1462-IPPB3.4510.901.2016.1.EŻ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W zakresie przychodu uzyskanego z tytułu odszkodowania otrzymanego na podstawie zawartego porozumienia

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2016 r. (data wpływu 19 września 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych od osób prawnych w zakresie przychodu uzyskanego z tytułu odszkodowania otrzymanego na podstawie zawartego porozumienia - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2016r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie przychodu uzyskanego z tytułu rekompensaty otrzymanej na podstawie zawartego porozumienia.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wspólnota Mieszkaniowa (dalej: Wnioskodawca) jest podmiotem działającym na podstawie regulacji zawartych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892). Zgodnie z art. 6 ww. ustawy, ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwana. Nie posiada jednak osobowości prawnej. Wspólnotę mieszkaniową tworzą zarówno właściciele odrębnych lokali mieszkalnych, jak i właściciele odrębnych lokali użytkowych. Każdy członek wspólnoty mieszkaniowej jest właścicielem lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej. Udział w nieruchomości wspólnej jest prawem związanym z własnością lokalu. Lokale użytkowe, nie są własnością wspólnoty. Z faktu istnienia we wspólnocie lokali użytkowych wspólnota nie czerpie żadnych dodatkowych korzyści. Wspólnota nie korzysta z ustawowej możliwości naliczenia wyższych opłat dla lokali użytkowych. Podatek dochodowy od osób prawnych wspólnota płaci w okresach kwartalnych.

Wspólnota Mieszkaniowa dnia 17 lutego 2016 r. zawarła Porozumienie z I. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz G. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością F. spółka komandytowa (dalej łącznie: Inwestor). Porozumienie zostało zawarte w związku z inwestycją polegającą na przebudowie, rozbudowie oraz remoncie dwóch zabytkowych kamienic bezpośrednio sąsiadujących z budynkami Wspólnoty, zgodnie z decyzja o warunkach zabudowy z dnia 20 grudnia 2005r. oraz decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę z dnia 27 kwietnia 2015r.

Realizacja Inwestycji obejmuje, między innymi:

 1. Pogłębienie na części piwnic i dziedzińca w Budynku metodą jet-grouting (to jest metodą polegającą na iniekcji strumieniowej zaczynu cementowego w grunt pod fundamentami Budynku celem wzmocnienia podłoża gruntowego oraz wykonania ścian zewnętrznych garażu podziemnego Budynku);
 2. Wykonanie garażu podziemnego na części wewnętrznych dziedzińców Budynku;
 3. Wykonanie wzmocnienia i zabezpieczenia ściany wspólnej między Budynkiem oraz Budynkiem Sąsiednim (prace będą prowadzone od strony piwnic budynku przy ulicy F.);
 4. Wyburzenie wtórnych ścian działowych;
 5. Wykonanie nowych ścian działowych w oparciu o uzgodnioną dokumentację;
 6. Wykonanie nowych pionów sanitarnych w oparciu o uzgodnioną dokumentację;
 7. Skucie zniszczonych i odpadających oraz zainfekowanych biologicznie tynków wewnętrznych oraz zdezynfekowaniu preparatem biobójczym miejsc zaatakowanych pleśnią i grzybami na ścianie wspólnej w poziomie piwnic pomiędzy Budynkiem Sąsiednim a Budynkiem oraz na innych kondygnacjach nadziemnych;
 8. Szpachlowanie, gruntowanie i otynkowanie ściany wspólnej nowymi tynkami wapiennymi lub gipsowymi (w poziomie piwnic i powyżej od strony Budynku);
 9. Naprawa i tynkowanie ściany wspólnej Budynku i Budynku Sąsiedniego od strony dziedzińca Budynku Sąsiedniego w oparciu o otrzymane zalecenia konserwatorskie;
 10. Remont dachu oraz elewacji Budynku w oparciu o uzgodnioną dokumentację;
 11. Inne prace rewitalizacyjne i remontowe Budynku objęte dokumentacją budowlaną.

W związku z wykonywaniem odkrywek, przewiertów lub odwiertów, a także dostępem ekip roboczych w celu realizacji prac lub innych robót i czynności, które będą miały negatywny wpływ na życie mieszkańców, Inwestor zapłacił Wspólnocie kwotę w wysokości 90.000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) tytułem rekompensaty. Właściciele lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy o własności lokali, podjęli uchwałę wyrażającą zgodę na przelanie tych środków na fundusz remontowy. Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie prac między innymi wymiany okien na spełniające wymagania techniczne w zakresie tłumienia hałasu, który za sprawą inwestycji pogorszy w sposób znaczący jakość życia mieszkańców, na częściowe pokrycie kosztów remontu węzła cieplnego oraz instalacji centralnego ogrzewania.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca może zwrócić się o zwrot zapłaconego podatku korzystając ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o.p. w odniesieniu do rekompensaty uzyskanej od Inwestora w związku z zawartym Porozumieniem?

Podatek w wysokości 17.100,00 zl (siedemnaście tysięcy sto złotych) został zapłacony w dniu 19 kwietnia 2016 r. na rachunek Urzędu Skarbowego.

Zdaniem Wnioskodawcy, ze względu na przedstawioną sytuację może on zwrócić się o zwrot zapłaconego podatku przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 44 u.p.d.o,p., gdyż zgodnie z uchwałą właścicieli lokali tworzących Wspólnotę Mieszkaniową wszystkie środki pieniężne otrzymane tytułem rekompensaty zostały przeznaczone na fundusz remontowy Wspólnoty. Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymane odszkodowanie w całości ma bezpośredni związek z prowadzoną gospodarką zasobami mieszkaniowymi. Środki, które otrzymała Wspólnota zostaną w całości przeznaczone na spłatę zobowiązań związanych z robotami remontowo- modernizacyjnymi. Z przytoczonych faktów wynika, że zostały spełnione warunki z art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku od osób prawnych uprawniające Wspólnotę do zwolnienia z opodatkowania dochodu pozyskanego w formie rekompensaty. W myśl tego przepisu, wolne są dochody uzyskane z działalności w zakresie gospodarki mieszkaniowej w ezęści przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyjątkiem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Oba warunki muszą być spełnione jednocześnie i według Wnioskodawcy zostały zrealizowane.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zasady funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych określa ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015r. pop.1892.).

Wspólnota mieszkaniowa powstaje w celu realizacji wspólnych działań właścicieli lokali w danej nieruchomości, związanych z utrzymaniem danej nieruchomości, w tym – dla rozliczenia na poszczególnych właścicieli ponoszonych w związku z tymi działaniami wydatków. Zakres i kompetencje jej działania zostały ściśle określone w ww. ustawie o własności lokali. Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną (art. 1 ust. 1 tej ustawy). Zgodnie z art. 15 ww. ustawy, na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca.

W art. 14 tej ustawy ustanowiono natomiast, iż na koszty zarządu nieruchomością wspólną składają się w szczególności:

 • wydatki na remonty i bieżącą konserwację,
 • opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, oraz opłaty za antenę zbiorczą i windę,
 • ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,
 • wydatki na utrzymanie porządku i czystości,
 • wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy.

Wspólnoty jako jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych (art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 z późn. zm.)). Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 oraz ust. 2 tej ustawy, jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji, wspólnoty podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że przedmiotem opodatkowania jest – co do zasady – dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty (art. 7 ust. 1 ustawy). Dochód ten stanowi natomiast osiągnięta w roku podatkowym nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania (art. 7 ust. 2).

Jak wskazuje art. 12 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, przychodami (...) są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne, jak również inne, nie wymienione szczegółowo w ustawie zdarzenia, których skutkiem jest przyrost majątku podatnika. Bez znaczenia jest źródło pochodzenia tych środków, tzn. czy zostały one wypracowane wskutek prowadzenia działalności gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomości wspólnej, czy też otrzymane w inny przewidziany tą ustawą sposób.

Zgodnie natomiast z treścią art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi – w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłączeniem dochodów uzyskanych z innej działalności gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Jak wynika z treści tego przepisu, aby dochód podmiotów, o których w nim mowa, korzystał ze zwolnienia przedmiotowego muszą być spełnione dwa warunki, a mianowicie:

 • dochody muszą być uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi;
 • dochody te muszą być przeznaczone na utrzymanie tych zasobów mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga fakt, iż oba te warunki muszą być spełnione łącznie. Powyższe oznacza, iż nie podlegają zwolnieniu dochody inne niż uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, niezależnie od ich przeznaczenia oraz dochody z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w części nie przeznaczonej na utrzymanie tych zasobów.

Przez pojęcie „zasoby mieszkaniowe” należy rozumieć:

 1. budynki mieszkalne wraz z wyposażeniem technicznym oraz przynależnymi do nich pomieszczeniami, w szczególności: dźwigi osobowe i towarowe, aparaty do wymiany ciepła, kotłownie i hydrofornie wbudowane, klatki schodowe, strychy, piwnice, komórki, garaże,
 2. pomieszczenia znajdujące się w budynku mieszkalnym lub poza nim, związane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.: budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, kotłownie i hydrofornie wolnostojące, osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno – remontowe,
 3. urządzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdują się ww. budynki: zbiorniki – doły gnilne, szamba, rurociągi i przewody sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej, sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, budowle inżynieryjne (studnie itp.), budowle komunikacyjne (np. drogi osiedlowe, ulice, chodniki), inne budowle i urządzenia związane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, mające wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych (np. latarnie oświetleniowe, ogrodzenia).

Związane z wyżej wymienionymi budowlami (pomieszczeniami), obiektami i urządzeniami opłaty (zaliczki) oraz sfinansowane z nich koszty, stanowią przychody i koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Stanowią one jednocześnie przychody i koszty podatkowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 15 ust. 1, z uwzględnieniem art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Dochód powstały z tego tytułu, w myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolny będzie od podatku dochodowego, o ile zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wspólnota Mieszkaniowa w wyniku zawartego porozumienia uzyskała dochód w postaci rekompensaty za wszelkie niedogodności jakie mogą powstać w związku z realizacją inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie oraz remoncie dwóch zabytkowych kamienic bezpośrednio sąsiadujących z budynkami Wspólnoty. Niedogodności związane z wykonywaniem odkrywek, przewiertów lub odwiertów, a także dostęp ekip roboczych w celu realizacji prac lub innych robót i czynności będą miały negatywny wpływ na życie mieszkańców.

Zgodnie z powyższym należy uznać, że kwota rekompensaty wynikająca z zawartego porozumienia nie zostanie objęta zwolnieniem przedmiotowym określonym w art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, bowiem nie można uznać, iż została osiągnięta z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Przychód ten nie może być uznany za przychód z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, bo jego źródłem nie są zasoby mieszkaniowe ale wypłata przez inwestora zajmującego się przebudową, rozbudową oraz remontem dwóch zabytkowych kamienic bezpośrednio sąsiadujących z budynkami Wspólnoty, tytułem rekompensaty za uciążliwości spowodowane prowadzoną inwestycją budowlaną. Stosownie więc do postanowień art. 7 ust. 1 dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, niezależnie od faktu, że zostanie przeznaczony na utrzymanie zasobów mieszkaniowych – w tym przypadku kwota ta zasili środki funduszu remontowego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.