego źródła przychodów oraz kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych we WY i w WX do właściwego źródła przychodów w sytuacji, gdy konie są trenowane w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201) oraz § 5 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, prowadzącego działalność gospodarczą, przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2016 r. (data wpływu 9 stycznia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych w WX do właściwego źródła przychodów – jest prawidłowe,
 • kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych we WY do właściwego źródła przychodów – jest prawidłowe,
 • kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych we WY i w WX do właściwego źródła przychodów w sytuacji, gdy konie są trenowane w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 stycznia 2017 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych w WX do właściwego źródła przychodów,
 • kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych we WY do właściwego źródła przychodów,
 • kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych we WY i w WX do właściwego źródła przychodów w sytuacji, gdy konie są trenowane w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.
We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich, usługi kowalskie oraz treningiem koni wyścigowych.

Wnioskodawca prowadzi także gospodarstwo rolne. W ramach gospodarstwa rolnego prowadzi chów i hodowlę koni własnych lub użyczonych na podstawie umowy.

Konie, których jest właścicielem i trenerem, biorą udział w wyścigach organizowanych w Polsce i za granicą. Z tytułu startu w gonitwach właściciele koni oraz trenerzy otrzymują nagrody wypłacane przez Organizatora Wyścigów za zajęcie miejsca.

Organizacja gonitw odbywa się na podstawie Regulaminu wyścigów konnych (Regulaminu), którego treść jest ustalona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.04.2016 r. w sprawie ustalenia regulaminu wyścigów konnych (Dz. U. z 18.04.2016, poz. 536, z późn. zm.).

Regulamin określa m.in. dopuszczalną liczbę koni, zasady zapisywania i wycofywania koni z gonitw oraz zmian jeźdźców, wysokość i sposób uiszczania opłat za zapis i wycofanie koni oraz liczbę płatnych miejsc i zasady podziału nagród wyścigowych. Organizator Wyścigów przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego sporządza plan wyścigów konnych i po jego zatwierdzeniu przez Polski Klub Wyścigów Konnych ogłasza go wraz z Regulaminem Organizatora na swojej stronie internetowej. Informacja o koniach zapisanych do każdego wyścigu ogłaszana jest przez Organizatora Wyścigów na tablicy informacyjnej w siedzibie Organizatora Wyścigów, na stronie internetowej oraz w programie wyścigowym.

Zgodnie z interpretacją nr ILPB1/4511-1-311/16-4/KS organizator wyścigów konnych we X nie pobiera podatku dochodowego od wygranych (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT) z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych przez właścicieli, trenerów i jeźdźców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą związaną z chowem i hodowlą zwierząt.

Zgodnie z interpretacją nr IPPB1/4511-485/15-2/EC organizator wyścigów konnych w Y Spółka pobiera podatek dochodowy od wygranych uzyskanych przez osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu udziału w wyścigach konnych zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy PIT.

Wnioskodawca oświadcza, iż elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postepowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu wydanym dla Zainteresowanego przez organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane w WX, jeśli podlegają one zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej, (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT) stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 2. Czy wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane we WY, jeśli nie podlegają one zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej, (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT) stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej?
 3. Czy wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane we WY i w WX stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli konie są trenowane w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego?

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1.

Zdaniem Wnioskodawcy, wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane w WX, jeśli podlegają one zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej, (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT) stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane we WY, jeśli nie podlegają one zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej, (tj. zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy PIT) stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane we WY i w WX stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli konie są trenowane w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie:
 • kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych w WX do właściwego źródła przychodów – jest prawidłowe,
 • kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych we WY do właściwego źródła przychodów – jest prawidłowe,
 • kwalifikacji wygranych z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskanych we WY i w WX do właściwego źródła przychodów w sytuacji, gdy konie są trenowane w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.): przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

W myśl art. 2 ust. 2 ww. ustawy: działalnością rolniczą, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

 1. miesiąc – w przypadku roślin,
 2. 16 dni – przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek,
 3. 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,
 4. 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt

‒ licząc od dnia nabycia.

Ustawodawca precyzuje wyraźnie, co dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych należy rozumieć przez działalność rolniczą, a wyliczenie dokonane w ww. art. 2 ust. 2 cyt. ustawy ma charakter wyczerpujący.

Zgodnie z przedstawioną definicją działalności rolniczej podstawową jej cechą jest uzyskiwanie produktów w stanie nieprzetworzonym, pochodzących z uprawy (produkty roślinne), chowu lub hodowli (produkty zwierzęce). Definicja ta określa w ujęciu rzeczowym rodzaje działalności zaliczane do działalności rolniczej. Przyjmując tę działalność za źródło przychodów należy uznać wszystkie przychody z tego źródła za ich integralną część. Wszelkie inne przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, czy też powstające przy okazji prowadzenia działalności rolniczej – nie stanowią przychodów z tej działalności. Przychody te, mimo że uzyskiwane są przez osoby prowadzące działalność rolniczą, pochodzą jednakże z innych źródeł niż ta działalność i w związku z tym podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w ustawie.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

Pojęcie działalności gospodarczej zostało zdefiniowane w art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem: ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlowa, usługową,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

‒ prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1, 2 i 4-9.

Literalna wykładnia tego przepisu wskazuje, że jest to działalność zarobkowa, czyli służąca osiąganiu zysków, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły, co oznacza, że jest to działalność przygotowana i uporządkowana oraz ma charakter powtarzalny.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W myśl art. 14 ust. 1 ww. ustawy: za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 125.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt gospodarskich, treningiem koni wyścigowych oraz usługi kowalskie. Wnioskodawca prowadzi także gospodarstwo rolne, w ramach którego prowadzi chów i hodowlę koni własnych lub użyczonych na podstawie umowy. Konie, których Zainteresowany jest właścicielem i trenerem, biorą udział w wyścigach organizowanych w Polsce i za granicą. Z tytułu startu w gonitwach właściciele koni oraz trenerzy otrzymują nagrody wypłacane przez organizatora wyścigów za zajęcie miejsca.

W niniejszej sprawie Wnioskodawca powziął wątpliwość, czy wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych należy zakwalifikować do źródła przychodów jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza w sytuacji, gdy:

 • zostały one uzyskane w WX, a organizator wyścigów pobiera zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej,
 • zostały one uzyskane we WY, a organizator wyścigów nie pobiera zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wygranej,
 • zostały one uzyskane we WY i w WX, a konie są trenowane w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego.

Wnioskodawca wskazał przy tym, że podstawą pobierania lub nie 10% zryczałtowanego podatku dochodowego przez organizatorów wyścigów jest art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w myśl którego: od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 – w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

W odniesieniu do powyższych kwestii należy wskazać, że wygrana uzyskana z tytułu udziału w wyścigach konnych, która jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowi przychód z tej działalności.

W konsekwencji, wszelkie dochody osoby fizycznej uzyskane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą będą przychodami z tej działalności.

Mając na uwadze powyższe przepisy oraz treść wniosku, należy wskazać, że wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane zarówno we WY jak i w WX, wypłacane Wnioskodawcy jako właścicielowi i trenerowi koni prowadzącemu działalność gospodarczą, stanowią przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu tak, jak pozostałe przychody z działalności gospodarczej Wnioskodawcy.

Należy przy tym zaznaczyć, że okoliczność, czy organizator wyścigów pobiera 10% zryczałtowany podatek dochodowy, czy też nie, jak również to, czy prawidłowo wykonuje obowiązki płatnika, pozostaje bez wpływu na kwalifikację tego przychodu do właściwego źródła. Dlatego też zarówno wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane we WY, jak i w WX należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że także w sytuacji, gdy konie są trenowane w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego, wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane we WY i w WX należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej. Istotny jest bowiem fakt, że ww. wygrane stanowią przychody pośrednio związane z działalnością rolniczą, powstają przy okazji prowadzenia działalności rolniczej. Tym samym należy uznać, że nie są bezpośrednio z nią związane i nie stanowią przychodów z tej działalności.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 1.

Reasumując – wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane w WX, nawet jeśli jest od nich pobierany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej, stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 2.

Wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane we WY, w odniesieniu do których nie jest pobierany zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej, stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odpowiedź w zakresie pytania nr 3.

Wygrane z tytułu udziału w wyścigach konnych uzyskane we WY i w WX stanowią przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej, w sytuacji gdy konie są trenowane w ramach prowadzonego przez Wnioskodawcę gospodarstwa rolnego.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, Organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Zatem rozstrzygnięcia przedstawione w powołanych przez Zainteresowanego pismach nie mogą zostać odniesione do innych zaistniałych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych. Dotyczą one konkretnych spraw i nie są wzorcem do stosowania w innych przypadkach.

Należy przy tym zauważyć, że w myśl uregulowań art. 14e § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa: minister właściwy do spraw finansów publicznych może z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną, interpretację indywidualną lub objaśnienia podatkowe, jeżeli stwierdzi ich nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.