1061-IPTPB1.4511.385.2016.1.MAP | Interpretacja indywidualna

Możliwość opodatkowania uzyskiwanych przychodów podatkiem liniowym
1061-IPTPB1.4511.385.2016.1.MAPinterpretacja indywidualna
  1. działalność gospodarcza
  2. przychód
  3. syndycy
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 5 kwietnia 2016 r. (data wpływu 14 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości opodatkowania uzyskiwanych przychodów podatkiem liniowym – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2016 r. do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pismem z dnia 21 kwietnia 2016 r., Nr IBPB-1-1/4511-227/16/AT (data wpływu 25 kwietnia 2016 r.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający na podstawie art. 170 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) przekazał wniosek Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi, celem załatwienia według właściwości, stosownie do § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643).

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 9 czerwca 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.384.2016.1.MAP, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 9 czerwca 2016 r. (data doręczenia 14 czerwca 2016 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. (data wpływu 23 czerwca 2016 r.), nadanym dnia 20 czerwca 2016 r.

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni wykonuje zawód adwokata w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - kancelarii adwokackiej. Ponadto jest wpisana na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, przed nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze - dokonaną ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r. - był to rejestr syndyków.

Wnioskodawczyni na zlecenie sądu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego (zgodnie z przepisami po nowelizacji) pełni funkcję:

  1. zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, sprzed nowelizacji - tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy;
  2. zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze i ustawy Prawo restrukturyzacyjne - tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy.

Aktualnie Wnioskodawczyni z tytułu wykonywania zawodu adwokata od części przychodów odprowadza podatek liniowy w wysokości 19%. Natomiast od przychodów z tytułu pełnienia ww. funkcji odprowadza podatek progresywny.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że wykonywała, wykonuje oraz zamierza wykonywać na zlecenie sądu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego (zgodnie z przepisami po nowelizacji) czynności tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i nadzorcy układu, w których występuje Ona do sądu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego o zwrot kosztów przejazdów samochodem własnym oraz udokumentowanych wydatków w postaci opłat parkingowych, opłat hotelowych (zakwaterowań w przypadku znacznej odległości od siedziby upadłego) oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC. Prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dotyczy miejsc bezpośrednio związanych z ww. czynnościami danego postępowania upadłościowego/restrukturyzacyjnego, m.in. uczestniczenia w rozprawach sądowych oraz czynnościami związanymi z lustracją masy upadłości i zabezpieczenia majątku upadłego. Zwrot wydatków nie ma żadnego związku z Jej wynagrodzeniem z tytułu pełnienia ww. funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i nadzorcy układu. Wynagrodzenie z tego tytułu jest przyznawane za przeprowadzenie postępowania upadłościowego, w szczególności za likwidację masy upadłości, ustalenie listy wierzytelności, przedkładanie planów podziału, czy realizację spłaty wierzycieli z funduszów masy upadłości, na podstawie przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. Wysokość wynagrodzenia i zaliczki na wynagrodzenie ustalane są przez sąd w formie postanowień i obejmują kwotę netto oraz podatek VAT. Fakturowane wynagrodzenie nie obejmuje zwrotu wydatków otrzymywanych w związku z używaniem własnego pojazdu do celów służbowych, bo rozliczane są one na podstawie delegacji w oparciu o ewidencję przebiegu i inne dokumenty. Nie rozliczane są również inne wydatki, o których mowa wyżej.

Wnioskodawczyni występuje do sądu z wnioskiem o zwrot kosztów, a po wydaniu stosownego postanowienia o przyznaniu przez sąd zwrotu powyższych wydatków koniecznych, koszty te zostają wprowadzone do ksiąg upadłego, a na rachunek bankowy Wnioskodawczyni jest przelewana kwota wynikająca z tego postanowienia (ze środków z masy upadłości). Dla tej czynności Wnioskodawczyni nie wystawia faktury VAT. Otrzymywane zwroty wydatków koniecznych zaliczane są do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 i odpowiednio art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). Służby księgowe upadłego po uwzględnieniu 20% kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 4 ww. ustawy) pobierają zaliczkę na podatek dochodowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
  1. Czy wynagrodzenie za pełnienie funkcji (1) tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy (zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze sprzed nowelizacji) oraz (2) tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy (zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne) można zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy wynagrodzenie za pełnienie funkcji (1) tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy (zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze sprzed nowelizacji) oraz (2) tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego syndyka, nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy (zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne) zaliczone do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych można opodatkować zgodnie z art. 30c ust. 1 ww. ustawy...
  3. Czy zwrot wydatków koniecznych z tytułu pełnienia ww. funkcji winien być zaliczony do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, czy możliwym jest zaliczenie go do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawczyni w zakresie pytania oznaczonego we wniosku Nr 2. Natomiast w zakresie pytań oznaczonych Nr 1 i Nr 3 wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymywane wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji (1) tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy (zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze sprzed nowelizacji) oraz (2) tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy (zgodnie z przepisami ustaw Prawo upadłościowe i naprawcze i Prawo restrukturyzacyjne), może być zaliczone do źródła przychodów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - działalność gospodarcza, jeżeli czynności te wykonywane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Ponadto, uzyskane z tego tytułu przychody mogą być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30 c ( z zastrzeżeniem art. 9a ust. 3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to jest podatkiem liniowym.

Wnioskodawczyni przywołuje treść interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 22 maja 2014 r., Nr DD2/033/30/KBF/14/RD-47426, „jeżeli podatnik uzyskuje przychody w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, może zakwalifikować te przychody do źródła - działalność gospodarcza, nawet w sytuacji, gdy wymienione są w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście”. Ponadto, stwierdza, że ustawa nie wyklucza, aby przychody uzyskiwane z działalności wykonywanej osobiście zaliczać do przychodów z działalności gospodarczej.

W interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2015 r., Nr ILPB1/4511-1-20/15-2/AMN, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że kwalifikacja wynagrodzenia z tytułu wykonywania czynności w charakterze nadzorcy sądowego lub syndyka do określonego źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zależna od formuły w jakiej dana osoba wykonuje swoją działalność zawodową. Ponadto podkreślił, że na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą równocześnie wykonywały na zlecenie sądu, prokuratury, czy innych podmiotów określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody. Następnie stwierdził, że: jeżeli nadzorca sądowy lub syndyk swoją działalność zawodową wykonuje w formie organizacyjnej, w ramach której osiąga dochody kwalifikowane do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a czynności podejmowane przez niego w charakterze nadzorcy sądowego lub syndyka są wykonywane w ramach tej działalności, wówczas wynagrodzenie z tego tytułu należy zaliczyć do przychodów z tego źródła, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami prawa upadłościowego zarówno w brzmieniu aktualnym, jak i sprzed nowelizacji dokonanej ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015, poz. 978), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., pełniąc ww. funkcje przysługuje również prawo do zwrotu wydatków koniecznych, poniesionych w związku z wykonywaniem czynności, jeżeli wydatki te zostały uznane przez sędziego-komisarza. Ponieważ ustawodawca nie wskazał by kwota obejmująca zwrot tych wydatków miała zostać powiększona o kwotę VAT, ww. podmioty nie wystawiają dla tej czynności faktury VAT (vide: wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 11 września 2015 r., sygn. akt I FSK 862/14). Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych kwota zwrotu wydatków koniecznych (np. ubezpieczenie OC), podlegająca opodatkowaniu winna uwzględniać koszty uzyskania przychodu. Postanowienie Sądu o uznaniu prawa do zwrotu wydatków koniecznych w określonej wysokości odnosi się do rzeczywistego wydatku ww. podmiotów i nie powinny mieć miejsca ograniczenia do uwzględnienia w podstawie opodatkowania kosztów ryczałtowych w wysokości 20%. Zawodowa działalność Wnioskodawczyni jest ściśle związana z kwalifikacjami zawodowymi adwokata ma profesjonalny charakter, i pełniąc ww. funkcje dokonuje czynności we własnym imieniu, lecz na rachunek upadłego. Działalność Wnioskodawczyni cechuje ciągłość, powtarzalność podejmowanych działań, jest ona zorganizowana w formie kancelarii adwokackiej.

Uzupełniając wniosek pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. Wnioskodawczyni dodała, że wykonuje zawód adwokata i prowadzi działalność gospodarczą we własnej kancelarii adwokackiej. Jednocześnie jest Ona wpisana na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego (przed nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, dokonaną ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015, poz. 978), która weszła w życie w dniu 1 stycznia 2016 r., był to rejestr syndyków) i na zlecenie sądu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego (zgodnie z przepisami po nowelizacji) pełni odpowiednio funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy i nadzorcy układu.

Uważa, że pełnione przez Nią na zlecenie sądu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego ww. funkcje mieszczą się w ramach działalności gospodarczej (spełniają przesłanki zawarte w art. 5a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Zdaniem Wnioskodawczyni, otrzymywane z tych tytułów wynagrodzenie może zaliczyć do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy. W związku z zakwalifikowaniem wykonywanych zadań na zlecenie sądu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego do dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatek ten wynosi 19% (art. 30c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ponadto, Wnioskodawczyni uważa, że podobnie jak wynagrodzenie, również zwrot wydatków koniecznych winien być zaliczony do dochodów z prowadzonej w formie kancelarii adwokackiej działalności gospodarczej (bez potrącenia przez upadłego zaliczek na podatek dochodowy). Ponieważ wydatki muszą być uznane przez sędziego-komisarza i są ściśle związane z prowadzonym postępowaniem upadłościowym/restrukturyzacyjnym (mogą to być wydatki poniesione na niezbędne podróże wraz z dietami i kosztami noclegów – jeżeli czynności miały być dokonywane poza siedzibą przedsiębiorstwa upadłego/dłużnika; korespondencję i połączenia telefoniczne - jeżeli w konkretnej sprawie działania te nie mogą być prowadzone w przedsiębiorstwie upadłego, w rozsądnych granicach; wydatki związane z funduszem reprezentacyjnym - tak: A. Jakubecki, F. Zedler, komentarz do art. 162 - Prawo upadłościowe i naprawcze), to w konsekwencji otrzymany zwrot pozostałby neutralny podatkowo, gdyż dochodem z tego źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (udokumentowane wydatki ściśle związane z czynnościami zleconymi przez sędziego i uznane przez sędziego jako konieczne, stanowić będą koszty uzyskania przychodu z uwzględnieniem art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, są opodatkowane na zasadach określonych w art. 27, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 9a ust. 2 ww. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania. Jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, oświadczenie może złożyć na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, a jeżeli podatnik nie złożył oświadczenia na podstawie tych przepisów – pisemne oświadczenie składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zgodnie z art. 9a ust. 4 ww. ustawy, wybór sposobu opodatkowania dokonany w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych, chyba że podatnik, w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub złoży w tym terminie pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

W myśl art. 30c ust. 1 ww. ustawy, podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2 lub ust. 7, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi uwzględnić przesłanki określone w art. 9a ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Z powyższych przepisów wynika, że możliwość opodatkowania dochodów 19% „podatkiem liniowym” dotyczy tylko i wyłącznie dochodów uzyskanych ze źródła „pozarolnicza działalność gospodarcza”. Przy czym, możliwość opodatkowania „podatkiem liniowym” jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy w wyniku prowadzenia tej działalności uzyskują przychody z tytułu świadczenia usług na rzecz obecnego lub byłego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik (a w przypadku wykonywania ww. działalności w formie spółki osobowej chociażby jeden ze wspólników) wykonywał, bądź wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wykonuje zawód adwokata w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - kancelarii adwokackiej. Ponadto jest wpisana na listę osób posiadających licencję doradcy restrukturyzacyjnego, przed nowelizacją ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Na zlecenie Sądu upadłościowego lub restrukturyzacyjnego pełni funkcję pełnienie funkcji (1) tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy (zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze sprzed nowelizacji) oraz (2) tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego syndyka, nadzorcy układu, nadzorcy sądowego i zarządcy (zgodnie z przepisami ustawy Prawo upadłościowe i Prawo restrukturyzacyjne).

Odnosząc powołane wyżej przepisy prawa do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że uzyskiwane przez Wnioskodawczynię wynagrodzenie za pełnienie funkcji tymczasowego nadzorcy sądowego, zarządcy przymusowego, syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy oraz nadzorcy układu zaliczone do przychodów określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ww. ustawy, pod warunkiem, że nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.