2461-IBPB-1-1.4510.306.2016.2.ZK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Co powinno stanowić przychód Wspólnoty? Czy przychodem powinny być zaliczki (przypisy) właścicieli i przychody z pożytków niezależnie od ich uregulowania, czy przychodem wykazywanym w zeznaniu CIT-8 powinny być rzeczywiste wpłaty właścicieli i z pożytków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 5 września 2016 r. (data wpływu do tut. Biura 23 września 2016 r.), uzupełnionym 18 listopada 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu określenia przychodu podatkowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2016 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie sposobu określenia przychodu podatkowego. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 8 listopada 2016 r. Znak: 2461-IBPB-1-1.4510.306.2016.1.ZK wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 18 listopada 2016 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca - Wspólnota Mieszkaniowa, jako jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej podlega przepisom ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Członkowie wspólnoty mieszkaniowej, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o własności lokali, dokonują wpłat zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej, jak też na poczet kosztów utrzymania lokali indywidualnych. Po zakończeniu roku kalendarzowego zarząd wspólnoty przedkłada właścicielom roczne sprawozdanie z działalności, które zawiera także rozliczenie pobranych zaliczek i poniesionych wydatków.

Przychody wspólnoty to:

  1. należne zaliczki (przypisy) na pokrycie wydatków zarządu nieruchomością wspólną,
  2. należne zaliczki (przypisy) na utrzymanie lokali indywidualnych, między innymi media,
  3. należne zapłaty z tytułu przychodów z nieruchomości wspólnej, tzw. pożytków,
  4. rzeczywiście wpłacone pozostałe przychody, np. odsetki bankowe, odszkodowania.

Koszty wspólnoty to:

  1. wydatki na uregulowanie kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
  2. wydatki związane z utrzymaniem lokali indywidualnych.

W deklaracji CIT-8 wykazywane są jako przychód rzeczywiste wpłaty zaliczek od właścicieli i rzeczywiste wpłaty z tytułu pożytków. Natomiast jako koszty wykazywane są wszystkie wydatki Wspólnoty. Różnica między przychodami i kosztami stanowi dochód lub stratę Wspólnoty. Dochód przeznaczony na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych oraz wydatkowany na rzecz Wspólnoty podlega zwolnieniu od podatku dochodowego na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Co powinno stanowić przychód Wspólnoty? Czy przychodem powinny być zaliczki (przypisy) właścicieli i przychody z pożytków niezależnie od ich uregulowania, czy przychodem wykazywanym w zeznaniu CIT-8 powinny być rzeczywiste wpłaty właścicieli i z pożytków?

Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem są faktyczne wpłaty od właścicieli z tytułu utrzymania nieruchomości wspólnej i utrzymania lokali indywidualnych, a także rzeczywiste wpłaty z tytułu pożytków.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie zaznaczyć należy, ze zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm., dalej: „uowl”). Zgodnie z art. 6 uowl, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana.

Należy wskazać, że wspólnota mieszkaniowa nie posiada jednak osobowości prawnej. Tworzą ją generalnie zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej, będącego prawem związanym z własnością lokalu (art. 3 ust. 1 ww. uowl).

W myśl art. 3 ust. 2-3 uowl, nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i inne urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali lub dotychczasowego właściciela nieruchomości ze względu na należące do niego niewyodrębnione lokale.

Stosownie do art. 13 ust. 1 uowl, właściciel ponosi wydatki związane z utrzymaniem lokalu, a także uczestniczy w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatnych z góry do dnia 10 każdego miesiąca (art. 15 ust. 1 uowl).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, zwana dalej: „updop”), wspólnoty mieszkaniowe jako jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Stosownie do art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj przychodów, z jakich ten dochód został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie wprowadził do updop ogólnej definicji przychodu podatkowego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przychodami są również inne, niewymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Treść art. 12 ust. 1 updop wskazuje, że zostały ustanowione jedynie przykładowe przysporzenia zaliczane do tej kategorii. Natomiast art. 12 ust. 4 updop określa w sposób enumeratywny, które zdarzenia nie stanowią przychodu.

Generalnie należy wskazać, że przychód powstaje w każdym przypadku, w którym podatnik uzyskuje realną korzyść. Ponadto, przychodem jest takie przysporzenie majątkowe, które ma charakter trwały (definitywny). Powyższe oznacza, że wszystkie środki pieniężne jakie wpływają na konto Wspólnoty Mieszkaniowej (bądź są wpłacane do kasy), bez względu na źródło ich pochodzenia, stanowią w rozumieniu ww. ustawy, przychód.

Użycie w art. 12 ust. 1 updop, sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania czyli wpływu, bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela.

Zgodnie natomiast z art. 12 ust. 3 updop, za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Wspólnoty Mieszkaniowe nie prowadzą działalności gospodarczej, w szczególności nie zajmują się świadczeniem usług na rzecz swoich członków. Ich działanie obejmuje jedynie gromadzenie środków i odpowiednie dysponowanie nimi, tj. dokonywanie stosownych opłat, niezbędnych dla utrzymania lokali w należytym stanie. Z powyższego wynika, iż nie mają do nich zastosowania przepisy regulujące moment rozpoznania przychodu przez podatników prowadzących działalność gospodarczą (przychód należny).

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika m.in., że przychody wspólnoty mieszkaniowej stanowią należne zaliczki na pokrycie wydatków zarządu nieruchomością wspólną, należne zaliczki na utrzymanie lokali indywidualnych, m.in. media, należne zapłaty z tytułu przychodów z nieruchomości wspólnej, tzw. pożytków oraz rzeczywiście wpłacone pozostałe przychody, np. odsetki bankowe, odszkodowania. W deklaracji CIT-8 wykazywane są jako przychód rzeczywiste wpłaty zaliczek od właścicieli i rzeczywiste wpłaty z tytułu pożytków.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że wpłaty zaliczek uiszczane przez członków wspólnoty na pokrycie wydatków zarządu nieruchomością wspólną oraz na utrzymanie lokali indywidualnych, a także przychody z tzw. pożytków, o których mowa we wniosku, stanowią dla Wspólnoty przychód podatkowy zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 updop, w dacie ich faktycznego otrzymania.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 updop, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2a, składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. W związku z powyższym w zeznaniu CIT-8 należy wykazać faktycznie otrzymane w danym roku podatkowym przychody, tj. zapłacone przez członków Wspólnoty zaliczki na pokrycie wydatków zarządu nieruchomością oraz na utrzymanie lokali indywidualnych, a także faktycznie otrzymane przychody z tzw. pożytków.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy, należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie wskazać należy, że stosownie do zadanego pytania oraz stanowiska Wnioskodawcy w sprawie, przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej była wyłącznie ocena sposobu określenia przychodu podatkowego uzyskanego z tyt. zaliczek zapłaconych przez członków Wspólnoty na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością oraz utrzymanie lokali indywidualnych, jak również wpłat z tyt. tzw. pożytków, o których mowa we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.