1061-IPTPB1.4511.592.2016.1.DJD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Obowiązki płatnika w związku z wypłatą stypendium sportowego dla sportowego dla osób pracujących oraz niepracujących i nieuczących się.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 kwietnia 2016 r. (data wpływu 15 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą stypendium sportowego dla osób pracujących oraz niepracujących i nieuczących się – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 14 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.373.2016.1.DJD, na podstawie art. 169 § 1 i 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 15 czerwca 2016 r. (data doręczenia 21 czerwca 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 29 czerwca 2016 r.), nadanym w dniu 28 czerwca 2016 r.

W uzupełnieniu wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca - Urząd Miejski w ... - na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia stypendium sportowego Miasta ... dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięcie znaczących wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176) oraz na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta, jak również zawartych ze stypendystami umów stypendialnych, wypłaca stypendia sportowe.

Warunkiem przyznawania i wypłacania stypendiów sportowych, wynikających z Uchwały Rady Miejskiej osobom fizycznym (zawodnikom) jest osiąganie znaczących wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Zasady i tryb przyznawania stypendium sportowego oraz jego wysokość określa Regulamin, stanowiący załącznik do Uchwały. Z wnioskiem o przyznanie stypendium do Prezydenta Miasta mogą wystąpić: zastępcy Prezydenta Miasta ..., Komisja Rady Miejskiej w ... właściwa ds. kultury fizycznej, klub sportowy, w którym dany zawodnik jest zrzeszony, rektorzy wyższych uczelni, dyrektorzy szkół, pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel ustawowy małoletniego zawodnika w przypadku zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych. Stypendia są przyznawane na określony w umowie okres, a wypłacane miesięcznie. Wnioski stypendialne były składane w grudniu 2015 r. i przyznane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta z 10 grudnia 2015 r. na rok podatkowy 2016.

Umowy stypendialne zostały zawarte:

 1. z osobami uczącymi się i nieosiągającymi dochodów (uczniowie, studenci),
 2. z osobami uczącymi się i osiągającymi dochody (uczniowie i studenci),
 3. z osobami pracującymi,
 4. z osobami niepracującymi i nieuczącymi się.

W przypadku uczniów i studentów uczących się i nieosiągających dochodów, którzy pobierają stypendium sportowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosowana jest ulga w wysokości 3 800 zł rocznie. W przypadku, gdy uczeń lub student miał wypłacone stypendium sportowe w kwocie wyższej niż 3 800 zł, od nadwyżki pobierana jest przez Wnioskodawcę zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 w wysokości 18%, zgodnie z art. 32 ust. 1-1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu, ale uwzględniająca 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego liczonego powyżej tej ulgi, zgodnie z art. 35 ust. 9 i art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za rok podatkowy 2016 uczniom i studentom uczącym się i nieosiągającym dochodów Wnioskodawca wystawi „Informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku .... PIT-8C”, zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W przypadku uczniów i studentów uczących się i osiągających dochody, którzy pobierają stypendium sportowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosowana jest ulga w wysokości 3 800 zł rocznie, niezależnie od innych dochodów otrzymanych przez stypendystę. W przypadku, gdy uczeń lub student miał wypłacone stypendium sportowe w kwocie wyższej niż 3 800 zł, od nadwyżki pobierana jest zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, w wysokości 18%, zgodnie z art. 32 ust. 1-1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bez uwzględniania kosztów uzyskania przychodu.

Za rok podatkowy 2016 uczniom i studentom uczącym się i osiągającym dochody Wnioskodawca wystawi „Informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku .... PIT-8C”, zgodnie z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoby pracujące mają wypłacane stypendium sportowe zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i od ich stypendium sportowego pobierana jest 18% zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a, art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniająca 20% koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za rok podatkowy 2016 osobom pracującym Wnioskodawca wystawi „Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku .... PIT-11”, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Osoby niepracujące i nieuczące się mają wypłacane stypendium sportowe zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i od ich stypendium sportowego pobierana jest 18% zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a, art. 42 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniająca 20% koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, i składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za rok podatkowy 2016 osobom niepracującym i nieuczącym się Wnioskodawca wystawi „Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku .... PIT-11”. Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Urząd Miejski w ... na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Miasta ... zawodnikom, którzy osiągnęli znaczące wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.) oraz art. 31 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176) na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta, wypłaca również Nagrody dla wyróżniających się sportowców.

Warunkiem przyznawania i wypłacania Nagród, wynikających z Uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta ... dla zawodników jest osiąganie znaczących wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. Warunki i tryb przyznawania Nagród określa Regulamin, stanowiący załącznik do Uchwały. Przyznawane Nagrody wypłacane są jednorazowo. Wnioskodawca Nagrody zalicza do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Osobom (zawodnikom), którym zostały przyznane i wypłacone Nagrody Wnioskodawca oblicza 18% zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a, art. 42 ust.1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniając 20% koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za rok podatkowy 2016 osobom tym Wnioskodawca wystawi „Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku .... PIT-11”, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy sposób naliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dla uczniów i studentów nieosiągających dochodów jest prawidłowy, i czy Wnioskodawca dla ww. wystawi prawidłowe informacje o uzyskanych dochodach...
 2. Czy sposób naliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dla uczniów i studentów osiągających dochody jest prawidłowy, i czy Wnioskodawca dla ww. wystawi prawidłowe informacje o uzyskanych dochodach...
 3. Czy sposób naliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób osiągających dochody jest prawidłowy, i czy dla ww. Wnioskodawca wystawi prawidłowe informacje o uzyskanych dochodach...
 4. Czy sposób naliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dla osób nieosiągających dochodów i nieuczących się jest prawidłowy, i czy Wnioskodawca dla ww. wystawi prawidłowe informacje o uzyskanych dochodach...
 5. Czy sposób naliczania i pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych dla wyróżniających się sportowców jest prawidłowy, i czy Wnioskodawca dla ww. wystawi prawidłowe informacje o uzyskanych dochodach...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytań oznaczonych we wniosku Nr 3 i Nr 4, natomiast w zakresie pozostałych pytań wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym ostatecznie w uzupełnieniu wniosku, rozlicza On stypendia sportowe prawidłowo, zgodnie za stanem faktycznym i wystawia podatnikom na koniec roku podatkowego prawidłowe informacje o uzyskanym dochodzie.

Osoby pracujące mają wypłacane stypendium sportowe zgodnie z art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od ich stypendium sportowego pobierana jest 18% zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 i la, art. 42 ust. 1 i la ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniająca 20% koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za rok podatkowy 2016 osobom tym Wnioskodawca wystawi „Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku .... PIT-11”, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Osoby niepracujące i nieuczące się mają wypłacane stypendium sportowe zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i od ich stypendium sportowego pobierana jest 18% zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 1a, art. 42 ust. l i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniająca 20% koszty uzyskania przychodu, zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 7,75% ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie z art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i składki na ubezpieczenia społeczne, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Za rok podatkowy 2016 tym osobom Wnioskodawca wystawi „Informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w roku ... PIT-11”, zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identyfikuje jako osobne źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

W myśl art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m.in. przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych.

Jak wynika z powołanego artykułu, przychodami z działalności wykonywanej osobiście są stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. Przepisami tymi są m.in.: ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r., poz. 176) oraz ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.).

Zgodnie bowiem z art. 31 ust. 1 ustawy o sporcie, jednostki samorządu terytorialnego mogą ustanawiać i finansować okresowe stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. W myśl ust. 3 ww. art. 31 ustawy o sporcie, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania oraz rodzaje i wysokość stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, o których mowa w ust. 1 i 2, biorąc pod uwagę znaczenie danego sportu dla tej jednostki samorządu terytorialnego oraz osiągnięty wynik sportowy.

Jak stanowi art. 18 ust. 2 pkt 14a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów, natomiast ich wykonanie jest nałożone na wójta jednostki samorządu terytorialnego (art. 30 ust. 1 tej ustawy).

Z powyższego wynika, że przedmiotowe stypendia sportowe przyznawane osobom pracującym oraz osobom niepracującym i nieuczącym się zakwalifikować należy do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zakwalifikowanie ww. stypendiów do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 ww. ustawy powoduje, że na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych m. in. w art. 13 pkt 2 określa się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Z kolei art. 41 ust. 1a ww. ustawy stanowi, że zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1.

Stosownie do treści art. 42 ust. 1 cytowanej ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Ponadto w myśl art. 42 ust. 1a powołanej ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika wykonuje swoje zadania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. Przepis art. 38 ust. 1b stosuje się odpowiednio.

Stosownie zatem do art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

Z treści powołanych wyżej przepisów wynika, że co do zasady przychody w postaci stypendium sportowego, jako wymienione w treści art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, winny być zgodnie dyspozycją art. 41 ust. 1 tejże ustawy opodatkowane wg skali, a płatnik zobowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych według zasad określonych w cytowanych powyżej przepisach.

Jednocześnie wskazać należy, że zgodnie z art. 37 ust. 1 cytowanej ustawy – jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,
 2. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4,
 3. nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4,
 4. (uchylony)
 5. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5

-płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wypłaca stypendia sportowe dla osób pracujących oraz dla niepracujących i nieuczących się za osiąganie znaczących wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym. Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Rady Miasta, Zarządzenia Prezydenta Miasta, oraz na podstawie zawartych ze stypendystami umów stypendialnych. Zasady i tryb przyznawania stypendium sportowego oraz jego wysokość określa Regulamin, stanowiący załącznik do uchwały. Z wnioskiem o przyznanie stypendium do Prezydenta Miasta mogą wystąpić: Zastępcy Prezydenta, Komisja Rady Miejskiej w właściwa ds. kultury fizycznej, klub sportowy, w którym dany zawodnik jest zrzeszony, rektorzy wyższych uczelni, dyrektorzy szkół, pełnoletni zawodnik lub przedstawiciel ustawowy małoletniego zawodnika w przypadku zawodników niezrzeszonych w klubach sportowych. Stypendia są przyznawane na określony w umowie okres, a wypłacane miesięcznie. Wnioski stypendialne były składane w grudniu 2015 r. i przyznane na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta na rok podatkowy 2016.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powyższe uregulowania prawne, stwierdzić należy, że od wpłacanych stypendiów sportowych zarówno dla osób pracujących, jak i również niepracjących i nieuczących się, Wnioskodawca jako płatnik, obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy. Zaliczki te pobierane są według uregulowań zawartych w art. art. 41 ust. 1 i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Wnioskodawca jako płatnik ww. stypendiów obowiązany jest w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium według ustalonego wzoru (PIT-11) i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu. Nie będzie zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11, jedynie w sytuacji, gdy osoba niepracująca i nieucząca się otrzymująca stypendium złoży do 10 stycznia roku następnego po roku podatkowym oświadczenie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ww. ustawy. Jeżeli bowiem podatnik złoży Wnioskodawcy oświadczenie, o którym mowa w art. 37 ust. 1, Wnioskodawca jest zobligowany do sporządzenia rocznego obliczenia podatniku (PIT-40), zamiast przedmiotowej informacji PIT-11.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie 30 dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.