1061-IPTPB1.4511.276.2016.2.RK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w związku z umarzaniem przez Prezydenta Miasta ... należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, dotyczących czynszu i innych opłat związanych z najmem i użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek za zwłokę w zapłacie tych należności oraz należności ubocznych (koszty sądowe i egzekucyjne) na podstawie:
 • uchwały Nr ... Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu ... oraz jego jednostkom organizacyjnym,
 • uchwały Nr ... Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta ..., należy wystawić i przesłać dłużnikom korzystającym z umorzenia oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu informację PIT-8C?
 • INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

  Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 15 marca 2016 r. (data wpływu 23 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 31 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe.

  UZASADNIENIE

  W dniu 23 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

  Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 19 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB1.4511.276.2016.1.RK, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

  Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 19 maja 2016 r. (data doręczenia 24 maja 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 31 maja 2016 r.).

  We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny, ostatecznie sformułowany w uzupełnieniu wniosku:

  Najemcom i użytkownikom lokali komunalnych należących do mieszkaniowego zasobu Miasta ... należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny umarzane są przez Prezydenta Miasta ... na podstawie:

  • uchwały Nr ... Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu ... oraz jego jednostkom organizacyjnym.
   Wyżej wymieniona uchwała jest adresowana do dłużników Miasta ... - osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających zobowiązania względem Miasta ... oraz jego jednostek organizacyjnych, wynikających w szczególności z umów, porozumień i dokumentów księgowych. Uchwała kierowana jest do dłużników, w przypadku których ściągnięcie należności zagraża ważnym dla nich interesom, a zwłaszcza ich egzystencji (np. trudna sytuacja materialna dłużnika).
  • uchwały Nr ... Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta .... Uchwała ma na celu udzielenie pomocy dłużnikom i ich rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zapobieganie eksmisji i bezdomności, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Warunkiem uzyskania pomocy jest:
   1. osiąganie niskich dochodów, przez co należy rozumieć średni miesięczny dochód z okresu dwunastu kolejnych miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, przypadający na członka gospodarstwa domowego, a nieprzekraczający:
    • 220% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
    • 175% najniższej emerytury w gospodarstwach 2-4 osobowych,
    • 125% najniższej emerytury w gospodarstwach 5 i więcej osobowych.
   2. pozostawanie w niedostatku, przez co należy rozumieć udokumentowany średni miesięczny dochód z okresu dwunastu miesięcy poprzedzający dzień złożenia wniosku, przypadający na członka gospodarstwa domowego, nieprzekraczający:
    • 150% najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych,
    • 100% najniższej emerytury w gospodarstwach 2-4 osobowych,
    • 85% najniższej emerytury w gospodarstwach 5 i więcej osobowych.

  Wszyscy najemcy i użytkownicy lokali komunalnych posiadający zadłużenie po spełnieniu określonych warunków mogą korzystać z ulg określonych w ww. uchwałach. Każdy złożony przez dłużnika wniosek jest rozpatrywany indywidualnie.

  Po spełnieniu warunków najemcy bądź użytkownikowi mieszkaniowego zasobu Miasta ... umarzane są należności z tytułu czynszu i innych opłat związanych z najmem i użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych. Oprócz należności głównej mogą być umarzane także należności uboczne, jak odsetki za zwłokę w zapłacie tych należności, koszty sądowe i egzekucyjne. Umorzenie należności głównej i ubocznych wiąże się ze zdjęciem tych należności z ewidencji księgowej i od tego momentu najemcy i użytkownicy nie są już zobowiązani do ich zapłaty.

  W związku z uzyskaniem przez dłużnika umorzenia należności Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w ... wystawia informację PIT-8C, bowiem umorzenie to oznacza zmniejszenie lub zlikwidowanie zobowiązania pieniężnego, skutkiem czego po stronie dłużnika występuje określona korzyść majątkowa. Następnie wystawioną informację PIT-8C przesyła dłużnikowi oraz właściwemu według miejsca zamieszkania Urzędowi Skarbowemu.

  Wnioskodawca nie pobiera podatku od dłużnika, któremu umorzył należność i nie wpłaca go organowi podatkowemu, nie występuje więc w roli płatnika.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie, ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

  Czy w związku z umarzaniem przez Prezydenta Miasta ... należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, dotyczących czynszu i innych opłat związanych z najmem i użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek za zwłokę w zapłacie tych należności oraz należności ubocznych (koszty sądowe i egzekucyjne) na podstawie:

  • uchwały Nr ... Rady Miejskiej z dnia 22 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu ... oraz jego jednostkom organizacyjnym,
  • uchwały Nr ... Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta ...,

  należy wystawić i przesłać dłużnikom korzystającym z umorzenia oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu informację PIT-8C...

  Zdaniem Wnioskodawcy, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, umorzenie należności dotyczących czynszu i innych opłat związanych z najmem i użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek za zwłokę w zapłacie tych należności oraz należności ubocznych jest dla dłużnika źródłem przychodu z innych źródeł w myśl art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.). W związku z tym istnieje konieczność sporządzenia informacji PIT-8C i dostarczenia jej dłużnikowi korzystającemu z umorzenia oraz właściwemu Urzędowi Skarbowemu.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

  Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 9 tej ustawy, źródłem przychodu są tzw. „inne źródła”.

  Zgodnie z brzmieniem art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

  Jak dowodzi użycie sformułowania „w szczególności”, definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy i jednocześnie niekwalifikowane do żadnej z kategorii przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy.

  Na podstawie art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika wykonuje swoje zadania, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania.

  Z kolei zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.). Na podstawie art. 59 ust. 1-3 ustawy o finansach publicznych:

  • w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, mogą być umarzane albo ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
  • organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg,
  • organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

  W świetle powyższego należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające organom administracji rządowej, państwowym jednostkom budżetowym i państwowym funduszom celowym, mogą być umarzane w całości jeżeli:

  • osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6 000 zł,
  • osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji,
  • zachodzi ważny interes dłużnika lub interes publiczny.

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że najemcom i użytkownikom lokali komunalnych umarzane są przez Prezydenta Miasta ... należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, tj. dotyczące czynszu i innych opłat związanych z najmem i użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek za zwłokę w zapłacie tych należności oraz należności ubocznych (koszty sądowe i egzekucyjne) na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu ... oraz jego jednostkom organizacyjnym oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta ....

  Jak wynika z treści wniosku postanowienia wskazanych uchwał Rady Miejskiej mają charakter generalno abstrakcyjny i odnoszą się do wszystkich osób fizycznych - najemców i użytkowników lokali komunalnych posiadający zadłużenie. Tym samym wszystkie te osoby, które spełniają określone w ww. uchwałach warunki, mogą korzystać z przewidzianych w nich ulg. W takim przypadku umorzenie najemcom lokali komunalnych zaległości czynszowych i innych opłat związanych z najmem i użytkowaniem lokali mieszkalnych i użytkowych, odsetek za zwłokę w zapłacie tych należności oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego nie ma charakteru indywidualnego i nie powoduje powstania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Wobec powyższego, należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny umorzone osobom fizycznym przez Prezydenta Miasta ... na podstawie uchwał Rady Miejskiej w sprawie: określenia szczególnych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu ... oraz jego jednostkom organizacyjnym oraz w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta ..., nie stanowią źródła przychodu i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z czym na Wnioskodawcy nie będzie ciążył obowiązek płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz obowiązek sporządzenia informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, wynikający z art. 42a ww. ustawy.

  Stanowisko Wnioskodawcy uznano zatem za nieprawidłowe.

  Ponadto tut. Organ wskazuje, że dokumenty: uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia szczególnych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu ... oraz jego jednostkom organizacyjnym oraz uchwała Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia Programu restrukturyzacji zobowiązań dłużników i ich rodzin wynikających z korzystania z lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Miasta ..., dołączone przez Wnioskodawcę do wniosku i jego uzupełnienia nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

  Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.