3063-ILPB1-3.4510.58.2016.1.KP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć z tytułu udziału w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstaną w okresie, gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie od dnia przystąpienia do Spk?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 17 listopada 2016 r. (data wpływu 17 listopada 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przystąpienia do spółki komandytowej w trakcie roku podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie skutków podatkowych przystąpienia do spółki komandytowej w trakcie roku podatkowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej również jako „Podatnik”) planuje zostać wspólnikiem spółki komandytowej (dalej jako „Spk”). Przystąpienie do Spk nastąpi w drugiej połowie roku obrotowego Spk, tym samym w drugiej połowie roku kalendarzowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będzie obowiązany rozliczyć z tytułu udziału w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstaną w okresie, gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie od dnia przystąpienia do Spk?

Zdaniem Wnioskodawcy będzie on obowiązany rozliczyć z tytułu udziału w Spk jedynie takie przychody i koszty, które powstaną w okresie, gdy Wnioskodawca będzie wspólnikiem Spk, czyli jedynie za okres liczony od dnia przystąpienia do Spk.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT „Przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe”.

Stosownie do art. 5 ust. 2 Ustawy CIT powyższe zasady stosuje się odpowiednio „do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku”.

Jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, to przychody wspólnika z tytułu udziału w takiej spółce, zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy CIT, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy CIT za przychody związane z działalnością gospodarczą, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont – zgodnie z tzw. zasadą memoriałowego rozpoznawania przychodów.

W przypadku przychodów z działalności gospodarczej nie jest zatem istotny moment otrzymania pieniędzy (wartości pieniężnych). Zasadniczo za moment uzyskania przychodu uważa się moment, kiedy przychód staje się należny, czyli w momencie wymagalności wykonania świadczenia pieniężnego.

Regulacje art. 12 ust. 3 Ustawy CIT stanowią odstępstwo od zasady, że za przychody należy uważać wartości rzeczywiście przez podatnika otrzymane. W przypadku działalności gospodarczej nawet brak zapłaty w przewidzianym przez strony terminie rodzi obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe w zakresie sumy należnej za wykonane świadczenie (zob. też M. Pawlik, Związek kosztu z przychodem, MoPod 2001, Nr 4, s. 6).

Przenosząc powyższe do przedstawionego zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż fakt uznania, że przychód z tytułu udziału w Spk winien być rozliczany zasadą memoriałową i stanowi podstawę uznania, że omawiany rodzaj przychodu winien być przypisany Podatnikowi jako jej wspólnikowi w momencie dokonania przez Spk czynności rodzącej obowiązek podatkowy u wspólnika (Podatnika). W tym też momencie powstaje u wspólnika zobowiązanie podatkowe, które wspólnik winien rozliczyć według zasad opodatkowania go obowiązujących (przychód należny z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną).

W ocenie Wnioskodawcy należy przyjąć, że decydujące znaczenie dla odpowiedzi na zadane pytanie ma wskazywany w Ustawie CIT parametr, tj. udział w zyskach obowiązujący na moment rozpoznania przychodów i kosztów. W związku z powyższym w przypadku, gdy dojdzie do przystąpienia do Spk, Wnioskodawca rozpozna przychody z udziału w Spk, które powstaną od daty przystąpienia do Spk. Natomiast przychody z udziału w Spk powstałe do dnia poprzedzającego przystąpienie Podatnika do Spk nie będą opodatkowane po stronie Podatnika. To samo odnosi się do kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, strat oraz ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną – do przystąpienia do Spk nie wpływają one na dochód Podatnika, natomiast od dnia przystąpienia powinny być przez Wnioskodawcę ujęte przy rozliczaniu CIT.

Powyższe twierdzenia są zgodne ze stanowiskiem Ministra Finansów. Dla przykładu należy wskazać następujące interpretacje:

 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 27 października 2011 r., sygn. IPPB1/415-722/11-2/ES, w której organ podatkowy stwierdził, że „W związku z powyższym przychody, koszty, straty oraz ulgi podatkowe do dnia przystąpienia do spółki nowego wspólnika winny być wykazane przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do jego udziału w zysku obowiązującego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udziału w zysku wg. nowych udziałów”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 8 maja 2013 r., sygn. ILPB1/415-165/13-2/AP, w której organ podatkowy stwierdził, że „Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, iż jeżeli w świetle odrębnych przepisów, niebędących przepisami prawa podatkowego i niemogących być tym samym przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej, dopuszczalne jest ustalenie udziału Wnioskodawcy w zysku spółki w sposób opisany we wniosku (tylko za część roku podatkowego), to Wnioskodawca powinien rozliczyć w podatku dochodowym od osób fizycznych tylko te przychody, które stały się należne spółce w okresie od momentu, gdy uzyskał status komandytariusza do końca roku obrotowego. Tym samym, Wnioskodawca nie będzie miał obowiązku rozliczać w podatku dochodowym od osób fizycznych przychodów spółki, które stały się należne spółce przed uzyskaniem przez Niego statusu komandytariusza”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 sierpnia 2013 r., sygn. IPPB1/415-651/13-2/MT, w której organ podatkowy stwierdził, że „Oznacza to, że zmiana proporcji podziału zysku z Sp.k. w trakcie roku wpływa na zmianę sposobu rozliczenia ww. przychodów i kosztów z tytułu udziału wspólników, w tym Wnioskodawcy, w Sp.k. W związku z powyższym przychody i koszty uzyskania przychodów (jak również wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty) do dnia przystąpienia do Sp.k. nowego wspólnika winny być wykazane przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do jego udziału w zysku obowiązującego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udziału w zysku wg nowych zasad ustalonych w umowie Sp.k. Powyższe wpłynie również na sposób obliczania przez Wnioskodawcę należnych zaliczek na PIT. Od dnia wstąpienia nowego wspólnika do Sp.k., Wnioskodawca będzie kalkulował zaliczki na PIT w oparciu o ustalenie wielkości przychodów i kosztów ich uzyskania (dochodu do opodatkowania) według nowego, przysługującego mu prawa do udziału w zysku”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 grudnia 2014 r., sygn. ITPB1/415-995/14/WM, w której organ podatkowy stwierdził, że „W związku z tym, wielkość przychodu przypadającego na Wnioskodawcę jako wspólnika spółki osobowej (innej niż spółka komandytowo-akcyjna), tj. za okres po przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w inną spółkę osobową określić należy proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku tej spółki przekształconej. Taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i start przypadających na wspólnika”;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 26 listopada 2014 r., sygn. IPPB1/415-1054/14-3/EC;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/1/4511-97/15/AB;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/1/4511-98/15/AB;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/1/4511-96/15/KB;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/1/4511-95/15/KB;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/1/4511-102/15/AP;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 kwietnia 2015 r., sygn. IBPBI/1/4511-101/15/AP;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 października 2015 r., sygn. ILPB4/4510-1-390/15-3/MC;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2015 r., sygn. ILPB-1-1/4511-481/15/DW;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 października 2015 r., sygn. ILPB-1-1/4511-482/15/DW;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 14 stycznia 2016 r., sygn. ITPB4/4511-527/15/KW;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 stycznia 2016 r., sygn. ITPB4/4511-528/15/PST;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 21 stycznia 2016 r., sygn. ILPB-1-1/4511-660/15/SG;
 • interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 28 lipca 2016 r., sygn. IPPB3/423-430/12-5/16/S/DP.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji należy stwierdzić, że zapadły one w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla organu wydającego niniejszą interpretację. Natomiast odwołanie się do publikacji podatkowej, jako że co do zasady nie stanowi ona źródła prawa, także nie jest wiążące dla organu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.