1061-IPTPB1.4511.468.2016.2.KU | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy wobec zaniżenia przez Wnioskodawcę podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, należnych od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych zleceniobiorcom, dokonanie przez zleceniodawcę wpłaty tychże zaległych składek w części, która winna obciążać zleceniobiorców, którzy zaprzestali już świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy spowoduje, że powstanie po stronie tychże ostatnich przychód podatkowy w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po stronie Wnioskodawcy jako płatnia obowiązek wystawienia PIT-8C dla tych zleceniobiorców na podstawie art. 42a tejże ustawy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 marca 2016 r. (data wpływu 21 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w odniesieniu do zleceniobiorców, którzy zaprzestali świadczenia usług na rzecz zleceniodawcy – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 5 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.259.2016.1.KU, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 5 maja 2016 r. (data doręczenia 10 maja 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 16 maja 2016 r. (data wpływu 20 maja 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni jest niepubliczną uczelnią działającą w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. W ramach swej działalności Wnioskodawca świadczy usługi edukacyjne na rzecz studentów. Wnioskodawca zatrudnia wykładowców na podstawie umowy o pracę, jak też na podstawie umów cywilnoprawnych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził u Wnioskodawcy kontrolę prawidłowości odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za lata 2010-2012. W stosunku do umów o dzieło dydaktyczne, zawieranych z wykładowcami niebędącymi pracownikami Wnioskodawcy, ZUS stwierdził, że należy do nich stosować przepisy dotyczące umów zlecenia. W ocenie ZUS doszło po stronie Wnioskodawcy jako płatnika do zaniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W związku z tym Wnioskodawca zobowiązany został do uiszczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, który to obowiązek publicznoprawny został przez Niego jako płatnika wykonany. Doszło więc do zapłaty przez Wnioskodawcę w 2016 r. zaległych składek ZUS również w części, która powinna być opłacona przez zleceniobiorcę.

W piśmie z dnia 16 maja 2016 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawca dodaje, że zleceniobiorcy(ubezpieczeni) zaprzestali świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy, natomiast Wnioskodawca nie zamierza dochodzić od nich odprowadzonych do ZUS składek.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
  1. Czy wobec zaniżenia przez Wnioskodawcę podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, należnych od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych zleceniobiorcom kontynuującym świadczenie usług na rzecz zleceniodawcy, dokonanie przez zleceniodawcę wpłaty tychże zaległych składek w części, która winna obciążać zleceniobiorców, spowoduje, że powstanie po stronie tychże ostatnich przychód podatkowy na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś po stronie Wnioskodawcy jako płatnika obowiązek wystawienia PIT-11, stosownie do przepisu art. 41 ust. 1 tejże ustawy...
  2. Czy wobec zaniżenia przez Wnioskodawcę podstawy wymiaru składek na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, należnych od wynagrodzeń wypłaconych na podstawie umów cywilnoprawnych zleceniobiorcom, dokonanie przez zleceniodawcę wpłaty tychże zaległych składek w części, która winna obciążać zleceniobiorców, którzy zaprzestali już świadczenia usług na rzecz Wnioskodawcy spowoduje, że powstanie po stronie tychże ostatnich przychód podatkowy w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a po stronie Wnioskodawcy jako płatnia obowiązek wystawienia PIT-8C dla tych zleceniobiorców na podstawie art. 42a tejże ustawy...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania Nr 2. Natomiast w zakresie pytania Nr 1 - wydana zostanie odrębna interpretacja....

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści tego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień, bądź od których minister zaniechał poboru podatku.

Art. 10 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że źródłami przychodów są przychody z tzw. innych źródeł.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dotacje, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i art. 17.

Art. 42a stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

Zdaniem Wnioskodawcy, w przedstawionym stanie faktycznym nie powstaje po stronie zleceniobiorców przychód w znaczeniu podatkowym. Biorąc pod uwagę ogólną definicję przychodów, zawartą w art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy podnieść, że przychodami są w szczególności otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zapłacenie przez zleceniodawcę składek w części, która winna obciążać zleceniobiorcę, nie stanowi jego przychodu w znaczeniu przysporzenia majątkowego.

Wnioskodawca podkreśla, że z przychodem będziemy mieli do czynienia tylko wówczas, gdy podatnik faktycznie otrzyma świadczenie. Ponadto wskazuje, że termin „świadczenie” zakłada działanie aktywne po stronie kontrahenta podatnika, w wyniku którego podatnik uzyskuje określoną korzyść.

Zdaniem Wnioskodawcy, odprowadzenie zaległej składki na rzecz ZUS w części, która winna obciążać zleceniobiorcę, nie stanowi jego przychodu. Jest to bowiem spełnienie z opóźnieniem obowiązku publicznoprawnego obciążającego zleceniodawcę jako płatnika, wynikającego z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Po stronie zleceniobiorców nie następuje natomiast żadne przysporzenie majątkowe. Obowiązek zapłaty składek ubezpieczeniowych nie ciążył na nich, lecz na ich kontrahencie (Szkole). Wykonanie przez płatnika obliczenia, potrącenia z przychodu osób ubezpieczonych i odprowadzenia składki na ZUS nie jest wykonaniem obowiązku za osobę trzecią (zleceniobiorcę), lecz stanowi wypełnienie własnych zobowiązań. Opłacenie zaległych składek w części, która ciążyła na ubezpieczonych, nie zostało wykonane za ich zgodą i w celu zwiększenia ich majątku. Potrącenie z wynagrodzenia składek na ZUS jest obowiązkiem firmy, a nie pracownika, co wynika z art. 46 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. W związki z tym, Wnioskodawca nie jest zobowiązany w zaistniałej sytuacji wystawiać dokumentu PIT-8C dla byłych zleceniobiorców.

Stanowisko Wnioskodawcy znajduje uzasadnienie w orzecznictwie sądowym - vide wyrok NSA z 27 października 2015 r., sygn. akt II FSK 1891/13.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika zatem, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

W art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określone zostały źródła przychodów, wśród których wymieniono m.in.:

  • działalność wykonywaną osobiście (pkt 2),
  • inne źródła (pkt 9).

Katalog przychodów, które należy zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, określony został w art. 13 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

  1. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  2. właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawartych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ww. ustawy, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, że przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy, otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b) ww. ustawy, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Stosownie zaś do art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Natomiast w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu (PIT-11), o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy).

Stosownie do treści art. 42a cyt. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest niepubliczną uczelnią działającą w oparciu o przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Wnioskodawca zatrudnia wykładowców na podstawie umowy o pracę, jak też na podstawie umów cywilnoprawnych. ZUS przeprowadził u Wnioskodawcy kontrolę prawidłowości odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za lata 2010-2012. W stosunku do umów o dzieło dydaktyczne zawieranych z wykładowcami niebędącymi pracownikami Wnioskodawcy, ZUS stwierdził, że należy do nich stosować przepisy dotyczące umów zlecenia. W ocenie ZUS doszło po stronie, Wnioskodawcy jako płatnika, do zaniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W związku z tym Wnioskodawca zobowiązany został do uiszczenia zaległych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, który to obowiązek publicznoprawny został przez Niego jako płatnika wykonany.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz ww. przepisy prawa stwierdzić należy, że z ogólnej definicji przychodów zawartej w przytoczonym na wstępie art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przychodami są w szczególności otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. W przypadku byłych zleceniobiorców, którzy nie zwrócili płatnikowi zapłaconych za nich w 2016 r. składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (należnych z tytułu zawartej umowy) powstał przychód, który należy zakwalifikować do przychodów z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, Wnioskodawca jest zobowiązany do wystawienia dla byłych zleceniobiorców „informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C) za rok podatkowy w którym dokonał zapłaty przedmiotowych składek. W informacji tej należy wykazać kwoty uzyskanego przez byłych zleceniobiorców przychodu.

Dodać należy, że osoby otrzymujące ww. świadczenie winny uwzględnić ww. przychód w swoim zeznaniu podatkowym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.